Valné zhromaždenie

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Rady. Na Valnom zhromaždení zastupuje každého člena jeden jeho oprávnený zástupca.

Valné zhromaždenie je oprávnené uskutočňovať všetky rozhodnutia v záležitostiach, dotýkajúcich sa činnosti Rady, s výnimkou vydávania nálezov a, ktorých vydávanie výhradne prináleží Arbitrážnej komisii. Do pôsobnosti Valného zhromaždenia patrí najmä:

  • voľba a odvolanie orgánov Rady,
  • prijímanie a zmeny Kódexu,
  • rozhodovanie o prijatí nových členov,
  • rozhodovanie o zrušení členstva,
  • rozhodovanie o výške členských príspevkov,
  • schválenie rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie,
  • rozhodovanie o hospodárení Rady formou schvaľovania finančného rozpočtu,
  • rozhodovanie o zániku Rady v súlade s právnymi predpismi,
  • rozhodovanie o ďalších otázkach, zverených Valnému zhromaždeniu stanovami alebo iným rozhodnutím Valného zhromaždenia.

Pri hlasovaní na Valnom zhromaždení má každý člen jeden hlas. Na prijatie rozhodnutia je potrebný súhlas dvoch tretín prítomných členov. Hlasovanie Valného zhromaždenia je verejné, pokiaľ Valné zhromaždenie nerozhodne inak.

Pri rozhodovaní o vzniku členstva podľa čl. IX. a súv. týchto stanov môže byť uskutočnené aj formou per rollam. Tak, že k písomnému návrhu prezídia sa v lehote 30-tich kalendárnych dní vyjadrí písomne každý člen. Rozhodnutie je prijaté, ak sa k návrhu pozitívne vyjadrila najmenej dvojtretinová väčšina všetkých členov. Ak sa niektorý člen v 30-dňovej lehote nevyjadrí, má sa za to, že s návrhom nesúhlasí.

Valné zhromaždenie zasadá najmenej jedenkrát ročne. Valné zhromaždenie zvoláva a jeho priebeh vedie prezident alebo ním poverený člen prezídia.

Valné zhromaždenie prijíma rozhodnutia vo forme uznesení, ktorých písomné vyhotovenie zabezpečí výkonný riaditeľ.

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

15.6.2021

Raňajky s reklamou ON-LINE: Prichádza doba zelená

    Milí priaznivci Raňajok s reklamou,   pozývame vás na ďalší zo série eventov...

11.6.2021

Asociácia stávkových spoločností novým členom Rady pre reklamu

BRATISLAVA. Do Rady pre reklamu, združenia podporujúceho etickú samoreguláciu v oblasti reklamy na Slovensku, bola ku dňu 10.6.2021...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.