Stanovy rady pre reklamu

Stanovy Rady pre reklamu

úplné znenie

(stanovy Rady pre reklamu schválené Valným zhromaždením 3. marca 1995
v znení zmien a doplnkov schválených Valným zhromaždením 20. novembra 2001,
21. novembra 2002, 10. februára 2004, 20. septembra 2005, 21. marca 2006 a 1. júna 2010)


PREAMBULA

   V súlade s európskym trendom vytvárania národných orgánov etickej samoregulácie
reklamy subjekty činné v procese marketingovej komunikácie na Slovensku sa rozhodli
ustanoviť Radu pre reklamu.

Článok I.
Úvodné ustanovenie

   Zakladajúci členovia Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) sa na svojom zasadnutí
dňa 3. marca 1995 a písomnými vyhláseniami bezodkladne po jeho konaní, dohodli na
založení tohto združenia.

Článok II.
Názov a sídlo

   (1) Názov Rady znie: “Rada pre reklamu” v skratke “RPR”.

   (2) Cudzojazyčná modifikácia názvu v anglickom jazyku znie: “The Advertising
Standards Council”.

   (3) Sídlom Rady je Bratislava.

   (4) Adresou sídla Rady je: Šustekova 51, 851 04 Bratislava. O zmene adresy sídla rozhoduje
Prezídium.

Článok III.
Právna forma

   (1) Rada je právnickou osobou, založenou vo forme združenia podľa ustanovení § 2
odsek 1 a nasledujúcich zákona číslo 83/1990 Zb. o združovaní občanov.

   (2) V právnych vzťahoch vystupuje Rada svojim vlastným menom a za svoje záväzky
zodpovedá celým svojim majetkom. Členovia Rady neručia za jej záväzky.
Stanovy Rady pre reklamu v znení schválenom 1. júna 2010

Článok IV.
Založenie a vznik

   (1) Rada bola založená na ustanovujúcom zhromaždení v Bratislave, dňa 3. marca
1995.

   (2) Rada vznikla 25. apríla 1995, dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (číslo VVS/1-900-90-10580) o registrácii Rady
ako združenia.

   (3) Rada je založená na dobu neurčitú.

Článok V.
Zakladajúci členovia

   Zakladajúcimi členmi Rady sú osoby, ktoré splnili podmienky členstva a zúčastnili sa
ustanovujúceho zhromaždenia, na ktorom vyjadrili svoj súhlas s týmito stanovami alebo
v prípade neúčasti svoj súhlas deklarovali dodatočne písomným vyjadrením v lehote
desiatich dní odo dňa konania ustanovujúceho zhromaždenia Rady.

Článok VI.
Cieľ Rady

   Cieľom Rady je:
a) kodifikácia a aktualizácia etických pravidiel reklamnej praxe na Slovensku (ďalej len
„Kódex“),
b) presadzovanie stanovených etických pravidiel reklamy v spoločnosti,
c) starostlivosť o etiku reklamy,
d) presadzovanie a obhajovanie záujmov účastníkov procesu marketingovej
komunikácie.

Článok VII.
Predmet činnosti Rady

   Rada vykonáva nasledovné činnosti:
a) vydáva a novelizuje Kódex,
b) prostredníctvom Arbitrážnej komisie Rady (ďalej len „Komisia“) rozhoduje v
otázkach reklamnej etiky,
c) vykonáva osvetovú a vzdelávaciu činnosť,
d) zastupuje svojich členov v Európskej aliancii pre reklamu – The European
Advertising Standards Alliance,
e) v otázkach etiky reklamy spolupracuje so štátnymi orgánmi, súdmi, združeniami a
inými inštitúciami v Slovenskej republike i v zahraničí,
f) realizuje ďalšie činnosti k naplneniu svojho cieľa,
g) obhajuje záujmy reklamnej obce voči štátnym orgánom a iným inštitúciám a
h) predkladá odborné analýzy a iné podklady k pripravovaným právnym úpravám v
oblasti marketingovej komunikácie.

Článok VIII.
Podmienky členstva

   (1) Rada má riadnych členov a čestných členov.

   (2) Riadnym členom Rady môže byť právnická alebo fyzická osoba, ktorá je:
a) subjektom činným v oblasti médií, reklamy a marketingovej komunikácie,
komunikácie s verejnosťou alebo organizáciou združujúcou takéto subjekty,
b) zadávateľom reklamy s významným postavením na reklamnom trhu alebo
organizáciou združujúcou takýchto zadávateľov alebo
c) organizáciou, ktorej cieľom je ochrana záujmov spotrebiteľov.

   (3) Čestným členom môže byť výlučne plnoletá fyzická osoba, požívajúca všeobecnú
vážnosť a dôveru v oblasti médií, reklamy alebo marketingovej komunikácie.

Článok IX.
Vznik členstva

   (1) Zakladajúcimi členmi Rady sú osoby, ktoré vyjadrili svoj úmysel stať sa členmi
Rady v súlade s ustanovením článku V. odsek 1 týchto stanov.

   (2) Členstvo iných osôb vzniká rozhodnutím Valného zhromaždenia o prijatí za člena
na základe jeho písomnej žiadosti alebo – v prípade čestného členstva – na základe
návrhu člena Rady na Valnom zhromaždení. Žiadosť o členstvo musí byť podpísaná
oprávnenou osobou a pri právnickej osobe musí byť k žiadosti pripojený doklad o vzniku
člena (výpis z obchodného registra, doklad o registrácii na MV SR a pod.). V žiadosti o
členstvo musí byť uvedené či fyzická osoba alebo právnická osoba žiada o čestné
členstvo alebo riadne členstvo.

Článok X.
Zánik členstva

   (1) Členstvo v Rade zaniká:
a) zánikom člena ako právneho subjektu,
b) na základe oznámenia člena,
c) rozhodnutím Valného zhromaždenia o zrušení členstva.

   (2) Pri zániku člena ako právneho subjektu zaniká jeho členstvo v Rade ku dňu
právoplatnosti rozhodnutia príslušného orgánu o jeho zániku.

   (3) Členstvo v Rade zaniká na základe oznámenia člena o zániku členstva,
podpísanom osobou, oprávnenou v mene člena konať. Členstvo zaniká ku dňu, kedy
bolo oznámenie doručené Rade.

   (4) Členstvo v Rade zaniká rozhodnutím Valného zhromaždenia o vylúčení člena z
Rady. Valné zhromaždenie môže vylúčiť člena z Rady, ak
a) člen nespĺňa podmienky členstva v Rade,
b) člen nerešpektuje rozhodnutie Komisie alebo sa ním neriadi,
c) člen aj po písomnom upozornení porušuje povinnosti, stanovené mu týmito stanovami
alebo rozhodnutiami orgánov Rady,
d) riadny člen neuhradí ani po opakovanej výzve členský príspevok.
Návrh na vylúčenie člena z Rady predkladá Valnému zhromaždeniu ktorýkoľvek člen
Rady. Rozhodnutie Valného zhromaždenia o zániku členstva je konečné.

Článok XI.
Základné povinnosti členov

   (1) Členovia Rady sú povinní rešpektovať stanovy, Kódex, nálezy Arbitrážnej
komisie a rozhodnutia iných orgánov spoločnosti a riadiť sa nimi. Subjekt združujúci
vlastných členov je povinný zaistiť v rámci vlastnej štruktúry plnenie tejto povinnosti
svojimi členmi.

   (2) Riadni členovia Rady sú povinní platiť členské príspevky v rozsahu a v termínoch
podľa rozhodnutia Valného zhromaždenia.

   (3) Členovia Rady sú povinní poskytovať všestrannú spoluprácu pre naplnenie
predmetu činnosti Rady a sú povinní dodržiavať stanovy a rozhodnutia orgánov Rady.
Členovia Rady sú povinní zdržať sa akejkoľvek činnosti, ktorá by Rade mohla znemožniť
alebo sťažiť jej činnosť. Organizácia s vlastnými členmi, ktorá je členom Rady, je
povinná zaistiť v rámci vlastnej štruktúry plnenie týchto povinností svojimi členmi.

Článok XII.
Základné práva členov

   (1) Všetci riadni členovia Rady sú oprávnení voliť a byť volení do orgánov Rady,
zúčastňovať sa zasadnutí, podávať návrhy a hlasovať vo Valnom zhromaždení Rady a
majú v súlade s týmito stanovami právo na informácie o činnosti orgánov Rady a
hospodárení Rady.

   (2) Všetci čestní členovia Rady sú oprávnení byť volení do orgánov Rady,
zúčastňovať sa na Valnom zhromaždení Rady a majú v súlade s týmito stanovami právo
na informácie o činnosti orgánov Rady.

Článok XIII.
Orgány Rady

   Orgánmi Rady sú:
a) Valné zhromaždenie,
b) Prezídium,
c) Komisia,
d) Prezident a Viceprezident,
e) Výkonný riaditeľ,
f) Dozorný výbor.

Článok XIV.
Valné zhromaždenie

   (1) Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Rady. Na Valnom zhromaždení
zastupuje každého člena jeden jeho oprávnený zástupca.

   (2) Valné zhromaždenie je oprávnené uskutočňovať všetky rozhodnutia v
záležitostiach, dotýkajúcich sa činnosti Rady, s výnimkou
a) záležitostí, ktoré patria do výlučnej pôsobnosti Dozorného výboru,
b) vydávania nálezov a atestov, ktorých vydávanie prináleží výlučne Komisii.

   (3) Do pôsobnosti Valného zhromaždenia patrí najmä
a) voľba a odvolanie orgánov Rady v súlade s týmito stanovami,
b) prijímanie Kódexu a jeho zmien a doplnkov,
c) rozhodovanie o prijatí nových členov,
d) rozhodovanie o zrušení členstva,
e) rozhodovanie o výške členských príspevkov,
f) schvaľovanie rokovacieho poriadku Komisie, ako aj jeho zmien a doplnkov,
g) rozhodovanie o hospodárení Rady formou schvaľovania finančného rozpočtu,
h) rozhodovanie o zániku Rady v súlade s právnymi predpismi,
i) rozhodovanie o ďalších otázkach, zverených Valnému zhromaždeniu stanovami alebo
iným rozhodnutím Valného zhromaždenia.

   (4) Pri hlasovaní na Valnom zhromaždení má každý člen jeden hlas. Valné
zhromaždenie je uznášaniaschopné, keď je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých
členov. Na prijatie rozhodnutia je potrebný súhlas dvoch tretín prítomných členov.
Hlasovanie Valného zhromaždenia je verejné, pokiaľ Valné zhromaždenie nerozhodne
inak.

   (5) Rozhodovanie o vzniku členstva podľa čl. IX. a súv. týchto stanov môže byť
uskutočnené aj formou per rollam tak, že k písomnému návrhu Prezídia sa v lehote 30-
tich kalendárnych dní vyjadrí písomne každý člen. Rozhodnutie je prijaté, ak sa k návrhu
pozitívne vyjadrila najmenej dvojtretinová väčšina všetkých členov. Ak sa niektorý člen
v 30-dňovej lehote nevyjadrí, má sa za to, že s návrhom nesúhlasí.

   (6) Valné zhromaždenie zasadá najmenej jedenkrát ročne. Členom Rady musí byť
odoslaná pozvánka na Valné zhromaždenie najmenej dvadsaťjeden (21) dní pre dňom
konania Valného zhromaždenia. Valné zhromaždenie zvoláva a jeho priebeh vedie
Prezident alebo Viceprezident.

   (7) Valné zhromaždenie prijíma rozhodnutia vo forme uznesení, ktorých písomné
vyhotovenie zabezpečí Výkonný riaditeľ.

Článok XV.
Prezídium

   (1) Prezídium riadi chod Rady v čase, keď nezasadá Valné zhromaždenie. Prezídium
je oprávnené rozhodovať v otázkach, ktoré nie sú zákonom, stanovami alebo
rozhodnutím Valného zhromaždenia zverené inému orgánu Rady.

   (2) Prezídium sa skladá z deviatich (9) členov a tvoria ho Prezident a ďalší ôsmi (8)
volení zástupcovia členov Rady. Je volené na obdobie najmenej jedného (1) roka.
Prezídium určuje plat Výkonného riaditeľa a ďalších zamestnancov Rady. Prezídium
rozhoduje na svojom zasadnutí formou verejného hlasovania, je uznášania schopné pri
prítomnosti dvojtretinovej väčšiny všetkých svojich členov a prijíma rozhodnutia
nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov.

Článok XVI.
Komisia

   (1) Komisia je orgánom Rady, ktorý je výlučne oprávnený vydávať nálezy a atesty.

   (2) Komisia má najmenej sedem (7) členov, ktorých volí a odvoláva Valné
zhromaždenie z členov Rady a iných osôb na návrh Prezídia na funkčné obdobie troch (3)
rokov. Po ukončení funkčného obdobia obmení Valné zhromaždenie spravidla jednu
tretinu členov Komisie.

   (3) Nález je písomným odôvodneným názorom Komisie o tom, že určitá v minulosti
či prítomnosti realizovaná reklama je v rozpore s Kódexom alebo nie je v rozpore s
Kódexom.

   (4) Atest je písomným odôvodneným názorom Komisie o tom, že určitý návrh
reklamy je v súlade s Kódexom alebo nie je v súlade s Kódexom.

   (5) Nález vydá Komisia výlučne na základe písomného podnetu. Podať takýto podnet
je oprávnená ktorákoľvek právnická osoba alebo fyzická osoba okrem členov Komisie
a členov Dozorného výboru.

   (6) Nález Komisie možno preskúmať podľa podmienok ustanovených rokovacím
poriadkom Komisie alebo inými internými predpismi Rady.

   (7) Procesné otázky rokovania Komisie upravuje rokovací poriadok Komisie, ktorý
na návrh Prezídia schvaľuje Valné zhromaždenie.

Článok XVII.
Prezident a Viceprezident

   (1) Prezident je štatutárnym zástupcom Rady a reprezentuje Radu navonok.
Prezidentom môže byť zástupca člena Rady alebo akákoľvek fyzická osoba požívajúca
všeobecnú dôveru a vážnosť.

   (2) Prezidenta volí a odvoláva Valné zhromaždenie na návrh ktoréhokoľvek člena
Rady na funkčné obdobie dvoch (2) rokov.

   (3) Prezident poveruje jedného z členov Prezídia výkonom funkcie Viceprezidenta.
Viceprezident zastupuje Prezidenta v čase jeho neprítomnosti v celom rozsahu jeho práv
a povinností, ako aj v čase, v ktorom sa uprázdnilo miesto Prezidenta až do zvolenia
ďalšieho Prezidenta.

   (4) Rozsah práv a povinností Prezidenta a spôsob jeho odmeňovania alebo
odmeňovania Viceprezidenta môže byť upresňovaný len rozhodnutím Valného
zhromaždenia.

Článok XVIII.
Výkonný riaditeľ

   (1) Výkonného riaditeľa v čase zasadania menuje a odvoláva Valné zhromaždenie,
inak Prezídium.

   (2) Výkonný riaditeľ riadi bežnú činnosť Rady. Vedie stálu kanceláriu, zabezpečuje
uverejňovanie informácii o činnosti Rady, realizuje monitoring reklamy, pripravuje
podklady na rokovania Komisie, Dozorného výboru a ďalších orgánov Rady, vedie tiež
administratívu a plní ďalšie úlohy, ktorými ho poverí Prezident, Viceprezident, Prezídium
alebo Komisia.

   (3) V rozsahu svojich úloh je Výkonný riaditeľ oprávnený vykonávať právne úkony
menom Rady.

Článok XIX.
Dozorný výbor

   (1) Dozorný výbor je kontrolným orgánom Rady. Členovia Dozorného výboru sú
oprávnení nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti Rady.

   (2) Do výlučnej pôsobnosti Dozorného výboru patrí
a) kontrola hospodárenia a dodržiavania finančného rozpočtu Rady,
b) dohliadanie na plnenie uznesení prijatých Valným zhromaždením a
c) preskúmavanie nálezov Komisie za podmienok ustanovených rokovacím poriadkom
Komisie alebo inými internými predpismi Rady.

   (3) Dozorný výbor má troch (3) členov, ktorých volí a odvoláva Valné zhromaždenie
na návrh člena Rady na funkčné obdobie dvoch (2) rokov.

   (4) Členovia Dozorného výboru majú právo zúčastniť sa zasadnutia Prezídia a právo
žiadať o zvolanie alebo zvolať zasadnutie Valného zhromaždenia.

   (5) Dozorný výbor rozhoduje formou uznesenia a z jeho rokovania sa vyhotovuje
zápisnica.

Článok XX.
Iné orgány

   Valné zhromaždenie môže zriadiť aj iné orgány. Pritom je povinné súčasne určiť jeho
úlohy, zásady jeho činnosti, kto môže byť členom takého orgánu.

Článok XXI.
Hospodárenie Rady

   (1) Rada je oprávnená nadobúdať majetok a hospodáriť s ním.

   (2) Zdrojom majetku Rady sú hlavne príspevky členov Rady, odkazy a dary tretích
osôb a iné zdroje.

   (3) O zásadách hospodárenia Rady rozhoduje Valné zhromaždenie formou schválenia
rozpočtu predloženého Prezídiom.

   (4) V prípade, že členské príspevky nepokryjú v určitom roku potreby Rady, je
Prezident povinný zvolať Valné zhromaždenie, ktoré rozhodne o spôsobe riešenia.

Článok XXII.
Zánik Rady

   Zánik Rady sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona.

Článok XXIII.
Záverečné ustanovenia

   (1) Tieto stanovy boli schválené Valným zhromaždením 1. júna 2010 a nadobúdajú
účinnosť dňom schválenia. Týmto dňom strácajú platnosť stanovy schválené Valným
zhromaždením v znení účinnom do 31. mája 2010.

   (2) Stanovy môžu byť menené len rozhodnutím Valného zhromaždenia Rady.

 

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

18.12.2017

Tlačová správa z 11. zasadnutia AK RPR

Tlačová správa  z 11. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu v roku 2017   BRATISLAVA. Dňa 14. 12. 2017...

6.12.2017

Tlačová správa z 10. zasadnutia AK RPR

Tlačová správa  z 10. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu v roku 2017   BRATISLAVA. Dňa 23. 11. 2017...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.