Prezídium

(1) Prezídium riadi chod Rady v čase, keď nezasadá Valné zhromaždenie. Prezídium je oprávnené rozhodovať v otázkach, ktoré nie sú zákonom, stanovami alebo rozhodnutím Valného zhromaždenia zverené inému orgánu Rady. Prezídium je tiež oprávnené
a) predkladať Valnému zhromaždeniu akékoľvek návrhy, ktoré nie sú vyslovene upravené v stanovách,
b) žiadať Komisiu o interpretáciu (výklad) Kódexu,
c) žiadať Dozorný výbor o stanovisko.
 
(2) Bez toho, aby boli dotknuté iné oprávnenia Prezídia podľa stanov, je výlučne Prezídium  oprávnené
a) schvaľovať vlastný rokovací poriadok a jeho zmeny a doplnenia, ak to uzná za potrebné, 
b) predkladať v mene Komisie Valnému zhromaždeniu na schválenie návrh rokovacieho poriadku Komisie alebo návrh na jeho zmenu alebo doplnenie,
c) určovať plat (odmenu) Výkonného riaditeľa a ďalších zamestnancov Rady.
 
(3) Prezídium sa skladá z deviatich (9) členov a tvoria ho Prezident a ďalší ôsmi (8) volení členovia Prezídia navrhnutí spomedzi zástupcov členov Rady a členov Rady konajúcich osobne, ktorých za podmienok podľa Volebného poriadku volí a odvoláva Valné zhromaždenie na návrh Prezídia alebo člena Rady. Volení členovia Prezídia vykonávajú mandát výlučne osobne; splnomocnenie nie je možné. Funkčné obdobie Prezídia je tri (3) roky, neskončí sa však skôr než je zvolený posledný volený člen nového Prezídia; pokiaľ volenému členovi zanikne mandát člena Prezídia predčasne, pretože sa napríklad vzdá mandátu, je odvolaný Valným zhromaždením, zomrie alebo prestane byť zástupcom člena Rady a nestane sa ani čestným členom konajúcim osobne, Valné zhromaždenie dovolí na zvyšný čas funkčného obdobia Prezídia nového voleného člena Prezídia, ktorému funkčné obdobie plynie zhodne s ostatnými volenými členmi Prezídia.
 
(4) Rokovaniu Prezídia predsedá Prezident, inak Viceprezident. Prezídium rozhoduje formou uznesenia a z jeho rokovania sa vyhotovuje zápisnica.  Každý člen Prezídia má jeden hlas. Prezídium hlasuje verejne alebo na návrh Prezidenta per rollam. Ak Prezídium rozhoduje na zvolanom rokovaní, je Prezídium uznášania schopné, ak je prítomných aspoň sedem (7) jeho členov vrátane Prezidenta alebo Viceprezidenta a rozhodnutia vtedy prijíma nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov Prezídia. Ak Prezídium rozhoduje per rollam, rozhodnutia prijíma nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých svojich členov.

Členovia

  • Miriam Benčíková-Kušnírová - prezidentka RPR
  • Andrea Cocherová - viceprezidentka RPR
  • Petra Novotná Slovak Telekom, a.s.
  • Denisa Pernicová BILLA s.r.o.
  • Ľubomír Tuchscher Slovenské združenie pre značkové výrobky (SZZV)
  • Jana Venhartová Potravinárska komora Slovenska
  • Marcel Grega MAC TV s.r.o. , Asociácia nezávislých rozhlasových a televíznych staníc Slovenska (ANRTS)
  • Zuzana Ďurčeková Made by Vaculík / Klub reklamných agentúr Slovenska
  • Alexej Fulmek Asociácia tlačených a digitálnych médií

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

22.12.2021

Tlačová správa z 10. zasadnutia AK RPR

BRATISLAVA. Dňa 09. 12. 2021 sa konalo 10. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej...

26.11.2021

Tlačová správa z 9. zasadnutia AK RPR

Tlačová správa z 9. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu v roku 2021 BRATISLAVA. Dňa 11. 11. 2021 sa konalo 9....

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.