Odvolací orgán

„V zmysle čl. 12 časti IV Rokovacieho poriadku môže dotknutá osoba alebo sťažovateľ v lehote do troch (3) pracovných dní od odoslania nálezu požiadať o jeho preskúmanie. V rovnakej lehote musí osoba, ktorá o preskúmanie nálezu žiada, uhradiť administratívny poplatok.

O preskúmanie nálezu možno požiadať len ak

  1. vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada,
  2. namieta porušenie tohto Rokovacieho poriadku alebo
  3. namieta neoznámenie konfliktu záujmu niektorého člena Komisie.

O preskúmanie nálezu môže požiadať len dotknutá osoba, ktorá v súlade s čl. 4 ods. 2 predložila v procese spracovávania podkladov k rokovaniu Arbitrážnej komisie vyjadrenie k sťažnosti.

Postup pri žiadosti o preskúmanie nálezu

V prípade záujmu o preskúmanie nálezu musí byť na sekretariát Rady pre reklamu doručená žiadosť o preskúmanie nálezu, najneskôr do (3) troch pracovných dní od odoslania nálezu. Žiadosť v písomnej podobe môže byť doručená aj faxom alebo elektronickou poštou na:

Faxové číslo: 02/ 59324 249
e-mailová adresa: rpr@rpr.sk

Žiadosťou o preskúmanie nálezu sa Rada pre reklamu začne zaoberať až po preukázaní úhrady poplatku, ktorý musí byť uhradený v zmysle čl. 12 časti IV Rokovacieho poriadku Rady pre reklamu do troch (3) pracovných dní od odoslania nálezu.

Cenník poplatkov

30,00 EUR pre fyzické osoby
300,00 EUR pre právnické osoby
0 EUR ak Dozorný výbor preskúmaním zistí, že bol porušený Rokovací poriadok alebo reklamu posudzoval niektorý člen Arbitrážnej komisie v konflikte záujmu

Poplatok je možné uhradiť len ako 100% zálohu. Administratívny poplatok vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: 2622107629/1100. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví predmetného arbitrážneho nálezu.

Nález Komisie preskúmava Dozorný výbor. Nález nadobudne účinnosť dňom preskúmania nálezu Dozorným výborom, ak Dozorný výbor preskúmaním nezistí, že:

  1. vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a ktoré sa nemohli v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada,
  2. bol porušený tento Rokovací poriadok alebo
  3. reklamu posudzoval niektorý člen Komisie v konflikte záujmu.

Komisia, po tom, čo Dozorný výbor preskúmaním nálezu zistil dôvody na opätovné posúdenie reklamy, posúdi reklamu na svojom najbližšom rokovaní. Po opätovnom posúdení vydá Komisia nový nález do troch (3) pracovných dní; voči novému nálezu nie je prípustné preskúmanie.“

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

22.12.2021

Tlačová správa z 10. zasadnutia AK RPR

BRATISLAVA. Dňa 09. 12. 2021 sa konalo 10. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej...

26.11.2021

Tlačová správa z 9. zasadnutia AK RPR

Tlačová správa z 9. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu v roku 2021 BRATISLAVA. Dňa 11. 11. 2021 sa konalo 9....

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.