Radoslav Kutaš
(právnik, spoluautor Etického kódexu)

Radoslav Kutaš je absolventom Univerzity Komenského v Bratislave v štúdijnom odbore žurnalistika na Filozofickej fakulte UK a v štúdijnom odbore právo na Právnickej fakulte UK.

Problematike reklamy sa venuje kontinuálne od roku 1999. Pôsobil ako analytik Rady pre vysielanie a retransmisiu pre oblasť reklamy, telenákupu a sponzorstva. Počas pôsobenia na Ministerstve kultúry SR bol členom pracovných skupín, komisií a poradných orgánoch pre mediálne a audiovizuálne služby a digitálne vysielanie, a to tak na národnej úrovni, ako aj na úrovni EÚ. V súčasnosti pôsobí ako nezávislý konzultant v oblasti kreatívneho priemyslu, médií, elektronických komunikácií, audiovízie, duševného vlastníctva a reklamy.

Je spoluautorom rekodifikácie Etického kódexu reklamnej praxe, je zapísaným rozhodcom Creative Industry & Intellectual Property Arbitration Court. Od roku 2007 pôsobí tiež ako vysokoškolský pedagóg pre oblasť audiovizuálneho a autorského práva na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU. S Inštitútom pre verejné otázky spolupracoval na projekte Legislatívne a praktické aspekty zobrazovania CSR aktivít v médiách (2013).

 

 

späť

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

22.12.2021

Tlačová správa z 10. zasadnutia AK RPR

BRATISLAVA. Dňa 09. 12. 2021 sa konalo 10. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej...

26.11.2021

Tlačová správa z 9. zasadnutia AK RPR

Tlačová správa z 9. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu v roku 2021 BRATISLAVA. Dňa 11. 11. 2021 sa konalo 9....

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.