Arbitrážna komisia

Komisia je orgánom Rady, ktorý je výhradne oprávnený vydávať nálezy.

Komisia má najmenej sedem (7) členov, ktorých volí a odvoláva Valné zhromaždenie z členov Rady a iných osôb na návrh Prezídia na funkčné obdobie 3 rokov. Po ukončení funkčného obdobia obmení Valné zhromaždenie spravidla jednu tretinu členov Komisie.

Nález je písomným odôvodnením rozhodnutia Komisie o súlade alebo nesúlade určitej v minulosti či prítomnosti realizovanej reklamy s Kódexom.

Nález vydá Komisia výhradne na základe písomného podnetu. Podať podnet je oprávnená ktorákoľvek právnická alebo fyzická osoba okrem členov Komisie. Proti rozhodnutiu Komisie nie je opravný prostriedok, tým nie je dotknuté právo na súdnu ochranu podľa § 15 zák. č. 83/1990 Zb.

Procesné otázky rozhodovania Komisie budú upravené v rokovacom poriadku, ktorý na návrh Prezídia schváli Valné zhromaždenie.

Členovia

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

15.6.2021

Raňajky s reklamou ON-LINE: Prichádza doba zelená

    Milí priaznivci Raňajok s reklamou,   pozývame vás na ďalší zo série eventov...

11.6.2021

Asociácia stávkových spoločností novým členom Rady pre reklamu

BRATISLAVA. Do Rady pre reklamu, združenia podporujúceho etickú samoreguláciu v oblasti reklamy na Slovensku, bola ku dňu 10.6.2021...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.