Tlačová správa zo 7. zasadnutia AK RPR

BRATISLAVA. Dňa 10. 09. 2020 sa konalo 7. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej samoregulácie v oblasti reklamy posúdila sťažnosti na 9 reklám s cieľom zistiť, či došlo k porušeniu Etického kódexu reklamnej praxe platného na území SR (ďalej len Kódex).
 
AK RPR prijala na svojom zasadnutí nasledujúci nálezy:
 
Reklama vo vyhľadávači, web stránka: „Najpohodlnejšia čistiareň“, zadávateľa: Riant, s. r.o.
Rada zaevidovala sťažnosti od fyzickej osoby, voči tvrdeniu, ktoré v rámci prezentácie čistiarne Golierik využíva zadávateľ Riant, s.r.o., konkrétne voči označeniu „najpohodlnejšia čistiareň“. Sťažovateľ poukazuje na to, že  vo vzťahu k superlatívu neexistuje žiadna analýza tretej strany, ani autority alebo na to oprávneného orgánu, ktorá by túto skutočnosť potvrdzovala. Recenzie k tomuto tvrdeniu neoprávňujú. Sťažovateľ ďalej uvádza, že Golierik.sk nerobí nič iné ako aj iné čistiarne a to je, že ponúka dopravu, tak ako aj iné čistiarne. Sťažovateľ považuje za zavádzajúcu aj skutočnosť, že Golierik.sk sa tituluje ako čistiareň, ale je to iba outsourcing, čiže Golierik.sk je doručovacia služba, ktorá veci doručí do iných regulérnych čistiarní v Bratislave. 
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. Reklama vo vyhľadávači, web stránka: „Najpohodlnejšia čistiareň“, zadávateľa: Riant, s.r.o. nie  je v rozpore s ustanoveniami Kódexu. 
 
AK RPR sa v danom prípade s námietkami sťažovateľa nestotožnila. Je pravdou, že zadávateľ v rámci svojej prezentácie využíva tvrdenie, resp. výraz, ktorý svojim charakterom možno klasifikovať ako superlatív, viažuci sa k službám, ktoré poskytuje – „najpohodlnejšia čistiareň“. Je však tiež pravdou, že predmetné tvrdenie nepredstavuje kategóriu superlatívu, ktorú možno jednoznačne objektivizovať na základe konkrétnych a všeobecných parametrov, keďže pohodlie je subjektívne vnímaná kategória. V danom prípade AK RPR preto pri posudzovaní opodstatnenosti tvrdenia vychádzala najmä zo skutočnosti, že spoločnosť je historicky na trhu z pohľadu konkurencie a ponúkaných služieb najdlhšie, pričom uvedený reklamný slogan využíva od svojho vzniku v roku 2016, kedy ako jediná prinášala aj možnosť dopravy šatstva. Významným momentom je tiež skutočnosť, že „pohodlie“ v spojení so službami, či produktom je definované priamo zákazníkom. Každý zákazník má svoje vlastné subjektívne kritériá, prostredníctvom ktorých vníma pohodlnosť služby a AK RPR sa nedomnieva, že priemerný spotrebiteľ by len na základe uvedeného tvrdenia spravil obchodnú transakciu bez toho, aby si sám vyhodnotil, či uvedená služba, tak ako ju poskytuje zadávateľ je pre neho atraktívna, prípadne pohodlná. Práve skutočnosť, že kritériá pohodlnosti si určuje samotný zákazník, nie je možné tvrdenie vnímať ako hodnotiace vo vzťahu ku konkurencii a AK RPR má za to, že v tomto prípade ani nie je spôsobilé privodiť ujmu  konkurencii. AK RPR je preto toho názoru, že reklama nevedie spotrebiteľa k tomu, aby priznával službe nepomerne vyššiu úžitkovú hodnotu a má za to, že využitie predmetného tvrdenia je etické aj vo vzťahu k použitiu superlatívu. Na druhej strane ale AK RPR má za to, že daný slogan si vyžaduje kontinuálne a preukázateľné udržiavanie poskytovania služby významne s pro zákazníckym prístupom v opačnom prípade odporúča prehodnotiť používanie daného sloganu vo vzťahu k poskytovaným službám. AK RPR sa tiež zaoberala otázkou toho, či skutočnosť, že spoločnosť využíva služby iných čistiarni môže byť pre zákazníka zavádzajúca. V tomto prípade sa však taktiež s názorom sťažovateľa nestotožnila, nakoľko aj z vyjadrenia zadávateľa, tento sa na procese aktívne podieľa, vrátane kontroly kvality vyčistenia bielizne, za ktorú plne zodpovedá.
 
Video na YouTube: „Ozaj lacné – rozhovor s mrkvou“, zadávateľa: Kaufland Slovenská republika v.o.s.
Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, voči videu, ktoré je umiestnené na YouTube, zadávateľa Kaufland Slovenská republika v.o.s. Podľa názoru sťažovateľa sa predmetná reklama snaží znevážiť konkurujúcich súťažiteľov na trhu a navodiť u spotrebiteľa zavádzajúcim spôsobom nepravdivý dojem, že ostatní maloobchodní súťažitelia, predávajúci potraviny, uzavreli vlastne „kartelovú dohodu“, na základe ktorej za „mrkvu“ požadujú spoločne vyššiu cenu ako Kaufland, pričom zároveň všeobecne konštatuje údajné „šokujúce odhalenie“ o predraženosti ovocia a zeleniny u ostatných súťažiteľov v potravinárskom priemysle. Zadávateľ podľa sťažovateľa porovnáva v rámci reklamnej kampane potravinu/potraviny neobjektívnym a zavádzajúcim spôsobom, pričom snahou tejto reklamnej kampane je podľa jeho názoru vyvolať pocit u bežného spotrebiteľa, že všetky maloobchodné potravinové reťazce s výnimkou spoločnosti Kaufland, uzavreli kartelovú dohodu o predražení ovocia a zeleniny, pričom iba spoločnosť Kaufland má ponúkať v porovnaní s ostatnými potravinovými reťazcami lacnejšiu mrkvu, resp. ovocie a zeleninu. 
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že  sťažnosť je čiastočne opodstatnená. Video na YouTube: „Ozaj lacné – rozhovor s mrkvou“, zadávateľa: Kaufland Slovenská republika v.o.s. je v rozpore s ustanovením čl. 14 ods. 2 Kódexu. 
 
V predmetnom prípade sa AK RPR celkom nestotožnila s názorom sťažovateľa, že uvedená reklama je reklamou porovnávacou. V reklame nie je explicitné porovnanie sa s inými súťažiteľmi, či produktmi. Reklama síce čiastočne odkazuje na iných predajcov, v kontexte toho, že akoby uvádza ceny ovocia a zeleniny vo vzťahu k iným predajcom, resp. vo vzťahu k trhu ako celku, avšak táto paralela nie je uvedená v kontexte porovnávacej reklamy, tak ako ju vymedzuje Kódex, ale je súčasťou reklamného príbehu. Cieľom reklamy, aj podľa vyjadrenia zadávateľa, je v tomto prípade prezentovať Kaufland ako predajcu s výhodnými cenami, pričom predmetné video je súčasťou kampane „Ozaj lacné“, ktorá prezentuje cenovú ofenzívu spoločnosti Kaufland. AK RPR akceptuje komunikačné posolstvo kampane, resp. to, že zadávateľ chce poukázať na výhodnosť nákupu v jeho obchodoch, avšak zároveň má za to, že spôsob akým bola hlavná myšlienka odprezentovaná nie je možné považovať za etický. Je nepochybné, že reklama pracuje s určitou formou reklamnej hyperboly, avšak tonalita spotu a jeho celkové spracovanie vyvolávajú skutočne dojem, že stanovenie cien zeleniny a ovocia u ostatných predajcov je výsledkom ich spoločnej dohody (napríklad tvrdenie: „...Všetci spolupracovali...“), čo preukázané nebolo a jedine spoločnosť Kaufland túto dohodu neuzavrela. Túto skutočnosť navyše podporuje aj scéna, súčasťou ktorej je akoby spravodajská reportáž, ktorá informuje v znení: „Šokujúce zistenie! Ovocie a zelenina boli dlhé roky predražené.“. Takto spracovaná reklama môže dokonca podľa AK RPR vyvolať v priemernom spotrebiteľovi mylný dojem, že jedine spoločnosť Kaufland má najnižšie ceny, čo preukázané nebolo a zvyšní obchodníci, na základe nejakej spoločnej dohody majú ceny vyššie. AK RPR akceptuje názor zadávateľa, že reklama môže byť postavená na vtipnom príbehu a hyperbole, v danom prípade ale spracovanie nabáda na to, že akoby reflektovalo alebo reagovalo na skutočnosť a tá neexistovala.  Reklama podľa AK RPR nekomunikuje skutočnosť, že v Kauflande sú ceny výhodnejšie – ozaj lacné, ale vytvára dojem, že ceny ovocia a zeleniny sú oproti konkurencii najnižšie, čo preukázané nebolo a AK RPR je toho názoru, že reklama obsahuje v tomto prípade klamlivý údaj o vlastnom alebo o cudzom podniku a jeho produktoch. Za klamlivý údaj sa považuje aj údaj sám osebe pravdivý, ak môže vzhľadom na okolnosti a súvislosti, v akých sa používa, uviesť priemerného spotrebiteľa do omylu (čl. 14 ods. 2 Kódexu). 
 
Sponzorský odkaz, web stránka zadávateľa: „BepanGel hojivý gél – Hojí rany rýchlo a bez jaziev“, zadávateľa: Bayer, spol. s r.o.
Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, voči televíznemu sponzorskému odkazu, ktorý komunikuje produkt BepanGel, zadávateľa Bayer, spol. s r.o. Sťažovateľ je toho názoru, že predmetná reklama obsahuje zavádzajúce a klamlivé tvrdenie „Hojí rany rýchlo a bez jaziev.“.
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť je čiastočne opodstatnená. Sponzorský odkaz, web stránka zadávateľa: „BepanGel hojivý gél – Hojí rany rýchlo a bez jaziev“, zadávateľa: Bayer, spol. s r.o. je v rozpore s ustanoveniami čl. 14 ods. 5 písm. a) Kódexu. 
 
V danom prípade sa AK RPR s názorom sťažovateľa čiastočne stotožnila. Cieľom reklamy bolo v danom prípade komunikovať účinok zdravotníckej pomôcky – hydrogélu BepanGel, ktorý je podľa vyjadrenia zadávateľa určený na liečbu menších poranení a zabráneniu vzniku jaziev. V rámci sponzorského odkazu tieto vlastnosti zadávateľ odprezentoval o.i. aj v podobe animácií, ktoré akoby ilustrujú druhy a spôsob poranení, pri ktorých je predmetný produkt využiteľný (napr. pád z bicykla, popáleniny, či porezanie sa). Uvedené podrobné informácie sú súčasťou aj webovej stránky, kde zadávateľ podrobnejšie uvádza informácie o produkte a jeho použití. Komisia je toho názoru, že vo vzťahu k vizuálnej stránke sponzorského odkazu ako aj z web stránky k produktu je informácia o tom, že predmetný produkt sa využíva na drobné poranenia komunikovaná zrozumiteľne a jasne a AK RPR sa nedomnieva, že by priemerný spotrebiteľ mohol len na základe tejto prezentácie nadobudnúť mylný dojem, že tento je účinný a použiteľný najmä v prípade veľkých a hlbokých rán, ktoré si vyžadujú odborné ošetrenie. Na druhej strane však AK RPR prihliadala aj na skutočnosť, že dominantným výrazovým prostriedkom prezentácie produktu, či už v rámci sponzorského odkazu alebo web stránky  sú aj tvrdenia v znení:  „Hojí rany rýchlo a bez jaziev.“, prípadne „BepanGel® s účinkom na rýchle hojenie rán bez jaziev.“ Tieto tvrdenia považuje Komisia za príliš kategorické v nadväznosti na rozsah a závažnosť rán, ako aj individuálne schopnosti ľudského organizmu vysporiadať sa s poranením rýchlo a bez zanechania jazvy. Tieto informácie sú pre spotrebiteľa zásadné, a preto miere, rozsahu a dôrazu, ktorý je kladený na takéto informácie týkajúce sa účinku by mala byť venovaná osobitná pozornosť aby nemohol byť spotrebiteľ zavedený o povahe účinkov produktu. V danom prípade si tvrdenia spotrebiteľ nemusí interpretovať spôsobom, že produkt výlučne urýchľuje hojenie drobných poranení a znižuje riziko vzniku jazvičiek pri drobných alebo povrchových ranách, ale naopak môže z uvedeného nadobudnúť mylný dojem, že prípravok hojí ranu rýchlo a bez jazvy v každom prípade bez ohľadu na jej závažnosť ako aj ďalšie okolnosti, čo preukázané nebolo. AK RPR je preto toho názoru, že práve využitie predmetných tvrdení je pre spotrebiteľa vo vzťahu k informovaniu o účinkoch produktu zavádzajúce, a preto vyhodnotila reklamu ako porušujúcu Kódex.
 
Informácie uverejnené na web stránke zadávateľa: „Priemerná provízia RK – 4%“, zadávateľa: Bezrealitky Slovensko s.r.o.
Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, voči informácií o výške priemernej provízie realitnej kancelárie, ktorá je uvedená na web stránke zadávateľa Bezrealitky Slovensko s.r.o. Podľa sťažovateľa spoločnosť účelovo zavádza návštevníkov svojho webu, že priemerná provízia realitných kancelárií je 4%, pričom spoločnosť nemá žiadne podklady na určenie tejto sumy. Sťažovateľ ďalej uvádza, že je všeobecne známe, že v skutočnosti sú provízie polovičné a spoločnosť predmetným konaním zavádza o možnosti ušetrenia s cieľom využitia služieb zadávateľa, pričom klamlivými údajmi poškodzuje realitný trh.
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. Informácie uverejnené na web stránke zadávateľa: „Priemerná provízia RK – 4%“, zadávateľa: Bezrealitky Slovensko s.r.o. nie sú v rozpore s ustanoveniami Kódexu. 
 
V predmetnom prípade sa AK RPR s názorom sťažovateľa nestotožnila a pri posudzovaní vychádzala o.i. aj zo skutočnosti, že výška provízie je dynamická veličina, na hodnotu ktorej má vplyv viacero faktorov, čo preukázal aj zadávateľ a uvedené bolo potvrdené aj v dodatočnom stanovisku Národnej asociácie realitných kancelárií. Zadávateľ v rámci svojej komunikácie uvádza priemernú výšku, pričom táto zohľadňuje skutkový stav a opiera sa o reálne zdroje. Zároveň uvedená hodnota nie je nereálna, resp. nie je ani navýšená, ale je vypočítaná ako reálny priemer, ktorý zodpovedá skutočnosti a AK RPR sa nedomnieva, že reklama obsahuje údaj, či informáciu, ktoré by mohli uviesť priemerného spotrebiteľa do omylu, a preto reklamu vyhodnotila ako neporušujúcu Kódex.
 
TV spot: „Durex“, zadávateľa: Reckitt Benckiser (Slovak republic), spol. s r.o.
Rada zaevidovala sťažnosti od dvoch fyzických osôb, TV spotu, ktorý propaguje prezervatívy Durex. Obaja sťažovatelia poukazujú na scénu, v ktorej je vyobrazený homosexuálny pár. Jeden zo sťažovateľov považuje takéto zobrazenie za neprípustné. Druhý sťažovateľ má za to, že predmetné zobrazenie je nevhodné. Sťažovateľ vyslovil názor, že Slovensko je krajina tradičnej rodiny a propagácia takejto formy homosexuality je podľa jeho názoru poburujúca.
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosti nie sú opodstatnené. TV spot: „Durex“, zadávateľa: Reckitt Benckiser (Slovak republic), spol. s r.o. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu. 
 
V predmetnom prípade sa AK RPR nestotožnila s názormi sťažovateľov. Cieľom reklamy je komunikácia zdravotníckej pomôcky – prezervatívu, ktorá so zodpovedným sexom a intímnym životom párov nepochybne súvisí. Je preto prirodzené, že aj samotná reklama sa intímneho života priamo dotýka a hovorí o ňom. Celkové spracovanie reklamy je primerané a v kontexte komunikačného posolstva a propagovaného produktu. V reklame nie sú zobrazené scény, ani také správanie, ktoré by bolo možné klasifikovať ako porušujúce všeobecné normy mravnosti a slušnosti a nie sú v nej ani zobrazenia, ktoré by znižovali ľudskú dôstojnosť. V reklame nie je zobrazená ani nahota, či explicitné sexuálne správanie – účinkujúci si prejavujú nežnosti decentne a skôr v náznakoch a v nadväznosti na celkový reklamný príbeh.  Výlučne v tomto kontexte posudzuje AK RPR aj pohlavie účinkujúcich. Súčasťou nediskriminačného prístupu k menšinám je aj všeobecná akceptácia mravnosti a slušnosti toho, čo je mravné a slušné vo väčšine. Opak by práve znamenal diskriminačný prístup, ktorý nie je v súlade s právom na ľudskú dôstojnosť. V súvislosti s možnou konfrontáciou reklamy maloletými osobami je Komisia toho názoru, že reklama nemá negatívny dopad na maloleté osoby, naopak je príkladom tolerancie k rôznym spoločensky akceptovateľným vzťahom. V reklame nie je vyobrazené správanie, ktoré by bolo nejakým spôsobom poburujúce, či malo pohoršovať, a preto ju AK RPR vyhodnotila ako neporušujúcu Kódex.     
 
Newsletter: „Obľúbení hrdinovia na stráži“, zadávateľa: Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. ŠEVT a.s.
Rada zaevidovala sťažnosť fyzickej osoby voči vizuálu, ktorý bol súčasťou newslettera zasielaného spoločnosťou ŠEVT a.s., na ktorom je vyobrazené dievčatko so psom, ktoré má vzpriamenú ruku a slogan „Obľúbení hrdinovia na stráži!“. Sťažovateľ uvádza, že pozdrav "Na stráž!", ktorý je sprevádzaný vztýčením ruky sa spája s nedemokratickým režimom prvej SR republiky a s polovojenskou organizáciou Hlinkova garda. Je pritom všeobecne známe, že HSĽS a jej pridružené organizácie boli v rokoch 1938 – 1945 zodpovedné za hrubé porušovanie základných práv a slobôd. Vzhľadom na to je slovné použitie pozdravu "Na stráž!" sprevádzané vztýčením ruky prejavom podpory a propagácie skupín smerujúcich k potlačeniu základných práv a slobôd. Takéto zobrazenie nie je podľa sťažovateľa v reklame opodstatnené, o to viac, že jeho nositeľom je dieťa. Navyše ani nekorešponduje s tým, čo reklama ponúka – školské potreby.
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť je opodstatnená. Newsletter: „Obľúbení hrdinovia na stráži“, zadávateľa: Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. ŠEVT a.s. je v rozpore s ustanoveniami čl. 10 ods. 3 a ods. 6 Kódexu. 
 
Cieľom predmetnej reklamy je v danom prípade propagácia sortimentu zadávateľa určeného hlavne pre deti. Dominantným výrazovým prostriedkom reklamy je vyobrazenie dievčatka, ktoré má zdvihnutú ľavú ruku zaťatú v päsť. Je pravdou, že uvedené gesto je využívané aj pri zobrazení hrdinov, napr. Supermana a naznačuje akoby jeho schopnosť lietať. AK RPR má za to, že samé o sebe predmetné uvedené gesto nie je problematické, ani daná fotografia. Na druhej strane však AK RPR berie do úvahy reklamu ako celok. Predmetné zobrazenie dievčatka, práve v kontexte uvedeného sloganu „Obľúbení hrdinovia na stráži“ posúva interpretáciu reklamy práve do roviny, ktorá akoby priamo na tieto extrémistické prejavy odkazovala, pričom samotný cieľ reklamy – propagácia produktov s motívom obľúbených filmových a rozprávkových hrdinov v tomto prípade nekorešponduje s predmetným zobrazením. Naopak v nadväznosti na spoločenský kontext a historickú skúsenosť s hnutiami podporujúcich diskrimináciu a extrémizmu a typického pozdravu „Na stráž“, ktorý je spojený s nedemokratickým režimom Slovenského štátu  režimom, použitie daného sloganu v danej kombinácii práve poukazuje na takéto hnutia. Používanie výrazových prostriedkov, ktoré evokujú alebo sú spájané v historickom kontexte alebo v aktuálnom spoločenskom kontexte s nezákonnými alebo neetickými skutočnosťami, ci vyžaduje mimoriadnu pozornosť, a to aj v reklame. V danom prípade nielen z dôvodu možnej aj neúmyselnej podpory takýchto hnutí ale aj s ohľadom, že reklama predstavuje komunikačný prostriedok a je potrebné, aby aj reklamná komunikácia bola zodpovedná. AK RPR preto nepovažuje predmetné zobrazenie za také, ktoré by bolo pripravované s pocitom zodpovednosti voči spotrebiteľovi a má taktiež za to, že predmetná reklama ohrozuje dobré meno reklamy ako takej a znižuje dôveru v reklamu ako službu spotrebiteľom (čl. 10 ods. 6).
 
Web stránka zadávateľa: „Vampyr PS 4 - zľava“, zadávateľa: Alza.sk, s.r.o.
Rada zaevidovala sťažnosť fyzickej osoby voči prezentácii ceny zľavneného produktu – hry Vampyr PS4. Sťažovateľ poukazuje na to, že na web stránke je uvedená pôvodná cena 1099 €, čo považuje vzhľadom k reálnej cene produktu za nezmyselné.
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť je opodstatnená. Web stránka zadávateľa: „Vampyr PS 4 - zľava“, zadávateľa: Alza.sk s.r.o. je v rozpore s ustanoveniami čl. 14 ods. 5 písm. b) Kódexu. 
 
V danom prípade zadávateľ komunikoval produkt vo výraznej zľave 96 %, pričom ako pôvodnú cenu uviedol 1099€. Pri posudzovaní AK RPR vychádzala aj z tvrdenia zadávateľa, ktorý pripustil, že za takúto pôvodnú cenu sa predmetný produkt nikdy nepredával a uvedené bolo spôsobené technickou chybou, ktorú zadávateľ po zistení odstránil. AK RPR akceptuje túto skutočnosť, avšak zároveň má za to, že v čase, kedy bol výrobok prezentovaný s nesprávnou cenou mohol uviesť priemerného spotrebiteľa do omylu. Nie každý spotrebiteľ totiž pozná približné cenové relácie týchto produktov a výška zľavy 96% percent znie natoľko atraktívne, že priemerný spotrebiteľ si túto chybu ani nemusel uvedomiť. S ohľadom na túto skutočnosť má AK RPR za to, že zadávateľ nevenoval dostatočnú pozornosť informovaní o ekonomickej a finančnej hodnote produktu, a preto reklamu vyhodnotila ako porušujúcu Kódex.
 
Leták: „Profi Zym plus“, zadávateľa: STADA PHARMA Slovakia, s.r.o.
Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby voči prezentácii prípravku – výživového doplnku „ProfiZym plus“ v rámci reklamného letáku. Sťažovateľ má za to, že reklama obsahuje tvrdenia, ktoré nie sú uvedené v zmysle platnej legislatívy. Podľa sťažovateľa problematické zdravotné tvrdenia, propagujú liečivé účinky predmetného produktu, resp. mu prisudzujú účinky na ľudské zdravie. Podľa sťažovateľa sú predmetné zdravotné tvrdenie spôsobilé vyvolať mylnú predstavu o liečivých účinkoch predmetného výživového doplnku, a teda spotrebiteľa klamať. Sťažovateľ poukazuje aj na skutočnosť, že vo vzťahu k potravinám nie je dovolené prisudzovať im liečivé účinky, tak ako je prezentácia týchto účinkov povolená v prípade prípravkov schválených ako lieky.
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť je opodstatnená. Leták: „Profi Zym plus“, zadávateľa: STADA PHARMA Slovakia, s.r.o. je v rozpore s ustanoveniami čl. 26 ods. 2 a čl. 44 ods. 2 Kódexu. 
 
Niet predovšetkým pochybnosť o tom, že predmetom propagácie je výživový doplnok, na komunikáciu ktorého sú kladené o.i. aj špecifické legislatívne požiadavky a zadávateľ by mal preto jeho prezentácii venovať zvýšenú pozornosť. Predmetný leták, obsahuje konkrétne zdravotné tvrdenia vo vzťahu k účinkom produktu a zložkám, ktoré tento obsahuje. Kódex kladie na reklamu o.i. aj požiadavku, že „výživové a zdravotné tvrdenia o potravine v reklame musia byť vedecky zdôvodnené (čl. 26 ods. 2 Kódexu). Zadávateľ v tomto smere dostatočne nepreukázal, že zdravotné tvrdenia v reklame sú vedecky zdôvodnené, a to, že sa nachádzajú v Zozname schválených povolených tvrdení (EFSA) a AK RPR má za to, že v tomto ohľade zadávateľ nevenoval komunikácii produktu dostatočnú pozornosť práve s ohľadom na špecifické a legislatívne pravidlá a podmienky používania zdravotných tvrdení, čo nemožno považovať za súladné s Kódexom. V rámci prezentácie výživového doplnku sú na stránke uvedené veľmi konkrétne vyjadrenia, ktoré súvisia s konkrétnymi chorobnými stavmi, či diagnózami, pričom tieto sú prezentované v kontexte pozitív a priamych účinkov uvedeného výživového doplnku. AK RPR sa nestotožnila s vyjadrením zadávateľa, že tieto tvrdenia sú všeobecnými tvrdeniami o prospešnosti enzýmov. Tvrdenia sú súčasťou letáku, ktorý spotrebiteľa priamo o produkte informuje, jeho súčasťou je logo produktu a AK RPR má za to, že vo vzťahu k tomuto produktu spotrebiteľ vníma aj informácie obsiahnuté v letáku. Celková textácia reklamy môže podľa AK RPR v spotrebiteľovi vyvolať mylný dojem, že uvedený výživový doplnok je liekom, ktorý má schopnosť pomáhať, liečiť, prispieť k vyliečeniu, či dokonca vyliečiť chorobný stav a priemerný spotrebiteľ tak môže z reklamy jednoznačne nadobudnúť mylný dojem, že predmetom propagácie je liek, určený na liečbu ochorení, čo nie je pravda a účinky výživového doplnku v tomto smere dostatočne preukázané ani neboli.  
 
Web stránka zadávateľa: „Magio Archív M – HD vysielanie“, zadávateľa: Slovak Telekom, a.s.
Rada zaevidovala sťažnosť fyzickej osoby voči služby Magio Archív M, zadávateľa Slovak Telekom, a.s. Sťažovateľ poukazuje na to, že na web stránke sú v zozname staníc uvedené aj stanice v HD kvalite, avšak v skutočnosti ich zadávateľ zákazníkovi k tejto službe neposkytol.
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť je opodstatnená. Web stránka zadávateľa: „Magio Archív M – HD vysielanie“, zadávateľa: Slovak Telekom, a.s. je v rozpore s ustanoveniami čl. 14 ods. 5 písm. a) Kódexu. 
 
V danom prípade sa AK RPR celkom nestotožnila s názorom zadávateľa, že reklama obsahuje dostatočné informácie o charaktere produktu, konkrétne o službe Magio Archív M a pri posudzovaní vychádzala zo skutočnosti, že časť webovej stránky, voči ktorej namieta aj sťažovateľ, s informáciami o službe obsahovala explicitné označenie SD/HD, na základe ktorého mohol byť priemerný spotrebiteľ oprávnene uvedený do omylu a domnievať sa, že súčasťou služby je pri predmetných, takto označených TV staniciach dostupné vysielanie nielen v SD formáte, ale aj vo vysokom rozlíšení. Uvedená reklama sa nachádzala bezprostredne pri informovaní o prehľade televíznych kanálov a spotrebiteľ teda nemusel nevyhnutne vyhľadávať ďalšie zdroje informácií. S ohľadom na tieto skutočnosti má teda AK RPR za to, že predmetná reklama obsahovala údaj, ktorý vo vzťahu k prezentácii charakteristík produktu bol zavádzajúci a zadávateľ v tomto smere nevenoval dostatočnú pozornosť informovaniu o charakteristikách produktu. Preto reklamu vyhodnotila ako porušujúcu Kódex. AK RPR však ocenila úpravu predmetnej reklamy ešte pred vydaním nálezu a má za to, že jej aktuálna podoba sprostredkúva informácie jasne a zrozumiteľne.
 

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

10.1.2021

Tlačová správa z 10. zasadnutia AK RPR

BRATISLAVA. Dňa 10. 12. 2020 sa konalo 10. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej...

30.11.2020

Tlačová správa z 9. zasadnutia AK RPR

BRATISLAVA. Dňa 12. 11. 2020 sa konalo 9. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.