Tlačová správa zo 7. zasadnutia AK RPR

Tlačová správa  zo 7. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu v roku 2017
 
BRATISLAVA. Dňa 02. 08. 2017 sa konalo 7. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej samoregulácie v oblasti reklamy posúdila sťažnosti na 8 reklamy s cieľom zistiť, či došlo k porušeniu Etického kódexu reklamnej praxe platného na území SR (ďalej len Kódex).
 
AK RPR prijala na svojom zasadnutí nasledujúce nálezy:
 
Billboard: „Novootvorená detská herňa“, zadávateľa: Eurostill s. r. o. 
Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, voči vizulu billboardu, zadávateľa Eurostill s.r.o., prostredníctvom ktorého zadávateľ pozýva do novootvorenej herne, ktorá je zameraná na cieľovú skupinu detí a mládeže. Sťažovateľ namieta, že reklama obrazom aj textom propaguje hru na herných automatoch a výherných prístrojoch, ponúka hru na prístrojoch ako zábavu, čo podľa sťažovateľa zvyšuje riziko závislosti na hazarde a vzniku gamblingu.
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť je opodstatnená. Billboard: „Novootvorená detská herňa“, zadávateľa: Eurostill s. r. o. je v rozpore s ustanovením čl. 10 ods. 3 Kódexu.   
 
Cieľom reklamy bolo v danom prípade komunikovať novootvorené zábavné centrum (herňu) pre deti, v ktorom sa nachádzajú atrakcie v podobe herných automatov. Okrem iného pri posudzovaní AK RPR vychádzala aj zo skutočnosti, že uvedené atrakcie sú legálne a deti sa s nimi môžu bežne stretnúť napríklad na dovolenke, kde sa pomerne často nachádzajú ako súčasť zábavných parkov, či dovolenkových letovísk. Prístroje – automaty na ktorých sa deti hrajú nie sú výhernými automatmi. Samotný vizuál reklamy však dostatočne nevystihuje povahu týchto atrakcií (ktorými sú často napríklad aj prístroje, ktoré majú športový charakter, zamerané na postreh, zručnosť a pod.). Prístroj – hrací automat, ktorý je vyobrazený v rámci reklamy pripomína skutočný výherný automat, čo v kontexte zobrazenia spolu s dieťaťom a headlinom „detská herňa“ AK RPR nepovažuje za reklamu, ktorá by bola pripravovaná s pocitom zodpovednosti voči spotrebiteľom. Reklama môže navodzovať dojem, že jej predmetom je hra na výherných automatoch, resp. že herňa preferuje automaty, ktoré čo najviac napodobňujú výherné automaty používané pri hazardných hrách, čo v spojení s dieťaťom nemožno považovať za súladné s Kódexom. Vizuál reklamy navyše môže upútať pozornosť detí a vzbudiť v nich dojem, že hranie na výherných automatoch je správne, vhodné a povolené aj pre deti a AK RPR  má za to, že vizuál reklamy môže mať negatívny dopad práve na deti a maloletých, a preto reklamu vyhodnotila ako porušujúcu Kódex. 
 
Reklamná kampaň (tvrdenia uvedené na web stránke): „Lidl – Mäsiarova čerstvá porcia“ zadávateľa: Lidl Slovenská republika, v.o.s.
Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby voči reklamnej kampani zadávateľa Lidl Slovenská republika, v.o.s. – „Mäsiarova čerstvá porcia“. Sťažovateľ je toho názoru, že zadávateľ v reklame zavádzajúcim spôsobom vyzdvihuje výhodnosť nákupu ním predávaného čerstvého mäsa pred nákupom čerstvého, pultového mäsa u iných predajcov. Sťažovateľ ďalej uvádza, že na web stránke zadávateľa ako aj v predajniach je uvedené nasledovné: „Garantovaná kvalita – vždy čerstvé. Od overených dodávateľov. Čerstvosť a kvalitu mäsa v Lidli zaručuje jeho pôvod z kontrolovaného chovu a overení dodávatelia. Keď si vyberiete produkty mäsiarovej čerstvej porcie, môžete si byť istí, že boli spracované v súlade s najvyššími štandardmi. Navyše sa mäsa dotkli iba profesionálne vyškolení zamestnanci u dodávateľa. Nemusíte sa preto obávať, že s mäsom bolo následne manipulované, ako sa môže stať v prípade nebaleného mäsa predávaného voľne, na pulte“. Predmetný text považuje sťažovateľ za zavádzajúci a reklamu za klamlivú, ktorá na základe klamlivých údajov získava vlastný prospech na úkor iného a je taktiež toho názoru, že reklama môže spôsobiť ujmu iným súťažiteľom predávajúcim pultové mäso a diskredituje ich, keďže pultový predaj mäsa označuje priamo či nepriamo za neprofesionálny, nehygienický, či neposkytujúci dostatočnú záruku voči neoprávnenej manipulácii s mäsom.
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť je opodstatnená. reklamná kampaň (vybrané tvrdenia uvedené na web stránke): „Lidl – Mäsiarova čerstvá porcia“ zadávateľa: Lidl Slovenská republika, v.o.s. je v rozpore s ustanoveniami čl. 14 ods. 1 písm. a), čl. 14 ods. 2 a čl. 17 Kódexu.   
 
AK RPR v danom prípade uznala námietky sťažovateľa. AK RPR akceptuje celkové komunikačné posolstvo reklamy, a s ohľadom na sortiment, ktorý zadávateľ v oblasti mäsa ponúka - balené mäso, je logické, že sa práve tento stal predmetom kampane, vrátane vyzdvihnutia pozitívnych atribútov produktu, avšak je tiež toho názoru, že vybrané tvrdenia nemožno považovať, v podobe, ako ich uvádza zadávateľ za etické. AK RPR je toho názoru, že tvrdenie, voči ktorému namieta aj sťažovateľ sa nevzťahuje výlučne k produktom zadávateľa, ale nepriamo odkazuje aj na ponuku predajcov pultového mäsa, a to bez ohľadu na to, že v reklame nie je uvedená žiadna konkrétna iná značka, prípadne iný konkrétny predajca. Tvrdenie sa totiž vzťahuje na všetkých predajcov pultového (nebaleného) mäsa a jeho význam sa navyše posúva do roviny, v ktorej zadávateľ naznačuje, že spotrebiteľ by mohol mať „obavu“ z kúpy takto nebaleného mäsa, resp. že jedine balené mäso je zárukou kvality a čerstvosti, čo nemusí byť pravda, keďže aj na predaj pultového mäsa sa vzťahujú hygienické a profesionálne požiadavky. AK RPR má za to, že predmetné tvrdenie môže uviesť priemerného spotrebiteľa do omylu a narušiť jeho ekonomické správanie vo vzťahu k produktu spôsobom, ktorý mu bráni urobiť kvalifikované rozhodnutie a zároveň má za to, že reklama, resp. vyššie uvedené tvrdenie útočí na iný produkt a iných zadávateľov reklamy a diskredituje ich. Ako v rozpore s Kódexom vníma AK RPR aj tvrdenie: „Pravidelné kontroly“ v spojení s textom vzťahujúcim sa k tvrdeniu. Použitie predmetného spojenia v rámci atribútov značky kvality vyvoláva dojem, že jedine mäso spoločnosti Lidl je pravidelne kontrolované, čo však nie je pravda, keďže každá potravina, dovoz a predaj ktorej je na Slovensku povolený, musí prejsť kontrolou. Zadávateľ však túto skutočnosť prezentuje ako „benefit“, pričom uvedené vyplýva z jeho povinnosti a túto povinnosť majú aj všetci ostatní predajcovia mäsa. Navyše text vzťahujúci sa k tvrdeniu nehovorí o žiadnej pridanej alebo nad rámec zákona vyžadujúcej kontrole, ktorú by zadávateľ nad rámec svojich povinností vykonával. Aj napriek tomu, že tvrdenie je pravdivé – a teda, že produkty zadávateľa sú „pravidelne kontrolované“ (v zmysle zákonnej povinnosti), vzhľadom na okolnosti a súvislosti v akých bol výraz použitý, má AK RPR za to, že mohol vyvolať dojem, že iní predajcovia mäsa najmä pri pultovom predaji nemajú alebo nemusia robiť pravidelné kontroly, čím mohol uviesť priemerného spotrebiteľa do omylu.
 
Web stránka : „Bistro.sk“, prevádzkovateľa Ringier Axel Springer Slovakia, a.s.
Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby voči web stránke bistro.sk, na ktorej sa zobrazovala ponuka akcie „Pizza za 4,50 € *pondelok až piatok od 10:00 – 18:00“. Sťažovateľ tvrdí, že službu, resp. akciu nemohol využiť, keďže v rámci stránky nebola prístupná ponuka z ktorej by si mohol akciovú pizzu objednať. 
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. Web stránka: „Bistro.sk“, prevádzkovateľa: Ringier Axel Springer Slovakia, a.s. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu. 
 
V danom prípade AK RPR neuznala námietky sťažovateľa a pri posudzovaní vychádzala okrem iného aj z tvrdenia prevádzkovateľa stránky, ktorý uviedol že situácia vznikla v dôsledku nepozornosti zamestnancov zodpovedných za úplné odstránenie ponuky v zmysle požiadavky zadávateľa reklamy (majiteľa reštaurácie). Aj napriek tomu, že stránka informovala o akciovej cene, resp. ponuke, zákazník nemal možnosť túto reálne využiť, keďže technicky nebolo možné si ponuku uplatniť. Takéto konanie však v danom prípade nepovažuje AK RPR za reklamu, ktorá by bola klasifikovaná ako zavádzajúca, resp. klamlivá, keďže ani samotný systém objednania si pizze v tomto prípade zákazníkovi neumožnil ponuku využiť a táto skutočnosť bola zákazníkovi zrejmá od počiatku. V rámci objednávkového formulára zákazník videl podrobnú kalkuláciu, vrátane konečnej ceny ešte pred tým ako si jedlo objednal a urobil tak rozhodnutie o kúpe a z uvedeného bolo zrejmé aj to, že akciová ponuka sa uplatniť nedá. AK RPR je preto toho názoru, že reklama neobsahovala údaj, ani informáciu, ktorá by mohla byť vo vzťahu k ekonomickej alebo finančnej hodnote produktu zavádzajúca, a preto reklamu vyhodnotila ako neporušujúcu Kódex. 
 
Reklamná kampaň (Facebook fanpage, web stránka zadávateľa, rozhlasový spot) „Hľadáme rockové (p)cecky“, zadávateľa:  GES Slovakia, s.r.o.
 
Rada zaevidovala sťažnosti od dvoch fyzických osôb, voči reklamnej kampani zadávateľa GES Slovakia, s.r.o. (držiteľ licencie na rozhlasové vysielanie programovej služby „Rádio Anténa Rock“), prostredníctvom ktorej zadávateľ vyzýva poslucháčov a fanúšikov Rádia Anténa Rock o zaslanie fotiek ženského dekoltu. Obe sťažnosti zhodne namietajú, že reklama je sexistická a objektifikujúca, využíva obnažené ženské telo alebo jeho časti na prilákanie pozornosti k svojej službe. Zadávateľ vyžaduje iba určité partie ženského tela, ktoré sú sexuálne príťažlivé a tým ženu anonymizuje, depersonalizuje a redukuje na „kus mäsa“. Súťaž je rodovo stereotypná, vytvára dojem, že najdôležitejším atribútom či kvalitou ženy je vzhľad, konkrétne jej dekolt. Sťažovatelia sú toho názoru, že takýto spôsob propagácie je neúctivý k poslucháčkam a fanúšičkám rádia a celkovo ukazuje na nedostatok rešpektu k ženám. Rádio sa vďaka svojmu mottu („Rádio čo má gule“) profiluje čisto ako pánska záležitosť.
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosti sú opodstatnené. Reklamná kampaň (Facebook fanpage, web stránka zadávateľa, rozhlasový spot) „Hľadáme rockové (p)cecky, zadávateľa:  GES Slovakia, s.r.o. je v rozpore s ustanoveniami čl. 11 ods. 1 písm. a),  b), c). a e) Kódexu. 
 
AK RPR uznala námietky sťažovateľov. Reklama svojimi výrazovými prostriedkami, vrátane slovnej hračky v podobe headlinu v znení: „Hľadáme rockové pcecky“ pôsobí voči ženám sexisticky, urážlivo a ponižujúco. Samotné spracovanie spotu obsahuje jazykový sexizmus a zvuky, ktoré vzhľadom na svoj sexuálny podtext nemožno považovať za slušné. Jazyk a jazykové prostriedky, použité v rámci kampane sú prejavom verbálneho násilia a reklama nekriticky posilňuje rodové a sexuálne stereotypy. Vizuály reklamy, ktoré boli taktiež súčasťou kampane účelovo zobrazujú len časť ženskej postavy – dekoltu, čo AK RPR nepovažuje za komunikáciu, ktorá by bola zodpovedná, a je toho názoru, že takouto fragmentáciou ľudského tela so zameraním sa na zobrazovanie len jeho vybraných častí sa význam kampane a reklamy ako takej posúva do pozície, v ktorej sa žena stáva sexuálnou atrakciou. Uvedené prezentácie pôsobia s ohľadom na celkové obrazové a zvukové stvárnenie žien v reklame sexisticky, urážlivo a diskriminačne. Zobrazenie žien, spôsobom, ktorý si zvolil v rámci kampane zadávateľ, zámerne redukuje ich vlastnosti na základe rodových stereotypov a takúto reklamu Komisia nepovažuje za súladnú s Kódexom.
 
Internetový banner: „Termínovaný vklad s úrokom až 1,5%“ , zadávateľa: J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky
Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, voči internetovému banneru zadávateľa J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky prostredníctvom ktorého zadávateľ komunikuje terminovaný vklad s úrokom až 1,5% p.a. Sťažovateľ namieta, že v reklame nie je nikde uvedené, že minimálna investícia je vo výške 10 000 € respektíve 3 000 € v závislosti od druhu klienta a nie je v nej ani uvedené, že úrok 1,5% je pri 5-ročnej viazanosti, a preto reklamu považuje zavádzajúcu a uvádza, že informácie o terminovaných vkladoch sa zobrazili až po prekliknutí na reklamu.
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. Internetový banner: „Termínovaný vklad s úrokom až 1,5%“ , zadávateľa: J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu. 
 
AK RPR neuznala námietky sťažovateľa a pri posudzovaní vychádzala okrem iného aj zo skutočnosti, že reklama mala za cieľ upozorniť spotrebiteľa na existenciu konkrétneho finančného produktu a jeho základného benefitu, ktorým je výška úrokovej sadzby (v tomto prípade „až 1,5%“). V reklame sa neuvádza, že ponuka je určená pre každého a z reklamy to ani nevyplýva. Z predmetnej reklamy taktiež nemožno očakávať, že ponuka nemá žiadne podmienky, keďže priamo vo vizuáli sa nachádza interaktívny odkaz v podobe „Mám záujem“, kliknutím na ktorý je spotrebiteľ presmerovaný na podrobné znenie podmienok. Takúto komunikáciu v rámci internetového banneru AK RPR považuje za akceptovateľnú a má za to, že reklama sprostredkúva informácie jasne a zrozumiteľne. Navyše sa AK RPR nedomnieva, že by priemerný spotrebiteľ mohol urobiť kvalifikované rozhodnutie len na základe predmetného internetového banneru bez toho, aby si v prípade záujmu o produkt klikol na podmienky ponuky, a reklamu nepovažuje za porušujúcu Kódex. 
 
Web stránka zadávateľa: „Ponuka Skylink – programové balíčky“, zadávateľa: M7 Group S.A. 
Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, voči ponuke na webovej stránke zadávateľa M7 Group S.A. (Satelitná televízia Skylink), na ktorej zadávateľ podľa sťažovateľa zavádza pri predaji programových balíčkov. Konkrétne sťažovateľ namieta, že v ponuke balíčkov sa nachádzajú programy, ktoré nemajú práva na vysielanie v rámci územia SR. Sťažovateľ poukazuje na to, že na webe sa pri týchto programoch nachádza aj informácia, že „program je dostupný iba pre karty používané na území českej republiky“ Túto informáciu však sťažovateľ považuje za mylnú, keďže podľa neho karty na ktorých fungujú české programy musia byť registrované na občanov ČR, čiže ak by si Slovák vzal kartu do Čiech, tak mu pôjdu len slovenské programy.  
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. Web stránka zadávateľa: „Ponuka Skylink – programové balíčky“, zadávateľa: M7 Group S.A. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu. 
 
AK RPR neuznala námietky sťažovateľa a v predmetnom prípade vychádzala z informácie, ktorú uviedol aj zadávateľ, a teda, že pre „zloženie programovej ponuky nie je rozhodujúca národnosť, ani trvalé bydlisko, ale miesto inštalácie satelitného zariadenia“. Šírenie vybraných kanálov, ktoré zadávateľ v rámci ponuky odprezentoval súvisí s miestom inštalácie zariadenia, resp. územím, na ktorom majú jednotlivé programy právo vysielať. Na túto skutočnosť zadávateľ v rámci svojej web stránky jasne a zrozumiteľne upozorňuje a AK RPR si nemyslí, že informácie uvedené na web stránke zadávateľa sú prezentované spôsobom, ktorý by mohol uviesť priemerného spotrebiteľa do omylu.
 
Reklama umiestnená na Facebook fan page: „Bravčový bôčik“, zadávateľa: HSH spoločnosť s ručením obmedzeným
Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, voči vizuálu reklamy, ktorý bol zverejnený na fanúšikovskej stránke Facebooku, zadávateľa HSH spoločnosť s ručením obmedzeným. Sťažovateľ namieta, že vizuál reklamy, na ktorom je zobrazený mäsový výrobok zadávateľa (bravčový bôčik), doplnený o headline v znení: „Konzumáciou nášho plneného bravčového bôčiku znižuješ pravdepodobnosť, že sa z teba stane terorista“ zneužíva a zľahčuje klamlivé stereotypy o veriacich niektorých náboženstiev, ktorí nekonzumujú bravčové mäso a implicitne označuje židov a moslimov za teroristov. 
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť je opodstatnená. Reklama umiestnená na Facebook fan page: „Bravčový bôčik“, zadávateľa: HSH spoločnosť s ručením obmedzeným je v rozpore s ustanovením čl. 13 ods. 5 Kódexu. 
 
AK RPR uznala námietky sťažovateľa. Reklama prezentuje produkt zadávateľa – mäsový výrobok- bravčový bôčik. Okrem zobrazenia samotného produktu je dominantným výrazovým prostriedkom headline v znení: „Konzumáciou nášho plneného bravčového bôčiku znižuješ pravdepodobnosť, že sa z teba stane terorista“. Predmetný vizuál v kontexte použitého textu AK RPR nepovažuje za súladný s Kódexom a má za to, že reklama, resp. jej komunikačné posolstvo sa v danom prípade dá interpretovať spôsobom, ktorý môže byť urážlivý a dehonestujúci pre ľudí – veriacich, ktorí v rámci svojej náboženskej viery nekonzumujú bravčové mäso. Reklama neopodstatnene pracuje so stereotypom, prvoplánovo využíva veľmi jednoznačnú symboliku a naznačuje, že veriaci, ktorí v rámci svojej viery nekonzumujú bravčové mäso (napr. moslimovia alebo židia) sa môžu stať „teroristami“. Takúto komunikáciu nepovažuje AK RPR za etickú a je toho názoru, že reklama uráža náboženské cítenie spotrebiteľov.
 
Reklama v podobe článku: „Exkluzívna správa: 14 detí slovenskej matky ju v domove dôchodcov ani raz nenavštívilo, preto spravila nemysliteľné“, neznámeho zadávateľa 
Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, voči článku neznámeho zadávateľa, v ktorej sťažovateľ upozorňuje na nebezpečnú reklamu na online gambling. Sťažovateľ namieta, že reklama je umiestnená na web stránke cas.sk., má podobu  článku, ktorý nie je označený ako reklama, aj napriek tomu, že obsahuje komerčný obsah. Podľa sťažovateľa komentáre pod textom majú čitateľa ubezpečiť o transparentnosti a pravosti textu, teda reklamy.
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť je opodstatnená. Reklama v podobe článku: „Exkluzívna správa: 14 detí slovenskej matky ju v domove dôchodcov ani raz nenavštívilo, preto spravila nemysliteľné“, neznámeho zadávateľa je v rozpore s ustanoveniami čl. 4 ods. 5 a čl. 14 ods. 1 písm. c) Kódexu. 
 
V danom prípade AK RPR v prvom rade vychádzala zo skutočnosti, že reklama, ktorá má podobu článku nie je oficiálnou komunikáciou portálu cas.sk, tak ako by sa mohlo zdať, keďže využíva vizuál aj grafické prvky typické pre daný portál. Túto skutočnosť potvrdil aj prevádzkovateľ portálu cas.sk, ktorý vo svojom stanovisku potvrdil, že došlo k zneužitiu doménového mena stránky na šírenie nežiaduceho reklamného obsahu treťou osobou. Zo samotného obsahu, ani vizuálu reklamy však nie je možné určiť zadávateľa, prípadne iné konkrétne subjekty, ktoré sa na komunikácii podieľajú a takúto reklamu AK RPR považuje za neetickú pre jej netransparentnosť a anonymnosť. Samotné koncipovanie reklamy, do podoby textu, ktorý vyzerá ako nezávislý redakčný obsah, avšak zároveň obsahuje informácie o komerčnej ponuke s priamym odkazom na stránku, kde je možné sa prezentovanej on-line hazardnej hry zúčastniť nepovažuje AK RPR za etickú. Takúto prezentáciu považuje AK RPR za klamlivú reklamu, ktorá využíva klamlivú obchodnú praktiku a má za to, že reklama porušuje Kódex.   

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

11.5.2018

Tlačová správa zo 4. zasadnutia AK RPR

BRATISLAVA. Dňa 2. 5. 2018 sa konalo 4. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej samoregulácie...

3.4.2018

Tlačová správa z 3. zasadnutia AK RPR

Tlačová správa  z 3. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu v roku 2018   BRATISLAVA. Dňa 22. 03. 2018...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.