Tlačová správa zo 7. zasadnutia AK RPR


7. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu /12.9.2007/

BRATISLAVA, 12.9. 2007 sa konalo 7. tohtoročné zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu / ďalej len AK RPR/, ktorá sa mimoriadne zišla z dôvodu  riešenia prípadu kampane Právo na život.
AK RPR ako orgán etickej samoregulácie v oblasti reklamy posudzovala 3 sťažnosti na reklamu, či nedošlo k porušeniu Etických zásad reklamnej praxe platnými na území Slovenskej republiky / ďalej len Kódex/. AK RPR na svojom zasadnutí prijala nasledovné rozhodnutia:

Sťažnosť evid. Č. 47/ 01/

Reklamná kampaň na službu “Magio”, zadávateĺ Slovak Telecom, a.s.

Sťažnosť fyzickej osoby sa týka reklamnej kampane spoločnosti Slovak Telecom, a.s., propagujúcu službu “Magio.” Podľa sťažovateľa je tvrdenie “ Magio je lepšie ako káblovka, pretože platíte len za programy, ktoré chcete,” použité v reklame klamlivé, pretože po telefonickom rozhovore s oddelením zákazníkov spomínanej spoločnosti zistil, že programy sú rozdelené  do niekoľkých programových  balíkov , ale vyberať  je možné len medzi  balíkmi, nie programami.

AK RPR po posúdení všetkých relevantých podkladov dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosť je opodstatnená a predmetná kampaň na sluźbu  MAGIO spoločnosti Slovak Telecom, a.s. je v rozpore s ustanovením bodu  4.4 písm. a)  časti II  Kódexu.

Z odkomunikovaných informácií propagujúcich službu Magio jednoznačne nevyplýva charakter ponúkanej služby.  Spotrebiteľ môže nadobudnúť mylný dojem o finálnej podobe danej ponuky, t,j, že si naozaj vyberie len programy, ktoré chce a zaplatí len za vybraté programy.  V reklame absentuje korektná informácia o charakteristike produktu – t.j., že programy sú zaradené do balíkov  a je možné vyberať len medzi balíkmi programov.


Sťažnosť evid.č. 51 /07/05/

Internetová kampaň “Montáž veľkých výrobkov zdarma” zadávateĺ: DATART megastore, s.r.o.

Sťažnosť fyzickej osoby sa týka informácií o popredajnom servise spoločnosti DATART megastore, s.r.o., konkrétne tvrdenia, že montáž veľkých výrobkov vykoná samotný predajca pri dovoze tovaru bezplatne ako výhodu, ktorú neposkytuje konkurencia. Podľa sťažovateľa sú informácie nepravdivé a zavádzajú spotrebiteľa, pretože po objednávke sporáka mu oznámili, že montáž nevykonávajú a službu si musí zákazník priobjednať.

AK RPR po posúdení všetkých relevantých podkladov dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená a predmetná internetová reklama “Montáž veľkých výrobkov zdarma” spoločnosti DATART megastore, s.r.o. nie je v rozpore s Kódexom.

Na webovskej stránke spoločnosti DATART megastore, s.r.o. sú uvedené všetky informácie týkajúce sa všetkých nimi poskytovaných služieb, vrátane presnej špecifikovácii kategórií výrobkov, ktorých sa príslušné služby týkajú. V kategórii veľkých spotrebičov sú vymenované všetky druhy, ktorých sa týka bezplatná montáž, pričom sporáky tam nie sú uvedené.  Spotrebiteľ je teda  vopred zrozumiteľne informovaný o rozsahu  služieb a daná prezentácie svojím charakterom neuvádza spotrebiteľa do omylu.


Sťažnosť evid. č. 51 (07/05)

Bilboardová kampaň  “Právo na život”, zadávateľ: Európske centrum pre Bioetickú Reformu, občianske združenie Pastor Bonus

Sťažnosti 33 fyzických osôb sa týkajú outdoorovej kampane pod názvom “Právo na život”, zadávateľom ktorej sú Európske centrum pre Bioetickú Reformu a občianske združenie Pastor Bonus. Podĺa sťažovateľov sú billboardy zobrazujúce zakrvavené embryo po interupcii v11.  týždni prekročením dobrého vkusu a etiku, vyvolávajú traumu a neprimeraný šok. V kampani nie je podľa sťažovateľov zohľadnený vplyv na všetky  cieľové skupiny, najmä deti a celková vizuálna prezentácia hrubým spôsobom porušuje všeobecné mravnosti a slušnosti.

AK RPR po posúdení všetkých relevantých podkladov dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosť je opodstatnená a predmetná kampaň “Právo na život” je v rozpore s ustanovením bodu  3.2. časti I. Kódexu.


Kampaň “Právo na život” nebola pripravená s dostatočným pocitom zodpovednosti voči  všetkým skupinám spotrebiteľom, najmä voči skupine maloletých. Spôsobom  svojej komunikácie, umiestnením vizuálu na veľkoplošnom nosiči – billboarde, ktorý je typický reklamný nosič,  zasiahla všetky skupiny recipientov a  na niektoré skupiny pôsobila šokojúco / malé deti, rodičov, ženy postihnuté spontánnym potratom /. Obsahové posolstvo kampane, ktoré má zadávateľ nesporne právo vyjadriť, musí byť aj zodpovedne spracované z hľadiska  jeho formy a výrazu a adekvátne k  spracovaniu musí byť vybraté použité komunikačné médium. Všetky reklamné kampane majú svojim obsahom a formou reflektovať etické hľadiská požadované širokou verejnosťou  a pravidlá profesionálneho správania sa  prijaté subjektami pôsobiacimi  v oblasti reklamy. 

 

 

 

 

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

26.11.2021

Tlačová správa z 9. zasadnutia AK RPR

Tlačová správa z 9. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu v roku 2021 BRATISLAVA. Dňa 11. 11. 2021 sa konalo 9....

28.10.2021

Tlačová správa z 8. zasadnutia AK RPR

BRATISLAVA. Dňa 14. 10. 2021 sa konalo 8. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.