Tlačová správa zo 6. zasadnutia AK RPR

Tlačová správa  zo 6. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu v roku 2017
 
BRATISLAVA. Dňa 22. 06. 2017 sa konalo 6. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej samoregulácie v oblasti reklamy posúdila sťažnosti na 4 reklamy s cieľom zistiť, či došlo k porušeniu Etického kódexu reklamnej praxe platného na území SR (ďalej len Kódex).
 
AK RPR prijala na svojom zasadnutí nasledujúce nálezy:
 
Newsletter: „Všetko bez DPH“, zadávateľa: Golf Slovakia, s.r.o.    
Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby voči newsletteru, zadávateľa Golf Slovakia,s.r.o. Sťažovateľ poukazuje na obdobný arbitrážny nález vydaný v tejto veci Komisiou a je toho názoru, že reklama uvádza, že spotrebiteľ nakupuje v určitom období „bez DPH“ – resp. „môže ušetriť celú DPH“ . Nikde v reklame nie je spomenutá informácia o výške zľavy a ani o tom, že sa nejedná o nákup bez DPH, ale o nákup tovaru so zľavou vo výške rovnajúcej sa DPH. 
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť je opodstatnená. Newsletter: „Všetko bez DPH“, zadávateľa: Golf Slovakia, s.r.o. je v rozpore s ustanovením čl. 14 ods. 5 písm. b) Kódexu.   
 
AK RPR v danom prípade uznala námietky sťažovateľa. Komunikačným posolstvom predmetnej reklamnej kampane bola propagácia akciovej ponuky „Všetko bez DPH“. AK RPR má za to, že z textu reklamy nie je dostatočne zrejmé aká výška zľavy je zákazníkovi v konečnom dôsledku poskytnutá. Priemerný spotrebiteľ vníma výšku DPH automaticky ako sadzbu z cien tovarov a služieb vo výške 20%, z reklamy však nevyplýva, že takúto zľavu zákazník aj skutočne dostane. Tvrdenie v kampani, ktoré je určené pre bežného spotrebiteľa, že má možnosť ušetriť až celú DPH môže viesť tiež k predpokladu, že existuje zákonná možnosť ako konečný spotrebiteľ nemusí platiť pri svojom nákupe aj DPH, čo nie je pravdivá informácia a AK RPR uvedené nepovažuje ani za primeranú hyperbolu použitú v reklamnej kampani. AK RPR má za to, že zadávateľ nevenoval dostatočnú pozornosť informovaniu o podmienkach konečnej ceny, a preto reklamu vyhodnotila ako porušujúcu Kódex.
 
TV spoty: „Sushi – Romantická večera – Plastový týždeň“, zadávateľa: Kaufland Slovenská republika v.o.s.    
Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, voči sérií TV spotov zadávateľa Kaufland Slovenská republika, v.o.s. Sťažovateľ je toho názoru, že predmetné spoty útočia a diskreditujú iný produkt a reklamu iného zadávateľa (značka Lidl) a využívajú tzv. „krížovú propagáciu“, keďže oba obchodné reťazce spadajú pod jednu dcérsku spoločnosť.
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. TV spoty: „Sushi – Romantická večera – Plastový týždeň“, zadávateľa: Kaufland Slovenská republika v.o.s. nie sú v rozpore s ustanoveniami Kódexu. 
 
V danom prípade AK RPR neuznala námietky sťažovateľa a pri posudzovaní vychádzala okrem iného aj zo skutočnosti, že cieľom reklamy bolo vyzdvihnutie atribútov ako je šírka sortimentu a výhodnosť cien konkrétneho obchodného reťazca a to najmä vo vzťahu k dosiahnutým prvenstvám, ktoré zadávateľ získal v rámci prieskumov a podložil ich aj oceneniami. Pre posúdenie súladu s Kódexom je námietka sťažovateľa týkajúca sa krížovej propagácie irelevantná. V reklame nie sú uvedené žiadne konkrétne značky iných súťažiteľov. Koncept pracuje s bežnými situáciami týkajúcimi sa nákupu, ktoré v primeranej miere reklamnej hyperboly odkazujú  na praktiky, ktoré sú všeobecne v rámci maloobchodných reťazcov zaužívané (napr. tematické týždne, predaj „predbalených“ produktov, akciové ceny a pod.). Nie však spôsobom, ktorým by útočil na iného zadávateľa reklamy alebo by ho diskreditoval. V reklame nie je spomenutá žiadna iná konkrétna značka a komunikácia sa vzťahuje primárne k značke zadávateľa. V reklame nedochádza k porovnaniu s inými obchodnými reťazcami, a to ani spôsobom  odkazu na reklamu iných zadávateľov, tak ako naznačuje sťažovateľ. AK RPR nie je toho názoru, že by reklama diskreditovala iného súťažiteľa alebo jeho reklamu, a preto ju vyhodnotila ako neporušujúcu Kódex.
 
Informácie uvedené na web stránke: „Volania Easy – porovanie“, zadávateľa: Slovak Telekom, a.s. 
Rada zaevidovala sťažnosť fyzickej osoby, voči porovnaniu cien za telefonovanie, ktoré bolo zverejnené na stránke zadávateľa. Sťažovateľ poukazuje na skutočnosť, že zadávateľ porovnáva denný balíček služieb a jeho cenu so službami ostatných operátorov, ktoré sú podľa sťažovateľa časovo neobmedzené. Zadávateľ tak porovnáva podľa sťažovateľa služby, ktoré sú neporovnateľné a v reklame nikde nie je uvedené, že daná cena v prípade služieb zadávateľa je platná, len ak sa hovory uskutočňujú počas jedného dňa.
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť je opodstatnená. Informácie uvedené na web stránke: „Volania Easy – porovanie“, zadávateľa: Slovak Telekom, a.s. sú v rozpore s ustanoveniami čl. 14 ods. 2 a ods. 3 a čl. 18 ods. 1  písm. b) Kódexu. 
 
V danom prípade AK RPR uznala námietky sťažovateľa. Zadávateľ v rámci web stránky porovnáva ceny volaní jednotlivých operátorov pri využití služieb predplatených kariet. Na stránku bola následne umiestnená okrem iného aj informácia, že „Porovnanie platné k 1.4.2016. Ide o ilustračný príklad spotreby za kalendárny deň.“. AK RPR nenamieta voči možnosti využiť porovnanie ako také, avšak s ohľadom na informáciu o dátume, ku ktorému bolo porovnanie vykonané (1.4.2016) má za to, že toto nemožno považovať v súčasnosti za aktuálne a zohľadňujúce všetky aktuálne podmienky a parametre jednotlivých konkurenčných ponúk. V tomto smere Komisia napríklad poukazuje na nezohľadnenie aktuálnosti výpočtu ceny pri produkte Prima (výpočet nezohľadňuje klesanie ceny v závislosti od počtu volaných minút a celková cena je teda v danom prípade nižšia). Údaje o cenách teda mohli byť k dátumu porovnania pravdivé, avšak skutočnosť, že v súčasnosti už tieto nezohľadňujú zmeny a úpravy poplatkov za služby konkurencie, nemožno ich považovať za pravdivé. Priemerný spotrebiteľ zároveň nemá dôvod spochybňovať pravdivosť informácií, resp. overovať si ich a tak môže byť uvedený do omylu, a domnievať sa, že informácie uvedené v porovnaní sú aktuálne a platné, čo nie je pravda. S ohľadom na túto skutočnosť má AK RPR taktiež za to, že reklama na základe klamlivých údajov môže získavať vlastnému alebo cudziemu podniku prospech na úkor iného a je toho názoru, že reklama porovnáva vlastnosti produktov neobjektívnym spôsobom.  
 
TV spot: „TV zadarmo k domácemu internetu.“, zadávateľa: Orange Slovensko, a.s. 
Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, voči TV spotu, zadávateľa Orange Slovensko, a.s., v ktorom sa komunikuje benefit – možnosť získať TV zdarma k domácemu internetu. Sťažovateľ namieta, že reklama je klamlivá, keďže spoločnosť neponúka žiadnu TV zdarma. V skutočnosti ide o bonus v podobe zľavy na TV. Sťažovateľ poukazuje na to, že k TV zdarma sa v skutočnosti žiadnym spôsobom dostať nevie, keďže v skutočnosti mu je poskytnutý bonus 5 € alebo 6 € mesačne.
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť je opodstatnená. TV spot: „TV zadarmo k domácemu internetu.“, zadávateľa: Orange Slovensko, a.s.  je v rozpore s ustanoveniami čl. 14 ods. 5 písm. b) a čl. 15 ods. 3 Kódexu.   
 
V danom prípade zadávateľ v rámci reklamy komunikuje možnosť získať „TV zadarmo k domácemu internetu“. Tento benefit je zákazníkom uplatňovaný v podobe zľavy, na službu Domáci 4G internet, o výšku ktorej sa zákazníkovi bude znižovať mesačná faktúra. AK RPR je toho názoru, že z reklamy táto skutočnosť nevyplýva a nie sú z nej jasné ani podmienky, ktoré musí zákazník splniť na to, aby bonus získal. Naopak podľa AK RPR, môže zákazník z reklamy nadobudnúť mylný dojem, že k službe Domáceho 4G internetu získa ako bonus, dokonca bezplatne, televíznu službu alebo dokonca s ohľadom na dramatickú komunikáciu zmeny v „pokojný deň“ a možnosti získania „telky zadarmo“, že súčasťou tejto kampane je možné získať prijímač zadarmo. Samotná zľava, ktorú zadávateľ zákazníkovi v skutočnosti poskytuje však nie je uplatňovaná na konkrétnu televíznu službu, napríklad na službu TV na optike od zadávateľa, tak ako by sa z reklamy mohlo zdať, ale je uplatňovaná len ako zľava na službu domáci internet. V zásade teda headline „TV zadarmo“ nie je súladný so samotnými podmienkami ponuky, keďže reálne s poskytovaním televíznej služby nemusí mať nič spoločné. V tomto smere má preto AK RPR za to, že zadávateľ nevenoval dostatočnú pozornosť prezentácii podmienok ponuky, resp. ich dovysvetleniu. AK RPR vníma ako porušujúce Kódex aj tvrdenie, že zákazník môže získať „TV zadarmo“, keďže spotrebiteľ reálne aj po uplatnení bonusu musí platiť aj naďalej faktúry za služby TV a zľava má v skutočnosti podobu úspory za služby internetu. Tento mechanizmus preto pre spotrebiteľa znamená, že poskytovanie služieb TV nie je zdarma, ale je pre spotrebiteľa aj naďalej spojené s nákladmi,  a preto vyhodnotila AK RPR reklamu ako porušujúcu Kódex.

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

11.5.2018

Tlačová správa zo 4. zasadnutia AK RPR

BRATISLAVA. Dňa 2. 5. 2018 sa konalo 4. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej samoregulácie...

3.4.2018

Tlačová správa z 3. zasadnutia AK RPR

Tlačová správa  z 3. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu v roku 2018   BRATISLAVA. Dňa 22. 03. 2018...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.