Tlačová správa zo 4. zasadnutia AK RPR

BRATISLAVA. Dňa 23. 04. 2020 sa konalo 4. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej samoregulácie v oblasti reklamy posúdila sťažnosti na 4 reklamy s cieľom zistiť, či došlo k porušeniu Etického kódexu reklamnej praxe platného na území SR (ďalej len Kódex).
 
AK RPR prijala na svojom zasadnutí nasledujúci nálezy:
 
Reklama na sociálnych sieťach: „Čistiace mydlo s gáfrom“, zadávateľa: Swiss Pharma s.r.o. / Manna Natúr Kozmetikum Európa Zrt.
Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby voči reklame – sponzorovanému príspevku, ktorý bol umiestnený na sociálnych sieťach Facebook a Instagram. Sťažovateľ namieta, že reklama na kozmetiku bez akýchkoľvek dôkazov a klinických štúdií uvádza tvrdenie „stop akné“. 
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. Reklama na sociálnych sieťach: „Čistiace mydlo s gáfrom“, zadávateľa: Swiss Pharma s.r.o. / Manna Natúr Kozmetikum Európa Zrt. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu. 
 
V danom prípade AK RPR neuznala námietky sťažovateľa. Predmetom reklamy je kozmetický prípravok – čistiace mydlo s gáfrom, pričom reklama samotná primárne informuje o tom, na akú pleť je výrobok určený, aké je jeho zloženie a spôsob použitia. V tomto kontexte má AK RPR za to, že reklama spĺňa aj legislatívne požiadavky, kladené na komunikáciu kozmetických produktov. V reklame nie sú uvedené zdravotné tvrdenia, ani sa v nej nehovorí o tom, že využitím uvedeného prípravku je možné odstrániť – vyliečiť nejaký zdravotný problém. Tvrdenie, voči ktorému namieta sťažovateľ, konkrétne „akné stop“ považuje v tomto prípade AK RPR len za akúsi dodatočnú ilustráciu možných účinkov produktu, ktoré nie je neprimeraným spôsobom zdôraznené z hľadiska obsahu či rozsahu reklamy. Zároveň je AK RPR toho názoru, že priemerný spotrebiteľ si nebude toto tvrdenie interpretovať izolovanie, prípadne vo význame, že využitie predmetného prípravku jednoznačne človeka zbaví akné, ale bude ho posudzovať v kontexte vyššie uvedeného textu. AK RPR sa nedomnieva, že by reklama obsahovala informáciu alebo prezentáciu, ktorá by mohla uviesť spotrebiteľa do omylu, a preto ju vyhodnotila ako neporušujúcu Kódex.  
 
Ticker počas živého vysielania: „Nakupujte bez strachu o svoje zdravie“, zadávateľa: ANDREA SHOP, s.r.o.; šíriteľa: C.E.N. s.r.o. (vysielateľ televíznej programovej služby TA3)
Rada zaevidovala sťažnosti od dvoch fyzických osôb, voči reklame v podobe tickeru umiestneného v spodnej časti obrazu, počas živého vysielania spravodajskej televízie TA3, ktorý informoval o on-line nákupoch na portáli www.andreashop.sk. Sťažovatelia voči reklame zhodne namietajú, že táto nebola ako reklama označená. Jeden zo sťažovateľov poukazuje na to, že odvysielaním predmetnej reklamy v ňom spravodajská televízia vzbudila strach. 
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosti sú čiastočne opodstatnené. Ticker počas živého vysielania: „Nakupujte bez strachu o svoje zdravie“, zadávateľa: ANDREA SHOP, s.r.o. ; šíriteľa: C.E.N. s.r.o. (vysielateľ televíznej programovej služby TA3) je v rozpore s ustanoveniami čl. 22 ods. 2 Kódexu. 
 
V predmetnom prípade má v prvom rade AK RPR za to, že vzhľadom na kontext zverejnenia a informácie od zadávateľa a šíriteľa, ide o reklamu a nie o oznam vo verejnom záujme alebo o spravodajské informácie.  Reklama sa šírila v rámci tickeru, umiestneného na pozadí živej tlačovej konferencie k aktuálnej situácii ohľadom šírenia koronavírusu a následných opatrení. Je bežnou praxou, že predmetný ticker obsahuje poväčšine spravodajské informácie, ktoré dopĺňajú aktuálne vysielanie a informujú divákov o ďalších novinkách z domova a zo zahraničia. AK RPR neupiera šíriteľovi, aby uvedený priestor využil pre šírenie komerčnej komunikácie a reklamy, avšak táto by mala byť ako reklama dostatočne označená, viditeľná a hlavne ako reklama aj rozpoznateľná. V predmetnom prípade má AK RPR za to, že odvysielanie predmetných informácií – reklamy nebolo súladné s požiadavkami, ktoré v tomto ohľade na reklamu kladie Kódex. Priemerný spotrebiteľ oprávnene nemusel uvedený obsah interpretovať ako reklamu, ale naopak, mohol byť uvedený do omylu a domnievať sa, že informácia je súčasťou spravodajského servisu. V danom prípade nepovažuje AK RPR za dostatočné ani označenie reklamy spôsobom „Informačný servis“, nakoľko toto v predmetnom prípade mohlo naopak diváka skôr uviesť do omylu, a preto AK RPR vyhodnotila reklamu a spôsob jej šírenia, resp. označenia ako v rozpore s Kódexom a sťažnosti sťažovateľov ako opodstatnené. AK RPR sa zároveň nestotožnila so sťažovateľom, ktorý namietal reklame, že táto vzbudzuje strach. Reklama musí byť vo všeobecnosti koncipovaná tak, aby bezdôvodne nevyužívala motív strachu, nevytvárala pocit strachu a neprezentovala produkt ako vhodný prostriedok na odstránenie strachu. V danom prípade mala AK RPR za to, že reklamu ako aj formu jej zverejnenia priemerný spotrebiteľ by mal chápať v širšom kontexte spoločenskej situácie, kedy nie z dôvodu šírenia strachu, ale z dôvodu zabezpečenia hygienických opatrení sa prikazuje alebo odporúča určité správanie sa obyvateľstva. 
 
Video na YouTube: „Jediná v každom okrese“, zadávateľa: Prima banka Slovensko, a.s.
Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, voči videu, ktoré je umiestnené na YouTube, zadávateľa Prima banka Slovensko, a.s. Sťažovateľ považuje informáciu „Prima banka. Jediná v každom okrese.“ za klamlivú. Sťažovateľ uvádza, že podľa jeho názoru napríklad Poštová banka poskytuje svoje bankovníctvo všade. Ďalej sťažovateľ poukazuje na ďalšie banky (Tatra banka, SLSP), ktoré majú podľa jeho názoru pobočky v každom okresnom meste. Podľa sťažovateľa predmetná reklama zavádza spotrebiteľa tak, aby bol motivovaný využívať produkty od Prima banky a snaží sa vzbudiť dojem, že len Prima banka je dostupná v každom okrese.
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. Video na YouTube: „Jediná v každom okrese“, zadávateľa: Prima banka Slovensko, a.s. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu. 
 
V danom prípade sa AK RPR s názorom sťažovateľa nestotožnila a pri posudzovaní reklamy vychádzala o.i. aj z tvrdenia zadávateľa, ktorý potvrdil, že je jedinou bankou, ktorá má pobočky v každom okrese. AK RPR sa zaoberala uvedeným tvrdením aj vo vzťahu ku konkurencii, ktorú uvádza aj sťažovateľ, konkrétne Poštová banka, o ktorej je známe, že svoje služby poskytuje aj na poštových pobočkách, a teda by sa mohlo zdať, že pôsobí v rámci všetkých okresov. V tomto prípade však AK RPR prihliadala na skutočnosť, že služby Poštovej banky v rámci jednotlivých poštových prevádzok nie sú vždy poskytované v takej miere ako sú poskytované priamo na bankových pobočkách a samotný priemerný spotrebiteľ poštu ako bankovú inštitúciu, resp. plnohodnotnú bankovú pobočku primárne ani nevníma. S ohľadom na vyššie uvedené má teda AK RPR za to, že reklama neobsahuje informáciu, ktorá by bola pre spotrebiteľa zavádzajúca a za súladné s Kódexom v tomto prípade považuje aj využitie superlatívu. 
 

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

26.11.2021

Tlačová správa z 9. zasadnutia AK RPR

Tlačová správa z 9. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu v roku 2021 BRATISLAVA. Dňa 11. 11. 2021 sa konalo 9....

28.10.2021

Tlačová správa z 8. zasadnutia AK RPR

BRATISLAVA. Dňa 14. 10. 2021 sa konalo 8. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.