Tlačová správa zo 4. zasadnutia AK RPR

Tlačová správa zo 4. zasadnutia AK RPR


BRATISLAVA. Dňa 12. 04. 2012 sa konalo 4. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej samoregulácie v oblasti reklamy posudzovala sťažnosti na 18 reklám s cieľom zistiť, či došlo k porušeniu Etického kódexu reklamnej praxe platného na území SR (ďalej len Kódex).

AK RPR prijala na svojom zasadnutí nasledujúce nálezy:

Inzercia: „Tabletky na chudnutie Biocaptol“ zadávateľa VITA NATURA, s. r. o.

V priebehu mesiaca február podala fyzická osoba podnet na inzerciu v časopise Život č. 8/18.2.2012 pod názvom „Tabletky na chudnutie Biocaptol“ zadávateľa VITA NATURA, s. r. o. V reklame je uvedená informácia, že účinná látka produktu bromelín spôsobuje výrazné chudnutie. Sťažovateľ považuje uvedené tvrdenie za nepravdivé, nakoľko bromelín podľa PharmDr. Tomáša Arndta neovplyvňuje podkožný tuk.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť je opodstatnená. Inzercia v časopise Život: „Tabletky na chudnutie Biocaptol“ zadávateľa: VITA NATURA, s. r. o.  je v rozpore s ustanoveniami čl. 14ods. 5 písm. a) a h) Kódexu.

Cieľom reklamy bolo komunikovať tabletky s výťažkom bromelínu a ich účinok na chudnutie.   V danom prípade je AK RPR toho názoru, že súčasťou reklamného článku je viacero tvrdení, ktoré môžu zavádzať spotrebiteľa, pretože zadávateľ prisúdil niektorým vlastnostiam produktu väčší rozsah prínosu pre výživu a zdravie ako v skutočnosti produkt má, vrátane jeho samotného účinku v súvislosti s redukciou hmotnosti. S ohľadom na vyššie uvedené AK RPR vyhodnotila sťažnosť ako opodstatnenú a reklamu ako porušujúcu Kódex.
 

Reklamná kampaň: „Sprinter – Mercedes medzi dodávkami“ zadávateľa Mercedes – Benz Slovakia, s. r. o.

Spoločnosť Peugeot Slovakia, s. r. o. podala podnet na reklamnú komunikáciu spoločnosti Mercedes – Benz Slovakia, s. r. o., ktorá je postavená na porovnávacej reklame, avšak podľa sťažovateľa nespĺňa pravidlá zdravej hospodárskej súťaže. Peugeot Slovakia sa domnieva, že daná komunikácia nie je v súlade s Etickým kódexom, keďže okrem hrubého znevažovania konkurencie obsahuje aj xenofóbne narážky.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. Reklamná kampaň: „Sprinter – Mercedes medzi dodávkami“ zadávateľa: Mercedes – Benz Slovakia, s. r. o.  nie je v rozpore s  ustanoveniami Kódexu.

AK RPR v danom prípade neuznala námietky sťažovateľa, že reklama porovnáva produkty, znevažuje konkurenciu a obsahuje xenofóbne narážky. Reklama neporovnáva konkrétne produkty a ani neznevažuje konkurujúceho súťažiteľa. V reklame je využitý motív humorného nadsadenia a prípustnej hyperbolizácie. Humorné ladenie reklamy je umocnené textom, ktorý je  nahovorený akcentom typickým pre jednotlivé krajiny a využíva motív národných kuchýň. Text reklamy neobsahuje žiadne dehonestujúce slová, nadávky alebo urážky. Použitie termínov „na pizzu“ a „ na šalát“, voči ktorým pravdepodobne smerujú námietky sťažovateľa nie je možné brať doslovne, ale je potrebné ich vnímať v kontexte cieľa reklamy, ktorou chcel zadávateľ zábavným spôsobom komunikovať produkt.
 

Billboard: „Army shop“ zadávateľa LILLY, s. r. o.

Rada obdržala v priebehu mesiaca marec sťažnosti dvoch fyzických osôb nemierené voči billboardu propagujúcemu „Army shop“. Sťažovatelia zhodne poukazujú na nevhodnosť reklamy v súvislosti s vyobrazením ženskej nahoty. Podľa fyzických osôb predmetná reklama taktiež nie je v kontexte s propagovaným produktom.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosti sú opodstatnené. Billboard: „Army shop“ zadávateľa: LILLY, s. r. o. je v rozpore s ustanoveniami čl. 11 ods .2 Kódexu.

Zobrazenie človeka a prezentácia ľudského tela v reklame musí byť uskutočnená s plným zvážením jej vplyvu na všetky kategórie spotrebiteľov, pričom toto ustanovenie AK RPR posudzuje s ohľadom na celkový kontext, vzťah reklamy k produktu, zvolenú cieľovú skupinu a použité komunikačné médiá. AK RPR v danom prípade jednoznačne dospela k záveru, že použitie vyobrazenia čiastočne odhaleného ženského tela na billboarde propagujúcom obchod s vojenským sortimentom nie je v kontexte s propagovanými produktmi, a preto ho nemožno považovať za opodstatnené. Súčasne, zadávateľ si ako komunikačné médium  zvolil billboard, ktorý je svojim charakterom dostupný širokému cieľovému publiku, vrátane detí a mladistvých. Na základe vyššie uvedeného Komisia uznala námietky sťažovateľov a reklamu vyhodnotila, ako porušujúcu Kódex.
 

Reklamný leták: „Predplaťte si EUROTELEVÍZIU“ zadávateľa Mediaprint – Kapa Pressegrosso, a. s.

Fyzická osoba obdržala poštovú obálku obsahujúcu reklamný leták a poštový poukaz slúžiaci na predplatenie časopisu EUROTELEVÍZIA spoločnosti Mediaprint – Kapa Pressegrosso, a.s.. Z dôvodu, že poštový poukaz môže navodzovať dojem, že adresát je povinný zaplatiť určitú sumu, je sťažovateľ toho názoru, že predmetná reklamná komunikácia môže ľahko uviesť starších a nepozornejších adresátov do omylu a naviesť ich na platbu služby, ktorú si neobjednali.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. Reklamný leták: „Predplaťte si EUROTELEVÍZIU“ zadávateľa: Mediaprint – Kapa Pressegrosso, a. s.  nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.

AK RPR v danom prípade neuznala námietky sťažovateľa, že reklama môže uviesť spotrebiteľov do omylu. Poštový poukaz bol súčasťou obálky, ktorá obsahovala aj leták komunikujúci špeciálnu ponuku predplatného, vrátane zvýraznenej výšky ceny. Informácie boli komunikované dostatočne zrozumiteľne, výrazne a jasne poukazovali na skutočnosť, že sa jedná o špeciálnu ponuku na predplatné, ktorú spotrebiteľ využiť môže, ale aj nemusí.  AK RPR sa nestotožnila s názorom sťažovateľa a reklamu vyhodnotila ako neporušujúcu Kódex.
 

Billboard a TV spot: „Vodka Antistres“ zadávateľa LIKOS, s. r. o.

V priebehu mesiaca marec boli podané dva podnety na Radu pre reklamu na billboard a TV spot propagujúce vodku Antistres spoločnosti LIKOS, s. r. o. Fyzická osoba poukazuje na skutočnosť, že reklama nesmie tvrdiť, že alkoholický nápoj má pozitívne účinky na fyzické i psychické zdravie. V televíznej reklame je použitý výrok „Máš stres? Vodka Antistres“, čím zadávateľ podľa fyzickej osoby priamo uvádza psychický stav – „stres“, ktorý je možno odbúrať vodkou Antistres, čiže alkoholickým nápojom. Sťažnosť podala aj spoločnosť STOCK Plzeň – Božkov, s. r. o. Sťažovateľ je toho názoru, že reklama na produkt nebola pripravovaná s pocitom zodpovednosti voči spotrebiteľom, keďže slovné spojenia použité v outdoorovej reklame „určené pre upokojenie organizmu a relaxáciu mysle“  môžu zneužívať dôveru priemerného spotrebiteľa . Sťažovateľ je taktiež toho názoru, že reklama je klamlivá a zavádzajúca.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosti sú opodstatnené. Billboard a TV spot: „Vodka Antistres“ zadávateľa LIKOS, s. r. o.  sú v rozpore s ustanoveniami čl. 35 ods. 2 a čl. 35 ods. 3 písm. b)  Kódexu.

V zmysle Kódexu reklama nesmie tvrdiť, že alkoholický nápoj pôsobí ako stimulátor či sedatívum alebo má liečivé účinky, ani takéto účinky naznačovať. AK RPR má za to, že význam reklamného textu v znení „Máš stres? Vodka Antistres“, použitého v rámci reklamnej komunikácie naopak vyvoláva dojem, že uvedený nápoj môže človeku pomôcť lepšie prekonávať a zvládať stres a naznačuje, že je prostriedkom riešenia osobných problémov, čo je z pohľadu Kódexu jednoznačne neprípustné. AK RPR sa uznala čiastočne námietky sťažovateľov a vyhodnotila reklamu ako porušujúcu Kódex.

 

Informácie uvedené na web stránke: „TV archív a nahrávanie Fiber TV“ zadávateľa Orange Slovensko, a. s.

Rada pre reklamu obdržala sťažnosť fyzickej osoby poukazujúcu na klamlivé a zavádzajúce informácie uvedené na internetovej stránke spoločnosti Orange Slovensko, a.s.. Na webe je zverejnená informácia týkajúca sa TV archívu a nahrávania Fiber TV, kde zadávateľ uvádza, že jedine s Fiber TV si zákazník môže archivovať programy 7 dní v týždni. Sťažovateľ je toho názoru, že túto službu poskytujú aj iné spoločnosti, a preto považuje predmetné informácie za porušujúce Etický Kódex.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť je opodstatnená. Informácie uvedené na web stránke: „TV archív a nahrávanie Fiber TV“ zadávateľa Orange Slovensko, a. s. sú v rozpore s ustanoveniami čl. 14 ods. 1 písm. b) Kódexu.

Zo stanoviska zadávateľa vyplýva, že cieľom reklamy bolo poukázať na skutočnosť, že jedine Fiber TV umožňuje spätný prístup k 7-dňom vysielania na 17 kanáloch, pričom konkurencia ponúka uvedenú službu s inými parametrami. AK RPR nesúhlasí s tvrdeniami zadávateľa, že reklama jednoznačne poukazuje na jedinečnosť vlastnej ponuky s ohľadom na vybrané parametre, ale naopak, význam slovného spojenia „jedine Fiber TV“ využitého v kontexte propagácie služby TV archívu môže vo vetnej skladbe, ktorú použil zadávateľ uviesť priemerného spotrebiteľa do omylu a vyvolať v ňom dojem, že jediným poskytovateľom služby, ktorá by umožňovala nahrávanie televízneho vysielania 7 dní dozadu  je spoločnosť Orange Slovensko, a.s., čo však nie je pravda. Komisia má za to, že zadávateľ sprostredkoval v danom prípade informácie nejasne a nesprávne, a preto vyhodnotila reklamu ako porušujúcu Kódex.
 

TV spot: „Magnesia“ zadávateľa KARLOVARSKÉ MINERÁLNÍ VODY, a. s.

Fyzická osoba podala sťažnosť na TV spot propagujúci produkt „Magnesia“ spoločnosti KARLOVARSKÉ MINERÁLNÍ VODY. Sťažovateľ poukazuje na odhalené časti tela, ktoré sú použité v televíznej reklame. Domnieva sa, že zábery nahých tiel na televíznu obrazovku nepatria, najmä z dôvodu dostupnosti tohto vyobrazenia aj maloletému divákovi.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. TV spot: „Magnesia“ zadávateľa: KARLOVARSKÉ MINERÁLNÍ VODY, a. s. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.

AKRPR v danom prípade neuznala námietky sťažovateľa, že uvedené zobrazenie odhalených častí ľudských tiel je v rozpore so všeobecnými normami mravnosti alebo slušnosti. Prezentácia ľudského tela v reklame je zobrazená decentne, nepriamo a bez akýchkoľvek vulgárnych náznakov. Reklama neobsahuje žiadne prvky znižujúce ľudskú dôstojnosť ani iné prezentácie, ktoré by boli spoločensky neakceptovateľné a v rozpore so všeobecnými normami mravnosti a slušnosti. AK RPR reklamu vyhodnotila ako neporušujúcu Kódex.
 

TV spot: „Najobľúbenejší Magio Internet“ zadávateľa Slovak Telekom, a. s.

Sťažnosť fyzickej osoby smeruje voči televíznej reklame „Najobľúbenejší Magio Internet“ spoločnosti Slovak Telekom. Sťažovateľ voči predmetnej reklame namieta, že je v rozpore s dobrými mravmi, pretože je dvojzmyselná a je zjavné, že hlavní účinkujúci spotu si na internete pozerajú polonahé ženy, čím podľa fyzickej osoby spoločnosť nabáda mladých ľudí, aby na internete vyhľadávali obdobné obrázky.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. TV spot: „Najobľúbenejší Magio Internet“ zadávateľa: Slovak Telekom, a. s.  nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.

V danom prípade AK RPR neuznala námietky sťažovateľa, že reklama je v rozpore so všeobecnými normami mravnosti alebo slušnosti. V reklame je využitý humor a nadsadenie, ktoré sú bežnými výrazovými prostriedkami, vrátane použitého dvojzmyslu, ktorý je ale v danom prípade akceptovateľný a je možné ho vnímať v kontexte humorne ladenej dejovej línie. V reklame nie je explicitne zobrazená nahota, vulgárnosť alebo správanie, ktoré by nebolo v súlade so všeobecne akceptovateľnými normami mravnosti a slušnosti AK RPR sa nestotožnila s názorom sťažovateľa a vyhodnotila reklamu ako neporušujúcu Kódex.
 

Internetová reklama: „Najlacnejší, najlepší webhosting/serverhosting“ zadávateľa MATTIS, s. r. o.

Rada pre reklamu podala podnet na reklamu umiestnenú vo vyhľadávači Google, ktorá využíva prívlastky „najlacnejší, najlepší“. Z textu reklamy nie je dostatočne zrejmé, na základe čoho boli v reklame využité superlatívy, resp. nie sú preukázané žiadne skutočnosti, na základe ktorých je možné považovať ponuku zadávateľa za „najlacnejšiu“ a „najlepšiu“.

AKRPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť je opodstatnená. Internetová reklama: „Najlacnejší, najlepší webhosting/ serverhosting“ zadávateľa: MATTIS, s. r. o.  je v rozpore s ustanoveniami čl. 15 ods. 4 Kódexu.

AK RPR v danom prípade konštatovala, že využitie superlatívu „najlacnejší, najlepší webhosting“ nie je možné považovať za opodstatnené a etické, pretože zadávateľ žiadnym spôsobom nepreukázal skutočnosti, na základe ktorých by mohol byť považovaný za najlepšieho a najlacnejšieho poskytovateľa webhostingových služieb a neuviedol ani žiadnu konkrétnu jedinečnú vlastnosť, ktorá by ho odlišovala od konkurencie. Na základe vyššie uvedeného sa AK RPR vyhodnotila reklamu ako porušujúcu Kódex.
 

Internetová reklama: „Najlepší webhosting – Webyhosting.sk“ zadávateľa WEBY GROUP, s. r. o.

Rada pre reklamu podala podnet na reklamu umiestnenú vo vyhľadávači Google, ktorá využíva prívlastok „najlepší“. Z textu reklamy nie je dostatočne zrejmé, na základe čoho bol v reklame využitý superlatív, resp. nie sú preukázané žiadne skutočnosti, na základe ktorých je možné považovať ponuku zadávateľa za „najlepšiu“.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť je opodstatnená. Internetová reklama: „Najlepší webhosting – Webyhosting.sk“ zadávateľa: WEBY GROUP, s. r. o.  je v rozpore s ustanoveniami čl. 15 ods. 4 Kódexu.

AK RPR v danom prípade vyhodnotila využitie superlatívu „najlepší“ ako neopodstatnené. Zadávateľ uviedol, že superlatív sa vzťahuje na webhosting pre viac domén a zároveň poukázal, že ponúka v danej oblasti služby nadštandardné a jedinečné oproti iným  poskytovateľom, avšak AK RPR má za to, že samotný význam použitia superlatívu, v kontexte „najlepší webhosting pre viac domén“ dostatočne neidentifikuje konkrétne parametre, v poskytovaní ktorých zadávateľ dosahuje konkurenčnú výhodu. Naopak  uvedené slovné spojenie môže vyvolať u spotrebiteľa predstavu, že ponuka zadávateľa je najvýhodnejšia vo všetkom oproti konkurencii, čo preukázané nie je, a preto využitie superlatívu nepovažuje AK RPR v danom prípade za opodstatnené.
 

Internetová reklama: „Najlepší webhosting na SK – Plaťte len za to, čo potrebujete“ zadávateľa Websupport, s. r. o.

Rada pre reklamu podala podnet na reklamu umiestnenú vo vyhľadávači Google, ktorá využíva prívlastok „najlepší“. Z textu reklamy nie je dostatočne zrejmé, na základe čoho bol v reklame využitý superlatív, resp. nie sú preukázané žiadne skutočnosti, na základe ktorých je možné považovať ponuku zadávateľa za „najlepšiu“.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť je opodstatnená. Internetová reklama: „Najlepší webhosting na SK – Plaťte len za to čo potrebujete“ zadávateľa: Websupport, s. r. o. je v rozpore s ustanoveniami čl. 15 ods. 4 Kódexu.

V danom prípade AK RPR konštatovala, že využitie superlatívu „najlepší webhosting“ nie je možné považovať za opodstatnené a etické, pretože zadávateľ žiadnym spôsobom nepreukázal skutočnosti, na základe ktorých by mohol byť považovaný za najlepšieho poskytovateľa webhostingových služieb a neuviedol ani žiadnu konkrétnu jedinečnú vlastnosť, ktorá by ho odlišovala od konkurencie. Na základe vyššie uvedeného sa AK RPR vyhodnotila reklamu ako porušujúcu Kódex.

 

Internetová reklama: „Websupport – Váš najlepší webhosting“ zadávateľa 4invention, s. r. o.

Rada pre reklamu podala podnet na reklamu umiestnenú vo vyhľadávači Google, ktorá využíva prívlastok „najlepší“. Z textu reklamy nie je dostatočne zrejmé, na základe čoho bol v reklame využitý superlatív, resp. nie sú preukázané žiadne skutočnosti, na základe ktorých je možné považovať ponuku zadávateľa za „najlepšiu“.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť je opodstatnená. Internetová reklama: „Websupport – Váš najlepší webhosting“ zadávateľa: 4invention, s. r. o. je v rozpore s ustanoveniami čl. 15 ods. 4 Kódexu.

AK RPR vychádzala v danom prípade najmä z tvrdenia zadávateľa, ktorý pripustil, že sporné pomenovanie „najlepší“ nie je možné z jeho strany doložiť jednoznačnými dôkazmi, a preto uvedenú reklamu upraví. AKRPR preto vyhodnotila reklamu ako porušujúcu Kódex, avšak zároveň ocenila, že zadávateľ reklamu upravil.
 

Internetová reklama: „Najlepší webhosting Maxi/Premium Hosting“ zadávateľa Premium Service, s. r. o.

Rada pre reklamu podala podnet na reklamu umiestnenú vo vyhľadávači Google, ktorá využíva prívlastok „najlepší“. Z textu reklamy nie je dostatočne zrejmé, na základe čoho bol v reklame využitý superlatív, resp. nie sú preukázané žiadne skutočnosti, na základe ktorých je možné považovať ponuku zadávateľa za „najlepšiu“.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť je opodstatnená. Internetová reklama: „Najlepší webhosting Maxi/Premium Hosting“ zadávateľa: Premium Service, s. r. o. je v rozpore s ustanoveniami čl. 15 ods. 4 Kódexu.

AK RPR je toho názoru, že  využitie superlatívu „najlepší“ nemožno považovať za opodstatnené, aj napriek tomu, že zadávateľ uvádza, že superlatív sa vzťahuje ku konkrétnemu produktu spoločnosti, avšak nikde nie je dostatočne uvedené, v čom je jeho produkt najlepší. AK RPR preto vyhodnotila reklamu ako porušujúcu Kódex.
 

Internetová reklama: „Najlepší hosting“ zadávateľa Eduard Karpiel

Rada pre reklamu podala podnet na reklamu umiestnenú vo vyhľadávači Google, ktorá využíva prívlastok „najlepší“. Z textu reklamy nie je dostatočne zrejmé, na základe čoho bol v reklame využitý superlatív, resp. nie sú preukázané žiadne skutočnosti, na základe ktorých je možné považovať ponuku zadávateľa za „najlepšiu“.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť je opodstatnená. Internetová reklama: „Najlepší hosting“ zadávateľa: Eduard Karpiel  je v rozpore s ustanoveniami čl. 15 ods. 4 Kódexu.

V danom prípade AK RPR konštatovala, že využitie superlatívu „najlepší hosting“ nie je možné považovať za opodstatnené a etické, nakoľko zadávateľ žiadnym spôsobom nepreukázal skutočnosti, na základe ktorých by mohol byť považovaný za najlepšieho poskytovateľa webhostingových služieb a neuviedol ani žiadnu konkrétnu jedinečnú vlastnosť, ktorá by ho odlišovala od konkurencie. Na základe vyššie uvedeného AK RPR vyhodnotila reklamu ako porušujúcu Kódex.
 

TV spot a informácie na web stránke: „Super internet“ zadávateľa Orange Slovensko, a. s.

Rada obdržala sťažnosť fyzickej osoby a spoločnosti Slovak Telekom, a.s. na televízny spot a reklamu na web stránke Orange Slovensko, ktoré komunikujú produkt „super internet“. Slovak Telekom považuje TV spot zavádzajúci, pretože v ňom sprievodný hlas explicitne hovorí: „neobmedzený domáci internet máme pre vás odteraz na celom Slovensku za super cenu“. Uvedená formulácia nadobúda význam, že služba má pokrytie na celom Slovensku a je geograficky dostupná pre každého, čo nie je pravda. Fyzická osoba taktiež poukazuje na skutočnosť, že po kliknutí na internetový banner s textom „ Neobmedzený domáci internet s pripojením na celom Slovensku“ bol prelinkovaný na stránku Orange Slovensko, a.s., kde sa však už uvádza „dostupný na väčšine územia SR“.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosti sú opodstatnené. TV spot a informácie na web stránke: „Super internet“ zadávateľa: Orange Slovensko, a. s.  sú v rozpore s ustanoveniami čl. 14 ods. 1 písm. b) Kódexu.

V danom prípade má AK RPR za to, že reklama sprostredkúva informácie nejasným, nezrozumiteľným a viacvýznamovým spôsobom, keďže texty, využité v reklamnej kampani,  v znení „s pripojením na celom Slovensku“ a  „neobmedzený domáci internet máme pre vás odteraz na celom Slovensku za super cenu“ môžu vyvolať v priemernom spotrebiteľovi mylný dojem, že ponúkaná služba má pokrytie na celom území Slovenska, bez výnimky, čo však nie je pravda, keďže reálne je pokrytie obmedzené a ponuka nie je geograficky dostupná pre každého. AK RPR vyhodnotila preto sťažnosti ako opodstatnené a reklamu ako porušujúcu Kódex
 

POS materiály a informácie na web stránke: „s Domácou linkou platíte iba polovicu“ zadávateľa Orange Slovensko, a. s.

Fyzická osoba podala sťažnosť na reklamu spoločnosti Orange Slovensko, a.s. propagujúcu produkt Domáca linka za polovičnú cenu v porovnaní s rovnakým produktom spoločnosti Slovak Telekom, a.s.. Sťažovateľ je toho názoru, že ak porovná rovnaké produkty oboch poskytovateľov, nie je medzi nimi rozdiel 50 % a vytýka reklame, že porovnáva svoje akciové mesačné poplatky s cenníkovými cenami konkurencie, nie s jej akciovými cenami. Na základe uvedeného považuje komunikáciu zadávateľa za klamlivú a zavádzajúcu.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. POS materiály a informácie na web stránke: „s Domácou linkou platíte iba polovicu“ zadávateľa: Orange Slovensko, a. s.  nie sú v rozpore s ustanoveniami Kódexu.
 
AK RPR v danom prípade neuznala námietky sťažovateľa, že porovnanie v reklame je zavádzajúce. Zadávateľ pri porovnaní cien vychádza z cenníka mesačných poplatkov za produkt Rodinná linka od Slovak Telekomu, ktoré sú platné k 1.3. 2012 a taktiež uvádza, že porovnanie sa týka cenníkových cien produktov. Túto skutočnosť zadávateľ uvádza aj priamo na svojej internetovej stránke, pod tabuľkou výpočet ceny. Z uvedeného vyplýva, že zadávateľ venoval dostatočnú pozornosť komunikácii svojej ponuky a reklama nie je v rozpore s Kódexom.
 

TV spot a web stránka: „Najjemnejšia vodka“ zadávateľa: STOCK Slovakia, s. r. o.

Sťažnosť fyzickej osoby je namierená voči reklame zadávateľa STOCK Slovakia, s.r.o., ktorá propaguje alkoholický nápoj 1906 vodka. Sťažovateľ predmetnej reklame vytýka, že je klamlivá, pretože prezentuje alkoholický nápoj ako najjemnejšiu vodku, t.j. jemnejšiu ako iné porovnateľné produkty a prisudzuje produktu vlastnosti, ktoré mu neprislúchajú.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť je opodstatnená. TV spot a web stránka: „Najjemnejšia vodka“ zadávateľa: STOCK Slovakia, s. r. o.  je v rozpore s ustanoveniami čl. 15 ods. 4 Kódexu.

AK RPR v danom prípade vychádzala najmä zo skutočnosti, že zadávateľ využil v spojení s produktom superlatív „najjemnejšia vodka“. Jemnosť je v prípade vodky ako alkoholického nápoja  používaná  ako charakteristická vlastnosť dokumentujúca kvalitu nápoja. V uvedenom význame môže spotrebiteľ nadobudnúť mylný dojem, že propagovaná vodka je najjemnejšou vodkou ponúkanou na trhu z pomedzi všetkých dostupných vodiek. Táto skutočnosť však nie je preukázaná a aj samotný zadávateľ pripustil, že to, či je vodka 1906 považovaná za najjemnejšiu, závisí od subjektívneho názoru každého zo spotrebiteľov. AKRPR vyhodnotila preto sťažnosť ako opodstatnenú a reklamu ako porušujúcu Kódex.  
 

Informácie na web stránke: „AKCIA Druhý za 70 %“ zadávateľa FAnn parfumérie, s. r. o.

Fyzická osoba podala sťažnosť na reklamu spoločnosti FAnn parfumérie, ktorá komunikuje zvýhodnenú kúpu druhého parfumu „Druhý za 70 %“. Sťažovateľ považuje predmetnú komunikáciu za zavádzajúcu, nakoľko je toho názoru, že vzniká dojem zakúpenia si druhého výrobku so 70 % zľavou.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. Informácie na web stránke „AKCIA Druhý za 70 %“ zadávateľa FAnn parfumérie, s. r. o.  nie sú v rozpore  s ustanoveniami Kódexu.

V danom prípade bolo cieľom reklamy komunikovať možnosť zľavneného nákupu druhého parfému, za ktorý zákazník zaplatí len 70% pôvodnej ceny. Zadávateľ venoval komunikácii uvedenej ponuky dostatočnú pozornosť. Zvýhodnené podmienky nákupu sú prezentované zrozumiteľne a jasne a AK RPR si nemyslí, že priemerný spotrebiteľ môže byť uvedený v súvislosti so zľavou pri kúpe druhého produktu do omylu. AK RPR preto neuznala námietky sťažovateľov a reklamu vyhodnotila ako neporušujúcu Kódex.

 

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

14.10.2020

Arbitrážnu komisiu posilnil odborník na sociálne siete, influencer marketing a on-line reklamu

BRATISLAVA. Medzi členov Arbitrážnej komisie, ktorá posudzuje sťažnosti na reklamu a rozhoduje v otázkach reklamnej etiky reklamy...

25.9.2020

Tlačová správa zo 7. zasadnutia AK RPR

BRATISLAVA. Dňa 10. 09. 2020 sa konalo 7. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.