Tlačová správa zo 4. zasadnutia AK


  
 Logo AIM, zadávateľ: Asociácia internetových médií.

Sťažnosť fyzickej osoby sa týkala loga Asociácie internetových médií, ktoré je podľa sťažovateľa údajne identické s logom medzinárodnej sieti predajní Target.
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená a logo Asociácie internetových médií nie je  v rozpore s Etickým kódexom.
Logo AIM je riadne registrované na Úrade priemyselného vlastníctva SR ako kombinovaná ochranná známka. Použitie grafického znaku cieľa, ktorý je súčasťou loga spoločnosti Target Corporation, je posudzované komplexne. Vzhľadom na to, že spoločný grafický prvok predmetných označení je bežne využívaný mnohými subjektami, nemožno mu prisudzovať rozlišovaciu spôsobilosť. Dôležitý je slovný prvok – „aim Asociácia internetových médií“ – ktorá v tomto prípade zabezpečuje bezproblémovú odlíšiteľnosť.
 
Reklama na kľúčenku Ferrari, zadávateľ: SHELL Slovakia, s.r.o.
Sťažnosť fyzickej osoby sa týkala rozhlasového spotu spoločnosti SHELL Slovakia, s.r.o., v ktorom sa hovorí o získaní Ferari kľúčenky len za 39 Sk pri natankovaní 20 l benzínu. Podľa sťažovateľa v spote nie je spomenutá podmienka kúpy určitého typu benzínu, na základe čoho získava nárok na  kľúčenku.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená a rozhlasový spot spoločnosti SHELL Slovakia, s.r.o. nie je  v rozpore s Etickým kódexom.

V rozhlasovom spote sú obsiahnuté všetky informácie zrozumiteľne, podmienky natankovania 20 l niektorého z palív Shell V-power sú uvedené celkom jasne.

Reklamný leták Veselú Veľkú noc, zadávateľ: záložňa Index
Sťažnosť fyzickej osoby sa týka reklamného letáku záložne Index, na ktorom je vyobrazená nahá žena, ktorej zobrazenie vôbec nesúvisí s ponúkaným produktom. Na letáku je odkaz na webovú stránku s fotkami aktov, a keďže je leták distribuovaný direct marketingom, je prístupný aj deťom.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosť  je opodstatnená a predmetný reklamný leták Veselú Veľkú  noc spoločnosti záložňa Index je v rozpore s ustanovením bodu 1.3.časti II Etického kódexu.
 
Použitie ženského aktu navyše s odkazom na  stránku s aktami nie je relevantné s ponúkaným produktom. Zobrazenie ženy nie je v tomto prípade ani  v širšom zmysle v kontexte s predmetom alebo cieľom reklamy.
 

Printová reklama na Životné poistenie Dynamik alebo Slnečnica, zadávateľ: Česká poisťovňa - Slovensko, a.s.
Sťažnosť fyzickej osoby sa týka zobrazenia slovenskej meny, ktoré je podľa sťažovateľa znevažujúce.
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosť nie je  opodstatnená a printová reklama na Životné poistenie Dynamik alebo Slnečnica spoločnosti Česká poisťovňa - Slovensko, a.s. nie je v rozpore s Etickým kódexom.
Bankovka je zobrazená jasne hyperbolicky, nepôsobí znevažujúco alebo hanlivo.

Akcia leteniek od 499,- Sk vrátane poplatkov, zadávateľ: Sky Europe Airlines, a.s.

Sťažnosť  fyzickej osoby sa týka akcie na letenky od 499,- VRÁTANE POPLATKOV – let Bratislava – Catania. Po výbere letu sa sťažovateľovi započítali aj letiskové poplatky, ktoré v ponuke uvedené neboli.
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosť nie  je  opodstatnená a predmetná kampaň Akcia leteniek od 499,- Sk vrátane poplatkov spoločnosti  SKY EUROPE nie je v rozpore s Etickým kódexom.
V rámci kampane bolo jasne komunikované, že propagovaná akcia sa vzťahuje iba na vybrané lety, súčasťou kampane bol výpočet destinácií, na ktoré sa akcia vzťahovala a medzi nimi sa uvedená destinácia nenachádzala.


 
Bilboard bytový komplex Rezidencia Kaskády, zadávateľ: OTYK spol, s.r.o.
Bilboard bytový komplex Rustica, zadávateľ:  AREA RK s.r.o.

Sťažnosť fyzickej osoby  na bilboard bytový komplex Kaskády a druhej fyzickej osoby na bilboard bytový komplex Rustica sa týkali  zobrazenia bytových objektov, ktoré je podľa sťažovateľov v oboch prípadoch zavádzajúce a koncipované tak, aby zneužívalo dôveru spotrebiteľov.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov dospela hlasovaním k záveru, že obe  sťažnosti nie sú opodstatnené a oba bilboardy na bytové komplexy zadávateľov OTYK spol, s.r.o. a AREA RK s.r.o. nie sú v rozpore s Etickým kódexom.

Predmetné bilboardy prezentujú predstavy autorov o danom priestore a sú návestím prípadných klientov pre ďalšie rozhodujúce komunikačné kanály.  V oboch prípadoch sú zrozumiteľné odkazy na webovské stránky, na ktorých sú podrobné informácie o lokalite a plánovanej podobe objektov.


Teelvízny spot na očkovanie proti pneumokoku, zadávateľ: Wyeth Whitehall Export Ges.m.b.H. org. zložka

Sťažnosť fyzickej osoby sa týka televíznej reklamnej kampane na očkovanie proti pneumokoku. Sťažovateľ sa domnieva, že je v nej prítomná obrovská dávka strachu a vnútenie použitia očkovacieho séra pod hrozbou smrti dieťaťa.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosť  je opodstatnená a predmetný televízny spot na očkovanie proti pneumokou spoločnosti Wyeth Whitehall Export Ges.m.b.H. org. zložka je v rozpore s ustanovením bodu 3.1.10.časti IV Etického kódexu.
Závažnosť možných následkov uvedeného ochorenie bolo v reklame spracované neprimeraným spôsobom, ktorý môže vyvolávať asociácie  pocitu strachu až  citového vydierania.  V televíznej reklame bolo zneužité dieťa, keďže bolo zobrazené, ako sa matke stratí pred očami.

Televízna reklamná kampaň „Fibernet“, zadávateľ: Orange Slovensko, a.s.

Sťažnosť   fyzickej  osoby sa týka televíznej reklamnej kampane „ Fibernet“ spoločnosti Orange Slovensko, a.s., v ktorej nie  sú podľa sťažovateľa komunikované podmienky jasne, chýba v nej objektívne kritérium, podľa ktorého sa určujú ponúkané služby.

  AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená a predmetná reklamný kampaň „Fibernet“ spoločnosti Orange Slovensko a.s. nie je v rozpore s Etickým kódexom.

V prípade televíznej reklamnej kampane „Fibernet“ sú uvedené informácie o ponuke jasne a zrozumiteĺne, technické a zmluvné parametre sú komunikované jednoznačne v ďalších komunikačných kanáloch.

TV spot na službu 4G internet, zadávateľ: Slovak Telekom, a.s.

Sťažnosti dvoch  fyzických osôb sa  týkajú  televízneho spotu na službu 4G internet, v ktorej je podľa sťažovateľa zavádzajúce tvrdenie o úplnom pokrytí územia touto službou.

  AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosti nie sú opodstatnené a predmetný televízny reklamný spot na službu 4G internet spoločnosti Slovak Telekom, a.s. nie je v rozpore s Etickým kódexom.
V predmetnom televíznom spote je jednoznačne uvedená informácia, že služba je prístupná „vo viac ako 399 obciach na Slovensku“ a neobsahuje tvrdenie o absolútnej dostupnosti.

TV spot na službu 4G internet, zadávateľ: Slovak Telekom, a.s.

Sťažnosť  fyzickej osoby sa  týka reklamy na produkt s názvom 4G internet. Podľa sťažovateľa produkt s názvom 4G neexistuje a tak je používanie tohto názvu zavádzajúce a klamlivé. 

  AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená a použitie termínu 4G internet v reklamách spoločnosti Slovak Telekom a.s. nie je v rozpore s Etickým kódexom.
Ide o produktový názov služby, označenie má zadávateľ  registrované na Úrade priemyselného vlastníctva SR a označenie 4G internet nie je používané v kontexte s akoukoľvek technológiou.

 

 

 

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

21.5.2020

Raňajky s reklamou: Prečo by značky mali robiť dobro? Je goodvertising iba póza alebo má zmysel aj pre biznis?

    Milí priaznivci Raňajok s reklamou,   pozývame Vás na ďalší event zo série...

7.5.2020

Tlačová správa zo 4. zasadnutia AK RPR

BRATISLAVA. Dňa 23. 04. 2020 sa konalo 4. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.