Tlačová správa z 9. zasadnutia AK RPR

Tlačová správa z 9. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu v roku 2021

BRATISLAVA. Dňa 11. 11. 2021 sa konalo 9. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej samoregulácie v oblasti reklamy posúdila sťažnosti na 6 reklám s cieľom zistiť, či došlo k porušeniu Etického kódexu reklamnej praxe platného na území SR (ďalej len Kódex).

AK RPR prijala na svojom zasadnutí nasledujúci nálezy:

TV spot: „Vakcína je víťazstvo“, zadávateľa: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby voči vysielaniu televízneho reklamného šotu, zadávateľa Ministerstvo zdravotníctva SR, ktorý bol odvysielaný v rámci očkovacej kampane. Sťažovateľ uvádza, že v spote je počuť ťažko dýchajúceho človeka, napojeného na dýchací prístroj, u ktorého je možnosť, že infikovanie vírusom SARS-CoV-2 neprežije. Sťažovateľ má za to, že reklama hraničí s morbídnosťou a považuje za neetické zobrazenie zomierajúceho človeka v rámci spotu. Reklama podľa sťažovateľa môže vplývať na slabších jedincov a vyvolať pocit ohrozenia jedincom vírusom SARS-CoV-2, čo môže u určitej skupiny ľudí vyvolať stav skratového jednania.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. TV spot: „Vakcína je víťazstvo“, Zadávateľa: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.

V danom prípade sa AK RPR nestotožnila s názorom sťažovateľa. Je pravdou, že súčasťou spotu sú zobrazenia, ktoré pracujú s motívom pacientov, pripojených na umelú pľúcnu ventiláciu v dôsledku ochorenia vírusom Covid-19. AK RPR si uvedomuje, že predmetné zobrazenia v kontexte textu reklamy môžu u určitých skupín osôb vyvolať aj negatívne reakcie. Na druhej strane sa AK RPR v tomto smere prikláňa k názoru, že uvedené zobrazenie nie je samoúčelné, ale je použité vo vzťahu k cieľu a komunikačnému posolstvu reklamy, pričom vo vzťahu k pravidlám, ktoré na reklamu kladie Kódex reklama neobsahuje prvky, vyjadrenia, či zobrazenia, ktoré by porušovali tieto pravidlá. Spot nezasahuje do ľudskej dôstojnosti, nepropaguje násilie, ani nepodnecuje nenávisť voči žiadnej zo skupín obyvateľstva. Spot nepoškodzuje záujmy spotrebiteľov, ani nezneužíva ich dôveru a AK RPR nepovažuje predmetnú reklamu ani za nečestnú, či neslušnú. Vo vzťahu k pravidlám upravujúcim obsah reklamy na lieky a zdravotné výkony AK RPR vychádzala zo skutočnosti, že komunikačným posolstvom kampane nie je propagácia žiadnej konkrétnej vakcíny, od konkrétneho výrobcu, ale informovanie o vakcinácii proti vírusu Covid 19 vo všeobecnosti. V reklame nie je uvedená žiadna konkrétna značka produktu a komunikácia ani nenabáda potenciálneho spotrebiteľa k tomu, aby si vybral konkrétnu vakcínu, konkrétneho výrobcu. Kampaň teda nemá produktový charakter, ale skôr edukačný a jej cieľom je zvýšiť povedomie o možnosti nechať sa dobrovoľne, v prípade záujmu a možnosti zaočkovať, spôsobom, ktorý AK RPR vzhľadom na závažnosť situácie a jej zhoršovanie komunikovaným spôsobom považuje za adekvátny.

Vonkajšia reklama: „Horor Show Lánik“, Zadávateľa: Lukáš Lánik (Cirkus Lánik, Česká republika)
Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, voči vizuálu vonkajšej reklamy, ktorý komunikuje podujatie Horor Show. Sťažovateľ uvádza, že reklama zobrazuje hororový výjav klauna, ktorý nie je vhodný pre deti.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. Vonkajšia reklama: „Horor Show Lánik“, Zadávateľa: Lukáš Lánik (Cirkus Lánik, Česká republika) nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.

V predmetnom prípade sa AK RPR s názorom sťažovateľov nestotožnila. V zmysle Kódexu musí byť reklama pripravená s pocitom zodpovednosti voči spotrebiteľom. Cieľom reklamy je v danom prípade komunikácia podujatia v podobe „horor show“. Vyobrazenia konkrétnych scén z podujatia sú súčasťou vizuálu reklamy, čo je možné vzhľadom na komunikačné posolstvo a samotný predmet propagácie považovať za akceptovateľné. AK RPR neprišla k záveru, že by uvedený vizuál, mohol mať negatívny vplyv na deti a maloletých. Vyobrazenia, využité v reklame sú primerané aj v kontexte produktu, ktorý je predmetom propagácie a AK RPR sa nedomnieva, že reklama by napríklad u detí, či maloletých mohla vo všeobecnosti a primárne viesť k neprimeranej, napr. strachovej reakcii. Reklama neobsahuje také zobrazenia, ktoré by boli vyslovene strašidelné, či desivé alebo pre deti a maloletých neznáme z iných bežných zobrazení alebo iným spôsobom nevhodné, a to vrátane vyobrazenia postavy „klauna“ na pozadí cirkusového šapitó, ktorý nie je realistický a nezobrazuje skutočnosť, a AK RPR má ta to, že reklama bola pripravovaná s pocitom zodpovednosti voči spotrebiteľom a nie je neetická.  
 
Vonkajšia reklama: „Potrat = nájomná vražda“, Zadávateľa: Nadácia Slovakia Christiana
Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, voči billboardovej reklame, zadávateľa Nadácia Slovakia Christiana. Sťažovateľ namieta, že reklama je podľa jeho názoru zavádzajúca, nečestná, negatívna a poburujúca. Sťažovateľ ďalej uvádza, že reklama robí zlé meno tolerantnej spoločnosti a označuje ľudí za nájomných vrahov. Vytvára tlak v spoločnosti a rozdeľuje komunitu občanov a citovo vydiera. Sťažovateľ taktiež dodáva, že vizuál využíva vyobrazenie pápeža Františka, ktorý podľa jeho názoru nedal povolenie využiť svoju tvár na billboarde, čím reklama poškodzuje jeho meno.  

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť je čiastočne opodstatnená. Vonkajšia reklama: „Potrat = nájomná vražda“, zadávateľa: Nadácia Slovakia Christiana je v rozpore s ustanoveniami čl. 10 ods. 3 a čl. 20 ods.1  Kódexu.

V zmysle Kódexu musí byť reklama pripravovaná s pocitom zodpovednosti voči spotrebiteľovi (čl. 10 ods. 3). V predmetnom prípade je súčasťou vizuálu reklamy tvrdenie potrat = nájomná vražda“ a citácia výroku pápeža v znení: „Nie je správne najať si na vyriešenie problému vraha“. Komisia akceptuje, že uvedený výrok mohol odznieť v rámci vyjadrení pápeža, vo vzťahu k jeho  názoru na zbytočné umelé prerušenie tehotenstva. Na druhej strane má však za to, že jeho použitie, je v tomto prípade vytrhnuté z kontextu, a preto ho nie je vo vzťahu k prezentácii názoru, či určitej ideólogie v rámci predmetnej reklamy možné považovať za adekvátne. Reklama podsúva mylný názor, že prerušenie tehotenstva je trestným činom, čo v našom právnom poriadku takto definované nie je a prirovnáva lekárov a zdravotníkov, ktorí uvedený úkon vykonajú za vrahov, čo nemožno považovať za akceptovateľné a etické. AK RPR nebráni zadávateľovi využiť právo slobody prejavu, avšak zároveň má za to, že pri jeho uplatňovanie by toto malo byť citlivé a vyvážené tak, aby nedošlo k neetickému zásahu do práv iných. Takýto princíp platí aj v oblasti etického správania sa subjektov, ktorí pôsobia v oblasti reklamy alebo využívajú reklamný priestor, ktorý je súčasťou verejného priestranstva. Forma prezentácie svojho názoru, ktorú zvolil zadávateľ nebola pripravovaná s pocitom zodpovednosti voči všetkým skupinám spotrebiteľov. Dobrým mravom v našej spoločnosti je, že žena má právo voľby a môže sa rozhodnúť, či uvedený zákrok podstúpi alebo nie, rovnako ako to, že prerušenie tehotenstva (potrat) za zákonom stanovených podmienok je v našej krajine legálne. Samotné vizuálne spracovanie reklamy však túto možnosť jednoznačne prezentuje negatívnym spôsobom a môže negatívne zasiahnuť, napríklad ženy, ktoré boli donútené podstúpiť prerušenie tehotenstva zo zdravotných dôvodov, či lekárov, ktorí tento zákrok legálne vykonali aj napríklad z dôvodu aby zachránili život žene. O to viac, že vizuál reklamy je súčasťou verejného priestranstva bez možnosti obmedziť viditeľnosť tejto reklamy, a preto s ňou môžu prísť do kontaktu aj osoby, ktoré môže negatívne zasiahnuť. Ako neetické vníma AK RPR aj vyobrazenie podobizne pápeža Františka v reklame, nakoľko Kódex v tomto smere kladie požiadavku, že reklama nesmie zobrazovať žiadnu žijúcu osobu, ani sa na žiadnu žijúcu osobu odvolávať, ak s takým zobrazením alebo odvolaním sa nevyslovila táto fyzická osoba vopred súhlas; to sa vzťahuje aj na použitie osobného prejavu fyzickej osoby a primerane sa to vzťahuje aj na právnickú osobu (čl. 20 ods. 1 Kódexu), pričom zadávateľ nepreukázal, že pápež František udelil súhlas so svojím vyobrazením v predmetnej reklame.

Internetová reklama (príspevok na Facebooku): „1-izbový byt“, Zadávateľa: ISTROFINAL, a.s.
Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, voči reklame, zadávateľa ISTROFINAL, a.s., ktorá bola zverejnená v podobe sponzorovaného príspevku na sociálnej sieti Facebook. Sťažovateľ namieta, že zadávateľ v reklame ponúka na predaj 1-izbový byt, pričom podľa jeho názoru sa v skutočnosti jedná o garsónku.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. Internetová reklama (príspevok na Facebooku): „1-izbový byt“, zadávateľa: ISTROFINAL, a.s. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.

V predmetnom prípade AK RPR neuznala námietky sťažovateľa. Reklama, zameraná na predaj konkrétnej bytovej jednotky, v rámci svojho textu sprostredkovala primárne informácie o cene a vybavení bytu. Jej súčasťou bol zároveň priamy odkaz na webovú stránku, po kliknutí na  ktorú bol užívateľ presmerovaný na web, v rámci ktorého mal možnosť získať podrobnejšie údaje o ponuke, vrátane pôdorysu a rozlohy bytu. Označenie bytu ako garsónka, či 1-izbvý byt, vo význame 1+kk, tak ako uvádza zadávateľ v danom prípade nie je informáciou, ktorá by mohla uviesť spotrebiteľa do omylu a narušiť jeho ekonomické správanie. AK RPR vychádza taktiež z predpokladu, že kúpa bytu je proces, ktorému predchádza podrobné oboznámenie sa s ponukou, pričom zákazník tieto možnosti mal aj v prípade predmetnej ponuky a AK RPR sa nedomnieva, že by len na základe predmetnej reklamy mohol zákazník urobiť kvalifikované rozhodnutie. Reklama zároveň neobsahovala informáciu, ktorú by AK RPR považovala za klamlivú, a preto vyhodnotila reklamu ako neporušujúcu Kódex.  

TV spot: „Umenie talianskej spodnej bielizne“, Zadávateľa: CALZEDONIA SLOVAK s.r.o.
Rada zaevidovala sťažnosť fyzickej osoby voči TV spotu, ktorý propaguje spodnú bielizeň značky Intimissimi. Podľa sťažovateľa je reklama za hranicou slušnosti a je v rozpore s čl. 11 ods. 1 písm. e) Kódexu.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. TV spot: „Umenie talianskej spodnej bielizne“, zadávateľa: CALZEDONIA SLOVAK s.r.o. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.

V predmetnom prípade sa AK RPR s názorom sťažovateľov stotožnila. Cieľom reklamy je prezentácia konkrétnej značky, ktorá sa špecializuje na predaj spodnej bielizne, pričom zadávateľ v rámci reklamného spotu využíva prezentáciu produktu priamo na modelkách, ktoré majú bielizeň oblečenú. AK RPR považuje predmetné zobrazenie modeliek v reklame za adekvátne, najmä vo vzťahu k propagovanému produktu. Zachytenie a vyobrazenie modeliek v reklame nie je neslušné alebo vulgárne ani nie je v rozpore so všeobecnými normami mravnosti a slušnosti. Reklama nezobrazuje sexuálne stimuly, poddajnosť ani čiastočnú nahotu nevhodným spôsobom a ani nevykresľuje modelky – ženy dehonestujúco, či len ako sexuálne atrakcie. Prezentácia produktu, v kontexte aj zobrazenia ľudského tela a celkového stvárnenia žien v reklame je v danom prípade v súlade s požiadavkami, ktoré Kódex v tomto ohľade na reklamu kladie.

Internetová reklama (sponzorovaný príspevok na Facebooku): „Black Friday“, Zadávateľa: Dedoles, s.r.o.
Rada zaevidovala sťažnosť fyzickej osoby voči vizuálu, ktorý komunikuje akciovú ponuku sortimentu spodnej bielizne a ponožiek značky Dedoles, s.r.o. Sťažovateľ považuje za neetické vyobrazenie modelky tmavšej pleti s rozkročenými nohami, v kontexte označenia akcie ako „Black Friday“.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. Internetová reklama (sponzorovaný príspevok na Facebooku): „Black Friday“, zadávateľa: Dedoles, s.r.o. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.

V predmetnom prípade je cieľom reklamy prezentácia značky, ktorá je zameraná aj na predaj spodnej bielizne. Zobrazenie modelky, ktorá má na sebe uvedený produkt – spodnú bielizeň a ponožky, považuje AK RPR za primerané a adekvátne vo vzťahu k propagovanému produktu. Modelka nie je vyobrazená v lascívnej polohe, vizuál je zameraný skôr na zobrazenie modelky v neformálnej, neštylizovanej póze, ktorá ale nevyznieva vulgárne, či neslušne. Reklama nezobrazuje sexuálne stimuly, poddajnosť ani čiastočnú nahotu nevhodným spôsobom a ani nevykresľuje modelku – ženu dehonestujúco, či len ako sexuálnu atrakciu. Prezentácia produktu, v kontexte aj zobrazenia ľudského tela a celkového stvárnenia ženy v reklame je v danom prípade v súlade s požiadavkami, ktoré Kódex v tomto ohľade na reklamu kladie. AK RPR nie je ani toho názoru, že reklama obsahuje prvky, zobrazenia, či spojenia, ktoré by mohli byť urážlivé, či inak dehonestujúce.

 

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

22.12.2021

Tlačová správa z 10. zasadnutia AK RPR

BRATISLAVA. Dňa 09. 12. 2021 sa konalo 10. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej...

26.11.2021

Tlačová správa z 9. zasadnutia AK RPR

Tlačová správa z 9. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu v roku 2021 BRATISLAVA. Dňa 11. 11. 2021 sa konalo 9....

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.