Tlačová správa z 8. zasadnutia AK RPR

BRATISLAVA. Dňa 14. 10. 2021 sa konalo 8. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej samoregulácie v oblasti reklamy posúdila sťažnosti na 6 reklám s cieľom zistiť, či došlo k porušeniu Etického kódexu reklamnej praxe platného na území SR (ďalej len Kódex).
 
AK RPR prijala na svojom zasadnutí nasledujúci nálezy:
 
Internetová reklama (spot na Facebooku): „Staň sa superhrdinom – Daj sa zaočkovať“, zadávateľa: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
 
Rada zaevidovala sťažnosť spotrebiteľskej organizácie Iniciatíva Dajme deťom hlas, voči spotu „Staň sa superhrdinom – Daj sa zaočkovať“,  umiestnenom na účte na sociálnej sieti Facebook Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Sťažovateľ o.i. poukazuje na to, že uvedená reklama mladým ľuďom a deťom sprostredkúva posolstvo, že aj oni sú zodpovedné za otvorené školy a opomína fakt, že benefity a riziká vakcinácie pre každé jedno dieťa musia v prvom rade zvážiť rodičia. Práve tí, ako zákonní zástupcovia, čelia následkom svojho rozhodnutia, pretože štát ani nikto iný nepreberá na Slovensku zodpovednosť za prípadné negatívne nežiadúce účinky tak, ako je to v iných krajinách, kde fungujú pre tento účel odškodňovanie schémy (v civilizovaných krajinách, ale pre covidové vakcíny uvedené odškodňovacie schémy zaviedlo WHO i pre ázijské či africké krajiny). Zvlášť citlivo sťažovateľ vníma  v reklame slogan „staň sa superhrdinom“ a kladie si otázku, čo sú v tomto ponímaní deti, ktoré sa rodičia z rôznych dôvodov rozhodnú nedať zaočkovať? V dnes veľmi silne polarizovanej spoločnosti považuje sťažovateľ za nezodpovedné vťahovať do polarizovanej diskusie deti a maloletých. Toto rozdeľovanie a pozicionovanie jednej skupiny detí do pozície superhrdinov, môže byť v školskom prostredí zdrojom šikany, posmechu, znevažovania, v najhoršom prípade agresivity medzi neočkovanými a očkovanými. Sťažovateľ poukazuje na to, že deti sa vracajú do škôl po vyše 7 mesiacov izolácie v predošlom školskom roku (a 4 mesiacoch izolácie rok predtým), s pocitom neistoty, ako bude vyzerať tento školský rok, mnohé majú vážne duševné problémy, trpia pocitmi úzkosti, depresiami, absolvovali hospitalizáciu na psychiatrických klinikách s vážnymi problémami ako sebapoškodzovanie či pokusy o samovraždy. Sťažovateľ má za to, že predmetná reklama je v rozpore s Kódexom
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. Internetová reklama (spot na Facebooku): „Staň sa superhrdinom – Daj sa zaočkovať“, Zadávateľa: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu. 
 
V danom prípade sa AK RPR nestotožnila s názorom sťažovateľa.  Účelom komunikátu, tak ako uvádza aj zadávateľ, je otvorenie diskusie na tému očkovania, ako prevencie proti rozsiahlejšiemu vypuknutiu ochorenia a minimalizovaniu následkov pandémie,  v súvislosti so školami. Spot nemá produktový charakter, ale skôr edukačný a jeho cieľom je zvýšiť povedomie o možnosti nechať sa dobrovoľne v prípade záujmu a možností zaočkovať, a to v cieľovej skupine, v ktorej je očkovanie oficiálne spustené a povolené, prirodzene po rozhodnutí rodiča (zákonného zástupcu).  
V reklamnom príbehu vystupuje o.i. aj maloletá účinkujúca a spot je spracovaný spôsobom, ktorý sa deťom, resp. maloletým prihovára. AK RPR však nie je toho názoru, že spot je spracovaný spôsobom, ktorý zneužíva prirodzenú dôverčivosť maloletých a nedostatok ich životných skúseností a nestotožnila sa ani s názorom sťažovateľa, že spot obsahuje výzvu – v tomto prípade k tomu, aby sa deti dali zaočkovať prezentovanú spôsobom, že ak maloletý túto výzvu akceptovať nebude, nesplní si tým určitú povinnosť voči tretej osobe alebo organizácii, alebo sa dostane voči ostatným maloletým do pozície menejcenného. Reklama taktiež podľa AK RPR nevyvoláva dojem naliehavosti, ani nevzbudzuje v deťoch pocit, že ak sa napríklad rodičia z nejakých dôvodov rozhodnú svoje dieťa nezaočkovať, tak si voči nemu nesplnia nejakú povinnosť. Očkovanie nie je v spote prezentované ako povinnosť, ale ako možnosť, využitie ktorej si musí každá osoba v konečnom dôsledku zvážiť sama, a to vrátane skutočnosti, že v prípade detí a maloletých zohráva významnú úlohu v tomto rozhodnutí aj samotný rodič, resp. zákonný zástupca zodpovedný za dieťa, ktorý by mu mal svoje rozhodnutie vedieť aj  primerane vysvetliť. Reklama zároveň neobsahuje také výrazové prostriedky, ktoré by znižovali alebo znevažovali autoritu, zodpovednosť, či úsudok alebo vkus rodičov zodpovedných za výchovu a zdravie maloletých, ani v nej nie sú prvky, ktoré by naznačovali, že ak sa rodič rozhodne z nejakých dôvodov svoje dieťa nezaočkovať, mal by byť automaticky v očiach dieťaťa vnímaný ako napríklad nezodpovedný.  
Celkové spracovanie posolstva ako aj zvolené výrazové prostriedky a účinkovanie hlavnej aktérky spotu, ktorá je vzhľadom na zvolenú cieľovú skupinu reklamy v primeranom veku v danom prípade AK RPR nepovažuje za neetické. Reklama jasne a zrozumiteľne hovorí o možnosti dať sa, v prípade záujmu, zaočkovať a to aj na príklade benefitov, ktoré vychádzajú zo všeobecne známych faktov. Reklama neobsahuje tvrdenia, ani výrazové prostriedky, ktoré by boli nejakým spôsobom  zastrašujúce a AK RPR nie je ani toho názoru, že reklama zneužíva motív strachu z choroby, ale poukazuje na skutočnosť, že očkovanie je nástrojom prevencie a jedna z možností ako zastaviť šírenie a následky pandémie a ako sa vrátiť takpovediac do normálneho života, a k normálnym aktivitám, čo je všeobecne známym faktom. Reklama však explicitne neuvádza, že pokiaľ sa mladí ľudia nedajú zaočkovať, nebudú môcť navštevovať školu, cestovať, či stretávať sa svojimi blízkymi. 
Vo vzťahu k sloganu „staň sa superhrdinom“, jeho využitie v rámci predmetnej reklamy AK RPR nevníma ako neetické a je toho názoru, že tento nemožno vnímať a interpretovať izolovane, ale je potrebné ho vnímať v kontexte cieľa reklamy a jej celkového spracovania. Reklama neobsahuje prvky, zobrazenia, či výrazové prostriedky, ktoré by nabádali k netolerancii, napríklad voči osobám (vrátane maloletých), ktoré sa zaočkovať nedajú a ani nevytvára naratív, ktorý by naznačoval, že neočkovaná osoba je nejakým spôsobom menejcenná alebo, že očkovaná osoba je superhrdinom. 
AK RPR si uvedomuje, že téma očkovania vo všeobecnosti polarizuje spoločnosť, zároveň je však toho názoru, že predmetná reklama nie je spracovaná spôsobom, ktorý by túto polarizáciu a s tým súvisiace napríklad aj nevhodné správanie sa podporovala. V reklame nie je zachytené nezodpovedné správanie, ktoré by naznačovalo alebo priamo zobrazovalo prejav netolerancie, či šikany alebo diskriminácie vo vzťahu k tomu, či niekto očkovaný je alebo nie je a reklama takéto správanie ani nezobrazuje, nevytvára a nepodporuje.     
 
Leták: „Čo pripraviť deťom na desiatu?“, Zadávateľa: Potraviny FRESH s.r.o.
Rada zaevidovala sťažnosť fyzickej osoby, voči letáku, ktorý komunikuje vybranú akciovú ponuku produktov potravinového reťazca Fresh. Sťažovateľ považuje za neetické zaradenie piva a energetického drinku na špeciálny leták, kde sa hovorí o tom „Čo pripraviť deťom na desiatu“. Alkohol predstavuje produkt, ktorý musí byť komunikovaný zodpovedne a určite nemá čo robiť medzi ponukou, ktorá hovorí o tom, čo pripraviť deťom na desiatu. Obdobne je to aj pri energetických drinkoch, ktoré by nemali byť v ponuke určenej deťom. Reklama vytvára dojem, že je úplne v poriadku, ak deťom rodičia pribalia na desiatu pivo, či energetický nápoj, čo sťažovateľ nepovažuje rozhodne za etické a je toho názoru, že zadávateľ nepristupoval k reklame, ani ku spotrebiteľom zodpovedne. Sťažovateľ namieta aj využitie headlinu v znení:  „Zdravšie potraviny“. Okrem toho, že je to na stránke spojenej s pivom a energy drinkom pre školákov a reklama tak vyvoláva dojem, že to, čo je v ponuke letáku (o.i. aj pivo, cukrovinky, energy drinky) je zdravšie, tak použitie označenia „zdravšie potraviny“ je podľa sťažovateľa zavádzajúce, pretože nehovorí, na základe čoho toto označenie používajú a voči komu sú zdravší.
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť je opodstatnená. Leták: „Čo pripraviť deťom na desiatu?“, zadávateľa: Potraviny FRESH s.r.o. je v rozpore s ustanovením čl. 10 ods. 3 Kódexu. 
 
V predmetnom prípade sa AK RPR s názorom sťažovateľov stotožnila. Primárnym účelom letáku je sprostredkovať spotrebiteľom prehľad akciovej ponuky produktov, ktoré si môžu zákazníci u zadávateľa zakúpiť vo vybranom časovom období. AK RPR akceptuje, že na pozadí prezentácie akciového tovaru zadávateľa, je obvykle súčasťou jeho reklamy aj vybraná časť, ktorá sa venuje určitej téme, spracovanej do podoby napríklad informačného článku, odporúčania, či receptu a voči takto zvolenej koncepcii komunikácie so svojimi zákazníkmi AK RPR ani nenamieta. Na druhej strane v prípade predmetnej reklamy má AK RPR za to, že jej celkové grafické a vizuálne spracovanie, konkrétne úvodná strana letáku nezodpovedá vyššie uvedenej koncepcii, resp. z predmetného vizuálu nie je zrejmé, že súčasťou reklamy je aj obsah, v podobe článku, ktorý sa venuje téme desiat pre deti. Text nie je graficky upravený do podoby, ktorá by jednoznačne identifikovala, že tento je súčasťou, resp. patrí k inému obsahu aj keď ide o obvyklú prax zadávateľa (napríklad jednoznačným grafickým predelením, či doplnením vysvetľujúceho textu, ktorý by jasne hovoril, že na nasledujúcich stranách si môžu spotrebitelia nájsť samostatný článok k téme). Naopak, v danom prípade vizuál opodstatnene vytvára dojem, že produkty, ktoré sú umiestnené pod textom v znení: „Čo pripraviť deťom na desiatu?“, s týmto textom priamo súvisia, resp. prinášajú akoby odpoveď na otázku, ktorá je týmto textom položená a reklama vytvára opodstatnene dojem, že produkty, vrátane piva, či energetického nápoja sú určené deťom na desiatu, čo nie je možné považovať za posolstvo, ktoré by bolo zodpovedné a etické. Súčasťou prednej strany letáku je taktiež tvrdenie „zdravšie potraviny“, ktorého použitie v kontexte celkového grafického spracovania reklamy a výberu produktov, ktoré sa pod textom nachádzajú (napr. pivo, energetické nápoje, cukrovinky) AK RPR taktiež nepovažuje za adekvátne a zodpovedné, nakoľko produkty, ktoré zadávateľ vyobrazuje vo všeobecnosti nemožno definovať ako „zdravšie“ a už vôbec nie ako zdravšie v kontexte toho, čo pripraviť deťom na desiatu. S ohľadom na tieto skutočnosti má AK RPR za to, že zadávateľ nepristupoval voči spotrebiteľom k prezentácii svojej ponuky zodpovedne a reklamu považuje v tomto smere za neetickú.  
 
Internetová reklama (článok v podobe advertoriálu): „Test proteínových tyčiniek“, Zadávateľa: Healthy Food Supplemets s.r.o.; Šíriteľa: Zoznam s.r.o.
Rada zaevidovala sťažnosť od právnickej osoby, spoločnosti MAX SPORT s.r.o. voči reklame, v podobe advertoriálu s titulkom „Veľký text proteínových tyčiniek: Zisti, ktorá dopadla najlepšie!“, ktorá bola zverejnená na portáli hashtag.sk. V prvom rade považuje sťažovateľ reklamu za klamlivú v zmysle čl. 14 K6dexu, a to z dôvodu, že reklama uvádza priemerného spotrebiteľa do omylu, nakoľko na základe neobjektívnej porovnávacej reklamy označenej ako „test prezentuje a glorifikuje produktovú radu objednávateľa reklamy, čím nečestným spôsobom priamo ovplyvňuje kvalifikované rozhodnutie spotrebiteľa o tom, akú konkrétnu proteínovú tyčinku si kúpiť. Sťažovateľ taktiež zastáva názor, že reklama nespĺňa kvalitatívne znaky prípustnej porovnávacej reklamy, nakoľko porovnáva konkrétne vlastnosti produktov ako chuť, a rozpustnosť neobjektívnym spôsobom. Okrem toho dáva do popredia konkrétne pozitívne vlastnosti produktu zadávateľa reklamy bez toho, aby uviedla, či tieto vlastnosti spĺňajú aj ostatné porovnávané produkty. Ako problémové vníma sťažovateľ aj označenie reklamy – advertoriálu ako „testu“. Podľa sťažovateľa je úmyslom šíriteľa a zadávateľa reklamy od počiatku vzbudiť u spotrebiteľa pocit toho, že v prípade reklamy ide o skutočný nezávislý test, vykonaný na reprezentatívnej vzorke spotrebiteľov. Jediným odkazom na to, že ide o formu reklamy – advertoriál, uvádza šíriteľ na samom závere textu reklamu. Takéto označenie podľa sťažovateľa nie je dostatočné, nakoľko priemerný spotrebiteľ nevie posúdiť, čo znamená pojem advertoriál, a teda nie je schopný identifikovať danú reklamu ako reklamu.   
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť je čiastočne opodstatnená. Internetová reklama (článok v podobe advertoriálu): „Test proteínových tyčiniek“, zadávateľa: Healthy Food Supplemets s.r.o.; Šíriteľa: Zoznam s.r.o. je v rozpore s ustanoveniami čl. 14 ods. 1 písm. b) a čl. 18 ods. 1 písm. b) Kódexu. 
 
V danom prípade sa AK RPR čiastočne stotožnila s námietkami sťažovateľa. Reklamný článok je tvorený ako test, v rámci ktorého sú porovnávané konkrétne produkty. Z textu reklamy však nie je zrejmé, kto testovanie vykonal, resp. na akej vzorke bol test vykonaný. V článku je síce uvedené, na aké konkrétne parametre sa testované osoby zamerali, avšak nie je v texte jasne identifikované, na základe čoho si v rámci testovania testujúce osoby predmetné testované parametre zvolili a ako dospeli k ich vyhodnoteniu prezentovanému v článku – v prípade napríklad parametru chuť ide o subjektívne hodnotenie, navyše v rámci testu boli porovnávané tyčinky s rôznymi príchuťami. Predmetné porovnanie teda nemožno vnímať ako porovnanie, ktoré je objektívnym porovnaním a AK RPR má za to, že reklama porovnáva produkty a ich vlastnosti neobjektívnym spôsobom. 
AK RPR je taktiež toho názoru, že celkové spracovanie článku vo vzťahu k produktu objednávateľa, ktorý bol vyhodnotený ako víťaz a ostatným testovaným produktom sú komunikované nejasne a nezrozumiteľne. V tomto príklade napríklad AK RPR poukazuje na text v znení: „navyše je bez umelých farbív či palmového tuku a je bezgluteínová“, ktorý je uvedený vo vzťahu k víťaznej tyčinke, pričom v nasledovnom texte sa nikde neuvádza, či aj ostatné produkty tieto parametre spĺňajú alebo nie, avšak samotná textácia implikuje že ostatné porovnávané produkty tieto vlastnosti nemajú, čo preukázané nebolo. Ako problematické vníma AK RPR v danom prípade aj označenie porovnávania ako „test“, ktorý je štandardne medzi spotrebiteľmi vnímaný ako nezávislé a objektívne porovnanie, spravidla uskutočnené spotrebiteľmi, či nejakou autoritou. V danom prípade článok vznikol ako komerčný obsah – reklama. Spotrebiteľ je upozornený na to, že článok je reklamou, nakoľko tento je označený ako advertoriál, s následným preklikom na vysvetlenie pojmu a je v ňom uvedená aj skutočnosť, že vznikol v spolupráci s konkrétnou spoločnosťou, a teda AK RPR má za to, že reklama bola dostatočne odlíšená.  Avšak spotrebiteľ aj na základe toho, že článok bol označený ako „test“ z uvedeného nevie vyhodnotiť do akej miery zadávateľ do testu zasiahol, čo AK RPR nepovažuje za transparentné a má za to, že reklama sprostredkúva podstatné informácie nejasným, nezrozumiteľným a viacvýznamovým spôsobom (čl. 14 ods. 1 písm. b) Kódexu).    
 
 
TV spoty: „Borotalco“, Zadávateľa: BOLTON CZECHIA, spol. s r.o. – organizačná zložka
Rada zaevidovala sťažnosť od spoločnosti Unilever Slovensko, spol. s r.o. voči reklame zadávateľa BOLTON CZECHIA, spol. s r.o. – organizačná zložka, ktorá propaguje výrobky – dezodoranty v aerosólovej a roll-on forme značky Borotalco. Sťažovateľ poukazuje na tvrdenia použité v rámci komunikátov v znení: „číslo 1* v Taliansku“ a „Stop poteniu“, ktoré sú v rámci spotov ako súčasť vizuálnej časti reklamy, tak aj v audio podobe. K tvrdeniu o vedúcej pozícii na trhu („číslo 1* v Taliansku“ ) sťažovateľ uvádza, že toto je v reklame o.i. doplnené textom: „Trhový podiel v hodnote, Borotalco Original celá rada, celkové trhové dáta Taliansko/November 2020, Potraviny + Drogéria, IRI Group Dáta“.  Podľa sťažovateľa je použité tvrdenie klamlivé, keďže u priemerného spotrebiteľa vyvoláva mylný dojem, že výrobky predávané pod značkou Borotalco v Taliansku sú talianskymi spotrebiteľmi obvykle preferované. Vysvetľujúci text na obrazovke je pritom podľa sťažovateľa formulovaný nejednoznačne a neposkytuje spotrebiteľovi jasný obraz o zavádzajúcom tvrdení. Zvukom a veľkým červeným nápisom „číslo 1 v Taliansku“ sa spotrebiteľovi oznamuje, že toto tvrdenie platí všeobecne o značke Borotalco, avšak vo vysvetľujúcom texte sa objavuje iba rad Borotalco Original. Priemerný a ani obozretnejší spotrebiteľ nemôže podľa sťažovateľa rozumieť, či sa vedúca pozícia vzťahuje len na tieto výrobky alebo na všetky výrobky predávané pod značkou Borotalco. Tvrdenie podľa sťažovateľa neodráža skutočnú vedúcu pozíciu na trhu, pretože je platné len pre obmedzené kategórie, a to hodnotou podielu na trhu a len pri výrobkoch z radu Borotalco Original. Meranie predajov podľa hodnoty podielu na trhu neodráža skutočnú popularitu produktov, pretože výsledky uprednostňujú drahšie produkty. Súčasne, ak sa tvrdenie vzťahuje len na rad Borotalco Original, podklady IRI nemôžu podporiť vedúcu pozíciu u všetkých produktov Borotalco. Preto údaje, o ktoré sa predmetné reklamné tvrdenie opiera vo vysvetľujúcom texte, sú, podľa sťažovateľa spochybniteľné a nepreukazujúce vedúcu pozíciu na trhu. Toto zavádzajúce tvrdenie ovplyvňuje rozhodnutie spotrebiteľa o nákupe výrobkov, ktoré by inak neurobil a reklama je podľa sťažovateľa klamlivá, nakoľko, sprostredkovateľom dáva mylnú predstavu o vedúcej pozícii výrobkov predávaných na talianskom trhu. K tvrdeniu „Stop poteniu“ sťažovateľ uvádza, že toto taktiež považuje za klamlivé, pretože výrobok „Borotalco Original“ nezastavuje potenie, len pot absorbuje. Napriek tomu, spotrebiteľ z vyššie uvedeného tvrdenia celkom logicky nadobúda dojem, že výrobky zabránia poteniu, tak ako je uvedené v reklame. 
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. TV spoty: „Borotalco“, zadávateľa: BOLTON CZECHIA, spol. s r.o. – organizačná zložka nie sú v rozpore  s ustanoveniami Kódexu. 
 
Zadávateľ v rámci reklamy uvádza vo vzťahu k svojim produktom tvrdenie „číslo 1* v Taliansku“, ktoré je doplnené textom: „Trhový podiel v hodnote, Borotalco Original celá rada, celkové trhové dáta Taliansko/November 2020, Potraviny + Drogéria, IRI Group Dáta“. AK RPR sa nestotožnila s názorom sťažovateľa, že predmetné tvrdenie je klamlivé a v danom prípade je toho názoru, že spôsob akým zadávateľ uvedenú skutočnosť v reklame komunikoval je možné považovať za akceptovateľný. Tvrdenie sa uvádza v kontexte konkrétnej rady produktov – Borotalco Original, pričom tieto sú súčasťou obrazu, v ktorom je tvrdenie uvedené a samotný text túto skutočnosť upresňuje. Je pravdou, že súčasťou reklamného príbehu je aj vyobrazenie produktov z inej produktovej rady (Borotalco Invisible), avšak z hľadiska deja reklamného príbehu, tieto sú jasne a viditeľne odlíšené a AK RPR sa preto nedomnieva, že by spotrebiteľ mohol nadobudnúť z reklamy mylný dojem, že tvrdenie sa vzťahuje aj na výrobky Borotalco z inej rady značky, ako je rada produktov Borotalco Original. Zadávateľ zároveň preukázal, že tvrdenie o vedúcej pozícii na trhu produktov rady Borotalco Original bolo platné aj v mesiaci október 2020, ale aj v nasledujúcich obdobiach, vrátane posledných dvanástich mesiacov k mesiacu jún 2021. Za klamlivé nepovažuje AK RPR ani tvrdenie „Stop poteniu“. Produkt nepochybne s problematikou potenia súvisí. Spot však nehovorí o tom, že po jeho aplikácii sa človek prestane potiť, resp. že produkt zastaví potenie. V spote sa explicitne uvádza, že produkt pot absorbuje a AK RPR sa nedomnieva, že by na základe predmetných tvrdení, či zobrazení bol spotrebiteľ uvedený vo vzťahu k účinkom produktu do omylu. Tvrdenie „Stop poteniu“ považuje v tomto prípade AK RPR len za akúsi dodatočnú ilustráciu možných účinkov produktu, ktoré nie je neprimeraným spôsobom zdôraznené z hľadiska obsahu či rozsahu reklamy. Zároveň je AK RPR toho názoru, že priemerný spotrebiteľ si nebude toto tvrdenie interpretovať izolovanie, prípadne vo význame, že využitie predmetného prípravku jednoznačne zastaví u človeka potenie, ale bude ho posudzovať v kontexte tvrdenia o absorbovaní potu. AK RPR sa nedomnieva, že by reklama obsahovala informáciu alebo prezentáciu, ktorá by mohla uviesť spotrebiteľa do omylu, a preto ju vyhodnotila ako neporušujúcu Kódex.  
 
Vonkajšia reklama: „Robíme to lepšie“, Zadávateľa: Corlonez a.s.
Rada zaevidovala sťažnosť fyzickej osoby voči vizuálu vonkajšej reklamy, ktorá propaguje služby spoločnosti Corlonez, a.s. Sťažovateľ namieta, že reklama je umiestnená pred križovatkou, odvádza pozornosť a nakoľko je vizuál reklamy podobný dopravnému značeniu, človek sa môže pomýliť, resp. si ju s dopravným značením spliesť. 
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť je opodstatnená. Vonkajšia reklama: „Robíme to lepšie“, zadávateľa: Corlonez a.s. je v rozpore s ustanovením čl. 10 ods. 3 Kódexu. 
 
V predmetnom prípade sa AK RPR s názorom sťažovateľov stotožnila. Vizuál reklamy je spracovaný do podoby dopravného značenia, využívajúci farebnosť, grafické spracovanie a prvky, ktoré dopravné značenie bežne využíva a AK RPR je toho názoru, že aj vzhľadom na umiestnenie reklamy, smerom k účastníkom cestnej premávky, pred križovatkou, môže reklama oprávnene zmiasť vodiča a ten si ju môže na prvý pohľad pomýliť s oficiálnym značením. Je pravdou, že reklama obsahuje aj logo, odkaz na web stránku a názov spoločnosti. Tieto však nie sú dostatočne odlíšené a zvýraznené tak, aby bolo z vizuálu bezprostredne zrejmé, že reklama prezentuje konkrétny subjekt, resp. že komunikát je reklamou a nie dopravným značením. Prvky, ktoré sú umiestnené v rámci reklamy, vzhľadom na jej celkové vizuálne stvárnenie a podobnosť s dopravným označením upriamujú pozornosť na značku, v prostredí, kde sa vyžaduje plná koncentrácia vodičov, a preto má AK RPR za to, že reklama nebola pripravovaná s pocitom zodpovednosti voči spotrebiteľom.  
 
Vonkajšia reklama: „Nezabúdajte na opaľovací krém“, zadávateľa: Lekáreň Harmonia Poprad
Rada zaevidovala sťažnosť fyzickej osoby reklame, ktorá propaguje lekáreň Harmonia v Poprade. Podľa sťažovateľky daná reklama znevažuje ľudí rozdielnej farby pleti, doslova ukazujúc, že ak nechcete byť čierny, natrite sa krémom. Sťažovateľka považuje reklamu za nevhodnú a znevažujúcu. 
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť je opodstatnená. Vonkajšia reklama: „Nezabúdajte na opaľovací krém“, zadávateľa: Lekáreň Harmonia Poprad je v rozpore s ustanovením čl. 11 ods. 1 písm. a) Kódexu. 
 
V predmetnom prípade sa AK RPR s názorom sťažovateľov stotožnila. Reklama zachytáva pár, muža a ženu, bielej pleti, ktorí sú na pláži. Medzi nimi je umiestnené dieťatko čiernej pleti, pričom z vizuálu je zrejmé, že v danom prípade ide o viditeľnú fotomontáž a  postava dieťaťa je voči ostatným zobrazeniam neproporčná a doplnená. Súčasťou vizuálu je headline v znení: „Nezabúdajte na opaľovací krém“. AK RPR nepovažuje uvedené zobrazenie a grafické spracovanie reklamy za kontextuálne adekvátne, obzvlášť v prípade ak zadávateľ chcel prostredníctvom reklamy zverejnenej v dovolenkovom období upozorniť na to, že je vhodné si na dovolenku pribaliť aj opaľovací krém. Komunikačné posolstvo totiž v danom prípade nie je v súlade s predmetným zobrazením a celkové vizuálne spracovanie reklamy v kontexte vyššie uvedeného textu v tomto prípade vytvára dvojzmysel, smerom k zobrazeným osobám, ktorý podľa AK RPR znižuje ľudskú dôstojnosť a pôsobí urážlivo, čo nemožno považovať za etické. Vo vzťahu k dvojzmyslu AK RPR uvádza, že v danom prípade požiadavka na potrebu osobitnej pozornosti v kontexte rešpektovania slušnosti a ľudskej dôstojnosti znamená, že bez ohľadu na skutočnosť, či tento vznikol náhodou alebo úmyselne, je v kontexte zobrazených osôb a použitia dieťaťa potrebné venovať takú pozornosť aby sa predišlo aj náhodným výsledkom, resp. je potrebné obzvlášť zvažovať možné posolstvo a pochopenie reklamy rôznymi spotrebiteľmi.        
 
 
 

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

22.12.2021

Tlačová správa z 10. zasadnutia AK RPR

BRATISLAVA. Dňa 09. 12. 2021 sa konalo 10. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej...

26.11.2021

Tlačová správa z 9. zasadnutia AK RPR

Tlačová správa z 9. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu v roku 2021 BRATISLAVA. Dňa 11. 11. 2021 sa konalo 9....

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.