Tlačová správa z 8. zasadnutia AK RPR

Tlačová správa  z 8. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu v roku 2017
 
BRATISLAVA. Dňa 21. 09. 2017 sa konalo 8. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej samoregulácie v oblasti reklamy posúdila sťažnosti na 11 reklám s cieľom zistiť, či došlo k porušeniu Etického kódexu reklamnej praxe platného na území SR (ďalej len Kódex).
 
AK RPR prijala na svojom zasadnutí nasledujúce nálezy:
 
Leták: „Oznámenie II.“, zadávateľa: AA Správa, s.r.o.
Rada zaevidovala sťažnosti od viacerých fyzických osôb, voči vizuálu letákovej kampani zadávateľa AA Správa, s.r.o., prostredníctvom ktorej zadávateľ oznamuje termín vykonania čistenia a kontroly komína. Sťažovatelia reklame vytýkajú, že ide o nátlakovú reklamu, ktorá navodzuje dojem, že sa jedná o úradnú zásielku s oznámením o službe, ktorú si ľudia musia objednať. Jeden zo sťažovateľov zdôrazňuje, že v rámci reklamy sa nachádza odkaz na konkrétny paragraf zákona a je toho názoru, že najmä starší ľudia, ktorí sú ľahšie ovplyvniteľní zavolajú najmä z dôvodu obavy z porušenia zákona. 
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosti sú opodstatnené. Letáková kampaň zadávateľa: AA Správa s. r. o. je v rozpore s ustanovením čl. 12 ods. 1 a čl. 22 ods. 1 Kódexu. 
 
V predmetnom prípade AK RPR uznala námietky sťažovateľov. Reklama má podobu Oznámenia, ktoré je vhadzované do poštových schránok a zadávateľ prostredníctvom reklamy komunikuje možnosť využitia služieb (napr. čistenie  komínov, či revíziu kotlov), ktoré poskytuje. AK RPR oceňuje, že zadávateľ po predchádzajúcom arbitrážnom náleze doplnil niektoré výrazové prostriedky, ktoré čiastočne môžu bližšie definovať skutočnosť, že ide o komerčnú ponuku – napríklad piktogram kominára, avšak celkový vizuál reklamy, jej formu, ako aj spôsob prezentácie služieb  naďalej AK RPR nepovažuje za reklamu, ktorá by ako reklama bola jasne identifikovateľná, najmä v kontexte slovenskej histórie. Spôsob uvedenia informácií na letáku a jeho celkový text a štylizácia sú direktívne a nenasvedčujú tomu, že ide o komerčné oznámenie, resp. reklamu. Uvedenú skutočnosť podporuje aj fakt, že reklama sa v texte priamo odvoláva na oznámenie v zmysle príslušnej legislatívy, čo môže u spotrebiteľa vyvolať mylný dojem, že objednanie si služby u tejto konkrétnej spoločnosti je jeho povinnosťou vyplývajúcou priamo zo zákona a spoločnosť mu to zo zákona oznamuje.  AK RPR zohľadnila špecifickosť služby ako aj potrebu sústredenia dopytu po službe čo najužšie s ohľadom na optimalizáciu ceny, avšak má za to, že aj za takýchto podmienok je možné osloviť spotrebiteľov a rajonizovať výkon svojej služby s reklamou, ktorá je jednoznačne identifikovateľná a nepripomínajúca úradnú alebo zmluvnú zásielku. AK RPR neupiera zadávateľovi právo odvolať sa v rámci reklamy na konkrétnu legislatívu, avšak zároveň má za to, že v prípade, že zadávateľ tak urobí, mal by v rámci vizuálu svojej reklamy zároveň použiť aj také výrazové prostriedky, ktoré jednoznačne jeho komunikáciu definujú ako komerčnú obchodnú ponuku. S ohľadom na tieto skutočnosti vyhodnotila AK RPR reklamu ako porušujúcu Kódex. Reklama zároveň nesmie byť koncipovaná tak, aby zneužívala dôveru priemerného spotrebiteľa alebo využívala nedostatok jeho skúseností alebo znalostí  alebo jeho dôverčivosť (čl. 12 ods. 1 Kódexu). Používanie výrazových prostriedkov „pridelený termín“ „nebude služba poskytnutá“ v kontexte oznámenia termínu vykonania čistenia a kontroly komínu v zmysle odkazu na konkrétne ustanovenie konkrétnej vyhlášky (bez ohľadu na skutočnosť, že dotknuté ustanovenie neustanovuje podmienky oznamovania takéhoto úkonu) v kontexte nedostatočne identifikovateľnej reklamy sú stále spôsobilé v reklame zneužiť dôveru priemerného spotrebiteľa, a to napriek doplneným prvkom, ktoré poukazujú na skutočnosť, že službu poskytne súkromná spoločnosť. 
 
Reklamná kampaň (billboard): „Body the Exhibition“, zadávateľa: JVS GROUP, s.r.o.,  Česká republika
Rada v mesiaci júl a august zaevidovala sťažnosti od viacerých fyzických osôb, voči reklamnej kampani zadávateľa JVS GROUP, s.r.o., Ostrava, Česká republika prostredníctvom ktorej zadávateľ komunikuje výstavu Body the Exhibition. Viacero sťažovateľov poukazuje na údajne „nejasný pôvod tiel“ - exponátov, porušenie legislatívy a ľudských práv. Vo vzťahu k reklame majú niektorí sťažovatelia za to, že táto môže mať negatívny dopad na deti a psychiku. Jeden zo sťažovateľov namieta, že billboardová kampaň hrubým spôsobom porušuje etické aspekty, keďže prezentuje mŕtve ľudské telá bez kože, upravené metódou plastinácie. Sťažovateľ poukazuje na to, že odborné autority (v SR sa odvoláva napr. na vedenie Lekárskej fakulty UK) označili výstavu ako hrubo porušujúcu základné etické princípy, degradujúcu princípy a odporujúcu elementárnym etickým a humanitárnym požiadavkám a odmietli jej klamlivo podsúvaný „edukačný“ charakter.  
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosti sťažovateľov sú v zodpovedajúcom rozsahu opodstatnené. Reklamná kampaň (billboard): „Body the Exhibition“ zadávateľa: JVS GROUP, s.r.o. je s ohľadom na posudzované komunikačné médium (čl. 11 ods. 3 Kódexu) v rozpore s ustanovením čl. 11 ods. 1 prvá veta v spojení s odsekom 2 Kódexu.   
 
V súvislosti s námietkami sťažovateľov vo vzťahu k etickosti a legálnosti samotnej výstavy AK RPR zdôrazňuje, že na posudzovanie týchto námietok nie je príslušná a nie je to ani  jej poslaním. AK RPR posudzuje výhradne reklamu, prostredníctvom ktorej je podujatie propagované, nie však podujatie samotné. Dominantným výrazovým prostriedkom vizuálu reklamy je vyobrazenie časti reálneho ľudského tela zbaveného kože. AK RPR akceptovala názor zadávateľa a zobrala do úvahy, že v reklame je zobrazený konkrétny exponát, ktorý môžu návštevníci na výstave vidieť, ako aj skutočnosť, že podobný reklamný koncept bol aj podľa vyjadrení zadávateľa použitý už v roku 2012, keď vyhodnotila AK RPR kampaň za etickú. Pri posudzovaní reklamy však treba taktiež zohľadniť aktuálnu spoločenskú situáciu vrátane toho, ako reklamu ako takú slovenská spoločnosť v súčasnosti vníma, a na čo je slovenský spotrebiteľ v kontexte spoločenského diania citlivý. V predmetnom prípade predovšetkým z pohľadu vnímania človeka ako produktu, zvlášť s prihliadnutím na zadávateľom zvolené komunikačné médiá, ktoré sú dostupné širokej verejnosti, bez možnosti lepšieho zacielenia reklamy na skupiny, ktorým je edukatívna výstava primárne určená. Rozsah kampane, vrátane masívnosti množstva využitých nosičov  zasiahla všetky skupiny recipientov, vrátane detí  či osôb, ktoré predmetné zobrazenie vnímajú citlivo a na ktoré mohla takáto reklama pôsobiť nepríjemne a šokujúco, najmä s prihliadnutím na skutočnosť, že súčasťou vizuálu je reálne mŕtve ľudské telo prezentované v štylizovanej polohe a v detaile, ktorý nemusí pre všetky kategórie spotrebiteľov zohľadňovať všeobecne predpokladanú úctu k mŕtvemu človeku (telu). Zvolené detailné zobrazenie postavy na veľkoformátových nosičoch je potrebné vnímať aj z pohľadu menších detí a ich chápania zobrazenia, na ktoré sa pozerajú, a to v kontexte dostupnosti alebo nedostupnosti následného pravdivého vysvetlenia, a to napriek tomu, že reklama nemusí mať traumatizujúci vplyv na detskú psychiku. AK RPR má za to, že obsahové posolstvo reklamy, ktoré vzhľadom na osobitosť vystavovaných produktov nemusí byť pozitívne vnímané všetkými skupinami spotrebiteľov, a nie je teda pre všetkých spotrebiteľov pravdepodobne ani určené, by malo zohľadniť túto špecifickosť, a to tak z hľadiska formy, obsahu a rozsahu, ako aj výberom komunikačných médií, cez ktoré sa spotrebiteľ exponuje reklame. V predmetnom prípade však kombinácia uvedených okolností, s ohľadom na vizuálnu stránku kampane cielenú masovo a celkový kontext kampane, reklama na billboardoch nezohľadnila špecifiká vnímania všetkých kategórií spotrebiteľov, ktorí im boli vystavení. AK RPR preto považuje predmetnú reklamu v danom rozsahu za porušujúcu Kódex.
 
Reklama vo vyhľadávači, web stránka zadávateľa: Zľavomat, zadávateľa: Slevomat.cz, s.r.o. – organizačná zložka Slovensko
Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, voči internetovej kampani zadávateľa Slevomat.cz, s.r.o. – organizačná zložka Slovensko, prostredníctvom ktorej zadávateľ komunikuje svoje služby poskytované v rámci portálu Zľavomat. Sťažovateľ poukazuje na skutočnosť, že portál používa názvy ubytovacích zariadení, akcie ktorých sú na portáli už ukončené v prospech svojich aktívnych ponúk a umelo tak dvíha svoje vlastné pozície na Google.sk prostredníctvom plateného reklamného kanálu AdWords. Sťažovateľ má za to, že v danom prípade ide o nekalú reklamu, keďže link je presmerovaný na aktívne ponuky iných ubytovacích zariadení ako sú v popise reklamy. Sťažovateľ má za to, že zadávateľ poukazuje na svoje ponuky ubytovania pomocou iných zariadení a tým poškodzuje obchodné politiky.  
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť je opodstatnená. Reklama vo vyhľadávači, web stránka, zadávateľa: Zľavomat, zadávateľa: Slevomat.cz, s.r.o. – organizačná zložka Slovensko je v rozpore s ustanovením čl. čl. 14 ods. 2 a ods. 3 Kódexu. 
 
V danom prípade AK RPR brala do úvahy skutočnosť, že užívateľovi sa po zadaní konkrétneho textu – názvu ubytovacieho zariadenia do vyhľadávača zobrazila reklama s odkazom na konkrétnu ponuku tohto ubytovacieho zariadenia v rámci portálu Zľavomat.sk. Text reklamy vo vyhľadávači bol koncipovaný spôsobom, ktorý ponuku prezentoval ako reálne existujúcu a aktuálnu. V skutočnosti bol však užívateľ po kliknutí na odkaz presmerovaný na web stránku zľavomat.sk a až tam sa dozvedel, že ponuka už nie je aktuálna. Z pohľadu klamlivosti reklamy je neprípustné, aby bol produkt, alebo služba propagovaný na základe neaktuálnej ponuky, ktorú spotrebiteľ nemôže kúpiť. V predmetnom prípade k tejto propagácii neaktuálnej ponuke došlo na základe nového vyhľadávacieho nástroja. Ten sám o sebe nepredstavuje problém avšak k ponukám, ktoré sa zobrazujú by nemal priraďovať neaktuálne ponuky ale napríklad informáciu o možnosti prečítania si recenzií. Klamlivým je tak súbor priradených informácií „Dovolenka za najlepšiu cenu na trhu. Nečakaj – Akcia končí o chvíľu! Najväčší zľavový portál. Vernostný program. Garancia spokojnosti. Dnešné zľavy. Wellness pobyty. Top zľavy na pobyty. Zľavy na dnes.“, ktoré jednoznačne hovoria o aktuálnej ponuke, a to bez ohľadu na skutočnosť, že túto ponuku vygeneroval vyhľadávací nástroj.   AK RPR je preto toho názoru, že textácia a formulácia reklamy vo vyhľadávači obsahuje informácie, ktoré vzhľadom na okolnosti a súvislosti, v akých boli komunikované môžu uviesť priemerného spotrebiteľa do omylu a vyvolať v ňom mylný dojem, že ubytovacie zariadenie, ktoré vyhľadáva je ponúkané na portáli zlavomat.sk za zvýhodnenú cenu, čo nie je pravda. Navyše na domovskej stránke sú v rámci tejto ponuky užívateľom dané do pozornosti konkurenčné ponuky, ktoré sú v danom čase aktívne. V tejto situácii vzniká predpoklad, že záujemca si aj na základe takto koncipovanej reklamy niektorú z konkurenčných ponúk aj vyberie a AK RPR má za to, že reklama na základe klamlivých údajov môže získavať vlastnému alebo cudziemu podniku prospech na úkor iného. 
 
Reklamná kampaň (reklama v mieste predaja, web stránka spoločnosti – lidl.sk): „Vyhrajte 31x nákupy v Lidli na celý rok zadarmo“, zadávateľa: Visa Europe Services LLC / Lidl Slovenská republika, v.o.s.
Rada v mesiaci august zaevidovala sťažnosti od viacerých fyzických osôb, voči reklamnej kampani zadávateľa Visa Europe Services LLC/Lidl Slovenská republika, v.o.s., prostredníctvom ktorej zadávateľ komunikuje spotrebiteľskú súťaž, v ktorej môžu zákazníci vyhrať okrem iného „31x nákup na celý rok zadarmo“. Sťažovatelia reklame zhodne vytýkajú, že v rámci kampane nebola dostatočne komunikovaná skutočnosť, že súťaž sa nevzťahuje na všetky platobné karty VISA, ale len na platobné karty VISA vydané zúčastnenými bankami. Túto skutočnosť sa sťažovatelia dozvedeli až pri registrácii účtovného dokladu. Sťažovatelia majú za to, že táto informácia nebola dostatočne komunikovaná a považujú ju za klamlivú a zavádzajúcu. 
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosti sú čiastočne opodstatnené. Reklamná kampaň (reklama v mieste predaja, web stránka spoločnosti - lidl.sk): „Vyhrajte 31x nákupy v Lidli na celý rok zadarmo“, zadávateľa: Visa Europe Services LLC / Lidl Slovenská republika, v.o.s. je v rozpore s ustanoveniami  čl. 14 ods. 6 Kódexu. 
 
V danom prípade AK RPR uznala čiastočne námietky sťažovateľov. Cieľom predmetnej reklamnej kampane bola propagácia spotrebiteľskej súťaže. Hlavnou podmienkou účasti v súťaži bolo okrem iného to, že zákazníci museli v predajniach Lidl za svoj tovar zaplatiť platobnou kartou Visa. Táto skutočnosť bola jasne a zrozumiteľne komunikovaná aj v rámci reklamnej kampane. Platba kartou sa však nevzťahovala na platobné karty Visa vydané všetkými bankami, ale len vybranými bankami, ktoré sa do súťaže taktiež zapojili. AK RPR nenamieta voči  parametrom a podmienkam súťaže ako takej, avšak je toho názoru, že zadávateľ mal venovať zvýšenú pozornosť komunikácii práve skutočnosti, ktorá podmienky ponuky zásadne limituje z pohľadu účasti – konkrétne informácii o platnosti karty vo vzťahu k bankám, a to priamo v mieste predaja. Reklamné materiály, ktoré boli v čase trvania súťaže umiestnené v predajniach (napr. plagáty nad pokladňami alebo letáčiky rozdávané pri pokladniach) túto podstatnú informáciu neobsahovali a z ich textu ani nevyplývalo, že by samotná súťaž mala mať obmedzenia tohto druhu. Zákazník sa tak o tejto významnej podmienke mohol dozvedieť až na stránke visa.sk, pri registrácii svojho pokladničného bloku, a teda napríklad až v čase, kedy nákup kartou uskutočnil, čo AK RPR nepovažuje v danom prípade za dostatočné a je toho názoru, že použité komunikačné médiá priestor na upozornenie zákazníkov na túto skutočnosť poskytovali. S ohľadom na tieto skutočnosti vyhodnotila AK RPR reklamu ako porušujúcu Kódex. 
 
Billboard „Máš na to mať ma?“ zadávateľa: NTICE kft., Maďarská republika
Rada zaevidovala sťažnosti od viacerých fyzických osôb voči vizuálu reklamy, ktorý propaguje nový druh online zoznamky – sugardate.eu, zadávateľa ntice kft. Sťažovatelia reklame zhodne vytýkajú, že je sexistická a legitimizuje názor, že žena je tovar, ktorý je možné vlastniť alebo si ju kúpiť. Obsah reklamy je podľa sťažovateľov dehonestujúci voči ženám a uráža ich. Podľa sťažovateľov je reklama poburujúca pre mládež a nemorálna.
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosti sú opodstatnené. Billboard „Máš na to mať ma?“ zadávateľa: NTICE Kft., Maďarská republika  je v rozpore s ustanovením čl. 11 ods. 1 Kódexu.
 
AK RPR v danom prípade uznala námietky sťažovateľov. Cieľom reklamy je propagácia služieb portálu, v rámci ktorého sa ľudia môžu zoznamovať a hľadať si partnerov. Významnú úlohu, podľa vyjadrení zadávateľa zohráva aj otázka finančného zabezpečenia a solventnosť mužov a žien, ktorí si prostredníctvom zoznamky hľadajú partnera, či partnerku.  AK RPR neposudzuje etickosť samotnej služby, keďže na to nie je príslušná. Reklamu na túto službu však Komisia nepovažuje za súladnú s Kódexom a je toho názoru, že použitie sloganu „Máš na to mať ma?“ v kontexte zobrazenie ženy a obsahu služby porušuje všeobecné normy mravnosti a slušnosti, tým, že posúva v tomto prípade ženu do polohy objektu, ktorá môže byť predmetom predaja v kontexte ponúkanej služby Reklama jednoznačne posúva komunikačné posolstvo do polohy, ktorá naznačuje, že ženy sú tovar, ktorý si je možné zakúpiť, v prípade, ak na to, človek má, resp. že v tomto prípade ženy môžu byť za určitých okolností vlastnené. V tomto kontexte má  AK RPR za to, že reklama je v nadväznosti na uvedené celkové obrazové a textové stvárnenie a vzťah reklamy k produktu neslušná. 
 
Leták: Oznámenie - kominarprestastie.sk, zadávateľa: D&D Company s.r.o.
Rada v mesiaci august zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby voči letákovej kampani zadávateľa D&D Company, s.r.o. Sťažovateľ je toho názoru, že reklama vyvoláva dojem, že službu organizuje obec a núti ľudí nahlásiť sa tejto firme na čistenie komína a revíziu kotla. Sťažovateľ má za to, že reklama je nátlaková a výhražná, a starší ľudia sa môžu na základe reklamy zľaknúť, keďže si myslia, že nikoho iného si nemôžu okrem tejto firmy zavolať.
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť je opodstatnená. Leták: Oznámenie - kominarprestastie.sk, zadávateľa: D&D Company, s.r.o. je v rozpore  s ustanovením čl. 22 ods. 1 Kódexu. 
 
AK RPR je toho názoru, že celkový vizuál reklamy, jej formu ako aj spôsob prezentácie služieb na letáku nemožno považovať za reklamu, ktorá by bola ako reklama jasne a jednoznačne identifikovateľná. AK RPR má za to, že zvolená farba letáku, formát a jeho grafické spracovanie najmä v kontexte slovenskej histórie, vyvoláva dojem, že môže ísť o úradnú zásielku, z ktorej vyplýva jednoznačná povinnosť a nie o komerčnú ponuku služieb. Uvedenú skutočnosť podporuje aj fakt, že reklama sa v texte priamo odvoláva na oznámenie v zmysle príslušnej legislatívy, čo môže u spotrebiteľa vyvolať mylný dojem, že objednanie si služby u tejto konkrétnej spoločnosti je jeho povinnosťou vyplývajúcou priamo zo zákona, a spoločnosť mu to zo zákona oznamuje.  AK RPR zohľadnila špecifickosť služby ako aj potrebu sústredenia dopytu po službe čo najužšie s ohľadom na optimalizáciu ceny, avšak má za to, že aj za takýchto podmienok je možné osloviť spotrebiteľov a rajonizovať výkon svojej služby s reklamou, ktorá je jednoznačne identifikovateľná a nepripomínajúca úradnú alebo zmluvnú zásielku. AK RPR neupiera zadávateľovi právo odvolať sa v rámci reklamy na konkrétnu legislatívu, avšak zároveň má za to, že v prípade, že zadávateľ tak urobí, mal by v rámci vizuálu svojej reklamy zároveň použiť aj také výrazové prostriedky, ktoré jednoznačne jeho komunikáciu definujú ako komerčnú obchodnú ponuku, ktorú priemerný spotrebiteľ ako reklamu aj pochopí.
 
TV spot: „Cheetos – poriadna porcia zábavy“, Zadávateľa: PEPSICO CZ s.r.o., Česká republika
Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, voči TV spotu zadávateľa PEPSICO CZ s.r.o., Česká republika.  Sťažovateľ namieta, že reklama je násilná a môže viesť k násilný aktom alebo ich podporovať či popularizovať. Sťažovateľ je názoru, že reklama zobrazuje domáce a rodové násilie ktoré by mohlo s ohľadom na celkové obrazové, zvukové alebo zvukovo-obrazové stvárnenie reklamy pôsobiť na priemerného spotrebiteľa ako obhajoba, schvaľovanie alebo propagácia takéhoto násilia. Sťažovateľ si myslí, že reklama obsahuje nebezpečnú situáciu či praktiku, ktorá sa javí ako riziková pre bezpečnosť a zdravie a má za to, že reklama nebola pripravovaná s pocitom zodpovednosti voči všetkým skupinám spotrebiteľov a vyzýva k tomu, aby Komisia pri posudzovaní brala do úvahy skutočnosť, že to ako maloletí prijímajú reklamu a reagujú na ňu je podmienené ich vekom, skúsenosťami a okolnosťami.
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. TV spot: „Cheetos – poriadna porcia zábavy“ zadávateľa PEPSICO CZ s.r.o., Česká republika nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu. 
 
AK RPR sa nestotožnila s názormi sťažovateľa a má za to, že reklama nezobrazuje nič, čo by mohlo viesť k násilným aktom alebo ich podporovať či popularizovať. Správanie, resp. konanie postáv v reklame, voči ktorému namieta sťažovateľ je súčasťou nevinnej detskej hry, ktorú sa deti hrajú pod dohľadom dospelých osôb. Deti, ktoré v reklame vystupujú sú už dostatočne staré na to, aby vyhodnotili vhodnosť takéhoto konania a pochopili do akej miery a za akých okolností je takéto správanie možné považovať za zábavu a hru. V spote je navyše po celú dobu prítomná animovaná postavička a spracovanie reklamy, vrátane jej deja nie je realistické ale využíva primeranú mieru reklamného zveličenia, ktoré nie je možné interpretovať doslovne. Reklama nezobrazuje nebezpečnú situáciu, ani praktiku, ktorá by sa javila ako riziková pre bezpečnosť a zdravie („muníciou“ je arašidová chrumka). AK RPR sa nedomnieva, že by reklama mohla mať negatívny dopad na deti a maloletých. Reklama bola pripravovaná s pocitom zodpovednosti voči všetkým kategóriám spotrebiteľov a AK RPR ju vyhodnotila ako neporušujúcu Kódex.
 
TV spot: „Pečieme každých 30 minút“ zadávateľa BILLA s.r.o.
Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby voči TV spotu zadávateľa BILLA s.r.o. Sťažovateľ poukazuje na to, že v reklame sa uvádza, že v „Bille pečieme každých tridsať minút čerstvý chlieb a pečivo na váš stôl“. V skutočnosti však ide len o dopekanie zmrazených polotovarov, a preto sťažovateľ považuje reklamu za klamlivú a zavádzajúcu.  
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť je opodstatnená. TV spot: „Pečieme každých 30 minút“ zadávateľa Billa s.r.o. je v rozpore s ustanovením čl. 14 ods. 5 písm. a)  Kódexu. 
 
AK RPR uznala námietky sťažovateľa. V predmetnom prípade je dominantným výrazovým prostriedkom reklamy tvrdenie „pečieme každých tridsať minút vždy čerstvý chlieb a pečivo“. AK RPR je toho názoru, že z uvedeného tvrdenia môže spotrebiteľ nadobudnúť mylný dojem, že sortiment pečiva a chleba je čerstvo pripravený a upečený priamo v predajniach, čo však v skutočnosti nie je pravda, keďže ako potvrdil zadávateľ, v predajniach sa realizuje tzv. dopekanie z mrazeného polotovaru. AK RPR akceptuje tvrdenie zadávateľa, že ide v danom prípade o legálny a dnes úplne bežný postup a takto „dopekané“ výrobky majú taktiež svoje pozitívne atribúty ako napríklad zadávateľom spomínaná chrumkavosť, či vláčnosť, avšak tvrdenia použité v reklame nie celkom tieto atribúty vyzdvihujú, resp. posúvajú komunikačné posolstvo reklamy do iného už vyššie uvedeného mylného významu. Práve z dôvodu rozšírenia spôsobu takejto príprave a jej dostupnosti pre široké vrstvy spotrebiteľov vznikla v spoločnosti požiadavka na informovanie o aký typ produktu, ktorý je výsledkom „pečenia“/„dopekania“ ide, ako o podstatnej charakteristike produktu. Z kontextu v ako bolo použité tvrdenie v reklame, najmä s dôrazom na slovo „čerstvosť“ posúvajú charakteristiku produktu mimo použitia mrazeného polotovaru. Zároveň bežný spotrebiteľ nevie vyhodnotiť možnosti technologického zázemia bežnej prevádzkárne s ohľadom na samotné zarábanie cesta a prípravy chleba a pečiva. Práve naopak s ohľadom na existenciu pekární priamo v predajniach alebo predajní v pekárňach, môže bežný spotrebiteľ uvedené predpokladať.  
 
TV spot: „Úprimné recenzie - posteľ“ zadávateľa Heureka Shopping s.r.o., Česká republika
Rada sťažnosti od dvoch fyzických osôb voči TV spotu zadávateľa Heureka Shopping s.r.o., Česká republika.. Sťažovatelia zhodne namietajú, že reklama zachytáva sexuálny akt a je dvojzmyselná. Jedna zo sťažností poukazuje na nesúvis témy sexuálnej scény s obsahom reklamy, degradáciu intímneho styku na predmet recenzie. Oba sťažovatelia majú za to, že reklama je nevhodná pre deti a mládež, ktoré s ňou môžu prísť do kontaktu, či už v rámci kanálu YoutTube alebo počas vysielania v TV.  
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosti nie sú opodstatnené. TV spot: „Úprimné recenzie - posteľ“ zadávateľa Heureka Shopping s.r.o., Česká republika nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.
 
Reklamný príbeh využíva primeranú mieru reklamného nadsadenia a humoru, ktoré sú v kontexte pointy reklamného príbehu a komunikačného posolstva reklamy ľahko pochopiteľné. V reklame nie je zobrazená situácia, či konanie ktoré by mohlo byť klasifikované ako neslušné alebo porušujúce všeobecné normy mravnosti či slušnosti a nie je v nej zobrazené ani explicitné sexuálne správanie. Muž ani žena nie sú v reklame zobrazení sexisticky, diskriminačne alebo urážlivo a AK RPR si nemyslí, že reklama by mohla mať negatívny dopad na maloletých, a preto ju vyhodnotila ako neporušujúcu Kódex. 
 
TV Spot: „Úprimné recenzie - bábätko“ zadávateľa Heureka Shopping s.r.o., Česká republika
Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, voči TV spotu, zadávateľa Heureka Shopping s.r.o., Česká republika. Sťažovateľ poukazuje na to, že protagonisti reklamy opisom aj percentuálne hodnotia dieťa v kočíku, ktoré ma vadu očí aj uší, na základe čoho sťažovateľ považuje reklamu za nemorálnu.
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť je opodstatnená. TV Spot: „Úprimné recenzie - bábätko“ zadávateľa Heureka Shopping s.r.o., Česká republika je v rozpore s ustanovením čl. 11 ods. 1 písm. b)  Kódexu.
 
V danom prípade AK RPR uznala námietku sťažovateľa. Hlavným komunikačným posolstvom reklamy je aj podľa slov zadávateľa vyzdvihnúť skutočnosť, že portál heureka.sk obsahuje reálne a úprimné recenzie zákazníkov, na produkty, ktoré si prostredníctvom portálu môžu zakúpiť. Motív predmetného TV spotu, jeho obrazové aj zvukové spracovanie približuje spotrebiteľovi túto základnú charakteristiku portálu a z reklamy je zrejmé aj komunikačné posolstvo. AK RPR akceptuje tvrdenie zadávateľa, že reklama využíva humor a reklamné zveličenie, avšak zároveň má za to, že scéna, v ktorej protagonisti reklamy doslova opisom a percentuálne hodnotia dieťa, v kontexte zobrazenia dieťaťa, ktoré má očnú vadu je neprimeraná. Takéto zobrazenie dieťaťa nie je možné považovať za slušné v kontexte objektu reklamy – ľudskej bytosti ako aj citlivosti dotknutých skupín spotrebiteľov, rodičov, ktorí riešia zdravotný handicap dieťatka. Naopak AK RPR je toho názoru, že v kontexte celkového zvukovoobrazového stvárnenia reklamy pôsobí toto zobrazenie urážlivo a ponižujúco, keďže nevhodným spôsobom naznačuje, že je v poriadku takto „komerčne“ hodnotiť deti, ktoré majú nejakú vadu, najmä s ohľadom na skutočnosť, že reklama má potenciál zaviesť určitý vzorec správania sa, ktorý nemusí byť vo všetkých skupinách správne interpretovaný ako humorný bez zámeru uraziť a ponížiť najmä zdravotne postihnutých ľudí.
 
Internetový banner:  „Ako v Karlovej Vsi, tak na Karlovom moste“, zadávateľa: SWAN Mobile, a.s.
Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, okres Bratislava voči internetovému banneru zadávateľa SWAN Mobile, a.s., prostredníctvom ktorého zadávateľ propaguje roamingovú službu. Sťažovateľ namieta, že reklama je zavádzajúca v tvrdení „Ako na Karlovom moste, tak v Karlovej Vsi“ a poukazuje na to, že ako klient operátora 4ka v zahraničí využíva mobilné dáta v cene 4 centy za 1 MB dát, ale doma na SR (v Karlovej Vsi) využíva mobilný internet v cene 1 euro za 1 GB, čo je podľa sťažovateľa 0.1 centu za 1 MB dát na území SR.  
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. Internetový banner:  „Ako v Karlovej Vsi, tak na Karlovom moste“, zadávateľa: SWAN Mobile, a.s. nie je v rozpore s ustanoveniami  Kódexu.
 
AK RPR pri posudzovaná vychádzala z tvrdenia zadávateľa, že reklama propaguje základnú a dlhodobú konkrétnu ponuku spoločnosti, ktorá poskytuje mobilné služby za cenu 4 centy za 1 MIN/SMS/MB, a ktorá je platná na Slovensku aj v celej Európskej únii. AK RPR má za to, že headline, voči ktorému namieta sťažovateľ zrozumiteľne a jasne komunikuje túto charakteristiku – jednotnú cenu 4 centy za služby doma aj v Európskej únii. Každá akciová ponuka, alebo výhodnejšia služba ako základná ponuka v sebe nesie aj informácie o platnosti jej výhodách. Predmetná reklama však nie je zameraná na žiadnu výhodnejšiu službu ako základnú. Z textu reklamy nevyplýva žiadna iná skutočnosť a AK RPR nie je ani toho názoru, že by na základe reklamy mohol byť priemerný spotrebiteľ uvedený do omylu, prípadne sa domnievať, že reklama komunikuje inú službu operátora. S ohľadom na tieto skutočnosti má AK RPR za to, že zadávateľ venoval komunikácii predmetnej ponuky v rámci internetového banneru dostatočnú pozornosť, a to vrátane informovania o ekonomickej a finančnej hodnote produktu a reklamu nepovažuje za porušujúcu Kódex.  
 

 

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

6.7.2018

Tlačová správa zo 6. zasadnutia AK RPR

Tlačová správa  zo 6. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu v roku 2018   BRATISLAVA. Dňa 28. 6. 2018 sa konalo 6. zasadnutie...

11.6.2018

Tlačová správa z 5. zasadnutia AK RPR

Tlačová správa  z 5. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu v roku 2018   BRATISLAVA. Dňa 31. 5. 2018...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.