Tlačová správa z 8. zasadnutia AK RPR

BRATISLAVA. Dňa 19.08.2010 sa konalo 8. tohtoročné zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej samoregulácie v oblasti reklamy posudzovala 4 sťažností na reklamu s cieľom posúdiť, či došlo k porušeniu Etických zásad reklamnej praxe platných na území SR ( ďalej len Kódex).

AK RPR prijala na svojom zasadnutí nasledujúce nálezy:


Internetový banner: „Život je hra“  zadávateľa: bet-at-home.com

Sťažovateľ, fyzická osoba, podal sťažnosť na banner online tipovacej spoločnosti bet-at-home.com. Sťažovateľ vo svojej sťažnosti uvádza, že predmetný banner evokuje súvislosť s vandalizmom, čím propaguje a vyjadruje súhlas s agresívnym správaním.

Komisia po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. Reklamný banner zadávateľa: bet-at-home.com nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.

Na banneri tipovacej spoločnosti je zobrazená osoba v neidentifikovateľnej uniforme, do ktorej evidentne s humornou nadsádzkou „naráža“ iná osoba – zobrazené sú tri takéto situácie. Vzhľadom na evidentné humorné ladenie správania sa oboch osôb AK RPR dospela k názoru, že nejde o propagáciu agresivity alebo vandalizmu.


Reklamný rozhlasový rozhovor: „ Orange Domáca linka“  zadávateľa: Orange Slovensko, a.s.

Sťažovateľ, fyzická osoba, podal sťažnosť na komerčný rozhlasový rozhovor zadávateľa, s herečkou Máriou Breinerovou, ktorý podľa sťažovateľa vytvára dojem, že propagovaný produkt je lepší a cenovo výhodnejší ako podobný produkt jeho priamej konkurencie. Svoje tvrdenie odôvodňuje tým, že medzinárodné hovory sú v rámci tohto produktu menej výhodné, ako volania konkurencie a v konečnom dôsledku by zákazník s Orange domácou linkou pri väčších objemoch medzinárodných hovorov platil pravdepodobne viac.

Komisia po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. Komerčný rozhovor zadávateľa: Orange Slovensko, a.s. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.

Kódex podrobne upravuje kritériá, ktoré porovnávacia reklama musí spĺňať, aby bola prípustná. Čo sa týka porovnania cien produktov v reklame, je potrebné uviesť, že zadávateľ chcel prostredníctvom rozhovoru upriamiť pozornosť predovšetkým na výhody mesačného poplatku, ktorý je oproti konkurenčnému produktu pri rovnakom objeme predplatených minút naozaj o polovicu nižší.  Je nepopierateľné, že herečka počas rozhovoru spomenula aj telefonickú komunikáciu s dcérou žijúcou v Kanade, čo u bežného spotrebiteľa môže vyvolať dojem, že ponúkané výhody sa týkajú aj medzinárodných hovorov. Napriek tomu, pri porovnaní cien medzinárodných hovorov spoločnosti Orange, a.s. a konkurencie ide len o minimálnu cenovú odchýlku v prospech konkurencie, ktorá je ale v konečnom dôsledku s ohľadom na polovičné zníženie mesačného poplatku zanedbateľná.
So zreteľom na vyššie uvedené AK RPR má za to, že predmetná reklama neporušuje ustanovenia Kódexu.


Billboard: „Bude nám vládnuť arogantná Bratislava“ neznámeho zadávateľa, ktorého zastupuje agentúra akzent media, spol. s r.o.

Fyzická osoba vo svojej sťažnosti na billboard zadávateľa, ktorý si želá zostať v anonymite, tvrdí, že predmetná reklama môže u ľudí vyvolávať nepriateľstvo, nepokoje až nenávisť a odpor medzi sebou prostredníctvom spôsobu zobrazovania a rozdeľovania regiónov Slovenska na mape.

Komisia po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť je opodstatnená. Billboard „ Bude nám vládnuť arogantná Bratislava“ neznámeho zadávateľa: je v rozpore s ustanoveniami bodu 3.2 časti I. Kódexu.

Etické zásady reklamnej praxe jednoznačne stanovujú požiadavku, že reklama musí byť slušná, čestná a pripravovaná predovšetkým s pocitom zodpovednosti voči spotrebiteľovi. Zadávateľ si ako komunikačné médium zvolil billboard, ktorý je svojim charakterom dostupný širokému cieľovému publiku. Aj preto bolo potrebné, aby si zadávateľ zvážil, aké posolstvo chce komunikovať a akým  spôsobom.
Celkové vizuálne stvárnenie billboardu môže u spotrebiteľov vyvolávať zbytočné negatívne emócie a neopodstatnene podporovať neznášanlivosť voči skupine obyvateľstva.  
V danom prípade Komisia dospela k záveru, že predmetná reklama je v rozpore s Kódexom. 

Billboard: „Rýchlosť sa vypláca“ zadávateľa: Slovak Telekom, a.s.

Fyzická osoba podala sťažnosť na billboard „Rýchlosť sa vypláca“ zadávateľa Slovak Telekom, a.s., ktorý zobrazuje podľa sťažovateľa zavádzajúce informácie o propagovaných službách spoločnosti, konkrétne o konečnej cene a podmienkach súvisiacich so službou mobilného internetu.  Tieto sú podľa sťažovateľa na billboarde nedostatočne viditeľné, avšak ich splnenie je nevyhnutné, aby zákazník propagovanú akciu získal.  

Komisia po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť je  opodstatnená. Billboard zadávateľa: Slovak Telekom, a.s. je v rozpore s ustanoveniami bodu 4.4 písm.b) II. časti  Kódexu.

Etický kódex venuje osobitú pozornosť reklame, obsahujúcej údaje alebo prezentácie, ktoré by mohli priamo alebo nepriamo zavádzať spotrebiteľa. Tieto sa okrem iného týkajú aj informácií súvisiacich s hodnotou produktu, jeho konečnou cenou a podmienok bezplatnej ponuky. Predmetná billboardová reklama upozorňuje na možnosť získať službu Magio internet len za 8,95 Eur mesačne na 2 roky a k tomu Mobilný internet 5 GB na mesiac zadarmo. V rámci vizuálu billboardu však nebola venovaná dostatočná pozornosť prezentácii konečnej ceny a podmienok získania výhodnej ponuky. Aj napriek tomu, že tieto sú uvedené v dolnej časti billboardu, ich zobrazenie nie je takmer vôbec viditeľné a už vôbec nie čitateľné - spotrebiteľ tak  môže nadobudnúť mylný dojem, že jediná cena, ktorú bude musieť za Magio internet zaplatiť je suma 8,95 Eur. V skutočnosti je potrebné zaplatiť cenu štartovacieho balíčka (39,00 EUR), bez ktorého nie je možné ponúkanú službu využiť. Zadávateľ preto mal venovať v rámci vizuálu billboardu lepšiu pozornosť umiestneniu viditeľného odkazu na ďalšie informácie, prípadne webovú stránku s podrobnými popisom ponuky. Nakoľko tak  neurobil, Komisia dospela k záveru, že predmetný reklamný billboard je v rozpore s Kódexom.

Keďže je predmetná ponuka súčasťou širšej reklamnej kampane, v rámci ktorej boli využité aj iné komunikačné médiá (TV spot, POS materiály) posudzovala Komisia aj tieto. Komisia dospela k záveru, že zvyšná časť reklamnej kampane neporušuje Etický kódex.


Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

10.1.2021

Tlačová správa z 10. zasadnutia AK RPR

BRATISLAVA. Dňa 10. 12. 2020 sa konalo 10. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej...

30.11.2020

Tlačová správa z 9. zasadnutia AK RPR

BRATISLAVA. Dňa 12. 11. 2020 sa konalo 9. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.