Tlačová správa z 5. zasadnutia AK RPR

Tlačová správa  z 5. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu v roku 2017
 
BRATISLAVA. Dňa 31. 05. 2017 sa konalo 5. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej samoregulácie v oblasti reklamy posúdila sťažnosti na 14 reklám cieľom zistiť, či došlo k porušeniu Etického kódexu reklamnej praxe platného na území SR (ďalej len Kódex).
 
AK RPR prijala na svojom zasadnutí nasledujúce nálezy:
 
Web stránka: „ProfiZYM Plus.“, zadávateľa: Srnkapharm, s.r.o.  
Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby. Sťažovateľ namieta voči vybraným tvrdeniam uverejneným na web stránke http://profizym.info://, ktoré považuje za v rozpore s vnútroštátnymi a európskymi právnymi predpismi regulujúcimi označovanie a spôsob prezentácie výživových doplnkov, ako aj v rozpore s Kódexom a má za to, že tvrdenia naznačujú, prípadne z nich vyplýva, že existuje súvislosť medzi kategóriou potravín, potravinou alebo niektorou z ich zložiek a zdravím.   
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť je opodstatnená. Web stránka: „ProfiZYM Plus.“, zadávateľa: Srnkapharm, s.r.o.  je v rozpore s ustanovením čl. 25 ods. 1 písm. b) Kódexu.   
 
V danom prípade sa AK RPR stotožnila s námietkami sťažovateľa.  a pri posudzovaní vychádzala najmä zo skutočnosti, že predmetom propagácie na web stránke je konkrétny produkt – výživový doplnok, na propagáciu ktorého, najmä v súvislosti s tvrdeniami použitými v reklame sa vzťahujú špecifické právne predpisy. Tvrdenia, voči ktorým namieta aj sťažovateľ nie sú v tomto prípade schválenými zdravotnými tvrdeniami a AK RPR má za to, že ich použitie v reklame preto nebolo opodstatnené a reklamu preto AK RPR považuje za porušujúcu Kódex. AK RPR zároveň ocenila, že zadávateľ po upozornení predmetné zdravotné tvrdenia z webovej stránky stiahol a reklamu upravil ešte pred vydaním arbitrážneho nálezu.
 
Web stránka: „Imunita.online - ProfiZYM Plus“, Zadávateľa/ šíriteľa: Vladimír Rejholec  
Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby. Sťažovateľ namieta voči vybraným tvrdeniam uverejneným na web stránke https://imunita.online/profizym-plus-na-imunitu/, ktoré považuje za v rozpore s vnútroštátnymi a európskymi právnymi predpismi regulujúcimi označovanie a spôsob prezentácie výživových doplnkov, ako aj v rozpore s Kódexom a má za to, že tvrdenia naznačujú, prípadne z nich vyplýva, že existuje súvislosť medzi kategóriou potravín, potravinou alebo niektorou z ich zložiek a zdravím. Sťažovateľ má taktiež za to, že spôsob prezentácie predmetného výživového doplnku na tejto web stránke s priamym presmerovaním na web stránku predajcu tohto výživového doplnku porušuje predpisy regulujúce porovnávaciu reklamu a skrytú reklamu. Na stránke dochádza k neprípustnému porovnaniu výživového doplnku (potraviny) s liekom, pričom porovnávané sú produkty, ktoré sú určené na odlišný účel. Použité tvrdenia sú tak schopné v priemernom spotrebiteľovi vyvolať mylný dojem o účinkoch dotknutého výživového doplnku a spotrebiteľa klamať. Sťažovateľ má taktiež za to, že aj napriek tomu, že tvrdenia prezentované na stránke sa môžu na prvý pohľad javiť ako nezávislá recenzia výživového doplnku, v kombinácii s priamymi odkazmi na web stránku predajcu výživového doplnku sa môžu javiť ako skrytá reklama.
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť je opodstatnená. Web stránka: „Imunita.online - ProfiZYM Plus“, Zadávateľa/ šíriteľa: Vladimír Rejholec  je v rozpore s ustanoveniami čl. 12 ods. 2, čl. 18 ods. 1písm. b) a čl. 25 ods. 1 písm. b) Kódexu.  
 
V zmysle Kódexu reklama nesmie byť skrytá, osobitne nesmie predstierať, že je informáciou iného ako reklamného charakteru, najmä ak je prezentovaná vo forme vedeckej state, reportáže, rozhovoru alebo spravodajskej informácie (čl. 12 ods. 2). V tomto prípade možno za reklamu považovať článok, v podobe recenzie na konkrétny výživový doplnok – ProfiZYM Plus. AK RPR akceptuje tvrdenie prevádzkovateľa stránky, že obsahom recenzie sú vlastné skúsenosti jej autora s prípravkom, ako aj voľne dostupné informácie o prípravku, avšak zároveň je toho názoru, že článok je súčasťou affiliate marketingovej kampane, resp. vznikol v rámci affiliate programu. V článku sú zároveň priame odkazy na oficiálnu stránku predajcu produktu, vrátane výzvy na kúpu produktu prostredníctvom tejto konkrétnej stránky, konkrétneho predajcu. Takto koncipovanú komunikáciu AK RPR považuje za reklamu a je toho názoru, že ako reklama mal byť článok aj označený. Keďže však článok ako reklama označený nebol, AK RPR má za to, že v danom prípade ide o skrytú reklamu, pričom článok vyvoláva dojem, že je informáciou iného ako reklamného charakteru. Súčasťou článku je okrem iného aj priame porovnanie predmetného výživového doplnku s konkrétnym produktom – oficiálne schváleným liekom. AK RPR je toho názoru, že v danom prípade toto porovnanie nemožno považovať za súladné s Kódexom, keďže sa porovnávali dva odlišné produkty (výživový doplnok a liek) a takéto porovnanie považuje za neobjektívne. V súvislosti s námietkami sťažovateľa ohľadom použitých zdravotných tvrdení v reklame, vychádzala AK RPR zo skutočnosti, že predmetom propagácie na web stránke je konkrétny produkt – výživový doplnok, na propagáciu ktorého, najmä v súvislosti s tvrdeniami použitými v reklame sa vzťahujú špecifické právne predpisy. Tvrdenia, voči ktorým namieta aj sťažovateľ nie sú v tomto prípade schválenými zdravotnými tvrdeniami a AK RPR má za to, že ich použitie v reklame preto nebolo opodstatnené. AK RPR zároveň ocenila, že zadávateľ po upozornení predmetné zdravotné tvrdenia z webovej stránky stiahol a reklamu upravil ešte pred vydaním arbitrážneho nálezu.
 
Web stránka: „EnzyMAX“, zadávateľa: HERBIA, a.s.        
Rada v mesiaci apríl zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby. Sťažovateľ namieta voči vybraným tvrdeniam uverejneným na web stránke pilulka24.sk, ktoré považuje za v rozpore s vnútroštátnymi a európskymi právnymi predpismi regulujúcimi označovanie a spôsob prezentácie výživových doplnkov, ako aj v rozpore s Kódexom a má za to, že tvrdenia sú spôsobilé vyvolať v priemernom spotrebiteľovi mylnú predstavu o liečivých účinkoch dotknutého výživového doplnku a spotrebiteľa klamať. Sťažovateľ tiež poukazuje na skutočnosť, že vo vzťahu k potravinám nie je dovolené prisudzovať týmto liečivé účinky podobné s účinkami prípravkov, ktoré boli schválené podľa príslušných právnych predpisov ako lieky.
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť je opodstatnená. Web stránka: „EnzyMAX“, zadávateľa: HERBIA, a.s.  je v rozpore s ustanovením čl. 25 ods. 1 písm. b) Kódexu. 
 
V danom prípade AK RPR vychádzala najmä zo skutočnosti, že predmetom propagácie na web stránke je konkrétny produkt – výživový doplnok, na propagáciu ktorého, najmä v súvislosti s tvrdeniami použitými v reklame sa vzťahujú špecifické právne predpisy. Tvrdenia, voči ktorým namieta aj sťažovateľ nie sú v tomto prípade schválenými zdravotnými tvrdeniami a AK RPR má za to, že ich použitie v reklame preto nebolo opodstatnené. Spôsob komunikácie výživového doplnku v rámci web stránky môže v spotrebiteľovi vyvolať mylný dojem, že výživový doplnok má vlastnosti lieku, resp. sú mu pripisované liečivé účinky. S ohľadom na tieto skutočnosti AK RPR považuje reklamu  za porušujúcu Kódex. AK RPR zároveň ocenila, že zadávateľ po upozornení predmetné zdravotné tvrdenia z webovej stránky stiahol a reklamu upravil ešte pred vydaním arbitrážneho nálezu.
 
Reklamná kampaň (Web stránka, Facebook): „Preneste si hypotéku a plaťte menej“, zadávateľa: Prima banka Slovensko, a.s.       
Rada zaevidovala sťažnosť od Spotrebiteľského Centra n.o. V sťažnosti sa uvádza, že v zmysle platnej legislatívy si môže občan - spotrebiteľ zabezpečiť bývanie úverom na bývanie v zmysle zákona č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie alebo hypotekárnym úverom v zmysle zákona o bankách. Oba typy uzavieraných zmlúv sa riadia odlišnými právnymi predpismi a z dlhodobého hľadiska je pre spotrebiteľa prijateľnejšia a regulovanejšia hypotéka ako "spotrebák" určený na bývanie. Predmetom sťažnosti je, že Prima banka poskytuje občanom úver na bývanie, ktorý však nazýva hypotékou. A to je podľa sťažovateľa nesprávne, keďže ide o dve rozdielne veci a zmluvy sa riadia dvomi rozdielnymi predpismi. Zámerným pletením týchto pojmov podľa názoru sťažovateľa dochádza ku klamaniu spotrebiteľa.
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. Reklamná kampaň (Web stránka, Facebook): „Preneste si hypotéku a plaťte menej“, zadávateľa: Prima banka Slovensko, a.s. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu. 
 
Sťažovateľ má v danom prípade pravdu v tom, že Hypotékarný úver a Spotrebné úvery (aj Úvery na bývanie, a pod.) sa riadia inými právnymi predpismi. Napriek tomu je AK RPR toho názoru, že reklama neobsahuje informáciu alebo údaj, ktoré by mohli spotrebiteľa uviesť do omylu, prípadne ho zaviesť, či spôsobiť mu ujmu, keďže z praktického hľadiska a aktuálneho nastavenia podmienok banky na trhu rozdiely pre klienta nie sú takmer žiadne. Priemerný spotrebiteľ nerozlišuje medzi týmito dvoma úvermi a pojmy považuje za synonymá, resp. vníma pojem hypotéka ako všeobecný, ktorý zahŕňa aj spotrebný úver pokiaľ jeho cieľom je zabezpečenie alebo zlepšenie bývania, resp. je spojený s nehnuteľnosťou. S touto skutočnosťou v reklame pracuje aj zadávateľ. Pojem hypotéka v tomto prípade predstavuje akoby „ustálené slovné spojenie“ a spotrebiteľ aj prostredníctvom takéhoto pomenovania predmetného produktu dokáže lepšie pochopiť jeho parametre a podstatu. AK RPR si nemyslí, že reklama by mohla uviesť spotrebiteľa do omylu, a preto vyhodnotila sťažnosť ako neopodstatnenú. 
 
Billboard: „Erotic Club Paradiso“, zadávateľa: SETTRA s.r.o.
Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, ktorá namieta voči vizuálu billboardu zadávateľa SETTRA s.r.o., ktorý propaguje erotický klub Paradiso. Sťažovateľ poukazuje na to, že vizuál billboardu zobrazuje takmer nahú ženu a je toho názoru, že reklama ohrozuje mravnosť detí a mládeže, keďže billboard je umiestený vo verejnom priestore.
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. Billboard: „Erotic Club Paradiso“, zadávateľa: SETTRA s.r.o. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu. 
 
AK RPR sa nestotožnila s názorom sťažovateľa a pri pri posudzovaní vychádzala okrem iného aj zo skutočnosti, že cieľom reklamy je propagácia nočného klubu a jeho aktivít - zariadenia, ktoré ponúka k tomu zodpovedajúce služby. Vizuál reklamy teda má súvis s propagovanou službou a jeho použitie možno v danom prípade vnímať ako akceptovateľné. Taktiež samotné zobrazenie modelky v predmetnom prípade AK RPR nepovažuje za dehonestujúce, či degradujúce. Žena nie je v reklame vyobrazená sexisticky a jej celková vizuálna prezentácia neporušuje všeobecné normy mravnosti, ani slušnosti. AK RPR sa taktiež nedomnieva, že reklama môže v tomto prípade ohrozovať mravnosť detí a mládeže, a preto ju vyhodnotila ako neporušujúcu Kódex. 
 
Billboard: „Nová kolekcia“, zadávateľa: BEPON Retail SK s.r.o.  
Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, ktorá namieta voči vizuálu billboardu zadávateľa BEPON Retail SK s.r.o., ktorý propaguje novú kolekciu svojho sortimentu – dámskych pančúch a siloniek. Sťažovateľ je toho názoru, že billboard zobrazuje nevhodne oblečenú ženu a ohrozuje mravnosť.
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. Billboard: „Nová kolekcia“, zadávateľa: BEPON Retail SK s.r.o.  nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu. 
 
Pri zobrazení ženy alebo muža v reklame AK RPR prihliada aj na skutočnosť, že tieto by mali byť aspoň v širšom kontexte s cieľom reklamy, resp. propagovaným produktom. V danom prípade je cieľom reklamy komunikácia novej kolekcie odevnej značky, ktorá sa špecializuje na predaj okrem iného aj dámskych pančuchových nohavíc. Zobrazenie modelky v reklame je teda plne v súlade s propagovaným produktom (pančuchové nohavice), a tento má modelka na sebe aj oblečený. Samotné zobrazenie modelky nie je dehonestujúce, ani degradujúce. Vizuál reklamy nepropaguje produkt pohoršujúcim spôsobom, modelka nie je vyobrazená v polohe a spôsobom, ktorý by bol vulgárny, či inak porušujúci všeobecné normy mravnosti a slušnosti. Reklama neobsahuje ani prvky, ktoré by znižovali ľudskú dôstojnosť, celková prezentácia nie je neslušná a nemožno ju považovať ani za sexistickú, a preto ju AK RPR vyhodnotila ako neporušujúcu Kódex a sťažnosť ako neopodstatnenú. 
 
Billboard: „Predajňa Bauarena“, zadávateľa: MARTINA-HOLZ, s.r.o.
Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, ktorá namieta voči vizuálu billboardu zadávateľa MARTINA-HOLZ, s.r.o., ktorý propaguje predajňu Bauarena. Sťažovateľ je toho názoru, že billboard zobrazuje nevhodne oblečenú ženu nedôstojným spôsobom a ohrozuje mravnosť.
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. Billboard: „Predajňa Bauarena“, zadávateľa: MARTINA-HOLZ, s.r.o. nie  je v rozpore s ustanoveniami Kódexu. 
 
AK RPR sa v danom prípade nestotožnila s názorom sťažovateľa a nepovažuje predmetné zobrazenie modelky v reklame za porušujúce Kódex. V danom prípade nie je možné tvrdiť, že vyobrazenie ženy v plavkách je v rozpore so všeobecnými normami mravnosti alebo slušnosti, pretože modelka nie je vyobrazená vulgárne a na vizuáli nie sú vidieť žiadne odhalené intímne partie tela. Modelka nie je zobrazená v polohách, ktoré by boli vulgárne, či dehonestujúce. Celkové zobrazenie zachytáva bežnú situáciu, s ktorou sa recipient reklamy môže stretnúť napr. na pláži, keďže modelka má v ruke surfovaciu dosku. AK RPR si nemyslí, že reklama propaguje nadmierne podliehanie sexualite a nie je ani toho názoru, že reklama ohrozuje mravnosť, či je sexistická, a preto ju vyhodnotila ako neporušujúcu Kódex.  
 
Vonkajšia reklama: „Môžem byť tvoja“, zadávateľa: AdvertMedia, s.r.o.
Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, voči vizuálu vonkajšej reklamy, zadávateľa AdvertMedia, s.r.o. Sťažovateľ poukazuje na to, že reklama zobrazuje nevhodne oblečenú ženu v kontexte sloganu „môžem byť tvoja“, ktorý je v danom prípade dvojzmyselný. Reklamu sťažovateľ považuje za neetickú a odporujúcu morálky.
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť je opodstatnená. Vonkajšia reklama: „Môžem byť tvoja“, zadávateľa: AdvertMedia, s.r.o. je v rozpore s ustanoveniami čl. 11 ods. 1 písm. a) a písm. e) vo vzťahu k čl. 11 ods. 3  Kódexu. 
 
Cieľom reklamy je v danom prípade komunikácia služby – prenájmu reklamnej plochy. Dominantným výrazovým prostriedkom reklamy zobrazenie zadnej časti ženského v kontexte headlinu – slovnej hračky v znení: „môžem byť tvoja“. AK RPR považuje uvedené tvrdenie s ohľadom na celkový vizuál reklamy za dvojzmyselné a v kontexte propagovaných služieb a komunikačného posolstva reklamy za sexistické. Uvedená reklama posúva význam komunikačného posolstva do pozície, v ktorej sa žena stáva sexuálnym objektom. Modelka využitá v reklame je v kontexte sloganu zobrazená ako sexuálna atrakcia a AK RPR je toho názoru, že reklama je dehonestujúca, urážlivá a samotné stvárnenie ženy v tomto prípade zámerne redukuje jej vlastnosti na základe rodových stereotypov, čo nemožno považovať za etické. Použitie zobrazenia čiastočne odhaleného ženského tela považuje AK RPR za samoúčelné a porušujúce Kódex najmä vo vzťahu ku komunikačnému posolstvu reklamy, propagovanému produktu a zvolenému médiu, ktoré je svojim charakterom dostupné širokej verejnosti vrátane detí a maloletých. 
 
Leták vhadzovaný do poštových schránok: „Oznámenie“, zadávateľa: AA správa, s.r.o.
Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby voči vizuálu reklamy, ktorá bola vhadzovaná do poštových schránok. Sťažovateľ namieta, že reklama, ktorá má podobu „oznámenia“ navodzuje dojem, že sa jedná o úradnú zásielku, čo je umocnené tým, že reklama má podobu „žltých oznámení“, v ktorých sú údaje o dátume napísané rukou. Každý Oznam má v rohu číslo oznamu, čo ešte viac budí dojem, že ide o úradnú zásielku. Občan má tak dojem, že si termín na servis kotlov musí zajednať, pretože ho k tomu úradne vyzvali. Z ponuky nie je jasné, že sa jedná o nezáväznú ponuku revízie kotlov a komínov a občan to môže a nemusí využiť. Sťažovateľ je toho názoru, že reklama uvádza ľudí do omylu a vytvára dojem, že spoločnosť je jediná poverená, ktorá môže dané služby vykonať. 
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť je opodstatnená. Leták vhadzovaný do poštových schránok: „Oznámenie“, zadávateľa: AA správa, s.r.o. je v rozpore s ustanoveniami čl. 12 ods. 1, čl. 14 ods. 1 písm. a), čl. 14 ods. 3 a čl. 22 ods. 1 Kódexu. 
 
V danom prípade má reklamu podobu Oznámenia, ktoré je vhadzované do poštových schránok. Zadávateľ prostredníctvom reklamy komunikuje možnosť využitia služieb (napr. čistenie komínov, či revíziu kotlov), ktoré poskytuje. Celkový vizuál reklamy, jej formu, ako aj spôsob prezentácie služieb však AK RPR nepovažuje za reklamu, ktorá by ako reklama bola jasne identifikovateľná. Uvedenú skutočnosť podporuje aj fakt, že reklama sa v texte priamo odvoláva na príslušnú legislatívu. Reklama nekomunikuje informácie spôsobom, z ktorého by bolo zrejmé, že ide o komerčnú ponuku, resp. o ponuku spoločnosti, ktorá poskytuje služby uvedené v reklame. V tomto smere má AK RPR taktiež za to, že reklama je koncipovaná spôsobom, ktorý zneužíva dôveru priemerného spotrebiteľa a zneužíva nedostatok jeho skúseností, prípadne jeho dôverčivosť. Reklamný formát ako aj technika, ktorú zadávateľ využil budí dojem, že spotrebiteľovi vyplýva táto povinnosť priamo zo zákona a priemerný spotrebiteľ môže byť v tomto smere uvedený do omylu, že objednanie si služby u tejto konkrétnej spoločnosti je jeho povinnosťou. AK RPR považuje v tomto smere reklamu za klamlivú, keďže môže uviesť priemerného spotrebiteľa do omylu a je spôsobilá narušiť jeho ekonomické správanie. Spotrebiteľ vzhľadom na reklamu ani nemusí zvážiť využitie daných služieb u konkurencie, keďže reklama navodzuje dojem, že konkurencia v tomto prípade ani nie je a služba je nevyhnutne poskytovaná len spoločnosťou zadávateľa, čo nie je pravda. AK RPR je preto toho názoru, že reklama na základe klamlivých údajov získava vlastnému podniku prospech na úkor iného, čo nie je možné považovať za súladné s Kódexom, najmä vo vzťahu ku konkurencii.
 
Web stránka: „Projekt Radničné námestie Rača“, zadávateľa: INTERCOM Development, s.r.o.
Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, voči informáciám uvedeným na web stránke zadávateľa, ktoré propagujú developerský projekt „Radničné námestie“. Sťažovateľ považuje za klamlivé tvrdenie „Príďte sa sami presvedčiť o výhodách bývania pri novom parku“ a poukazuje na skutočnosť, že investor namiesto parku plánuje stavať novú bytovku.
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť je opodstatnená. Web stránka: „Projekt Radničné námestie Rača“, zadávateľa: INTERCOM Development, s.r.o. je v rozpore s ustanovením čl. 14 ods. 1 písm. a) Kódexu. 
 
V danom prípade AK RPR uznala námietky sťažovateľa. V rámci komunikácie developerského projektu bola spotrebiteľom sprostredkovaná aj informácia, že výstavba sa realizuje v blízkosti nového parku, resp. že súčasťou výstavby predmetného developerského projektu bude aj nový park. Informácia o výstavbe nového parku a jeho prezentácia vo vzťahu k predmetnému developerskému projektu bola v danom prípade určitou konkurenčnou výhodou a pre potenciálnych zákazníkov mohla byť táto skutočnosť atraktívnym benefitom, ktorý mohol mať v konečnom dôsledku svoj význam aj pri rozhodnutí o kúpe bytu v danej lokalite. Aj preto mal zadávateľ venovať zvýšenú pozornosť spôsobu ako tento benefit odprezentuje, a to najmä s ohľadom na fakt, že výstavba parku bola v konečnom dôsledku podmienená ďalšími skutočnosťami, o ktorých developer vopred vedel. resp. že tento prezentovaný benefit nebol garantovaný. Informácia však bola prezentovaná spôsobom, ktorý mohol uviesť priemerného spotrebiteľa do omylu a ten z tvrdenia „Príďte sa sami presvedčiť o výhodách bývania pri novom parku“ ani len nemohol tušiť, že park sa v danej lokalite môže, ale aj nemusí postaviť. Navyše informácia bola na web stránke uvedená aj v čase, keď už zadávateľ vedel, že park stavať nebude a AK RPR preto reklamu považuje za klamlivú. AK RPR ocenila, že zadávateľ reklamu upravil, resp. predmetnú informáciu z web stránky stiahol.
 
Vonkajšia reklama: „Intimissimi – trojitý efekt, zadávateľa: CALZEDONIA SLOVAK, s.r.o.
Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, voči vizuálu reklamy, ktorá propaguje spodnú bielizeň značky Intimissimi. Sťažovateľ namieta, že reklama prezentuje ženské telo ako tovar, z ktorého profituje napr. „obchod s bielym mäsom“, erotické kluby a podobné aktivity, ktoré ho zbavujú akejkoľvek dôstojnosti. Sťažovateľ taktiež namieta, že reklama vnucuje ženám pre nich mnohokrát nedosiahnuteľný ideál krásy, s ktorým sa potom nevedome porovnávajú a bývajú tak zbytočne deprimované.
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. Vonkajšia reklama: „Intimissimi – trojitý efekt, zadávateľa: CALZEDONIA SLOVAK, s.r.o. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu. 
 
V danom prípade AK RPR neuznala námietky sťažovateľa. V zmysle Kódexu reklama nesmie obsahovať zobrazenia, ktoré by porušovali všeobecné normy slušnosti a ani nesmie obsahovať prvky znižujúce ľudskú dôstojnosť. V danom prípade je AK RPR toho názoru, že modelka je v rámci vizuálu v kontexte zobrazenia produktu konkrétnej značky, ktorá sa špecializuje na predaj sortimentu spodnej bielizne. Vyobrazenie modelky ako aj spracovanie celkového vizuálu nie je neslušné alebo vulgárne ani nie je v rozpore so všeobecnými normami mravnosti a slušnosti. Reklama nezobrazuje sexuálne stimuly, poddajnosť ani čiastočnú nahotu nevhodným spôsobom a ani nevykresľuje modelku – ženu dehonestujúco, či len ako sexuálnu atrakciu. 
 
Web stránka, billboard: „Zlaté krídlo – smart byty v Krasňanoch“ zadávateľa: D O A S, a.s. 
Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby voči reklame bytového projektu Zlaté krídlo. Sťažovateľ namieta, že reklama zavádza potenciálneho kupujúceho, keďže uvádza, že byty sú postavené v lokalite Krasňany („Smart byty v Krasňanoch“). Sťažovateľ má za to, že táto informácia o lokalite je nepravdivá, keďže daná nehnuteľnosť sa nenachádza na území miestnej časti Rača-Krasňany, ale na území časti Rača (Barónka).
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. Web stránka, billboard: „Zlaté krídlo – smart byty v Krasňanoch“ zadávateľa: D O A S, a.s. nie sú v rozpore s ustanoveniami Kódexu. 
 
V danom prípade AK RPR neuznala námietky sťažovateľa a pri posudzovaní vychádzala okrem iného aj zo skutočnosti, že zadávateľ venoval v rámci svojej web stránky dostatok pozornosti komunikácii presnej lokality, v rámci ktorej sa developerský projekt nachádza. Na stránke sa okrem iného nachádza aj mapa, s presným vymedzením lokalizácie obytných domov. Lokalita Krasňany nie je zemepisným označením pôvodu a v tomto smere nie je ani možné jednoznačne vymedziť ani toto územie. Zmienka o lokalite „Krasňany“ má v danom prípade len orientačný charakter a AK RPR sa nedomnieva, že informácia o tom, že byty sú v „Krasňanoch“ by mohla spôsobiť potenciálnym zákazníkom ujmu, prípadne ich uviesť do omylu, či ovplyvniť ich ekonomické správanie. AK RPR túto informáciu nepovažuje ani za klamlivú a má za to, že reklama neporušuje Kódex.   
 
Reklamná kampaň (billboardy, vonkajšia reklama): „Hodnota života - R_KOV_N_“ zadávateľa: Wüstenrot poisťovňa, a.s. 
Rada zaevidovala sťažnosti od dvoch fyzických osôb, voči reklamnej kampani na poistenie kritických chorôb, zadávateľa Wüstenrot poisťovňa, a.s. Sťažovatelia predmetnej reklame vytýkajú použitie slova „Rakovina“. Sťažnosti namietajú, že reklama zneužíva citlivosť tejto tematiky pre svoje komerčné účely a zneužíva strach ľudí z tejto choroby.
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosti nie sú opodstatnené. Reklamná kampaň (billboardy, vonkajšia reklama): „R_KOV_N_“ zadávateľa: Wüstenrot poisťovňa, a.s. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu. 
 
V danom prípade AK RPR neuznala námietky sťažovateľov. Cieľom reklamnej kampane bola v danom prípade komunikácia konkrétneho poistného produktu zameraného na skupinu, ktorá je riziková z pohľadu vzniku ochorenia rakovinou. AK RPR si nemyslí, že reklama využíva motív strachu. Vizuál reklamy je spracovaný decentne a aj výraz “rakovina” voči použitiu ktorého namietajú sťažovatelia je v reklamu takpovediac šifrovaný, pričom jeho samotné použitie má svoje opodstatnenie, keďže je v súlade s komunikačným posolstvom reklamy a propagovaným produktom. Samotný produkt nie je v reklame prezentovaný ako vhodný prostriedok na odstránenie strachu a s jeho prezentáciou ako aj celkovou témou sa narába v rámci vizuálu citlivo a AK RPR má za to, že reklama bola pripravovaná so zodpovednosťou voči všetkým skupinám spotrebiteľov.   
 
Rozhlasová reklama: „Letné tábory“ zadávateľa: CK Slniečko, spol. s r.o. 
Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby voči rozhlasovej reklame, zadávateľa CK Slniečko, spol. s r.o.  Sťažovateľ namieta voči použitiu superlatívov v rámci tvrdenia "najkrajšie letné tábory na Slovensku a v zahraničí“ a v tvrdení „v najkrajšom táborovom areáli“ a je toho názoru, že zadávateľ nepreukázal pravdivosť a oprávnenosť ich použitia..
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť je opodstatnená. Rozhlasová reklama: „Letné tábory“ zadávateľa: CK Slniečko, spol. s r.o. je v rozpore s ustanovením čl. 15 ods. 4 Kódexu. 
 
V danom prípade AK RPR uznala námietky sťažovateľa. Zadávateľ v rámci reklamy o sebe tvrdí, že poskytuje „najkrajšie letné tábory na Slovensku ale aj v zahraničí“, v „najkrajšom táborovom areáli...“. Využitie superlatívu v kontexte tvrdenia „najkrajšie letné tábory...“ zadávateľ zdôvodňuje odkazom na leto ako najkrajšie ročné obdobie. AK RPR sa však s týmto argumentom nestotožnila, keďže z textu reklamy táto skutočnosť ani nevyplýva. Naopak formulácia použitá v reklame môže u priemerného spotrebiteľa vyvolať dojem, že zadávateľ poskytuje najkrajšie letné tábory – službu, čo však preukázané nebolo. Zadávateľ nepreukázal ani opodstatnenie použitia superlatívu vo vzťahu k areálu. Aj napriek tomu, že zadávateľ uvádza, že má množstvo spätných väzieb o stredisku od svojich klientov, tieto ale nie sú sami o sebe dostatočne schopné preukázať, vymedzenie voči konkurencii. Napríklad na základe nezávislého spotrebiteľského prieskumu alebo prostredníctvom získaného ocenenia, v závislosti od použitého superlatívu. AK RPR je preto toho názoru, že argumenty zadávateľa nemožno považovať za relevantné k tomu, aby bola dostatočne preukázaná pravdivosť a opodstatnenosť využitia superlatívov.

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

3.4.2018

Tlačová správa z 3. zasadnutia AK RPR

Tlačová správa  z 3. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu v roku 2018   BRATISLAVA. Dňa 22. 03. 2018...

29.3.2018

Rada pre reklamu vydala Opčný protokol k Etickému kódexu reklamnej praxe o reklamnej praxi pri šírení mediálnej komerčnej komunikácie

BRATISLAVA. Na podnet a po konzultácii s Asociáciou nezávislých rozhlasových a televíznych staníc Slovenska...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.