Tlačová správa z 5. zasadnutia AK

5. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (10.7.2008 )

BRATISLAVA. Dňa 10. 7. 2008 sa konalo piate  tohtoročné zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „AK RPR“). Rada pre reklamu ako orgán etickej samoregulácie v oblasti reklamy posudzovala 7 sťažností na reklamu, z hľadiska Etických zásad reklamnej praxe platných na území Slovenskej republiky (ďalej len „Kódex“). AK RPR na svojom zasadnutí prijala nasledovné rozhodnutia:


Sťažnosť: evid. č. 14 (05-01)
Reklamný billboard na pracovnú pozíciu lepiča v spoločnosti zaoberajúcou sa polepom automobilov, reklamou a veľkoplošnou tlačou, zadávateľ: ICEMAN SPME Slovakia, s.r.o.


Sťažnosť fyzickej osoby sa týka reklamného billboardu umiestneného na Prievozskej ul. v Bratislave, na ktorom je podľa sťažovateľa na bielom podklade veľmi výrazne napísané slovo „LEPIČA“ takým spôsobom, že grafická úprava písmen napovedá, že toto slovo obsahuje hrubé vulgárne slovo. Sťažovateľ si myslí, že sa jedná o urážku verejnosti.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosť je  neopodstatnená.

Slovo Lepič je použité primerane k obsahu reklamy, je bežne používané a ide o spisovné slovo obsiahnuté v kodifikovanej podobe v slovníku slovenského jazyka , ktoré svojou vizualizáciou na billboarde žiadnym spôsobom neevokovalo vulgarizmus.


Sťažnosť evid. č.  15 (05-02)
Televízna reklama na tampóny O. B. Comfort, zadávateľ: Johnson & Johnson, s.r.o.   


Sťažnosť fyzickej osoby sa týka televízneho reklamného spotu na tampóny O. B. Comfort spoločnosti Johnson & Johnson, v ktorej šťažovateľa pohoršuje časť reklamy, počas ktorej jedna z aktérok reklamy vychádza z toalety a následne si neumyje ruky.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov dospela hlasovaním k záveru, že  sťažnosť je neopodstatnená.

V televíznom reklamnom spote nie je zrejmé, že predstaviteľka si po použití toalety neumyla ruky. Celý príbeh sa odohráva v umyvárke, so záberom aj na umývadlo  a je rozoznateľné, že príbeh je skrátený.  


Sťažnosť: evid. č.   16 (05-03)
Televízna reklama na rastlinný tuk Rama,  zadávateľ: UNILEVER SLOVENSKO, s.r.o.

Sťažnosť  fyzickej osoby  sa týka televízneho reklamného spotu na rastlinný tuk Rama. V televíznej reklame vkladá matka do tzv. „lunch boxu“ nezabalenú desiatu. Podľa sťažovateľa je samozrejmé, že takto uskladnená desiata  nie je dostatočne chránená počas transportu. Následná konzumácia je preto podľa sťažovateľa z viacerých hľadísk nehygienická.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosť je neopodstatnená.

Uvedená televízna reklama neinterpretuje nehygienickú konzumáciu jedla, keďže desiatový obal je na účel uvedený v reklame určený a je zdravotne nezávadný.


Sťažnosť: evid. č. 17 (05-04)
Rozhlasový reklamný spot na internetovú službu Chello, zadávateľ: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.


Sťažnosť fyzickej osoby sa týka rozhlasového reklamného spotu na internetové služby Chello ponúkané spoločnosťou UPC Slovensko. Rozhlasový spot oboznamuje poslucháča o rôznych variantoch internetového pripojenia, slovne: 10 „mega“ za 650 Sk. Tento popis je podľa sťažovateľa príliš všeobecný a dá sa ľahko zameniť s megabitom.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosť je neopodstatnená.

Predmetný rozhlasový spot je koncipovaný v bežnej hovorovej reči. Spotrebiteľovi je výraz „mega“ všeobecne známy, keďže ide o rýchlosť a nie o objem pripojenia.


Sťažnosť evid. č. 18 (05-05)
Kampaň na mediálne služby spoločnosti, zadávateľ: Profimedia.CZ, s.r.o.

Sťažnosť fyzickej osoby sa týka printovej a internetovej reklamy, v ktorej je zobrazená žena, ktorá drží v ruke sekeru, jej celé telo je od krvi a výraz na jej tvári vyvoláva strach. Podľa sťažovateľa je táto reklama koncipovaná násilným a nevhodným spôsobom.  


AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosť je neopodstatnená.

Predmetný vizuál je určený úzkej cieľovej skupine,  bol uverejnený  v špecializovanom odbornom médiu a z celkového kontextu obsahu reklamy je zrejmé, že ide o jasnú hyperbolizáciu.


Sťažnosť evid. č.  19 (05-06)
Reklamný billboard na II. pilier DSS, zadávateľ:  Mladí sociálni demokrati, občianske združenie 

Sťažnosť fyzickej osoby sa týka reklamného billboardu týkajúceho sa II. Piliera DDS. Na billboarde  sú podľa sťažovateľa uvedené údaje, ktoré nie sú pravdivé.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosť  je opodstatnená.

Predmetný reklamný billboard útočí na  produkt, ktorý je na trhu a tým nepriamo aj na jednotlivé podnikateľské subjekty, ktoré ho ponúkajú. Billboard tento produkt jednoznačne  svojou metaforou „kanál“ dehonestuje.
Reklama porušuje bod 3.3. Časti I a bol 3.1 Časti III Kódexu.


Sťažnosť evid. č.   20 (05-07)
Internetová reklama na 14 bezplatných nocľahov v 14 európskych štátoch, zadávateľ: Eurorest


Sťažnosť fyzickej osoby sa týka internetovej reklamy, ktorá je zasielaná do e-mailových schránok. Reklamná správa oznamuje prijímateľovi, že obdržal 14 bezplatných nocľahov v 14 európskych štátoch. Podľa sťažovateľa na využitie týchto výhod je potrebné zaplatiť určitý druh registračného poplatku o hodnote 500,- Sk a sumu 34 EUR za vystavenie cenného papiera – poukazu na zvýhodnenú cenu.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosť je  opodstatnená

Po preskúmaní internetovej ponuky sa zistilo, že využitie slova „bezplatne“ je v tomto prípade pre bežného spotrebiteľa zavádzajúca a klamlivá informácia, keďže pri využití uvedenej ponuky je potrebné uhradiť ďalšie platené služby.  Reklama porušuje bod 3.4. Časti I a body 2.1., 2.2.1 a 4.4 b) Časti II Kódexu.

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

21.5.2020

Raňajky s reklamou: Prečo by značky mali robiť dobro? Je goodvertising iba póza alebo má zmysel aj pre biznis?

    Milí priaznivci Raňajok s reklamou,   pozývame Vás na ďalší event zo série...

7.5.2020

Tlačová správa zo 4. zasadnutia AK RPR

BRATISLAVA. Dňa 23. 04. 2020 sa konalo 4. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.