Tlačová správa z 5. zasadnutia AK

5. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu ( 19.6.2007 )
BRATISLAVA, 19. 6. 2007 sa konalo piate tohtoročné zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „AK RPR“). AK RPR, ako orgán etickej samoregulácie v oblasti reklamy, posúdila 4 sťažnosti na reklamu, či pri nich nedošlo k porušeniu Etických zásad reklamnej praxe platnými na území Slovenskej republiky (ďalej len „Kódex“).  Jednu sťažnosť odložila z dôvodu potreby doplnenia stanoviska zadávateľa na budúce zasadnutie
Pri ďalších posudzovaných sťažnostiach AK RPR  prijala nasledovné rozhodnutia:


Sťažnosť: evid. č.  33 (05/ 01)
Outdoorova kampaň „Hlavné mesto piva“, zadávateľ: Pivovary Topvar, a.s.

Sťažnosť fyzickej osoby sa týka  nadrozmernej billboardovej reklamy umiestnenej na obchodnom dome na námestí v Topoľčanoch, zadávateľa Pivovary Topvar, a.s.. Podľa sťažovateľa je reklama umiestnená na najfrekventovanejších uliciach a cestách, kadiaľ denne chodia stovky žiakov a študentov do školy a zo školy.  Reklama podľa sťažovateľa tiež degraduje a uráža samotné mesto.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosť nie  je opodstatnená a predmetná billboardová reklama  „Hlavné mesto piva“, zadávateľa Pivovary Topvar a.s.  nie je v rozpore s Kódexom.


V  prípade predmetného billboardu ide o reklamu, ktorá neobsahuje žiadne vizuálne prezentácie, ktoré by nabádali maloletých k pitiu piva alebo iného alkoholu.  Billboard svojim sloganom môže skôr naznačovať, že Topoľčany sú strediskom výroby tejto značky piva, čo samotné mesto a ani jeho obyvateľov nemôže uraziť alebo ohroziť.

Sťažnosť evid. č. 35 (05/03)

Printová a billboardová reklamná kampaň „Flexi účet Extra“zadávateľ: VÚB, a.s.

Sťažnosť fyzickej osoby sa týka printovej a outdoorovej kampane spoločnosti VÚB, a.s., propagujúcej produkt „Flexi účet Extra“. Okrem iného sa v kampani používa informácia,  že   na tomto  bežnom účte sa peniaze klientov zhodnocujú 5% úrokom, pričom to  porovnáva s ostatnými bankami, ktoré ich vraj zhodnocujú len  s úrokom 0,1%. Printová a outdoorová inzercia neobsahuje žiadne informácie o tom, že zvýhodnený úrok sa týka len zostatku do 15 000 Sk, ani to, že je potrebné aby na účet prichádzalo mesačne minimálne 15 000 Sk a súčasne sa na účte musí vykonať  minimálne 12 transakcií.
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosť je opodstatnená a predmetná printová a billboardová kampaň spoločnosti VÚB, a.s. je v rozpore s ustanoveniami bodov 4.1 a 4.4  Časti II Kódexu.
Predmetná reklamná kampaň nevenovala dostatočnú pozornosť komunikácii podmienok zvýhodnených úrokových sadzieb Flexi účtu Extra.  Informácie o produkte  uvedené na nosičoch neuvádzajú a zamlčujú podstatné skutočnosti a parametre účtu , ktoré sú pre spotrebiteľa pri danom produkte relevantné. 
 
Sťažnosť evid. č.  36 (05/04)

Inzercia na “Dom a Byt – Plastové okná od INCON-u“, zadávateľ:  ANTAR, s.r.o.

Sťažnosť sekretariátu Rady pre reklamu sa týka článku o spoločnosti INCON, s.r.o. uverejneného v mesačníku Dom a Byt vydavateľstva ANTAR, s.r.o. v marci 2007. Článok má identifikovateľného zadávateľa, ktorým bola spoločnosť INCON, s.r.o. V rámci článku však nie je nikde uvedené, že ide o inzerciu a teda reklama nebola riadne označená.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosť  je  opodstatnená a predmetná printová reklama spoločnosti ANTAR, s.r.o. je v rozpore s ustanovením  bodu 7.1  Časti III Kódexu.

Predmetná inzercia pôsobila ako redakčný článok, nebola dostatočne odlíšená  a pre priemerného prijímateľa nebola rozoznateľná ako reklama. 

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

26.11.2021

Tlačová správa z 9. zasadnutia AK RPR

Tlačová správa z 9. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu v roku 2021 BRATISLAVA. Dňa 11. 11. 2021 sa konalo 9....

28.10.2021

Tlačová správa z 8. zasadnutia AK RPR

BRATISLAVA. Dňa 14. 10. 2021 sa konalo 8. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.