Tlačová správa z 3. zasadnutia AK RPR

Tlačová správa  z 3. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu v roku 2019
 
BRATISLAVA. Dňa 21. 03. 2019 sa konalo 3. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej samoregulácie v oblasti reklamy posúdila sťažnosti na 8 reklám s cieľom zistiť, či došlo k porušeniu Etického kódexu reklamnej praxe platného na území SR (ďalej len Kódex).
 
AK RPR prijala na svojom zasadnutí nasledujúce nálezy:
 
Sponzorský odkaz v TV: „Clavin“, zadávateľa Org. Zložka SWISS PHARMACEUTICAL INVESTMENT LLC. v zastúpení spoločnosti Simply You Slovakia s.r.o.  
Rada v mesiaci január zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby voči vysielaniu sponzorského odkazu na prípravok Clavin v rámci reklamného bloku medzi hlavnými a športovými správami na TV Markíza. Sťažovateľ považuje za nevhodné vysielať reklamu v predmetnom vysielacom čase, počas ktorého sledujú vysielanie aj deti a má za to, že vo vzťahu k správaniu a oblečeniu ženskej postavy v reklamy je táto sexistická.
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. Sponzorský odkaz v TV: „Clavin“, zadávateľa Org. Zložka SWISS PHARMACEUTICAL INVESTMENT LLC. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu. 
 
V danom prípade vychádzala pri posudzovaní AK RPR najmä zo skutočnosti, že cieľom reklamy je komunikovať výživový doplnok na skvalitnenie erekcie. Už zo samotnej podstaty tohto produktu vyplýva jeho úzke prepojenie na psychosexuálny život osoby, a teda je prirodzené, že zadávateľ sa snažil demonštrovať jeho funkčnosť paralelou  so sexuálnou funkčnosťou, pričom použil aj výrazy „erekcia“, či „sexuálny“. Tieto výrazy však v danom prípade nie sú neslušné a majú svoju relevanciu.  AK RPR si je vedomá toho, že sexualita a intímny život sú témami, s ktorými v rámci verejnej propagácie treba narábať s vyššou mierou zodpovednosti, najmä vo vzťahu k všetkým okruhom recipientov, ku ktorým sa reklama môže dostať. V tomto prípade je toho názoru, že zadávateľ pristupoval ku komunikácii svojho produktu zodpovedne, o.i. tomu nasvedčuje aj vysielanie komunikátu vo vysielacom čase, ktorý nie je primárne určený maloletým divákom. Obsah ani samotné spracovanie sponzorského odkazu nie je v rozpore so všeobecnými normami mravnosti a slušnosti. Spot nezobrazuje ženu dehonestujúcim alebo sexistickým spôsobom a AK RPR si taktiež nemyslí, že by reklama zobrazovala sexuálne správanie nevhodným alebo neslušným spôsobom. Naopak, s ohľadom na propagovaný produkt, komunikované posolstvo a cieľ spotu má AK RPR za to, že sponzorský odkaz nie je v rozpore s dobrými mravmi resp. neobsahuje nič, čo by porušovalo všeobecné normy slušnosti, a preto sťažnosť vyhodnotila ako neopodstatnenú.
 
Reklama zasielaná e-mailom: „O2 eKasa“, zadávateľa: O2 Slovakia, s.r.o. 
Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby voči zasielanej e-mailom, zadávateľa O2 Slovakia, s.r.o. Sťažovateľ poukazuje, že v reklame sú využité tvrdenia ako napríklad: „najvyspelejší pokladničný systém“ a „najlepšiu“. Podľa sťažovateľa spoločnosť prezentuje svoje riešenie, ktoré nie je ani certifikované pre systém eKasa ako najvyspelejšie a najlepšie. Svojou funkcionalitou však podľa sťažovateľa zďaleka nedosahuje parametre podobných riešení (napr. sieťové prepojenie viacerých pokladničných miest, absencia skladovej evidencie, prepojenie s perifériami ako snímače čiarových kódov a váhy, prepojenie na e-shop, vernostný systém, cloud a pod.), ktoré sú bežné u iných pokladničných riešení.
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť je čiastočne opodstatnená. Reklama zasielaná e-mailom: „O2 eKasa“, zadávateľa: O2 Slovakia, s.r.o.  je v rozpore s ustanovením čl. 15 ods. 4 Kódexu. 
 
V danom prípade reklama obsahuje superlatívy  v rámci tvrdení: „vyberte si tú najlepšiu“ a „najvyspelejší pokladničný systém“. Pri posudzovaní reklamy a opodstatnenosti superlatívu AK RPR brala okrem iného na zreteľ aj tvrdenie zadávateľa, ktorý uviedol, že reklama bola v tejto verzii zaslaná recipientom predčasne a omylom, pričom nebola poslaná spotrebiteľom. AK RPR akceptuje tvrdenie zadávateľa, že ponúkaný produkt v spojení so službou je určitým riešením, ktoré vo vzťahu ku konkurencii môže byť jedinečné. Na druhej strane v reklame nie sú jasne definované parametre, ktoré by tvrdenia objektivizovali, resp. ktoré by jednoznačne preukazovali, že uvedená ponuka je najlepšia, prípadne najvyspelejšia vo vzťahu k ostatným konkurenčným ponukám. A to najmä s ohľadom, že systém doposiaľ na Slovensku zavedený nebol a informácie o ponuke boli v tejto podobe zverejnené pred samotným spustením služby. AK RPR nepovažuje za preukázanie pravdivosti a opodstatnenosti využitia superlatívov ani skutočnosť, že uvedená služba je úspešne implementovaná v Českej republike, nakoľko v tomto prípade ide o odlišný trh a úspešnosť, a spokojnosť zákazníkov s produktom v jednej krajine automaticky nemusí znamenať, že tento bude dosahovať rovnaké výsledky v inej krajine. S ohľadom na tieto skutočnosti má AK RPR za to, že zadávateľ aj keď omylom, predčasne použil superlatívy pred možnosťou ich objektivizovania s trhom a dostatočne nepreukázal tak opodstatnenosť a pravdivosť využitých superlatívov v reklame, a preto ich použitie považuje v danom prípade za neetické. AK RPR zároveň ocenila prístup zadávateľa, ktorý uviedol, že v ďalšej kampani k danému produktu bude pracovať s inou verziou textácie. Vo vzťahu k námietkam sťažovateľa ohľadom konkrétnych funkcionalít produktu, s týmito sa AK RPR nestotožnila, resp. ich považuje za neopodstatnené, nakoľko zadávateľ predložil dostatočnú a podrobnú argumentáciu, ktorá naopak preukazuje, že z pohľadu funkcionality je produkt porovnateľný s funkcionalitami predávaných elektronických pokladní, ku ktorým nová služba bude konkurenčným produktom po jej certifikovaní a spustení predaja. AK RPR tiež ocenila prístup zadávateľa, ktorý v riadnej reklamnej komunikácií nepoužíva superlatívy použité v pracovnej verzii omylom zverejnenej reklamy. 
 
TV spot: „TV na 2 roky zadarmo“, zadávateľa: Orange Slovensko, a.s. 
Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby voči TV reklame, v ktorej zadávateľ ponúka službu Orange TV na dva roky zadarmo. Sťažovateľ poukazuje na to, že v rámci web stránky zadávateľa, na ktorú odkazuje aj príslušná reklama je informácia, že zadarmo na dva roky je len Orange Šport. Sťažovateľ je toho názoru, že bežný zákazník očakáva, že Orange TV bude predstavovať aspoň základnú sadu TV kanálov, nie len športové kanály. S ohľadom na túto skutočnosť považuje sťažovateľ reklamu za klamlivú a zavádzajúcu.
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. TV spot: „TV na 2 roky zadarmo“, zadávateľa: Orange Slovensko, a.s. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.   
 
V danom prípade sa AK RPR nestotožnila s názorom sťažovateľa a pri posudzovaní vychádzala z tvrdenia a podkladov, ktoré doložil zadávateľ a v rámci ktorých jasne preukázal, že súčasťou ponuky „TV na 2 roky zadarmo“ nebola len ponuka športového kanála „Orange šport“.  V rámci výhodných kombinácii a doplnkových služieb, konkrétne v kombinácii najvyššieho balíka internetu a televíznej služby so základným balíkom TV Home Basic získal zákazník po splnení podmienok ponuky 36 kanálov zdarma. S ohľadom na tieto skutočnosti má teda AK RPR za to, že reklama neobsahovala údaj ani informáciu, ktorá by mohla klamlivá, prípadne mohla uviesť priemerného spotrebiteľa do omylu, a preto vyhodnotila sťažnosť ako neopodstatnenú.   
 
Vonkajšia reklama: „Nicky Minaj with Juicewrld“, zadávateľa: XL promotion s.r.o.
Rada zaevidovala sťažnosť sťažnosti od piatich fyzických osôb, okresy Bratislava a Košice, voči vonkajšej reklamnej kampani, ktorá propagovala koncert americkej speváčky Nicky Minaj. Sťažovatelia považujú predmetné vyobrazenie speváčky na reklame za vulgárne a v rozpore s pravidlami slušnosti, a poukazujú na negatívny dopad takejto reklamy na deti a mládež.
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. Vonkajšia reklama: „Nicky Minaj with Juicewrld“, zadávateľa: XL promotion s.r.o.nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.   
 
V danom prípade sa AK RPR s názormi sťažovateľov nestotožnila. Cieľom reklamy bola komunikácia koncertu americkej speváčky Nicky Minaj a dominantným výrazovým prostriedkom reklamy bolo zobrazenie motívu, ktorý sa nachádza priamo na obale albumu, čo možno považovať za opodstatnené. Samotné zobrazenie interpretky nie je vulgárne,  ani dehonestujúce, v reklame nie sú odhalené intímne partie  a reklama neobsahuje ani prvky, ktoré by porušovali všeobecné normy mravnosti alebo slušnosti. Vizuál reklamy, voči ktorému namietajú sťažovatelia má skôr podobu umeleckej fotografie a vystihuje imidž umelkyne. Taktiež spot, ktorý bol premietaný v rámci led obrazovky nepovažuje AK RPR za neetický. Tento predstavuje zostrih hudobných videoklipov speváčky, avšak jednotlivé vyobrazenia neobsahujú prvky, ktoré možno považovať za neslušné. Reklamná kampaň  zodpovedá jej cieľu a propagovanému produktu, a preto vyhodnotila AK RPR sťažnosti ako neopodstatnené.   
 
Vonkajšia reklama: „Zväčši svoje ambície a cíť sa slobodná!“, zadávateľa: SAPIENTIA, s.r.o. 
Rada zaevidovala sťažnosť od dvoch fyzických osôb voči billboardu, ktorý propaguje zákrok zväčšenia poprsia. Sťažovatelia poukazujú na slogan v znení: „Zväčši svoje ambície a cíť sa slobodná!“, pričom považujú za neetické, aby sa dávalo zväčšenie poprsia do súvisu s ambíciami žien. Jedna zo sťažností uvádza, že reklama je voči ženám znevažujúca a degradujúca.
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosti sú opodstatnené. Vonkajšia reklama: „Zväčši svoje ambície a cíť sa slobodná!“, zadávateľa: SAPIENTIA, s.r.o. je v rozpore s ustanovením čl. 11 ods. 1 písm. c) Kódexu. 
 
AK RPR sa v danom prípade stotožnila s názorom sťažovateľov. Predmetom reklamy sú služby estetickej chirurgie, konkrétne zväčšenie poprsia. Súčasťou vizuálu reklamy je okrem vyobrazenia modelky aj headline v znení: „zväčši svoje ambície a cíť sa slobodná“. AK RPR si je vedomá, že predmetom činnosti zadávateľa sú služby estetickej a plastickej chirurgie a akceptuje aj skutočnosť, že pre mnohé ženy je otázka zmeny vzhľadu aj akýmsi odrazom vnútornej spokojnosti, čomu čiastočne zodpovedá aj vyobrazenie modelky, ktoré je v tomto prípade decentné a výstižné. Na druhej strane má však AK RPR za to, že v kontexte vyššie uvedeného sloganu sa samotné komunikačné posolstvo reklamy posúva do roviny, ktorá hovorí o tom, že „nový výzor posilňuje aj nové ambície“, čo v konečnom dôsledku uvádza aj zadávateľ. Uvedený text teda vytvára akúsi slovnú hračku, ktorá posilňuje sexuálne stereotypy a v spojení s vizuálnou stránkou reklamy navodzuje dojem, že žena sa bude cítiť slobodná, prípadne mať vyššie ambície len za predpokladu, že bude mať väčšie poprsie, čo nemožno považovať za etické.
 
Web stránka zadávateľa: „Go20 – navzájom zadarmo“, zadávateľa: Orange Slovensko, a.s. 
Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, voči komunikácii služby „Navzájom zadarmo“ v rámci paušálu Go20. Sťažovateľ tvrdí, že na základe reklamy, ktorá pri paušále Go20 ponúka možnosť využiť službu „navzájom zadarmo“, v ktorej si skupina 5 ľudí môže volať a posielať správy navzájom zadarmo, pokiaľ zakladajúci člen tejto skupiny využíva paušál Go20 alebo vyšší, sa rozhodol preniesť si 4 telefónne čísla do Orange. Sťažovateľ ďalej uvádza, že po vyplnení objednávky mu bol poskytnutý „darček“ za prenos čísla. Konkrétne si zadávateľ vybral darček v podobe mesačnej zľavy 5€ z ceny paušálu. Sťažovateľ poukazuje na to, že vďaka tomuto darčeku prišiel o možnosť založiť si skupinu „navzájom zadarmo“, nakoľko sa fakturácia znížila na 15€ mesačne. Sťažovateľ je toho názoru, že informácia o tom, že výberom darčeka zákazník stráca možnosť založenia si skupiny „navzájom zadarmo“ nie je z reklamy dostatočne zrejmá a má za to, že reklama je zavádzajúca. 
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. Web stránka zadávateľa: „Go20 – navzájom zadarmo“, zadávateľa: Orange Slovensko, a.s. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.   
 
V danom prípade sa AK RPR nestotožnila s názorom sťažovateľa. Informácie, ktoré boli uvedené na web stránke a voči ktorým namieta aj sťažovateľ sa týkajú konkrétneho paušálu Go 20. V rámci jeho špecifikácie je uvedené, že súčasťou výhod daného paušálu je aj „bezplatné založenie skupiny „Navzájom zadarmo“. Tento benefit predstavuje samostatnú službu, ktorej podrobné podmienky sú definované ako na web stránke, tak aj v Cenníku služieb. Samotná aktivácia služby navzájom zadarmo (resp. založenie skupiny v rámci služby Navzájom zadarmo) nie je spoplatnená, čo korešponduje aj s informáciami uvedenými priamo v rámci komunikácie paušálu. Výška mesačného poplatku za využívanie služby je stanovená podľa finančného limitu, ktorý platí zakladateľ skupiny za poskytnutý účastnícky program a niektoré z vybraných služieb. V prípade, že spoločnosť poskytne účastníkovi na vybraný účastnícky program alebo na vybranú službu akúkoľvek zľavu, do finančného limitu sa započítava suma po odpočítaní zľavy. Uvedené však neznamená, že zákazník prichádza o možnosť bezplatne si založiť skupinu „Navzájom zadarmo“, túto službu zákazník dostal. Ale pri nedodržaní stanovených finančných limitov mu bude fakturovaná mesačná suma vo výške 2,50 €. Ako je uvedené vyššie, tieto informácie a podmienky možných poplatkov za využívanie danej služby sú zrozumiteľne a jasne komunikované v rámci Cenníka a samostatnej web stránky a spotrebiteľ sa s nimi má možnosť oboznámiť pred uzatvorením zmluvy. AK RPR sa preto nedomnieva, že by zadávateľ komunikoval predmetnú ponuku spôsobom, ktorá by mohla spotrebiteľa uviesť do omylu a reklamu nepovažuje za zavádzajúcu.   
 
Facebook (príspevok na Fan page): „Anjel Svažný“, zadávateľa: Union poisťovňa, a.s. 
Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby voči reklame na Facebooku, ktorá bola zverejnená v rámci kampane „Anjel Svažný“, zadávateľa Union poisťovňa, a.s. Sťažovateľ namieta, že v reklame je využitý výraz označujúci duševnú chorobu („retarďák“), v kontexte posmešku o snowboardistických schopnostiach predstaviteľa kampane, youtubera Expl0ited. Sťažovateľ má za to, že reklama je neetická vo vzťahu k ľuďom, ktorí touto duševnou poruchou trpia, o to viac, že ide v danom prípade o reklamu zdravotnej poisťovne.
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť je opodstatnená. Facebook (príspevok na Fan page): „Anjel Svažný“, zadávateľa: Union poisťovňa, a.s. je v rozpore s ustanovením čl. 10 ods. 3 Kódexu.   
 
AK RPR v danom prípade uznala námietky sťažovateľa. AK RPR si uvedomuje, že reklamná kampaň je primárne zameraná na mladých ľudí, čomu zadávateľ prispôsobil aj štýl komunikácie, výrazové prostriedky a výber hlavného protagonistu kampane, ktorým je youtuber Expl0ited. Ako neetické však v tomto prípade vníma využitie výrazu „retarďák“, použité v rámci reklamy. Bez ohľadu na tvrdenie zadávateľa, že Expl0ited si vybral predmetný výraz sám a v tomto prípade sa vzťahuje na konkrétnu osobu, ktorej takéto označenie neprekáža, má AK RPR za to, že toto nebolo zodpovedne použité vo vzťahu ku všetkým skupinám spotrebiteľov. Mentálna retardácia je označením pre duševnú poruchu, resp. zaostalosť a s predmetným výrazom by sa teda malo narábať v tomto kontexte a s určitou mierou zodpovednosti, voči ľuďom, ktorí uvedenou poruchou trpia, o to viac, ak zadávateľom je zdravotná poisťovňa, a teda inštitúcia, činnosť ktorej so zdravím bezprostredne súvisí. V spojení, v akom ho použil v rámci komunikácie zadávateľ, má výraz práve k takýmto ľuďom skôr dehonestujúcu konotáciu a AK RPR za to, že reklama nebola pripravovaná s pocitom zodpovednosti voči všetkým skupinám spotrebiteľov.
 
Reklamná kampaň (videá, web stránka): „WTF je HPV?“, zadávateľa: Merck Sharp & Dohme, s.r.o. 
Rada zaevidovala sťažnosti od viacerých fyzických osôb a sťažnosť Iniciatívy pre uvedomenie si rizík očkovania, o.z., voči kampani „WTF je hPV?“. Sťažovatelia kampani vytýkajú využitie vulgarizmov, nabádanie na nezodpovednosť v sexuálnom správaní, klamlivé, zavádzajúce či manipulatívne tvrdenia, vzbudzovanie strachu, urážanie skupiny ľudí na základe názoru, či neznačenie kampane ako reklamy. 
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosti nie sú opodstatnené. Reklamná kampaň (videá, web stránka): „WTF je HPV?“, zadávateľa: Merck Sharp & Dohme, s.r.o. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.   
 
AK RPR v danom prípade neuznala námietky sťažovateľov. Bez ohľadu na to, že predmetom komunikácie nie je propagácia žiadneho konkrétneho produktu, a ani sa v rámci kampane žiaden konkrétny produkt explicitne neuvádza má AK RPR za to, že posudzovaný  obsah je reklamou v zmysle Kódexu, keďže ide o proces iniciovaný súťažiteľom, cieľom ktorého je ovplyvniť správanie spotrebiteľa a informovať ho problematike, ktorá s aktivitami zadávateľa nepriamo súvisí. Samotné prepojenie predmetu činnosti zadávateľa reklamy a celkového komunikačného posolstva kampane však nie je možné považovať za neetické. V rámci komunikácie nie je uvedená žiadna konkrétna značka produktu a komunikácia ani nenabáda potenciálneho spotrebiteľa k tomu, aby si vybral konkrétnu vakcínu, konkrétneho výrobcu, v tomto prípade napríklad vakcínu samotného zadávateľa reklamy. Kampaň teda nemá produktový charakter, ale edukačný a jej cieľom je zvýšiť povedomie o rizikách spojených s ľudským papilomavírusom („HPV“) a prevencii proti nim. V súvislosti so všeobecnými ustanoveniam o reklame liekov, zdravotníckych pomôcok alebo zdravotných výkonov v znení, ako ich definuje Kódex (čl. 40 Kódexu) má AK RPR za to, že tieto porušené neboli, nakoľko ako je uvedené vyššie, predmetom komunikácie nie je žiadna konkrétna vakcína, ani liek. Vo vzťahu k námietkam ohľadom neoznačenia reklamy ako takej, má AK RPR za to, že z komunikácie je dostatočne zrejmé, že sa jedná o edukačnú kampaň. Cieľ kampane ako aj komunikačné posolstvo sú zrozumiteľné, dobre identifikovateľné a AK RPR si nemyslí, že by priemerný spotrebiteľ mohol informácie vnímať a interpretovať v inom význame ako boli mienené. Zadávateľ si ako jednu z cieľových skupín zvolil teenegerov vo veku 13 do 18 rokov, čomu prispôsobil aj výrazové prostriedky, a to tak, aby tieto boli pre cieľovú skupinu, ktorej je kampaň určená atraktívne a aby ich zaujali. AK RPR sa nedomnieva, že komunikácia obsahuje vyjadrenia, resp. výrazy, ktoré by boli neslušné, prípadne vo vzťahu k cieľovej skupine nevhodné. Použitie skratiek, voči slušnosti ktorých namietajú aj sťažovatelia nie je porušujúce všeobecné normy mravnosti a slušnosti. Skratky sú bežnou súčasťou komunikácie mladých ľudí v online prostredí a títo ich často nepoužívajú a ani neinterpretujú v doslovnom preklade, ale akoby v podobe ustáleného slovného spojenia, ktoré vyjadruje konkrétny pocit, stav, či situáciu. Kampaň pritom využíva humor a reklamné nadsadenie, ktoré však s ohľadom na jej celkové spracovanie AK RPR nepovažuje za neprimerané, či neslušné a nie je ani toho názoru, že by kampaň mohla urážať alebo útočiť na ľudí s iným názorom. Celkové vizuálne spracovanie kampane, či už v podobe webovej stránky alebo samotných videií neobsahuje také tvrdenia alebo zobrazenia, ktoré by boli pre vybrané cieľové skupiny neprimerané, ani vizuály, ktoré by mohli mať na maloletých negatívny dopad, či zneužívali ich dôveru a dôverčivosť. V konečnom dôsledku, rozhodnutie o očkovaní by nemalo spraviť dieťa samovoľne, bez toho, aby sa poradilo aj s rodičom a ten následne bude konzultovať možnosti s lekárom. Kampaň síce môže vzbudiť u cieľových skupín záujem o danú problematiku, čo je aj jej cieľom, avšak AK RPR sa nedomnieva, že predmetná komunikácia neúmerne apeluje na maloletých, či ich rodičov, aby sa povinne dali zaočkovať. Kampaň taktiež podľa názoru AK RPR nevyužíva motív strachu. Vo videách, či na webovej stránke síce odznejú tvrdenia, ktoré čiastočne apelujú na vážnosť témy, tieto však nie sú komunikované spôsobom, ktorý by vzbudzoval strach, či obavu, prípadne by komunikoval „vakcináciu“ spôsobom, že ide o jediný možný spôsob ako sa strachu zbaviť. Kampaň nevytvára na rodičov, ani deti neprimeraný nátlak. Taktiež argument sťažovateľov, že reklama dostatočne neupozorňuje na význam iných spôsobov ochrany pred nákazou HPV v tomto prípade AK RPR vyhodnotila taktiež ako neopodstatnený. Kampaň je zameraná na informovanie o HPV a možnostiach vakcinácie. Je preto legitímne, že zadávateľ sa v rámci jej obsahu primárne venuje tejto téme. Vo vzťahu k pravdivosti tvrdení, voči ktorým namietajú sťažovatelia, má AK RPR za to, že zadávateľ dostatočne preukázal ich pravdivosť a opodstatnenosť, čo podložil aj viacerými odkazmi na relevantné štúdie a výskumy. S ohľadom na vyššie uvedené AK RPR neuznala námietky sťažovateľov a reklamu vyhodnotila ako neporušujúcu Kódex.  
 
 

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

21.5.2020

Raňajky s reklamou: Prečo by značky mali robiť dobro? Je goodvertising iba póza alebo má zmysel aj pre biznis?

    Milí priaznivci Raňajok s reklamou,   pozývame Vás na ďalší event zo série...

7.5.2020

Tlačová správa zo 4. zasadnutia AK RPR

BRATISLAVA. Dňa 23. 04. 2020 sa konalo 4. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.