Tlačová správa z 2. zasadnutia AK RPR

BRATISLAVA. Dňa 25. 02. 2021 sa konalo 2. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej samoregulácie v oblasti reklamy posúdila sťažnosti na 12 reklám s cieľom zistiť, či došlo k porušeniu Etického kódexu reklamnej praxe platného na území SR (ďalej len Kódex).
 
AK RPR prijala na svojom zasadnutí nasledujúci nálezy:
 
Printová reklama(inzercia): „Pravda o Judite“, zadávateľa: fyzická osoba, šíriteľa: PUBLISHING HOUSE, a.s
Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, voči inzercii, ktorá bola zverejnená na titulnej strane týždenníka Žilinský večerník, šíriteľa PUBLISHING HOUSE, a.s. Sťažovateľ poukazuje na to, že reklama obsahuje webové odkazy na stránky, ktoré neoprávnene približujú informácie okolnosti trestného konania vo veci zločinu vraždy a zverejňuje časti trestného spisu doposiaľ neskončenej trestnej veci. 
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. Printová reklama(inzercia): „Pravda o Judite“, zadávateľa: fyzická osoba, šíriteľa: PUBLISHING HOUSE, a.s. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu. 
 
V danom prípade AK RPR neuznala námietky sťažovateľa. Niet predovšetkým pochybnosť o tom, že posudzovaný obsah sa šíri prostredníctvom printovej inzercie, ktorá bola priamo v médiu ako inzercia aj označená a cieľom šírenia ktorej je známosť, resp. návštevnosť propagovaných internetových stránok, ktoré je v tomto rámci potrebné považovať za primárny produkt reklamy. Samotný obsah reklamy, resp. jej vizuál AK RPR nepovažuje za neetický. Reklama komunikuje len slovné označenia – názvy dvoch webových stránok. Tieto neobsahujú napríklad vulgarizmus, ani také výrazové prostriedky, ktoré by porušovali všeobecné normy mravnosti či slušnosti. Reklama tiež nie je skrytou a je ako reklama riadne označená, a teda spotrebiteľ predmetnou reklamou nie je uvedený do omylu, napríklad spôsobom, že v danom prípade sa jedná o redakčný obsah, nie o reklamu. AK RPR si uvedomuje určitú citlivosť obsahu, na ktorý reklama v tomto prípade upozorňuje a pri posudzovaní sa oboznámila aj s námietkami sťažovateľa, ktorý uvádza viacero skutočností, ktoré poukazujú na neetickosť uvedených webových stránok vo vzťahu k ich obsahu. V tomto kontexte si však AK RPR dovoľuje uviesť, že predmetom jej posudzovania nie je produkt samotný, ale v kontexte etickosti a ustanovení Kódexu bola posudzovaná výhradne len samotná reklama v kontexte, že obsah na ktorý odkazuje nie je zjavne nezákonný alebo neetický, nie pravdivosť a oprávnenosť obsah internetových stránok, na ktorý reklama odkazuje. V danom prípade ale Komisia upozorňuje na skutočnosť, že v prípade ak by oprávnené orgány posúdili obsah stránok ako nelegálny, tak môže ísť v takom prípade o novú skutočnosť, ktorá by mohla vyvolať opätovné posúdenie a zmenu rozhodnutia, s ohľadom na základný princíp samoregulácie, a to „nezákonné rovná sa neetické“.
 
TV spoty: „Ozaj lacné“, zadávateľa: Kaufland Slovenská republika v.o.s. 
Rada ako združenie etickej samoregulácie zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, voči sérii spotov zadávateľa Kaufland Slovenská republika, v.o.s. – „Ozaj lacné“. Sťažovateľ poukazuje na to, že v reklamách je zobrazený moment, kedy na súťažiacich, ktorí nevedia odpovedať spadne betónový kváder. Uvedené zobrazenie považuje sťažovateľ za nedôstojné a má za to, že reklama obsahuje zobrazenia, ktoré znižujú ľudskú dôstojnosť a vytvára dojem, že súhlasí s trestným činom. Na záver sťažovateľ uvádza, že reklama je vysielaná v čase, v ktorom ju môžu vidieť aj maloletí, pričom takéto vzory správania by im spoločnosť ukazovať nemala.
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. TV spoty: „Ozaj lacné“, zadávateľa: Kaufland Slovenská republika v.o.s. nie sú v rozpore s ustanoveniami Kódexu. 
 
V predmetnom prípade sa AK RPR s názorom sťažovateľa nestotožnila. Cieľom reklamy je komunikácia akciovej týždennej ponuky vybraných produktov. Reklama je súčasťou dlhodobej kampane zadávateľa, ktorý poukazuje na cenovú výhodnosť nákupu, a to aj prostredníctvom headlinu „Ozaj lacné“. V danej reklame spojil zadávateľ predmetný headline so slovným spojením „na betón“, ktorý akoby posilnil komunikačné posolstvo reklamy vo vzťahu k tomu, že uvedená ponuka je takpovediac „zaručená“, či „istá“. Uvedené posolstvo je v reklame vyjadrené aj vizuálne – prostredníctvom fiktívnych príbehov – scénok, v ktorých vystupujú súťažiaci. Je pravdou, že predmetné scénky zobrazujú aj moment, kedy na účinkujúcich v scéne „spadne“ betónový kváder. Tento moment v rámci spotu však AK RPR nepovažuje za neetický. Reklama využíva zjavnú hyperbolu, príbeh je humorne ladený, pričom z celkového spôsobu spracovania spotov sú práve zveličenie a nereálnosť takéhoto konania dostatočne zrejmé. Komisia si nemyslí, že by priemerný spotrebiteľ reklamné spoty vnímal doslovne a je toho názoru, že uvedená hyperbola je v tomto prípade primerane využitá práve v kontexte komunikačného posolstva – komunikácie akejsi istoty („na betón“) výhodných cien, čo je z reklamy zrejmé. V reklame nie je prezentované násilie, ani v nej nie je zobrazené konanie, ktoré by porušovalo všeobecné normy mravnosti či slušnosti. Reklama podľa AK RPR neobsahuje ani prvky, ktoré by znižovali ľudskú dôstojnosť. S ohľadom na tieto skutočnosti je AK RPR toho názoru, že reklama nemá negatívny dopad ani na maloletých, a preto ju vyhodnotila ako neporušujúcu Kódex.  
 
Internetová reklama (sponzorované príspevky na sociálnej sieti): „Najspoľahlivejšie tábory“, zadávateľa: WACHUMBA ck, s.r.o.
Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, voči reklame zverejnenej na sociálnej sieti v podobe plateného príspevku, ktorá komunikuje letné tábory zadávateľa WACHUMBA ck, s.r.o. Sťažovateľ namieta, že predmetný komunikát využíva superlatívy a bez možnosti overenia uvádza, že spoločnosti „verí najviac rodičov“ a „najspoľahlivejšie tábory“.
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť je opodstatnená. Internetová reklama (sponzorované príspevky na sociálnej sieti): „Najspoľahlivejšie tábory“, zadávateľa: WACHUMBA ck, s.r.o. je v rozpore s ustanovením čl. 15 ods. 4 Kódexu. 
 
V predmetnom prípade sa AK RPR stotožnila s názorom sťažovateľa. V reklame využil zadávateľ superlatívy o.i.  v kontexte tvrdení „najspoľahlivejšie tábory“, „najviac rodičov verí Wachumbe“, či „najlepšie garancie“.  Zadávateľ v rámci svojho vyjadrenia odôvodňuje opodstatnenosť predmetných tvrdení viacerými skutočnosťami. Je pravdou, že časť uvedených skutočností nasvedčuje tomu, že služby, ktoré ponúka zadávateľ sú kvalitné a profesionálne, pričom zadávateľ svojim  zákazníkom poskytuje viaceré benefity, ktoré môžu byť v aktuálnom čase pre zákazníka výhodou (napríklad výška poistenia, vrátenie hotovosti v prípade zhoršenia pandemickej situácie). Uvedené skutočnosti však nie sú dostatočne relevantné vo vzťahu k vyššie uvedeným tvrdeniam, keďže nepreukazujú skutočnosť, že spoločnosť na základe týchto vybraných kategórií môže o sebe tvrdiť, že má „najspoľahlivejšie tábory“. Samotná kategória „spoľahlivosti“ nie je oficiálne definovaná. Na druhej strane je však nepochybné, že využitie superlatívu v tejto podobe vymedzuje postavenie zadávateľa ako „najspoľahlivejšieho“, resp. poskytujúceho „najspoľahlivejšie tábory“ ku všetkým súťažiteľom, subjektom na trhu, čo nemusí byť pravda a táto skutočnosť ani preukázaná nebola. Uvedené by bolo akceptovateľným, ak by zadávateľ získal prvenstvo napríklad v nejakom oficiálnom hodnotení, či rebríčku zostavenom nezávislou autoritou, ktorý by jednoznačne definoval kategóriu „spoľahlivosti“ a zároveň potvrdil, že zadávateľ dosahuje parametre, ktoré ho v rámci tejto kategórie zaraďujú ako „najspoľahlivejšieho“ a to práve vo vzťahu ku konkurencii. Tiež kombinácia superlatívu s ohľadom na súčasnú situáciu „Najspoľahlivejšie tábory s garanciou proti covidu.“ nie je preukázané, resp. neopiera sa o žiadne vymedzenie napr. počet nakazených detí, opatrenia, kvalita a počet dezinfekcie spoločných priestorov a pod. oproti iným táborom. Taktiež tvrdenie „najlepšie garancie pre rodičov“ nie je v danom prípade možné vnímať ako etické, nakoľko definícia toho, čo považujú rodičia za „najlepšiu garanciu“ môže byť individuálna práve s ohľadom na preferencie jednotlivcov a každému rodičovi môže vyhovovať iná forma benefitu, či garancie. Vo vzťahu k tvrdeniu „Najviac rodičov verí Wachumbe“, sa zadávateľ odvoláva na počet detí, ktoré v roku 2020 využili jeho služby a tiež uvádza, že v danom období v porovnaní s konkurenciou bol najväčším organizátorom detských letných táborov. AK RPR má za to, že predmetná skutočnosť nie je tou, ktorá by preukazovala opodstatnenosť využitia namietaného tvrdenia. Uvedené je skôr potvrdením toho, že zadávateľ v rámci daného obdobia zorganizoval pobyty pre uvedený počet detí, nie však, že najviac rodičov verí Wachumbe tak, ako vyvodzuje zadávateľ.   
 
TV spot: „Jameson Irish Whiskey: Sliders, zadávateľa: Pernod Ricard Slovakia s.r.o. 
Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, voči spotu, ktorý  propaguje alkoholický nápoj Jameson Irish Whiskey, zadávateľa Pernod Ricard Slovakia s.r.o. Sťažovateľ má za to, že reklama, v ktorej je využitý slogan nahovorený mužom v znení: „...dokonale jemná, pripravená spojiť najlepších priateľov v správny moment...“ v kontexte jej deja a vystupovania účinkujúcich vyvoláva dojem, že alkoholický nápoj predstavuje médium nevyhnutné k vytváraniu priateľstiev ako formy spoločenského, resp. iného osobného úspechu, pričom vizuálny kontext reklamy dotvára kontext tak, že prispieva aj k sexuálnemu úspechu mladého muža, ako jednej z postáv, ktorá v reklame účinkuje. 
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť je neopodstatnená. TV spot: „Jameson Irish Whiskey: Sliders, zadávateľa: Pernod Ricard Slovakia s.r.o. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu. 
 
AK RPR sa s námietkami sťažovateľa nestotožnila. Cieľom reklamy je propagácia alkoholického nápoja – whiskey, ktorá je o.i. charakteristická svojou „jemnosťou“. Reklamný príbeh sa odohráva v prostredí bowlingového klubu a baru v tomto klube, pričom zadávateľ využil určitú vizuálnu metaforu a pripodobenie základnej charakteristiky produktu - jemnosti, so zručnosťami, ktoré sú potrebné aj pre bowling. Táto vizuálna metafora je pritom jasne identifikovateľná a v súlade s komunikačným posolstvom reklamy. Správanie účastníkov je v kontexte deja reklamy a AK RPR sa nedomnieva, že účinkujúci vystupujú v reklame spôsobom, ktorý by porušoval všeobecné normy mravnosti či slušnosti. AK RPR nepovažuje za neetickú ani scénu, na ktorú poukazuje sťažovateľ, a to ani v kontexte časti voice-overu v znení: „Dokonale jemná, pripravená spojiť najlepších priateľov v správny moment.“ Naopak Komisia je toho názoru, že reklama zobrazuje prirodzené a slušné správanie priateľov, ktorí si určitým spôsobom vyjadrujú sympatie, napríklad tým, že sa pozdravia, pripijú si, či priateľsky sa na seba usmejú a ktorých spája o.i. aj samotný bowling a šikovnosť v tejto hre, čo bolo naznačené v úvode reklamy. Zo správania účinkujúcich však nevyplýva žiaden sexuálny kontext a reklama žiadnym spôsobom nenaznačuje, že konzumácia predmetného alkoholického nápoja je nevyhnutná pre sexuálny, spoločenský alebo iný osobný úspech, tak ako uvádza sťažovateľ, a preto ju AK RPR vyhodnotila ako neporušujúcu Kódex.
 
Internetová reklama (informácie na web stránke predajcu): „Nattokinase Plus na portáli vh-sport.sk“, zadávateľa/ šíriteľa: VH ŠPORT s.r.o.  
Rada ako združenie etickej samoregulácie zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, voči prezentácii prípravku – výživového doplnku Nattokinase Plus“ v rámci internetovej stránky predajcu VH ŠPORT s.r.o.  Sťažovateľ má za to, že reklama obsahuje tvrdenia, ktoré nie sú uvedené v zmysle platnej legislatívy. Podľa sťažovateľa sú predmetné zdravotné tvrdenie spôsobilé vyvolať mylnú predstavu o liečivých účinkoch predmetného výživového doplnku, a teda spotrebiteľa klamať. Sťažovateľ poukazuje aj na skutočnosť, že vo vzťahu k potravinám nie je dovolené prisudzovať im liečivé účinky, tak ako je prezentácia týchto účinkov povolená v prípade prípravkov schválených ako lieky.
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť je opodstatnená. Internetová reklama (informácie na web stránke predajcu): „Nattokinase Plus na portáli vh-sport.sk“, zadávateľa/ šíriteľa: VH ŠPORT s.r.o. je v rozpore s ustanoveniami čl. 25 ods. 1 písm. b) a čl. 44 ods. 2 Kódexu. 
 
V danom prípade AK RPR uznala námietky sťažovateľa a pri posudzovaní vychádzala najmä zo skutočnosti, že predmetom propagácie na web stránke je konkrétny produkt – výživový doplnok, na propagáciu ktorého, najmä v súvislosti s tvrdeniami použitými v reklame sa vzťahujú špecifické právne predpisy. Tvrdenia, voči ktorým namieta aj sťažovateľ nie sú v tomto prípade schválenými zdravotnými tvrdeniami, resp. v danom prípade nebolo žiadnym spôsobom preukázané, že sa nachádzajú v Zozname schválených povolených tvrdení (EFSA) a AK RPR má za to, že ich použitie v reklame preto nebolo opodstatnené, ani súladné s Kódexom, práve s ohľadom na nesúlad so špecifickými legislatívnymi pravidlami a podmienkami používania zdravotných tvrdení.  V rámci prezentácie výživového doplnku sú na stránke uvedené veľmi konkrétne vyjadrenia, ktoré súvisia s konkrétnymi chorobnými stavmi, či diagnózami, pričom tieto sú prezentované v kontexte pozitív a priamych účinkov uvedeného výživového doplnku. Celková textácia reklamy a spôsob, akým sú informácie vo vzťahu k účinkom produktu na web stránke uvedené môže podľa AK RPR v spotrebiteľovi vyvolať mylný dojem, že uvedený výživový doplnok je liekom, ktorý má schopnosť pomáhať, liečiť, či prispieť k vyliečeniu  chorobného stavu a priemerný spotrebiteľ tak môže z reklamy jednoznačne nadobudnúť mylný dojem, že predmetom propagácie je liek, určený na liečbu ochorení, čo nie je pravda a účinky výživového doplnku v tomto smere dostatočne preukázané ani neboli.  
 
Internetová reklama (informácie uvedené na stránke predajcu): „Nattokinase Plus na stránke internetovalekaren.eu“, zadávateľa/ šíriteľa: Dobré zo Slovenska, družstvo
Rada ako združenie etickej samoregulácie zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, voči prezentácii prípravku – výživového doplnku Nattokinase Plus“ v rámci internetovej stránky predajcu VH ŠPORT s.r.o.  Sťažovateľ má za to, že reklama obsahuje tvrdenia, ktoré nie sú uvedené v zmysle platnej legislatívy. Podľa sťažovateľa sú predmetné zdravotné tvrdenie spôsobilé vyvolať mylnú predstavu o liečivých účinkoch predmetného výživového doplnku, a teda spotrebiteľa klamať. Sťažovateľ poukazuje aj na skutočnosť, že vo vzťahu k potravinám nie je dovolené prisudzovať im liečivé účinky, tak ako je prezentácia týchto účinkov povolená v prípade prípravkov schválených ako lieky.
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť je opodstatnená. Internetová reklama (informácie uvedené na stránke predajcu): „Nattokinase Plus na stránke internetovalekaren.eu“, zadávateľa/ šíriteľa: Dobré zo Slovenska, družstvo je v rozpore s ustanoveniami čl. 25 ods. 1 písm. b) a čl. 44 ods. 2 Kódexu. 
 
V danom prípade AK RPR uznala námietky sťažovateľa a pri posudzovaní vychádzala najmä zo skutočnosti, že predmetom propagácie na web stránke je konkrétny produkt – výživový doplnok, na propagáciu ktorého, najmä v súvislosti s tvrdeniami použitými v reklame sa vzťahujú špecifické právne predpisy. Tvrdenia, voči ktorým namieta aj sťažovateľ nie sú v tomto prípade schválenými zdravotnými tvrdeniami, resp. v danom prípade nebolo žiadnym spôsobom preukázané, že sa nachádzajú v Zozname schválených povolených tvrdení (EFSA) a AK RPR má za to, že ich použitie v reklame preto nebolo opodstatnené, ani súladné s Kódexom, práve s ohľadom na nesúlad so špecifickými legislatívnymi pravidlami a podmienkami používania zdravotných tvrdení.  V rámci prezentácie výživového doplnku sú na stránke uvedené veľmi konkrétne vyjadrenia, ktoré súvisia s konkrétnymi chorobnými stavmi, či diagnózami, pričom tieto sú prezentované v kontexte pozitív a priamych účinkov uvedeného výživového doplnku. Celková textácia reklamy a spôsob, akým sú informácie vo vzťahu k účinkom produktu na web stránke uvedené môže podľa AK RPR v spotrebiteľovi vyvolať mylný dojem, že uvedený výživový doplnok je liekom, ktorý má schopnosť pomáhať, liečiť, či prispieť k vyliečeniu  chorobného stavu a priemerný spotrebiteľ tak môže z reklamy jednoznačne nadobudnúť mylný dojem, že predmetom propagácie je liek, určený na liečbu ochorení, čo nie je pravda a účinky výživového doplnku v tomto smere dostatočne preukázané ani neboli.  
 
Internetová reklama (informácie uvedené na stránke predajcu): „Nattokinase Plus na stránke mall.sk“, zadávateľa: KOMPAVA spol. s r. o.; šíriteľa: Internet Mall Slovakia s.r.o.
Rada ako združenie etickej samoregulácie zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, voči prezentácii prípravku – výživového doplnku Nattokinase Plus“ v rámci internetovej stránky predajcu VH ŠPORT s.r.o.  Sťažovateľ má za to, že reklama obsahuje tvrdenia, ktoré nie sú uvedené v zmysle platnej legislatívy. Podľa sťažovateľa sú predmetné zdravotné tvrdenie spôsobilé vyvolať mylnú predstavu o liečivých účinkoch predmetného výživového doplnku, a teda spotrebiteľa klamať. Sťažovateľ poukazuje aj na skutočnosť, že vo vzťahu k potravinám nie je dovolené prisudzovať im liečivé účinky, tak ako je prezentácia týchto účinkov povolená v prípade prípravkov schválených ako lieky.
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť je opodstatnená. Internetová reklama (informácie uvedené na stránke predajcu): „Nattokinase Plus na stránke mall.sk“, zadávateľa: KOMPAVA spol. s r. o.; šíriteľa: Internet Mall Slovakia s.r.o. je v rozpore s ustanoveniami čl. 25 ods. 1 písm. b) a čl. 44 ods. 2 Kódexu. 
 
V danom prípade AK RPR uznala námietky sťažovateľa a pri posudzovaní vychádzala najmä zo skutočnosti, že predmetom propagácie na web stránke je konkrétny produkt – výživový doplnok, na propagáciu ktorého, najmä v súvislosti s tvrdeniami použitými v reklame sa vzťahujú špecifické právne predpisy. Tvrdenia, voči ktorým namieta aj sťažovateľ nie sú v tomto prípade schválenými zdravotnými tvrdeniami, resp. v danom prípade nebolo žiadnym spôsobom preukázané, že sa nachádzajú v Zozname schválených povolených tvrdení (EFSA) a AK RPR má za to, že ich použitie v reklame preto nebolo opodstatnené, ani súladné s Kódexom, práve s ohľadom na nesúlad so špecifickými legislatívnymi pravidlami a podmienkami používania zdravotných tvrdení. V rámci prezentácie výživového doplnku sú na stránke uvedené veľmi konkrétne vyjadrenia, ktoré súvisia s konkrétnymi chorobnými stavmi, či diagnózami, pričom tieto sú prezentované v kontexte pozitív a priamych účinkov uvedeného výživového doplnku. Celková textácia reklamy a spôsob, akým sú informácie vo vzťahu k účinkom produktu na web stránke uvedené môže podľa AK RPR v spotrebiteľovi vyvolať mylný dojem, že uvedený výživový doplnok je liekom, ktorý má schopnosť pomáhať, liečiť, či prispieť k vyliečeniu  chorobného stavu a priemerný spotrebiteľ tak môže z reklamy jednoznačne nadobudnúť mylný dojem, že predmetom propagácie je liek, určený na liečbu ochorení, čo nie je pravda a účinky výživového doplnku v tomto smere dostatočne preukázané ani neboli.  
 
Internetová reklama (newsletter): „Ideme výhodne“, zadávateľa: Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Rada ako združenie etickej samoregulácie zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, voči internetovej reklame zasielanej formou newslettra, zadávateľa Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Sťažovateľ poukazuje na to, že v reklame je uvedené, že za určitých podmienok môže zákazník získať lístok o 50% lacnejšie. Toto tvrdenie považuje sťažovateľ za zavádzajúce a ďalej uvádza, že v skutočnosti zákazník zľavu desaťkrát menšiu, vo výške 5%.  Sťažovateľ tiež namieta voči spôsobu, akým sa musí človek odhlásiť z ponuky, ktoré mu zadávateľ zasiela prostredníctvom e-mailov a k danej veci uvádza, že v spodnej časti e-mailu je trojkolový návod na odhlásenie sa – zákazník sa musí najskôr prihlásiť a musí vedieť, aké má konto. V mailovej adrese je navyše pokyn nekontaktovať odosielateľa mailom, čím sa podľa sťažovateľa proces ešte viac komplikuje.   
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť je opodstatnená. Internetová reklama (newsletter): „Ideme výhodne“, zadávateľa: Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. je v rozpore s ustanoveniami čl. 14 ods. 5 písm. b) a čl. 59 ods. 1 Kódexu. 
 
V predmetnom prípade sa AK RPR s názorom sťažovateľa stotožnila. V predmetnom prípade je cieľom reklamy komunikácia benefitov, ktoré sú poskytnuté zákazníkom v súvislosti s využívaním Zákazníckeho konta a platbou kreditom. Dominantným výrazovým prostriedkom reklamy je uvedenie percentuálnej hodnoty 50%, ktorá v danom prípade vyjadruje maximálnu možnú zľavu, ktorú zákazník za určitých podmienok môže získať. AK RPR si je vedomá, že je bežnou praxou, že získanie výhod v podobe zľavy je podmienené splnením určitých podmienok, pričom tieto uvádza alebo na ne priamo odkazuje aj daná reklama a zadávateľ teda o uvedených podmienkach zákazníka informuje. Ako problematické však v danom prípade vníma AK RPR nastavenie podmienok práve vo vzťahu ku komunikovanej zľave. V tomto konkrétnom prípade AK RPR nepovažuje právo na „uplatnenie si odškodnenia za meškanie vlakov“, ktoré samo o sebe je podmienené veľkým množstvom okolností a premenných, za ktorých zákazník získava odškodné ako podmienku, ktorá by mala byť relevantná vo vzťahu k prezentácii zľavy na cestovanie v kontexte reklamy. Taktiež samotné uplatnenie zľavy aj v kontexte bonusového kreditu a následného uplatnenia si zľavy na kúpu ďalšieho lístka si v konečnom dôsledku vyžaduje pomerne vysoký finančný vklad, tak ako uvádza aj sťažovateľ a AK RPR má za to, že komunikácia najvyššej možnej zľavy, ktorú zákazník potenciálne a skôr hypoteticky môže dosiahnuť v danom prípade nie je v súlade s bežnou praxou, resp. že získanie tejto zľavy je možné v prípade výrazne menšinového počtu užívateľov a samotná informácia o tejto hodnote je teda skôr v rovine teoretickej, či priamo abstraktnej. Komisia akceptuje vyjadrenie zadávateľa, že nie každá (nepravdivá) informácia musí nevyhnutne uvádzať adresáta do omylu napríklad v prípade bežného reklamného zveličovania, ktoré môže bežný spotrebiteľ ľahko odhaliť, avšak v danom prípade informácie a predovšetkým údaj o výške zľavy a spôsob akým je táto zľava komunikovaná nepredstavujú jasnú hyperbolizáciu a AK RPR je v tomto prípade toho názoru, že reklama je s ohľadom na výšku komunikovanej zľavy zavádzajúca a zadávateľ nevenoval komunikácii finančnej hodnote produktu dostatočnú pozornosť. Vo vzťahu k námietkam sťažovateľa ohľadom možnosti odhlásenia sa z newslettra AK RPR reklamu posudzovala aj v kontexte ustanovení čl. 59 ods. 1 Kódexu, podľa ktorého šírenie reklamy elektronickou poštou, najmä e-mailom, prostredníctvom SMS alebo MMS, je bez predchádzajúceho súhlasu spotrebiteľa neprípustné; pri získavaní súhlasu musí osoba, ktorá reklamu šíri, informovať spotrebiteľa aj o možnosti takto udelený súhlas kedykoľvek odvolať. Je pravdou, že predmetný reklamný e-mail obsahoval informácie s popisom ako postupovať, ak sa zákazník rozhodne nedostávať upozornenia o špeciálnych ponukách, nových produktoch  novinkách. Je však tiež pravdou, že možnosť odhlásenia by mala byť minimálne tak jednoduchá, resp. automatická ako je samotné udelenie súhlasu so zasielaním noviniek. Vykonanie tohto úkonu prostredníctvom povinnosti opätovne sa prihlásiť do konta a urobiť v ňom zmeny smerom k jeho nastaveniu AK RPR nepovažuje za jednoduchý a automatizovaný systém, ktorý zákazníkovi umožňuje rýchle a primerané odvolanie súhlasu. V tomto kontexte si AK RPR taktiež dovoľuje dať do pozornosti spôsob akým zadávateľ získava tento súhlas pri registrácii konta, kde políčka so súhlasom so zasielaním e-mailových správ a SMS správ o ponukách ZSSK sú vopred zaškrtnuté, čo napriek oprávnenému záujmu  nemožno považovať za etické nastavenie šírenia reklamy elektronickou poštou.
 
Internetová reklama (informácie uverejnené na web stránke zadávateľa): „Príspevok na zuby“, zadávateľa: Union zdravotná poisťovňa, a.s. 
Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, voči informáciám, ktoré uvádza zadávateľ, spoločnosť Union zdravotná poisťovňa, a.s. v súvislosti s benefitmi pre svojich poistencov na svojej web stránke. Sťažovateľ namieta voči tvrdeniu „Príspevok 100 Eur na zuby ročne pre všetkých poistencov“ a uvádza, že v skutočnosti je príspevok poskytnutý len niektorým poistencom, konkrétne tým, ktorí sa nechajú ošetriť u zubného lekára, ktorý má zmluvu s poisťovňu Union. Keďže podľa sťažovateľa nemožno nikoho nútiť, aby sa dal ošetriť u zubára iného, ako je ten, ku ktorému chodí už roky a ktorý pozná stav jeho chrupu, pacient, ktorého zubár nemá zmluvu s poisťovňou Union, nemá nárok na príspevok deklarovaný v reklame. Reklamu z tohto dôvodu považuje sťažovateľ za zavádzajúcu a voči poistencom Union za diskriminačnú.
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. Internetová reklama (informácie uverejnené na web stránke zadávateľa): „Príspevok na zuby“ , zadávateľa: Union zdravotná poisťovňa, a.s. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu. 
 
V predmetnom prípade sa AK RPR nestotožnila s názorom sťažovateľa. Cieľom reklamy je komunikácia benefitu, ktorý poskytuje zadávateľ svojim poistencom. Zadávateľ v rámci reklamy explicitne uvádza textáciu v znení: „Príspevok 100 EUR na zuby ročne pre všetkých poistencov“. AK RPR nepovažuje predmetnú reklamu, ani uvedené tvrdenie za klamlivé, či zavádzajúce. Je bežnou praxou, že poskytnutie benefitu, výhody, či inej ponuky je podmienené splnením vybraných podmienok. V danom prípade zadávateľ podmieňuje poskytnutie komunikovaného benefitu o.i. aj tým, že lekár, ktorý vykoná predmetné ošetrenie, či dentálnu hygienu musí mať uzatvorenú zmluvu s poisťovňou Union. Túto podmienku však AK RPR nevníma ako neprimeranú, či takú, ktorá by bola v rozpore s tvrdeniami uvedenými v reklame. Zadávateľ skutočnosti a podmienky pre získanie benefitu zrozumiteľne a jasne komunikuje v rámci svojej ponuky, priamo v reklame a AK RPR sa nedomnieva, že by priemerný spotrebiteľ mohol byť na základe reklamy uvedený do omylu a domnievať sa, že príspevok je určený každému bezvýhradne, resp. bez toho, aby niekto splnil podmienky. Predmetná reklama, vrátane tvrdenia, voči ktorému namieta sťažovateľ by mohla byť vyhodnotená ako klamlivá napríklad za predpokladu, že by zadávateľ benefit neposkytol poistencom v prípade a napriek tomu, že všetky podmienky splnili, čo však preukázané nebolo. Samotnú reklamu však v danom prípade AK RPR za neetickú nepovažuje a má za to, že reklama neobsahuje žiaden údaj, ani informáciu, ktoré by bol klamlivé, či zavádzajúce.  
 
TV spot: „Absolut – Každá láska je láska“, zadávateľa: Pernod Ricard Slovakia s.r.o. 
Rada zaevidovala sťažnosť od troch fyzických osôb, voči spotu „Každá láska je láska“, ktorý propaguje alkoholický nápoj – vodku Absolut, zadávateľa Pernod Ricard Slovakia s.r.o. sťažovatelia poukazujú na, že reklama zneužíva Hymnus na lásku od Sv. apoštola Pavla a nevhodne parafrázuje čo je láska. Jeden zo sťažovateľov tiež poukazuje na to, že reklama sa snaží poukázať na bezstarostný život mladých ľudí v sprievode alkoholu. V reklame sú použité citáty z listu apoštola Pavla Korintského Korinťanom, ktoré nepriamo spojili kresťanské myšlienky a posolstvo s alkoholom a LGBT komunitou. Sťažovateľ má za to, že reklama je v rozpore s pravidlami pre čestnosť reklamy a morálnu zodpovednosť a snaží sa mladým naznačiť, že život je len zábava, alkohol a bezstarostnosť. Ďalší sťažovateľ má za to, že reklama je zameraná na propagáciu alkoholu neplnoletým osobám a spôsob akým je kampaň spracovaná ukazuje, že cieľovou skupinou sú primárne teenageri. Sťažovateľ poukazuje na viacero znakov, konkrétne: vizuálne teenage vek účinkujúcich, „kerky“ na zápästiach, ktoré majú detský charakter a robia si ich prevažne žiaci základných škôl, kresby koruniek nad hlavami dievčat – „princezničky“, scénka v ktorej otec odvezie svoju dcéru do baru, aby mohla konzumovať Absolut vodku a jej odpoveď „Díky tati“. V závere sťažovateľ uvádza, že kampaň sa šíri v rámci internetu a môže si ju pozrieť každý, aj neplnoletý a kedykoľvek. Ako príklad uvádza sťažovateľ článok, ktorý bol zverejnený na webe Topky.sk.  
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosti nie sú opodstatnené. TV spot: „Absolut – Každá láska je láska“, zadávateľa: Pernod Ricard Slovakia s.r.o. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu. 
 
AK RPR sa s námietkami sťažovateľov nestotožnila. Kódex kladie pomerne obsiahle požiadavky na reklamu alkoholických nápojov. Cieľom predmetnej reklamy je komunikácia produktu, alkoholického nápoja – vodky, pričom značka je profilovaná ako obľúbený druh „party drinku“. Vo vzťahu k účinkujúcim v reklame, má AK RPR za to, že osoby zobrazené v rámci spotu sú v adekvátnom veku a nevyzerajú, a ani svojim výzorom nepripomínajú maloletých. Komisia sa nedomnieva, že v rámci reklamy, táto obsahuje prvky alebo výrazové prostriedky, ktoré by boli zamerané na maloletých resp. by ich mohli zaujať, či povzbudiť ku kúpe / konzumácii predmetného alkoholického nápoja a reklama sa tejto cieľovej skupine primárne ani neprihovára. Grafické prvky, ktoré sú súčasťou reklamy, prípadne „kerky“, voči ktorým namieta sťažovateľ v danom prípade nie sú podľa AK RPR takými výrazovými prostriedkami, ktoré by klasifikovali reklamu ako zameranú na maloletých. Grafické prvky sú akýmsi oživením spotu, avšak AK RPR sa nedomnieva, že v danom prípade sú pre maloletých, či deti atraktívnymi, či takými, ktoré by mohli zaujať ich pozornosť. V tomto prípade je významný aj moment, kedy a kde je reklama odvysielaná, pričom zadávateľ venoval zvýšenú pozornosť tomu, aby reklama nebola vysielaná v čase a na mieste, ktoré by maloletých mohli osloviť, či zasiahnuť. Na webovej stránke zadávateľa, kde je spot umiestnený je podmienku vstupu na stránku kontrola veku diváka. Na začiatku spotu je varovanie, že je určený len osobám starším ako 18 rokov a v rámci televízneho vysielania je reklama, aj v súlade s legislatívnymi požiadavkami vysielaná až po 22. hodine. Za neetické nepovažuje AK RPR ani zverejnenie reklamy na portáli Topky, a to bez ohľadu na to, že v danom prípade nie je za uvedené šírenie reklamy zodpovedný zadávateľ. Predmetný portál nie je médium určené maloletým a AK RPR v tomto ohľade šírenie reklamy na portáli nepovažuje za porušujúce Kódex.  AK RPR sa nestotožnila ani s námietkami, ktoré poukazujú na správanie, ktoré je podľa sťažovateľov nevhodné z hľadiska morálky a slušnosti. Reklama nezobrazuje správanie a ani neobsahuje prvky, či zobrazenia, ktoré by boli v rozpore so všeobecnými pravidlami slušnosti či mravnosti. Páry, ktoré účinkujú v rámci spotu si prejavujú určitú formu náklonnosti a lásky, avšak nie spôsobom, ktorý by bol vulgárny, či neslušný, či napríklad explicitne sexuálny. Navyše správanie účastníkov v reklame je v kontexte jej deja a celkového reklamného posolstva, ktorým je akoby oslava lásky bez predsudkov, čo taktiež nemožno považovať za v rozpore so slušnosťou, ši spoločenskou zodpovednosťou reklamy. AK RPR sa zaoberala aj námietkami, ktoré súvisia s parafrázovaním biblického textu. Použitie uvedených výrazových prostriedkov však v predmetnom prípade nepovažuje za neetické. Motív spotu a text reklamy nie je spracovaný tak, že predmetný biblický text zneužíva spôsobom, ktorý by mohol byť napríklad neslušný, či urážlivý alebo voči predmetnému biblickému textu znevažujúci, a nie je ani toho názoru, že reklama obsahuje výrazové prostriedky, či zobrazenia, ktoré by urážali napríklad náboženské cítenie spotrebiteľov. 
 
TV spot: „Čokoláda Milka“, zadávateľa: Mondelez Europe Services GmbH – organizačná zložka Slovensko
Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, voči reklame, ktorá propaguje čokoládu Milka, zadávateľa Mondelez Europe Services GmbH – organizačná zložka Slovensko. Sťažovateľ uvádza, že v reklame láka starý pán s chlapcom psíka na Milka čokoládu. Mnohým ľuďom je isto známe, že čokoláda je pre psa toxická a po jej požití sa môže otráviť. Po prilákaní psa v reklame to vyzerá, ako by ho tou čokoládou aj kŕmili. Sťažovateľ vyjadruje obavu, že po vzhliadnutí tejto reklamy začnú deti, aj niektorí dospelí psov skutočne ponúkať čokoládou, na základe čoho považuje reklamu za nevhodnú a neetickú.
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. TV spot: „Čokoláda Milka“ , zadávateľa: Mondelez Europe Services GmbH – organizačná zložka Slovensko nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu. 
 
V predmetnom prípade sa AK RPR nestotožnila s názorom sťažovateľa. Reklama zachytáva reklamný príbeh pána, ktorému sa stratil pes a chlapca, ktorý poskytne pánovi čokoládu Milka ako odmenu pre nálezcu psíka. Reklamný príbeh je zrozumiteľný a nie je v ňom zobrazené žiadne správanie, ktoré by bolo nevhodné, nezodpovedné alebo inak neetické. AK RPR nevníma ako problematickú ani záverečnú scénu, voči ktorej namieta sťažovateľ, nakoľko v reklame je jasne zobrazené, že pán aj chlapec sa tešia z toho, že psík sa našiel aj sám, v rukách držia zabalenú čokoládu, ktorou však psa nekŕmia, ale pán hladí psa po papuľke. AK RPR sa nedomnieva, že na základe uvedenej reklamy by majitelia psov, či deti  začali psov  kŕmiť čokoládou, nakoľko takéto správanie v reklame zobrazené nie je a ani z nej nevyplýva.
 
Internetová reklama: „Výpredaj rozbaleného elektra – 80%“, zadávateľa: OKAY Slovakia, s.r.o. 
Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, voči internetovej reklame „Výpredaj rozbaleného elektra až -80%“ umiestnenej na stránke predajcu OKAY Slovakia, s.r.o. Sťažovateľ má za to, že reklama zavádza spotrebiteľa o cene, kedy spotrebiteľ nadobudne klamlivý dojem, že dobre nakúpil v rámci veľkej akcie. Sťažovateľ ďalej uvádza, že po prejdení ponuky od iných dodávateľov rovnakého tovaru zistil, že pôvodná cena je klamlivá a veľmi navýšená. Ako príklad zadávateľ uvádza konkrétnu ponuku obývacej steny, predávanej ako rozbalená, pričom na stránke českého predajcu našiel uvedený výrobok v pôvodnej výrazne nižšej cene ako ho ponúka zadávateľ.
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. Internetová reklama: „Výpredaj rozbaleného elektra – 80%“, zadávateľa: OKAY Slovakia, s.r.o. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu. 
 
V predmetnom prípade sa AK RPR nestotožnila s názorom sťažovateľa a pri posudzovaní vychádzala pri posudzovaní zo skutočnosti, že daná reklama nie je aktuálna a ponuka bola ukončená v roku 2017, čo je uvedené aj ako súčasť stránky, na ktorej je banner umiestnený. Zároveň sťažovateľ dostatočne nepreukázal, že uvedená reklama je vo vzťahu ku komunikácii ceny neetická. Sťažovateľ ako príklad uviedol „obývaciu stenu“, ktorá však nepredstavuje tovar spadajúci do ponuky zadávateľa v kontexte predmetnej reklamy a predmetom jeho námietok nie je elektro tovar, na ktorý sa pravdepodobne vzťahovala aj akciová cena, ale nábytok, ktorý nebol súčasťou predmetnej reklamy. Komisia preto vyhodnotila sťažnosť ako neopodstatnenú.
 

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

5.10.2021

Raňajky s reklamou ON-LINE: Keď ide o život

    Milí priaznivci Raňajok s reklamou,   pozývame vás na ďalší zo série eventov...

2.9.2021

Tlačová správa zo 7. zasadnutia AK RPR

BRATISLAVA. Dňa 19. 08. 2021 sa konalo 7. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.