Tlačová správa z 2. zasadnutia AK RPR

Tlačová správa  z 2. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu v roku 2020
 
BRATISLAVA. Dňa 27. 02. 2020 sa konalo 2. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej samoregulácie v oblasti reklamy posúdila sťažnosti na 6 reklám s cieľom zistiť, či došlo k porušeniu Etického kódexu reklamnej praxe platného na území SR (ďalej len Kódex).
 
AK RPR prijala na svojom zasadnutí nasledujúci nálezy:
 
Reklama zasielaná e-mailom: „Povianočný výpredaj - krmivo“, zadávateľa: Mountfield SK, s.r.o.
Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, voči reklamnému e-mailu, ktorý komunikuje zľavy krmív pre mačky a psov, predávaných v rámci povianočného výpredaju, zadávateľa Mountfield SK, s.r.o. Sťažovateľ poukazuje na konkrétny produkt – granuly pre dospelé psy a uvádza, že v rámci reklamy je pri produkte uvedená nereálna pôvodná cena 48,50€. Sťažovateľ ďalej hovorí, že uvedené granule kupuje viac ako rok a nikdy podľa jeho názoru cena za produkt nebola vyššia ako 19€.
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. Reklama zasielaná e-mailom: „Povianočný výpredaj - krmivo“
zadávateľa: Mountfield SK, s.r.o. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu. 
 
V predmetnom prípade sa AK RPR s názorom sťažovateľa nestotožnila. Cieľom reklamnej kampane bolo o.i. informovať spotrebiteľov o marketingovej akcii – výpredaji, v rámci ktorej zadávateľ predával svoje produkty za 1/3 pôvodnej ceny. Uvedená akcia sa vzťahovala aj na produkty (krmivo) pre zvieratá. V reklame boli pri produktoch explicitne uvedené „výpredajové“ ceny, ktoré boli vypočítané z tzv. predajnej ceny. AK RPR sa nedomnieva, že reklama v súvislosti s informovaním o cene produktu obsahuje údaj alebo informáciu, ktorá by bola zavádzajúca, či klamlivá. Zadávateľ v danom prípade preukázal, že výška predajnej ceny, voči ktorej namieta sťažovateľ je reálna a predstavuje skutočnú cenu produktu, za ktorú sa výrobok, v prípade, že na neho nie je uplatnená žiadna iná zľava (napr. zľavy vyplývajúce z vernostného programu a pod.) aj skutočne predáva. Zadávateľ zároveň doložil aj výpis z cenovej a predajnej evidencie, ktorý preukazuje, že uvedený produkt bol v konkrétnom čase za túto cenu aj skutočne predávaný a AK RPR má za to, že uplatnenie zľavy v rámci aktuálnej kampane z tejto ceny je opodstatnené. Zadávateľ zároveň uviedol, že ide o doplnkový tovar, ktorý má často zníženú cenu v akciách alebo v rámci vernostného programu. AK RPR uvádza, že dlhodobo znížená, akciová alebo vernostná cena na konkrétny tovar môže v spotrebiteľoch vyvolať dojem predajnej ceny, preto je potrebné a vhodné v každom čase dostatočne výrazne informovať spotrebiteľa, či daný tovar kupuje za zvýhodnenú cenu na základe nejakej akcie alebo za štandardnú predajnú cenu, čo je v záujme zadávateľa aby predchádzal klamlivému označovaniu o cenách tovarov. AK RPR je ale v danom prípade toho názoru, že informácia o cene obsiahnutá v reklame nevzbudzovala dojem, že cena je nižšia, než aká v skutočnosti je a nie je ani toho názoru, že cena bola zmenená vo vzťahu ku skutočnej hodnote produktu resp. jeho reálnej cene, a preto reklamu vyhodnotila ako neporušujúcu Kódex. 
 
TV sponzorský odkaz: „Indulona. Spokojnosť“, zadávateľa: Sarantis Slovakia s.r.o.
Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, voči sponzorskému odkazu na produkt Indulona. Sťažovateľ namieta, že v reklame je nespisovne uvedené spojenie „Slováci si radi sťažujú...“, namiesto spisovného „sa sťažujú“.
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. TV sponzorský odkaz: „Indulona. Spokojnosť“, zadávateľa: Sarantis Slovakia s.r.o. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu. 
 
V danom prípade AK RPR nevyhodnotila reklamu ako neetickú. Je pravdou, že súčasťou reklamy je využitie tvrdenia, ktoré z pohľadu kodifikovaných pravidiel slovenského jazyka nemožno považovať za správne, konkrétne slovné spojenie „sťažovať si“ namiesto spisovného „sťažovať sa“, čo v konečnom dôsledku potvrdil aj zadávateľ. A je tiež pravdou, že požiadavka jazykovej správnosti reklamných textov (ich písomnej aj ústnej podoby) je zakotvená aj priamo v legislatíve. V predmetnom prípade však Komisia nepovažuje uvedenie daného výrazu, ktoré je používaným zastaralým výrazovým prostriedkom aj v zmysle starších slovníkov slovenského jazyka, za natoľko závažné a flagrantné porušenie pravidiel, že by bolo možné konštatovať, že reklama samotná nebola pripravovaná s pocitom zodpovednosti voči spotrebiteľovi, a preto ju vyhodnotila ako neporušujúcu Kódex. Zároveň si však AK RPR dovolí dať zadávateľovi do pozornosti, že reklama musí aj v zmysle príslušnej legislatívy spĺňať požiadavky na verejné rečové prejavy, dodržiavať zásady jazykovej kultúry, gramatické a pravopisné pravidlá, pravidlá výslovnosti slovenského jazyka a ustálenú odbornú terminológiu. Použitie iných jazykových prostriedkov musí mať svoje umelecké opodstatnenie a preto AK RPR apeluje na zadávateľa, aby v budúcnosti venoval svojej reklame v kontexte jazykového prejavu zvýšenú pozornosť, a to obzvlášť v prípadoch, kedy má samotná reklama viacero jazykových mutácií. 
 
TV spot: „SME proti extrémizmu na školách“, zadávateľa: Petit Press, a.s.
Rada zaevidovala sťažnosť od fyzických osôb, voči televíznemu spotu SME proti extrémizmu na školách, zadávateľa petit Press, a.s. Prvý sťažovateľ poukazuje na to, že v reklame je nevhodným spôsobom zobrazený pozdrav „hajlovanie“ žiakov, ktorý je zakázaný a narážka na spochybnenie Slovenského štátu napísaná na tabuli. Sťažovateľ je toho názoru, že deti zvyknú napodobňovať. Druhý sťažovateľ má za to, že reklama zhadzuje všetky školy.
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosti nie sú opodstatnené. TV spot: „SME proti extrémizmu na školách“, zadávateľa: Petit Press, a.s. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu. 
 
V danom prípade sa AK RPR s názorom sťažovateľov nestotožnila. Cieľom reklamy bolo komunikovať skutočnosť, že denník SME otvára bezplatne svoj obsah pre študentov a učiteľov, pričom táto iniciatíva vzišla, podľa slov zadávateľa aj zo skutočnosti, že na slovenských školách je dnes v rôznych podobách a intenzite prítomný extrémizmus a podpora názorov nezlučiteľných s demokraciou.  Zadávateľ svoj názor podložil aj prieskumom o dôveryhodnosti médií pre žiakov z pohľadu učiteľa. Na túto skutočnosť reklama priamo poukazuje v rámci svojho deja a AK RPR má za to, že zobrazenia, ktoré sú v reklame zachytené sú v kontexte jej komunikačného posolstva a cieľa. V rámci reklamy je zobrazený aj pozdrav, vo všeobecnosti spájaný s extrémistickou ideológiou (tzv. „hajlovanie“). Uvedené zobrazenie však AK RPR nevníma ako porušujúce Kódex, keďže z reklamy jasne vyplýva jej komunikačné posolstvo a je zreteľný aj jednoznačne odmietavý postoj, ktorý zadávateľ voči téme extrémizmu zastáva. Akt zdvihnutia ruky, pripomínajúci gesto „hajlovania“ v tomto prípade ilustruje problém, na ktorý zadávateľ chcel v reklame upozorniť. Zároveň je z reklamy zrejmé, že cieľom zadávateľa nie je podpora extrémistických hnutí a tejto ideológie, čo by v danom prípade mohlo byť klasifikované ako nezákonné, ale naopak boj proti nim. Uvedené je zrejmé aj z voice-overu a textu, ktorý explicitne uvádza, že „SME je proti extrémizmu na školách“, a keďže má za to, že to súvisí aj s používanými informačnými zdrojmi, prináša pre študentov a učiteľov benefit v podobe bezplatného prístupu k svojim článkom. S ohľadom na tieto skutočnosti zastáva AK RPR názor, že reklama nenabáda na porušovanie všeobecných právnych predpisov, ani nevzbudzuje dojem, že s ich porušovaním súhlasí. AK RPR zároveň zastáva názor, že akékoľvek zobrazenie nezákonného alebo nevzorového správania sa, sa musí zobraziť v reklame citlivo a s ohľadom na možné vnímanie posolstva vo verejnosti. Ohľadom možnej negatívnej konfrontácie detí so zobrazeniami uvedenými v reklame, a teda námietky sťažovateľa, že deti môžu správanie uvedené v reklame napodobňovať má AK RPR za to, že reklama nie je zameraná na deti, či maloletých, ktorí by vo svojom veku nevedeli predmetné posolstvo reklamy pochopiť alebo by reklamu interpretovali v inom význame. Zároveň je nutné zdôrazniť, že ak by aj reklama vyvolala otázky u menších detí, ktoré ešte nepoznajú historické kontexty, významnú úlohu v tomto smere zohráva moment rodiča, prípadne inej dospelej osoby, ktorá by aj menšiemu dieťaťu mala okolnosti reklamy vedieť primerane vysvetliť. AK RPR má za to, že reklama bola pripravovaná s pocitom zodpovednosti voči spotrebiteľom, a preto ju vyhodnotila ako neporušujúcu Kódex.
 
TV spot: „Líška polárna“, zadávateľa: Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky
Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, voči spotu zadávateľa Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, ktorý komunikuje finančný produkt. Sťažovateľ uvádza, že reklama sa začína zvučkou, ktorá podľa jeho názoru znie ako zvuk z hracieho automatu. Podľa sťažovateľa reklama podvedome nabáda na gemblovanie.  
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. TV spot: „Líška polárna“, zadávateľa: Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu. 
 
V danom prípade sa AK RPR s názorom sťažovateľa nestotožnila. Reklamný spot je súčasťou reklamnej kampane pozostávajúcej zo série spotov, ktorá je založená na komunikácii konkrétnych finančných produktov zadávateľa na motívy tzv. „dobrých zvykov“ s prepojením na živočíšnu ríšu. V úvode každého zo série spotov je prítomné akoby „rolovanie“  jednotlivých dobrých zvykov, ktoré sa odohráva na pozadí špecifického zvuku. Predmetné zobrazenie ani zvuk však Komisia nepovažuje za porušujúce Kódex. Zvuk pripomína skôr zvučku pre „koleso šťastia“, nie zvuk peňazí alebo napríklad hracích automatov, tak ako naznačuje sťažovateľ. Navyše z reklamy je jasné, čo je jej predmetom, a teda, že reklama komunikuje finančný produkt, v tomto prípade osobný účet. Taktiež je z reklamy zrejmé, že zadávateľom je v tomto prípade konkrétna finančná inštitúcia – banka. AK RPR sa nedomnieva, že by priemerný spotrebiteľ mohol z reklamy nadobudnúť mylný dojem, že reklama prezentuje napríklad hazardnú hru. V reklame nie je vyobrazené ani žiadne správanie, či zvuk alebo iný výrazový prostriedok, ktorý by inak podporoval hranie hazardných hier. Reklama bola podľa AK RPR pripravovaná s pocitom zodpovednosti voči spotrebiteľovi, a preto ju AK RPR vyhodnotila ako neporušujúcu Kódex.  
 
Rozhlasový spot: „Wobenzym“, zadávateľa: MUCOS Pharma CZ, s.r.o.
Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, voči rozhlasovému spotu zadávateľa MUCOS Pharma CZ, s.r.o., ktorý komunikuje produkt – voľnopredajný liek Wobenzym. Sťažovateľ poukazuje na to, že v reklame sa viackrát uvádza, že liek je vhodné užívať pri oslabenej imunite. Sťažovateľ uvádza, že propagovať je možné len oblasti (indikácie), ktoré má liek schválené. V tomto prípade to tak nie je (sťažovateľ ako súčasť sťažnosti priložil Súhrn charakteristických vlastností lieku a upozornil na odsek 4.1 Terapeutické indikácie).
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. Rozhlasový spot: „Wobenzym“, zadávateľa: MUCOS Pharma CZ, s.r.o. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu. 
 
V predmetnom prípade AK RPR pri posudzovaní vychádzala zo skutočnosti, že zadávateľ dostatočne preukázal legislatívnu oprávnenosť tvrdení využitých v reklame. Tvrdenia uvedené v reklame sú súladné a zodpovedajú schválenému Súhrnu charakteristických vlastností lieku ako takému, nielen časti Terapeutické indikácie. Reklama obsahuje taktiež výzvu na to, aby sa spotrebiteľ o užívaní lieku poradil so svojim lekárom, či lekárnikom a reklama spĺňa požiadavky, ktoré Kódex na tento druh komunikácie kladie. AK RPR sa tiež zaoberala otázkou, do akej miery môže spôsob spracovania reklamy a v nej obsiahnuté informácie viesť k tomu, že spotrebiteľ bude na základe reklamy priznávať produktu nepomerne vyššiu hodnotu ako je jeho skutočný úžitok. Predmetný reklamný spot je postavený na vymenovaní konkrétnych situácii a zdravotných ťažkostí – chrípka a prechladnutie, ktoré s oslabenou imunitou nepochybne súvisia. Zároveň priemerný spotrebiteľ má pravdepodobne vedomosť, že príčinou uvedených stavov môže byť aj oslabená imunita. Tiež je zrejmý všeobecný fakt, že posilnenie imunity môže viesť k tomu, že človek sa uvedeným zdravotným problémom vyhne, a teda sa nielen nenakazí, ale vyhne sa mu aj opakované prechladnutie, či chrípka. Keďže samotný produkt má schopnosti a účinky, ktoré s vyššie uvedenými zdravotnými stavmi súvisia, je možné považovať tvrdenia v reklame za opodstatnené a AK RPR sa nedomnieva, že by priemerný spotrebiteľ priznával produktu na základe reklamy nepomerne vyššiu úžitkovú hodnotu.   
 
 
  
 
 
 
 

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

14.10.2020

Arbitrážnu komisiu posilnil odborník na sociálne siete, influencer marketing a on-line reklamu

BRATISLAVA. Medzi členov Arbitrážnej komisie, ktorá posudzuje sťažnosti na reklamu a rozhoduje v otázkach reklamnej etiky reklamy...

25.9.2020

Tlačová správa zo 7. zasadnutia AK RPR

BRATISLAVA. Dňa 10. 09. 2020 sa konalo 7. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.