Tlačová správa z 2. zasadnutia AK RPR

Tlačová správa  z 2. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu v roku 2019
 
BRATISLAVA. Dňa 21. 02. 2019 sa konalo 2. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej samoregulácie v oblasti reklamy posúdila sťažnosti na 5 reklám s cieľom zistiť, či došlo k porušeniu Etického kódexu reklamnej praxe platného na území SR (ďalej len Kódex).
 
AK RPR prijala na svojom zasadnutí nasledujúce nálezy:
 
Vonkajšia reklama (roll-up): „Pivné stanice“, zadávateľa: sieť značky Beer station
Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby voči vizuálu reklamy, ktorá je umiestnená v obchodnom centre a komunikuje tzv. pivné stanice. Reklama zobrazuje človeka, ktorý je unavený z práce, má stres, problémy s financiami. V jeho stave ho príde „zachrániť“ pivo. Podľa sťažovateľa reklama naznačuje, že najlepším riešením životných problémov je pivo, resp. alkohol.
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť je opodstatnená. Vonkajšia reklama (roll-up): „Pivné stanice“, zadávateľa: siete značky Beer station je v rozpore s ustanovením čl. 35 ods. 3 písm. b) Kódexu. 
 
V predmetnom prípade si zadávateľ pri prezentácii alkoholického nápoja (piva) zvolil vonkajšiu reklamu (roll-up), umiestnenú v priestoroch obchodného centra, v ktorých sa nachádza aj pobočka siete  značky „Beer station“. Vizuál reklamy zobrazuje animované postavičky, pričom každá reprezentuje konkrétny stav: stres; financie; práca. AK RPR sa nestotožňuje s názorom zadávateľa, že vizuál reklamy je abstraktný, resp. že výrazové prostriedky reklamy nič konkrétne neznamenajú. Naopak, postavičky sú explicitne označené a bez ohľadu na to, že toto označenie je v anglickom jazyku, má AK RPR za to, že priemerný spotrebiteľ význam výrazov pozná a vie teda interpretovať aj pointu reklamy, ktorou je v tomto prípade jednoznačne odkaz na skutočnosť, že ak má človek stres, problémy s financiami, prípadne s prácou, „pomoc“ nájde v alkohole (v pive). Takúto komunikáciu však AK RPR nepovažuje za súladnú s Kódexom a má za to, že vizuál reklamy naznačuje, že alkohol je prostriedkom riešenia osobných problémov, čo nemožno považovať za súladné s Kódexom, a preto vyhodnotila reklamu ako porušujúcu Kódex.
 
Web stránka: „Za platby do ČR nezaplatíte ani cent“, zadávateľa: Fio banka, a. s., pobočka zahraničnej banky
Rada zaevidovala sťažnosť fyzickej voči komunikácii zadávateľa Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky na svojej webovej stránke. Sťažovateľ namieta voči tvrdeniu: „Za platby do ČR neplatíte ani cent“, ktoré považuje za klamlivé, pretože informácia o tom, že benefit je platný len pre platby v rámci Fio skupiny nie je dostatočne zrejmá.
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. Web stránka: „Za platby do ČR nezaplatíte ani cent“, zadávateľa: Fio banka, a. s., pobočka zahraničnej banky nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.   
 
V danom prípade sa AK RPR nestotožnila s názorom sťažovateľa a pri posudzovaná vychádzala okrem iného aj z tvrdenia zadávateľa, ktorý potvrdil, že platby v mene CZK a EUR sú pre klienta FIO banky zdarma bez ohľadu na to, či je účet príjemcu platby vedený vo Fio banke alebo v inej inštitúcii. Využitie tvrdenia „Za platby do ČR nezaplatíte ani cent!“ považuje AK RPR za opodstatnené a pravdivé. Na predmetnej webovej stránke sú zároveň informácie o platobnom styku medzi SR a ČR uvedené zrozumiteľne a jasne, a AK RPR sa nedomnieva, že by reklama obsahovala klamlivý údaj, či informáciu, ktorá by mohla spotrebiteľa uviesť do omylu. Naopak zadávateľ venoval komunikácii svojej ponuky dostatočnú pozornosť a reklama neporušuje Kódex. 
 
Vonkajšia reklama: „film Potomok“, zadávateľa: Forum Film Slovakia s.r.o.  
Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, voči vizuálu reklamy k filmu Potomok. Sťažovateľ uvádza, že v danom prípade reklama komunikuje žáner, ktorého obsah nie je vhodný pre deti (horor). Rovnako nevhodný pre deti je podľa sťažovateľa aj samotný vizuál kampane, s ktorým dieťa prichádza do kontaktu, keďže kampaň využíva nosiče vonkajšej reklamy, vrátane vitrín na zastávkach.
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. Vonkajšia reklama: „film Potomok“, zadávateľa: Forum Film Slovakia s.r.o. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.   
 
V danom prípade sa AK RPR s názorom sťažovateľa nestotožnila. Dominantným výrazovým prostriedkom reklamy je znázornenie hlavného hrdinu filmu, ktorý má časť tváre nalíčenú do podoby kostlivca. Predmetné zobrazenie AK RPR nepovažuje za porušujúce Kódex. Z vizuálu reklamy je zrejmé, že tvár dieťaťa je pomaľovaná, resp. že dieťa je v maske. S obdobnou maskou sú pritom deti konfrontované, nakoľko „kostlivec“ je pomerne obvyklým výrazovým prostriedkom či už vo filmoch pre deti, v rozprávkach alebo aj tak ako uvádza zadávateľ, v rámci karnevalových a fašiangových masiek. AK RPR sa preto nedomnieva, že by reklama mohla vo všeobecnosti u detí vyvolať či už zvýšený záujem o daný filmový žáner, prípadne strach a ani nie je toho názoru, že reklama by mohla mať negatívny dopad na maloletých vzhľadom na použité médiá vonkajšej reklamy. S ohľadom na tieto skutočnosti AK RPR vyhodnotila reklamu ako neporušujúcu Kódex.
 
Umiestnenie reklamy na vstupenke na detské podujatie, zadávateľa: Ticketportal SK, s.r.o.   
Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, voči umiestneniu reklamy na vstupenke na detské podujatie. Sťažovateľ poukazuje na to, že zaplatil za lístok, nie za reklamu. Ďalej sťažovateľ uvádza, že na vstupenke na detské podujatie sa nachádza reklama na podujatie pre dospelých, ktorá nie je vhodná pre deti.
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. Umiestnenie reklamy na vstupenke na detské podujatie zadávateľa: Ticketportal SK, s.r.o. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu. 
 
AK RPR sa v danom prípade nestotožnila s názorom sťažovateľa. V súvislosti s námietkou ohľadom toho, že zadávateľ všeobecne namieta voči umiestneniu reklamy na vstupenke ako takej, s tým, že  sťažovateľ „zaplatil za lístok, nie za reklamu“ AK RPR dáva do pozornosti, že v danom prípade spotrebiteľ platí za podujatie a vstupenka na podujatie je len akýmsi dokladom o zaplatení, ktorý oprávňuje spotrebiteľa zúčastniť sa na zakúpenom podujatí, avšak nie je produktom, za ktorý zadávateľ zaplatil. V predmetnom prípade ide pritom o digitálnu formu reklamy, ktorú nepersonalizuje zadávateľ, ktorý navyše explicitne uvádza spôsob úpravy vstupenky, a to názornou infografikou. AK RPR v tomto prípade taktiež brala do úvahy vyjadrenie zadávateľa, ktorý uviedol, že v prípade, ak si zákazník neželá vstupenku, súčasťou ktorej je aj reklama na iné podujatie, môže si zvoliť zakúpenie iného druhu vstupenky, prípadne reklamu z vytlačenej vstupenky odstrániť napríklad odstrihnutím. Spotrebiteľ má teda niekoľko možností, ako obdržať vstupenku aj bez reklamy, v prípade, že o ňu nemá záujem. Vo vzťahu ku konkrétnemu vizuálu reklamy, voči ktorej namieta sťažovateľ má AK RPR za to, že tento neobsahuje vyobrazenia alebo výrazové prostriedky, ktoré by porušovali všeobecné normy mravnosti alebo slušnosti. Postavy vyobrazených modelov, nie sú prezentované spôsobom, ktorý by bol vulgárny, či sexistický. Navyše AK RPR vychádza aj zo skutočnosti, že kultúrne a spoločenské podujatia, vrátane detských, ktoré zadávateľ v rámci svojej činnosti ponúka, sú zakúpené dospelou osobou, ktorej sú doručené aj vstupenky, pričom práve dospelá osoba v konečnom dôsledku rozhodne aj o tom, v akej podobe, a či vôbec bude vstupenka k dispozícii aj deťom a maloletým. S ohľadom na tieto skutočnosti považuje AK RPR za neporušujúcu Kódex.   
 
Vonkajšia reklama: „film Ostrým nožom“, zadávateľa: CONTINENTAL FILM, s.r.o.  
Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, voči reklame k filmu „Ostrým nožom“. Sťažovateľ poukazuje na to, že reklama pozostáva z vitríny, v ktorej je z oboch strán zakrvavená košeľa, čo môže podľa jeho názoru negatívne vplývať na deti. Naturalistické aranžmán môže ohrozovať senzibilitu mládeže, a najmä detí, ktoré môžu červenú farbu považovať za skutočnú krv.
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. Vonkajšia reklama: „film Ostrým nožom“, zadávateľa: CONTINENTAL FILM, s.r.o. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.   
 
V danom prípade sa AK RPR nestotožnila s názorom sťažovateľa. Cieľom reklamy je propagácia filmu, ktorého príbeh je čiastočne inšpirovaný skutočnou udalosťou – vraždou študenta Daniela Tupého. Je pravdou, že uvedená reklama využíva expresívnejšie výrazové prostriedky, avšak AK RPR má za to, že vizuál reklamy je priamo v súlade s komunikačným posolstvom a predstavuje určitú metaforu s jasným odkazom na motív filmu. Finálna podoba reklamy, v podobe inštalácie „zakrvavenej“ košele teda má svoje opodstatnenie a relevanciu. Zároveň je potrebné uviesť, že inštalácia je názorná a primeraná závažnosti téme, pričom zadávatelia nezasiahli do ľudskej dôstojnosti, cti alebo ochrany osobnosti, reklama tiež nie je diskriminačná alebo kontroverzná vo vzťahu k inému základnému právu. Ohľadom možného vplyvu na maloletých, AK RPR prihliadla okrem iného aj na skutočnosť, že predmetná reklama, v podobe reálnej inštalácie pozostávala z jedného kusu vizuálu. Ten bol síce umiestnený na zastávke MHD, a teda na mieste, kde je možné predpokladať vyššiu koncentráciu ľudí, vrátane skupín osôb, ktorým reklama primárne určená nie je (napríklad malé deti), avšak AK RPR sa nedomnieva, že predmetná reklama môže mať na tieto skupiny negatívny dopad. Významnú úlohu v tomto smere totiž zohráva moment rodiča, prípadne inej dospelej osoby, v sprievode ktorej sa deti na zastávke pohybujú. Práve tá by dieťaťu mala okolnosti inštalácie reklamy ako aj jej celkového vizuálu vedieť primerane vysvetliť. AK RPR má za to, že zadávateľ pripravoval reklamu s pocitom zodpovednosti voči spotrebiteľovi a reklamu nepovažuje za porušujúcu Kódex. 
 

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

21.5.2020

Raňajky s reklamou: Prečo by značky mali robiť dobro? Je goodvertising iba póza alebo má zmysel aj pre biznis?

    Milí priaznivci Raňajok s reklamou,   pozývame Vás na ďalší event zo série...

7.5.2020

Tlačová správa zo 4. zasadnutia AK RPR

BRATISLAVA. Dňa 23. 04. 2020 sa konalo 4. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.