Tlačová správa z 2. zasadnutia AK RPR

Otvorenie účtu”, zadávateľ mBank, BRE Bank SA.

Sťažnosť  fyzickej osoby sa týkala  informácií ohľadne rýchlosti  otvorenia si účtu v spoločnosti mBank / 5 minút /, ktoré sú podĺa neho nepravdivé a zavádzajúce.
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená a informácie týkajúce sa otvorenia účtu v spoločnosti mBank, BRE Bank SA, nie sú  v rozpore s Etickým kódexom.

Informácie na webovej stránke spoločnosti mBank týkajúce sa otvorenia si účtu sú uvedené zrozumiteľne a dostatočne jasne, symbolických 5 minút je doplnené tvrdením „o ostatné sa  radi postaráme my“ vyjadrujúcim postupnosť ďalšieho riešenia záležitosti. Uvedenie časového limitu 5 minút sa vzťahuje na zadanie  údajov do elektronickej žiadosti a vyjadruje skutočnosť, že vyplnenie žiadosti nie je komplikované a nezaberie veľa času.


 
Reklamná kampaň “4% Najväčší hit vašich peňazí”, zadávateľ: Dexia Banka Slovensko, a.s.

Sťažnosť fyzickej osoby sa týkala reklamnej kampane  - Inernet, print, billboard a televízneho spotu Dexia banky “4% Najväčší hit vašich peňaží”, ktorá má údajne  zavádzajúci charakter, najmä jeho slogan „Úplne všetko bez poplatkov“. Tvrdenie nie je podľa sťažovateľa pravdivé, pretože sa ponuka viaže na spoplatňovaný balík služieb v banke.
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosť je čiastočne opodstatnená. Reklama uverejnená na Internete, v printoch a na billboardoch nie je v rozpore s kódexom. V prípade  televízny spotu  “4% Najväčší hit vašich peňaží”, AK rozhodla, že tento je v rozpore   s ustanoveniami bodu 4.1. a 4.4.b časti II  Etického kódexu.
 V televíznom spote, na rozdiel od ostatných reklamných nosičov, je jednoznačné tvrdenie „navyše všetko, úplne všetko bez poplatkov“. Toto tvrdenie je zavádzajúce, pretože samotná ponuka je podmienená viazanosťou prostriedkov, čo v spote nebolo  komunikované  vôbec.
 

Reklamná kampaň “7% ročné účtovanie”, zadávateľ Všeobecná úverová banka, a.s.

Sťažnosť fyzickej osoby sa týka printovej reklamy spoločnosti Všeobecná úverová banka, a.s. pod názvom “7%  účtovanie”, ktorá je podľa neho zavádzajúca, pretože  neuvádza úrok na jeden rok, ale na dva. Podľa neho tým VÚB ovplyvňuje spotrebiteľa na základe zavádzajúcich a nesprávnych údajov  zároveň spôsobuje ujmu konkurenčným produktom.


AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená a predmetná reklama „7 % účtovanie“ spoločnosti Všeobecná úverová banka, a.s. nie je v rozpore s Etickým kódexom.

Informácie týkajúce sa ponuky VUB sú v reklame uvedené dostatočne čitateľne a zrozumiteľne a nemôžu teda bežného spotrebiteľa zaviesť. Takisto tvrdenie „termínovaný vklad porazí všetky ostatné úroky“ nemožno jednoznačne chápať ako útok na iné produkty iných súťažiteľov – pretože sa môže chápať napríklad ako  porovnanie  s ostatnými  produktmi VUB. 
 
 

Reklamná kampaň  “Výnos až 22 % “, zadávateľ: Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.

Sťažnosti troch fyzických osôb sa týkajú reklamnej kampane “Výnos až 22 % “ Prvej stavebnej sporiteľne, a.s. Informácie o zisku sú podľa sťažovateľov údajne zavádzajúce a nepravdivé.

 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosti nie sú je opodstatnené a predmetná reklamná kampaň „Výnos až 22% “ spoločnosti Prvá stavebná sporiteľňa , a.s. nie je v rozpore s Etickým kódexom.

Podmienky a benefity ponuky „Výnos až 22 %“ sú  komunikované ako maximálne možné  pre klienta, aj s uvedením, že  platia len pre rok 2008 , pre rok 2009 a ďalšie sú v texte uvedené úrokové sadzby a bonusy nižšie, v súlade s podmienkami.  Toto posolstvo je vyjadrené  aj vetou : „Tento rok  môžete sporením získať výnos až 22 %“.


Brožúra „Je rozumné vzdávať sa vlastných úspor?““, zadávateľ: AXA d.s.s., a.s.

Sťažnosť fyzickej osoby sa týka informácií v reklamnej brožúre a na webovej stránke spoločnosti AXA d.s.s., a.s. o odchode z DDS späť do 1.piliera, do Sociálnej poisťovne. Podľa sťažovateľa AXA odrádza svojich klientov údajne nepravdivým tvrdením, že tým prídu o svoje úspory, čím jednak spoločnosť využíva motív strachu, nedostatok skúseností klientov a zneužíva ich dôveru.

 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosť nie je  opodstatnená a informácie na webovej stránke a v predmetná brožúra  „Je rozumné vzdávať sa vlastných úspor?“,  spoločnosti  AXA d.d.s., a.s. nie sú v rozpore s Etickým kódexom.

Spoločnosť AXA poskytuje vo svojej brožúre a na svojej stránke informácie o možnosti vystúpenia zo systému starobného dôchodkového sporenia spôsobom, ktorý nezneužíva dôveru klientov a ani nevyužíva motív strachu.  Tvrdenie, že klienti prídu o svoje úspory nie je zavádzajúce, pretože DDS je naozaj povinná previesť Sociálnej poisťovni sumu zodpovedajúcu aktuálnej hodnote osobného dôchodkového účtu klienta, ktorý sa rozhodne vystúpiť z 2.piliera.
Reklamná kampaň „Investičné poistenie Euromilionár“, zadávateľ:Wustenrot poisťovňa, a.s.
Sťažnosť fyzickej osoby sa týka kampane spoločnosti Wustenrot poisťovňa a.s. v elektronických médiách, v ktorej sa podľa sťažovateľa tvrdí, že pri investičnom životnom poistení v ich poisťovni je možný zisk do konci doby poistenia vo výške 1 milióna eur. Podľa sťažovateľa je toto tvrdenie zavádzajúce, nereálne a nekorektné.
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosť je nie je opodstatnená a predmetná reklama  „Investičné poistenie Euromilionár“, spoločnosti Wustenrot poisťovňa, a.s.  je v rozpore s ustanovením bodu     časti    kódexu.
Informácie ohľadne podmienok investičného životného sporenia „Euromilionár“ sú na stránke spoločnosti Wustenrot poisťovňa, a.s. komunikované dostatočne transparentne a zrozumiteľne, pričom pri splnení zadaných predpokladov   môže byť dosiahnutie propagovanej výšky zisku reálne.

Svetelný billboard „Plochy pre vaše nápady“
zadávateľ: Bigmedia Slovensko
Sťažnosť jednej fyzickej osoby sa týka svetelného billboardu umiestneného na križovatke Šancovej a Štefanovičovej ulici v Bratislave.
Je na ňom zobrazená žena v negližé, ktorá sa po rozsvietení ,  cca  po 17.00 hod. ,odhalí natoľko, že zostane prakticky nahá. Podľa sťažovateľa je takéto umiestnenie  vizuálu  na verejnom priestranstvne dostupného aj deťom neetické.
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosť  je  opodstatnená a predmetný billboard „Plochy pre nápady“, spoločnosti   Bigmedia Slovensko je v rozpore s ustanovením bodov 2.1 časti II kódexu.
 Prezentácia ľudského tela musí byť uskutočnená s plným zvážením jej vplyvu na všetky typy spotrebiteľov, čo sa v  tomto prípade nedodržalo vzhľadom na zvolené médium a nevhodne vybraný motív. Umiestnenie bigboardu s takýmto motívom na rušnej križovatke nie je vhodné, vzhľadom  na dostupnosť bigboardu pre rôzne skupiny recipientov, aj maloletých, ktorí sa bežne v čase okolo 17.oo hod. môžu na týchto miestach vyskytovať.
 Leták proti fajčeniu zadávateľ: Stop fajčeniu

Sťažnosť fyzickej osoby sa týka vizualu letáku kampane, ktorý podľa sťažovateľa zastrašujúcim a neestetickým spôsobom odrádza od fajčenia.
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosť nie je  opodstatnená  a predmetný leták hnutia Stop fajčeniu nie je v rozpore s kódexom.
Predmetná reklama je oficiálnym informačným letákom WHO a napriek využitiu silného grafického zobrazenia škodlivého vplyvu fajčenia na jednotlivé orgány a časti tela fajčiara, vzhľadom na použité médium – leták - neporušuje etický kódex.

Easy karta, zadávateľ: T-Mobile Slovensko, a.s.
Sťažnosť fyzickej osoby sa týka informácií zverejnených na diskusných internetových fórach  ohľadne nedoručovania SMS správ na Easy karte s nulovým kreditom. Podľa sťažovateĺa je  to nekorektné voči užívateľom, ktorí za odoslanie SMS správy už zaplatili.
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená.
Relevantné informácie o podmienkach služby týkajúcich sa Easy karty sú uvedené dostatočne jasne a zrozumiteľne. Na webovskej stránke zadávateľa je uvedené, že „ak začneš hovor s nedostatočným kreditom alebo počas hovoru svoj kredit vyčerpáš, hovor bude prerušený.“ Napriek tomu však spoločnosť  zabezpečuje, aby aj pri nulovom kredite  na EASE karte bolo možné až do ukončenia jej platnosti prijímať tak hovory, ako aj SMS. 

Reklamná kampaň „Volajte zadarmo až na 10 čísel“, zadávateľ: Orange Slovensko, a.s.
Sťažnosti troch fyzických osôb sa týkajú reklamnej kampane „Volajte zadarmo až na 10 čísel“ spoločnosti Orange Slovensko, a.s., ktorej tvrdenie o bezplatnej ponuke hovorov zadarmo je zavádzajúce, keďže je podmienené spoplatneným mesačným paušálom a bezplatné hovory sú podmienené stanoveným časovým obmedzením. Reklamná kampaň bola vedená formou letákov, v printoch a v televízii.
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosti sú v časti týkajúcej sa reklamy v televízii   opodstatnené a reklama - televízny spot „Volajte zadarmo až na 10 čísel“ spoločnosti Orange Slovensko a.s.  je v rozpore s ustanovením bodu 4.4. písm.  a/ a b/ časti II Etického kódexu.
V prípade kampane Volajte zadarmo až na desať čísel spoločnosti Orange nie sú v  spote dostatočne jasne vysvetlené ani základné podmienky ponuky  a ani ďalšie – napr. časové obmedzenia. Informácie o podmienkach sú v spote uvedené formou, ktorá je  pre recipienta nečitateľná a nezrozumiteľná.

Reklamná kampaň „Happy Hour“, zadávateľ: Orange Slovensko, a.s.
Sťažnosť   fyzickej  osoby sa týka reklamnej kampane „ Happy Hour“ spoločnosti Orange Slovensko, a.s. , ktorej tvrdenie o bezplatnej ponuke hovorov je zavádzajúce, keďže je podmienené spoplatneným mesačným paušálom.
  AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená a predmetná reklama „ Happy Hour“ spoločnosti Orange Slovensko a.s. nie je v rozpore s Etickým kódexom.
V prípade reklamnej kampane „Happy Hour“ nebola komunikovaná bezplatná ponuka.  Všeobecne sa v rámci akcie Happy Hour ponúka zvýhodnenie, zľava na určité časové obmedzenie, čo daná reklama vo všetkých  reklamných nosičoch dostatočne zrozumiteľne komunikovala.

TV spot „O2 Narovinu Špeciál“, zadávateľ: Telefónica O2 Slovakia, s.r.o.
Sťažnosť  fyzickej osoby sa  týka  prezentácie produktov v  TV spotu  „O2 Narovinu Špeciál“ spoločnosti Telefónica O2 Slovensko. V spote su spomenuté len polovičné ceny, fakt, že platia iba 6 mesiacov, a to len v prípade dobitia pravidelne každý mesiac o 250 Sk nie je zvýraznený.
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosť je opodstatnená a predmetný televízny spot „O2 Narovinu Špeciál“  spoločnosti  Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. , a.s.  je v rozpore s ustanovením bodu 4.4. a.b. časti II Etického kódexu.
Informácie o ponuke sú komunikované zreteľným spôsobom, s prijateľnou nadsázkou, s výnimkou podstatnej podmienky, t.j., že kartu je potrebné dobíjať každý mesiac o 250,- Sk bez ohľadu na to či tam ešte je alebo nie je kredit.

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

21.5.2020

Raňajky s reklamou: Prečo by značky mali robiť dobro? Je goodvertising iba póza alebo má zmysel aj pre biznis?

    Milí priaznivci Raňajok s reklamou,   pozývame Vás na ďalší event zo série...

7.5.2020

Tlačová správa zo 4. zasadnutia AK RPR

BRATISLAVA. Dňa 23. 04. 2020 sa konalo 4. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.