Tlačová správa z 10. zasadnutia AK RPR

BRATISLAVA. Dňa 09. 12. 2021 sa konalo 10. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej samoregulácie v oblasti reklamy posúdila sťažnosti na 4 reklamy s cieľom zistiť, či došlo k porušeniu Etického kódexu reklamnej praxe platného na území SR (ďalej len Kódex).
 
AK RPR prijala na svojom zasadnutí nasledujúci nálezy:
 
Rozhlasový spot: „Budúcnosť je vaša“, Zadávateľa: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Rada zaevidovala sťažnosť od štyroch fyzických osôb voči rozhlasovému spotu, zadávateľa Slovenská sporiteľňa, a.s. Sťažovatelia poukazujú na časť spotu, v rámci ktorého zaznie od dieťaťa otázka: „Mami a čo je to sex?“. Uvedené považujú sťažovatelia za nevhodné, najmä vo vzťahu k deťom, nakoľko deti majú tendenciu veci opakovať a reklama ich motivuje k vyslovovaniu rovnakej otázky, čo nemožno považovať za etické a zodpovedné.
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosti nie sú opodstatnené. Rozhlasový spot: „Budúcnosť je vaša“, zadávateľa: Slovenská sporiteľňa, a.s. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu. 
 
V danom prípade sa AK RPR nestotožnila s názorom sťažovateľov. Reklamný príbeh je postavený na dialógu mamičky so synom, ktorá mu vysvetľuje ako prišiel na svet. Je pravdou, že dialóg sa končí chlapcovou otázkou: „Mami a čo je to sex?“, voči využitiu ktorej v kontexte slušnosti a možného negatívneho dopadu na maloletých namietajú aj sťažovatelia. AK RPR sa nedomnieva, že uvedené tvrdenie, prípadne iné výrazové prostriedky použité v spote by porušovali všeobecné normy mravnosti či slušnosti a reklama podľa názoru AK RPR ani neobsahuje prvky, ktoré by znižovali ľudskú dôstojnosť. AK RPR si uvedomuje určitú mieru provokácie a akceptuje aj to, že vybraná časť verejnosti môže vnímať predmetné tvrdenie použité v reklame citlivejšie, resp. negatívne, avšak v tomto prípade má za to, že ide skôr o subjektívne hodnotenie a posúdenie reklamy samotnými sťažovateľmi. Otázka, ktorú v závere spotu chlapec mame kladie, nie je neslušná a nie je využitá ani v takom význame, ktorý by evokoval napríklad dvojzmysel či vulgarizmus. Pojem „sex“ nie je možné automaticky vnímať v negatívnej, či neslušnej konotácii a v tomto smere zo spotu takáto interpretácia ani nevyplýva. V predmetnom prípade nie je slovné spojenie dehonestujúce ani vo vzťahu k samotnému významu slova sex. AK RPR brala do úvahy skutočnosť, že forma spracovania reklamy, a teda aj reklama samotná môže vzbudiť u ľudí záujem (či už pozitívny alebo aj negatívny) a v tomto kontexte ako aj s ohľadom na to, že zadávateľ si zvolil komunikačné médium reklamy, ktoré je svojim charakterom dostupné všetkým cieľovým skupinám, môže nejakým spôsobom zaujať aj cieľovú skupinu detí a maloletých, avšak zároveň si AK RPR nemyslí, že reklama by mala mať na tieto skupiny negatívny dopad. Ak totiž reklama nejakým spôsobom zaujme mladšie dieťa, ktoré napríklad ešte nevie vyhodnotiť jej význam, prípadne reklama v ňom vzbudí zvedavosť a začne klásť napríklad rodičovi otázky, je to práve dospelá osoba, ktorá by mala dieťaťu primerane jeho veku vedieť predmetnú reklamu vysvetliť, pričom ako bolo uvedené vyššie reklama neobsahuje také prvky a zobrazenia, ktoré môžu mať negatívny vplyv na morálny vývoj dieťaťa.  
 
TV spot: „Budúcnosť je vaša“, zadávateľa: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Rada zaevidovala sťažnosti od dvoch fyzických osôb voči TV spotu, zadávateľa Slovenská sporiteľňa, a.s. Sťažovatelia poukazujú na moment pôrodu, ktorý je súčasťou deja reklamy. V prvej sťažnosti sťažovateľ vyjadruje názor, že ženy pri pôrode trpia a pripomínanie pôrodu v rámci reklamy je neprípustné. Reklama podľa sťažovateľa vyvoláva bolestivé spomienky a vracia veľmi veľa žien s ťažkým priebehom pôrodu, ktorý bol traumatizujúci do minulosti. V druhej sťažnosti sťažovateľ uvádza, že obsah reklamy je pre maloleté deti absolútne nevhodný. Reklama podľa jeho názoru vzbudzuje odpor, pohoršenie a traumu pre deti na celý život. Od rozkročených nôh, bolesť až po veľmi necitlivé zobrazenie bábätka špinavého od plodovej vody a pôrodných ciest. Sťažovateľ taktiež považuje takéto zobrazenie v reklame za nemorálne a zdraviu škodlivé, nakoľko uvedená scéna môže u mamičiek, ktoré mali ťažký pôrod vyvolať ťažké stavy pri spomienke na svoj pôrod.
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosti nie sú opodstatnené. TV spot: „Budúcnosť je vaša“, zadávateľa: Slovenská sporiteľňa, a.s. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu. 
 
V predmetnom prípade sa AK RPR s názorom sťažovateľov nestotožnila. Je pravdou, že reklama v predmetnom prípade, v rámci svojho komunikačného posolstva, ktorým je o.i. aj oslava života zachytáva moment príchodu dieťatka na svet. Využitie predmetného námetu v kontexte komunikačného posolstva a s ohľadom na celkové spracovanie spotu AK RPR nepovažuje za neetické. Reklama neobsahuje také zobrazenia, či výrazové prostriedky, ktoré by boli dehonestujúce, vulgárne, či v rozpore so všeobecnými normami mravnosti, či slušnosti. Moment pôrodu je v reklame zachytený skôr symbolicky, zábery na rodiacu mamičku sú decentné a prezentované skôr v náznakoch, a neobsahujú prvky, ktoré by znižovali ľudskú dôstojnosť. Navyše spot je sprevádzaný príjemnou hudbou a hovoreným slovom, ktoré v tomto prípade ešte posilňujú pozitívne posolstvo reklamy. AK RPR si uvedomuje, že pôrod môže byť u vybranej časti mamičiek vo všeobecnosti sprevádzaný aj negatívnymi spomienkami, na druhej strane reklama nie je spracovaná spôsobom, ktorý by takéto vnímanie podporoval a naopak, v závere spotu, kedy mamička drží v náručí svoje bábätko je prítomná vyslovene pozitívna emócia. AK RPR sa taktiež nedomnieva, že by reklama mohla mať negatívny dopad na deti, či maloletých. Ak totiž reklama nejakým spôsobom zaujme mladšie dieťa, ktoré napríklad ešte nevie vyhodnotiť jej význam, prípadne reklama v ňom vzbudí zvedavosť a začne klásť napríklad rodičovi otázky, je to práve dospelá osoba, ktorá by mala dieťaťu primerane jeho veku vedieť predmetnú reklamu vysvetliť, pričom ako bolo uvedené vyššie reklama neobsahuje také prvky a zobrazenia, ktoré môžu mať negatívny vplyv na morálny vývoj dieťaťa.  
 
Internetová reklama (článok umiestnený na web stránke zadávateľa): „V Lidli si nemusíte vyberať medzi kvalitou a cenou“, zadávateľa: Lidl Slovenská republika v.o.s. 
Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, voči článku, ktorý je uverejnený na internetovej stránke zadávateľa Lidl Slovenská republika v.o.s. Sťažovateľ poukazuje len všeobecne na tvrdenie „Kvalita alebo výhodná cena? V Lidli si vyberať nemusíte“ a priložil tlačovú správu - vyhlásenie poslanca NRSRz ktorej vyplýva aj namietanie tvrdenia „Naša ponuka je založená na produktoch privátnych značiek, teda na výrobkoch, ktoré si môžete kúpiť iba v Lidli. Naše produkty tvoríme od základov. Neustále pritom myslíme na to, aby vysoká kvalita a čerstvosť išli vždy ruka v ruke s nízkou cenou.“, ktoré považuje za klamlivé,  s odvolaním sa na viacero káuz (stiahnutie produktu, ktorý obsahoval zvýšenú prítomnosť látky THC, stiahnutie privátnej značky mlieka Pilos, kvôli mikrobiálnej kontaminácii, stiahnutie bravčového mäsa, ktoré nariadili českí potravinoví kontrolóri, kvôli prekročenému množstvu antibiotík, obsah zakázanej látky v bielej paprike). Sťažovateľ nekonkretizoval ďalšie reklamné kampane.  
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. Internetová reklama (článok umiestnený na web stránke zadávateľa, ktorý obsahoval namietané tvrdenia): „V Lidli si nemusíte vyberať medzi kvalitou a cenou“, zadávateľa: Lidl Slovenská republika v.o.s. nie  je v rozpore s ustanoveniami Kódexu. 
 
V predmetnom prípade AK RPR neuznala námietky sťažovateľa a pri posudzovaní vychádzala o.i. aj zo skutočnosti, že obsahom článku je primárne informovanie spotrebiteľov o získaní ocenenia „Obchodník roka 2013/2014/2015 – cena verejnosti“, pričom zadávateľ v článku okrem tejto skutočnosti uvádza aj viaceré skutočnosti, ktoré sú z hľadiska aktivít spoločenskej zodpovednosti pre neho významné. Je pravdou, že predmetný článok apeluje aj na skutočnosť, že zadávateľ sa snaží zákazníkom ponúkať kvalitné produkty za prijateľné ceny. Táto skutočnosť však nie je zákazníkom prezentovaná spôsobom, ktorý by bol viacvýznamový, nezrozumiteľný či inak schopný uviesť spotrebiteľov do omylu. Tvrdenia uvedené v rámci článku AK RPR nepovažuje za klamlivé ani v kontexte skutočností, na ktoré sa odvoláva sťažovateľ, resp. uvedené výnimočné okolnosti, za ktorých došlo aj podľa slov zadávateľa k stiahnutiu vybraných výrobkov z trhu, na základe kontroly kvality, ktorá nebola vyhovujúca je v tomto prípade skôr možné vnímať ako ďalšiu deklaráciu toho, že zadávateľ dbá o to, aby svojim zákazníkom ponúkal produkty vo vyhovujúcej kvalite. Uvedené preto AK RPR nepovažuje za informáciu, či údaj, ktorý by mohol mať vplyv na prehodnotenie pravdivosti obsahu článku a taktiež nie je toho názoru, že by predmetný článok obsahoval informácie, ktoré môžu spotrebiteľa uviesť do omylu. 
 
 

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

22.12.2021

Tlačová správa z 10. zasadnutia AK RPR

BRATISLAVA. Dňa 09. 12. 2021 sa konalo 10. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej...

26.11.2021

Tlačová správa z 9. zasadnutia AK RPR

Tlačová správa z 9. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu v roku 2021 BRATISLAVA. Dňa 11. 11. 2021 sa konalo 9....

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.