Tlačová správa z 10. zasadnutia AK RPR

Tlačová správa z 10. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu v roku  2013
 
BRATISLAVA. Dňa 5.12.2013 sa konalo 10. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej samoregulácie v oblasti reklamy posudzovala sťažnosti na 14 reklám s cieľom zistiť, či došlo k porušeniu Etického kódexu reklamnej praxe platného na území SR (ďalej len Kódex).
 
AK RPR prijala na svojom zasadnutí nasledujúce nálezy:
 
 
TV spoty: „Flora“ zadávateľa: Unilever Slovensko, spol. s r.o.
 
Rada obdržala sťažnosť fyzickej osoby na televíznu reklamu spoločnosti Unilever Slovensko, spol. s r. o., ktorá propaguje produkt značky Flora. Sťažnosť je namierená voči tvrdeniu, že rastlinný tuk Flora pomáha udržiavať správnu hladinu cholesterolu v krvi a tým je zdraviu prospešný, aj pre srdce. Sťažovateľ považuje dané tvrdenie za klamlivé a zavádzajúce, keďže nie je vedecky podložené.
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. TV spoty: „Flora“ zadávateľa: Unilever Slovensko, spol. s r.o. nie sú v rozpore s ustanoveniami Kódexu.
 
V danom prípade sa AK RPR nestotožnila  s názorom sťažovateľa. Predmetná TV reklama je súčasťou dlhodobej reklamnej kampane, ktorá apeluje na zdravý životný štýl, so zameraním sa na problematiku zdravého srdca, s cieľom ovplyvniť a zmeniť pasívny postoj verejnosti k zdraviu svojho srdca. Reklamný príbeh  prezentuje produkt ako jednu z možností zlepšenia životosprávy. Pri posudzovaní opodstatnenosti tvrdení využitých v reklame, vychádzala AK RPR najmä zo skutočnosti, že výživové a zdravotné tvrdenia o potravine v reklame musia byť vedecky zdôvodnené a  používané v znení schválenom Nariadením Komisie Európskej únie č. 432/2012 zo 16. mája 2012, čo v danom prípade bolo zadávateľom preukázané. Z tohto dôvodu AK RPR nepovažuje predmetnú reklamu za porušujúcu Kódex.
 
 
Slogan spoločnosti: „Axa viac ako štandard“ zadávateľa: AXA životní pojišťovna, a.s. – pobočka poisťovne z iného členského štátu
 
Rada obdržala sťažnosť fyzickej osoby voči sloganu v znení „AXA viac ako štandard“. Sťažovateľ je toho názoru, že uvedené tvrdenie je nepravdivé, zavádzajúce a že na základe predmetného sloganu bol pri poistení svojej nehnuteľnosti uvedený do omylu, pretože sa domnieval , že spoločnosť automaticky ponúka viac ako je bežný štandard poistenia, a preto nevenoval dostatočnú pozornosť poistným podmienkam. V dôsledku tejto skutočnosti prehliadol skutočnosť že poistenie majetku proti povodniam a záplavám nie je automaticky súčasťou ponuky, ale je potrebné si toto riziko pripoistiť. 
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. Slogan: „AXA viac ako štandard“ zadávateľa: AXA životní pojišťovna, a.s. – pobočka poisťovne z iného členského štátu nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.
 
AK RPR sa nestotožnila s názorom sťažovateľa, že firemný slogan, voči ktorému namieta sťažovateľ, môže v prípade predmetnej poistnej ponuky uviesť spotrebiteľa do omylu. Slogan vo všeobecnosti vyjadruje firemnú filozofiu a identitu spoločnosti a neobsahuje podrobné podmienky pre konkrétnu ponuku. Tieto sú uvedené v poistnej zmluve, podpisom ktorej poistník potvrdzuje, že je s nimi oboznámený a uzrozumený. V prípade poistenia nehnuteľnosti obsahuje poistná zmluva okrem taxatívneho vymenovania udalostí, ktoré sú automaticky súčasťou poistného produktu, aj dostatočne viditeľné a zrozumiteľné upozornenie, že poistenie domácnosti v prípade povodní a záplav si vyžaduje  pripoistenie. Spotrebiteľ bol tak dostatočne informovaný o konkrétnych parametroch ponuky a AK RPR si nemyslí, že na základe firemného claimu v znení „Axa, viac ako štandard“, sa môže spotrebiteľ mylne domnievať, že súčasťou poistenia sú aj ďalšie  pripoistenia, ktoré nie sú uvedené v poistnej zmluve. AK RPR sa preto s názorom sťažovateľa nestotožnila a sťažnosť vyhodnotila ako neopodstatnenú. 
 
 
Web stránka zadávateľa: „Nové CD exkluzívne len v Panta Rhei“ zadávateľa: Panta Rhei, s.r.o.
 
Rada obdržala sťažnosť fyzickej osoby na informácie uvedené na web stránke zadávateľa, prostredníctvom ktorých informuje o možnosti zakúpenia nového hudobného albumu speváčky Jany Kirschner. Sťažovateľ považuje výrok v znení „Nové CD exkluzívne len v Panta Rhei“ za  zavádzajúci, keďže slovo exkluzívne v spotrebiteľovi vyvoláva dojem, že CD je možné zakúpiť len v Panta Rhei, čo však nie je pravda, pretože album je v predaji aj na webovej stránke www.slnkorecord.sk. 
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. Web stránka zadávateľa: „Nové CD exkluzívne len v Panta Rhei“ zadávateľa: Panta Rhei, s.r.o. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.
 
V danom prípade AK RPR vychádzala pri posudzovaní okrem iného aj zo skutočnosti, že stránka www.slnkorecord.sk (Ing. Jana Lokšenicová), je vydavateľom albumu Jany Kirschner a ako vydavateľ vykonáva aj autorské práva. Vydavateľ udelil spoločnosti Panta Rhei výhradné právo na rozširovanie albumu predajom. Spoločnosť Panta Rhei je jediným subjektom, u ktorého možno album zakúpiť okrem internetového obchodu aj priamo v kamenných pobočkách spoločnosti a AK RPR má za to, že využitie výrazu „exkluzívne“ v rámci reklamnej komunikácie bolo opodstatnené a nie je v rozpore s Kódexom. 
 
 
Reklamná kampaň (rozhlasový spot, web stránka zadávateľa): „Rozdávame 100 tabletov týždenne“, zadávateľa: Alza cz. a.s.
 
Rada obdržala sťažnosť fyzickej osoby voči reklamnej kampani, ktorou zadávateľ komunikoval spotrebiteľskú súťaž, pri ktorej spotrebitelia mohli získať tablet. Sťažovateľ považuje tvrdenie „Rozdávame 100 tabletov týždenne“ za zavádzajúce, pretože zadávateľ žiadnym spôsobom neuvádza skutočnosť, že 100 tabletov rozdáva na území Slovenska aj Českej republiky.
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť je opodstatnená. Reklamná kampaň: „Rozdávame 100 tabletov týždenne“, zadávateľa: Alza cz. a.s.  je v rozpore s ustanoveniami čl. 12  ods. 1 Kódexu.
 
V danom prípade sa AK RPR stotožnila s názorom sťažovateľa. Dominantným výrazovým prostriedkom reklamy je slogan v znení „Rozdávame 100 tabletov týždenne“. Zadávateľ síce komunikoval podmienky spotrebiteľskej súťaže rôznymi kanálmi (napríklad vytvorením samostatnej podstránky na internete, zverejnením pravidiel súťaže), avšak nikde a ani v samotných pravidlách súťaže neuviedol skutočnosť, že 100 tabletov - ceny do súťaže sú rozdávané v rámci dvoch rozdielnych trhov, Českej a Slovenskej republiky, čo považuje AK RPR za významnú charakteristiku súťaže. Z predmetnej komunikácie môže spotrebiteľ nadobudnúť mylný dojem, že spoločnosť poskytuje 100 tabletov týždenne pre zákazníkov, ktorí si zakúpili tovar na Slovensku, čo však vzhľadom na vyššie uvedené nie je pravda. AK RPR má preto za to, že reklama zneužíva dôveru priemerného spotrebiteľa a využíva nedostatok jeho skúseností a znalostí, čím porušuje Kódex.      
 
 
TV spot: „Deli arašídová“, zadávateľa: Nestlé Slovensko s.r.o.
 
Rada obdržala sťažnosť fyzickej osoby na TV spot, ktorý propaguje arašidovú tyčinku Deli. Sťažovateľ je toho názoru, že predmetná reklama je nevhodná a môže podporovať násilie na deťoch a kanibalizmus. 
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. TV spot: „Deli arašidová“ zadávateľa: Nestlé Slovensko s.r.o. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.
 
AK RPR sa nestotožnila s vyššie uvedeným názorom sťažovateľa. Reklamný spot má podobu animovaného príbehu, ktorý využíva prípustnú mieru humoru a reklamného nadsadenia, ktoré sú bežnými výrazovými prostriedkami reklamy. V reklame nie sú zobrazené ľudské bytosti, dospelí a ani deti, a reklama taktiež nezobrazuje správanie, ktoré by propagovalo násilie.  Navyše, reklama bola vysielaná vo večerných hodinách, s cieľom osloviť  dospelého diváka. AK RPR je toho názoru, že primeraná forma zveličenia a použitý vtip sú v reklame zrejmé a ľahko identifikovateľné a preto si nemyslí, že  priemerný spotrebiteľ by mohol reklamu brať doslovne a domnievať sa, že podporuje kanibalizmus. AK RPR vyhodnotila reklamu ako neporušujúcu Kódex. 
 
 
Billboard: „Afrodity“, zadávateľa: Afrodity.sk/Pavel Novomeský
 
Rada obdržala sťažnosť fyzickej osoby na billboardovú reklamu, ktorá propaguje internetový portál www.afrodity.sk. Sťažovateľ je toho názoru, že vizuál reklamy, na ktorom je vyobrazená žena v erotickom oblečené nie je možné považovať za čestný, decentný a ani slušný. Sťažovateľ namieta aj voči umiestneniu reklamy pri kostole.
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. Billboard: „Afrodity.sk“ zadávateľa: Afrodity.sk/Pavel Novomeský nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.
 
Vizuálne stvárnenie ľudského tela v reklame by malo byť aspoň v širšom zmysle v súlade s predmetom a cieľom reklamovaného produktu resp. služby. AK RPR v danom prípade vychádzala pri posudzovaní zo skutočnosti, že cieľom reklamy je komunikácia internetového portálu, ktorý je zameraný na erotickú inzerciu. Na základe tejto skutočnosti je AK RPR toho názoru, že zobrazenie ženy na vizuáli billboardu má súvis s predmetom a cieľom reklamy.. Samotné zobrazenie modelky AK RPR nepovažuje za vizuálnu prezentáciu, ktorá by hrubým spôsobom porušovala všeobecné normy mravnosti a slušnosti, pretože modelka má oblečené plavky.  
 
 
Inzercia: „Mrzne Vám počítač?“, zadávateľa: NEW HESO-COM, s.r.o.
 
Rada obdržala sťažnosť fyzickej osoby, na printovú inzerciu umiestnenú v týždenníku Trnavské echo, ktorá propaguje spoločnosť poskytujúcu služby v oblasti výpočtovej techniky. Sťažovateľ namieta voči vizuálu reklamy, na ktorom je zobrazená modelka v krátkych nohaviciach, obutá v topánkach na vysokých podpätkoch a toto zobrazenie považuje za nesúvisiace s produktom.  
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. Inzercia: „Mrzne Vám počítač?“ zadávateľa: NEW HESO-COM, s.r.o. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.
 
AK RPR v danom prípade neuznala námietky sťažovateľa. Vizuál reklamy pracuje s reklamným nadsadeným a využíva humorný prvok, ktorý je potrebné vnímať v kontexte reklamného sloganu odkazujúceho na možnú poruchu počítača, ktorú spoločnosť v rámci poskytovaných služieb vie odstrániť. Zobrazenie modelky nie je vulgárne a AK RPR je toho názoru, že reklama  neporušuje všeobecné normy mravnosti a slušnosti. S ohľadom na túto skutočnosť vyhodnotila AK RPR reklamu ako neporušujúcu Kódex a sťažnosť sťažovateľa za neopodstatnenú.   
 
 
Reklamná kampaň: „Hodnoty verejnoprávnosti“, zadávateľa: Rozhlas a televízia Slovenska
 
Rada obdržala sťažnosť fyzickej osoby na reklamnú kampaň Rozhlasu a televízie Slovenska. Sťažovateľ považuje výrok v  znení „Na Slovensku žije 5 miliónov ľudí“ za zavádzajúci, pretože podľa štatistického úradu SR mala Slovenská republika k 30.júnu 2013 5 412 008 obyvateľov.  
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. Reklamná kampaň: „Hodnoty verejnoprávnosti“ zadávateľa: Rozhlas a televízia Slovenska nie  je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.
 
AK RPR v danom prípade vychádzala najmä zo skutočnosti, že primárnym komunikačným posolstvom reklamnej kampane je vysvetlenie zmyslu verejnoprávneho vysielania ako takého. Údaj o počte obyvateľov žijúcich na Slovensku, ktorý v rámci reklamného spotu odznie, nie je dominantným výrazovým prostriedkom reklamy a bol použitý len ako ilustračný s cieľom poukázať na potenciál  recipientov vysielania verejnoprávnej televízie. AK RPR nepovažuje spôsob, akým údaj v reklame zadávateľ odprezentoval za zavádzajúci, či klamlivý a je toho názoru, že s ohľadom na cieľ reklamy je využitie „zaokrúhlenia“ číselného údaju (z matematického hľadiska správne zaokrúhleného smerom „nadol“) postačujúce a opodstatnené. AK RPR preto nepovažuje reklamu za porušujúcu Kódex a sťažnosť sťažovateľa vyhodnotila ako neopodstatnenú. 
 
 
Web stránka zadávateľa: „Ako nakúpiť bez DPH“, zadávateľa: Alza.cz a.s.
 
Rada obdržala sťažnosť fyzickej osoby, na informácie uverejnené na internetovej stránke zadávateľa, prostredníctvom ktorých spoločnosť komunikuje ako jeden z benefitov pre zákazníkov možnosť nakúpiť tovar bez DPH. Sťažovateľ považuje reklamu za klamlivú, keďže vo faktúre sa DPH neodvádza, ale podnikateľ/živnostník musí DPH napriek tomu odviesť ako importér daného tovaru na územie SR. 
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. Web stránka zadávateľa: „Ako nakúpiť bez DPH“ zadávateľa: Alza.cz a.s., nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.
 
AK RPR v danom prípade neuznala námietky sťažovateľa a pri posudzovaní reklamy vychádzala zo skutočnosti, že spôsob nakupovania bez DPH je štandardnou a legálnou možnosťou nákupu tovaru v rámci Európskej únie. Zadávateľ túto možnosť komunikuje aj v rámci svojej internetovej stránky, pričom informácie, ktoré sú na stránke uvedené sú zrozumiteľné a dostatočne objasňujú podmienky, za ktorých je možné zakúpiť tovar bez DPH. AK RPR si je vedomá skutočnosti, že v predmetnom prípade Zákon o DPH zaväzuje povinnosťou platiť daň inú osobu ako dodávateľa, a teda dochádza k prenosu povinnosti platiť daň z dodávateľa tovaru alebo služby na nadobúdateľa, resp. príjemcu, avšak AK RPR má za to, že komunikácia zadávateľa je v tomto prípade opodstatnená, keďže spotrebiteľ v čase nákupu tovaru daň skutočne neplatí a nakupuje teda bez DPH. AK RPR preto považuje reklamu za neporušujúcu Kódex a sťažnosť sťažovateľa za neopodstatnenú. 
 
 
TV spot: „Dobré správy, zrušili sme úroky“, zadávateľa: Poštová banka, a.s.
 
Na základe monitoringu reklamy, vykonávaného v súlade so Stanovami Rady pre reklamu AK RPR posudzovala  TV spot Poštovej banky, a.s. „Dobré správy, zrušili sme úroky“.  V reklame je uvedený text v znení: „Poštová banka Vám prináša dobré správy. S okamžitou platnosťou rušíme úroky na všetkých nových pôžičkách. Iba u nás máte polovicu splátok úplne bez úroku. Vďaka tomu ušetríte napríklad až 529 EUR pri 2500 EUR-ovej pôžičke“. Z reklamy nie je dostatočne zrejmé, s akým úrokom a na koľko rokov je pôžička poskytnutá a z uvedeného príkladu priemerný spotrebiteľ nezíska informáciu oproti čomu môže ušetriť, prípadne v čom spočíva výhodnosť ponuky. Z reklamy nie je zrozumiteľné, ani dostatočne jasné v čom spočíva úspora, keďže napríklad na web stránke v prípade prepočtu „dostupnej pôžičky“ je úroková sadzba 19 %  a RPMN vyše 20 %.“ 
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť je opodstatnená. TV spot: „Dobré správy, zrušili sme úroky“ zadávateľa: Poštová banka, a.s. je v rozpore s ustanoveniami čl. 14 ods. 5 písm. a) a b) Kódexu.
 
Dominantným výrazovým prostriedkom reklamy je reklamný text v znení: „S okamžitou platnosťou rušíme úroky na všetkých nových pôžičkách. Iba u nás máte polovicu splátok úplne bez úroku“. AK RPR je v danom prípade toho názoru, že z uvedeného výroku môže priemerný spotrebiteľ nadobudnúť mylný dojem, že pri riadnom splácaní banka odpustí klientovi úrok z polovice splátok vo výške 50% z celkovej sumy zaplateného úroku počas celej doby splatnosti, čo však nie je pravda. Banka neodpúšťa polovicu zaplatených úrokov, ale úroky z druhej polovice splácania, čo  je napríklad v prípade príkladu, ktorý zadávateľ uvádza v reklame, zľava vo výške 30 % a AK RPR je preto toho názoru, že v danom prípade zadávateľ nevenoval dostatočnú pozornosť informovaniu o charakteristikách produktu. AK RPR má taktiež za to, že zadávateľ dostatočne neinformoval ani o finančnej a ekonomickej hodnote produktu, keďže v reklame nie je uvedená cena pôžičky (náklady na pôžičku, mesačná splátka) a samotná zľava nemusí mať pre bežného spotrebiteľa vypovedaciu schopnosť. Na základe vyššie uvedeného považuje AK RPR reklamu za porušujúcu Kódex. 
 
 
TV spot, web stránka zadávateľa: „Marťankovia“, zadávateľa: Walmark spol. s r.o.
 
Rada obdržala sťažnosť fyzickej osoby, na TV spot a informácie uverejnené na internetovej stránke zadávateľa, ktoré propagujú vitamíny pre deti, produkt „Marťankovia“. Sťažovateľ považuje slogan v znení „Najobľúbenejšie multivitamíny pre deti v celej Galaxii“ za zavádzajúci a reklamu za nepravdivú a zneužívajúcu nedostatok znalostí bežného spotrebiteľa, pretože podľa sťažovateľa sa v galaxii Mliečna cesta môže nachádzať zhruba 300 miliárd planetárnych systémov a z tohto počtu vyplýva vysoká štatistická pravdepodobnosť výskytu civilizácii, ktoré využívajú multivitamínové produkty ako prevenciu pre svoje deti. Na základe tejto skutočnosti je sťažovateľ toho názoru, že zadávateľ nemá ako dokázať, že produkt je skutočne najobľúbenejší pre deti v celej galaxii.
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. TV spot a web stránka zadávateľa: „Marťankovia“ zadávateľa: Walmark spol. s r.o. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.
 
AK RPR v danom prípade neuznala námietky sťažovateľa. Zadávateľ dlhodobo využíva pri propagácii predmetného produktu reklamný príbeh, hlavným hrdinom ktorého sú mimozemské bytosti – Marťankovia, ktoré prichádzajú na zem podporiť ich zdravie a imunitu. Z reklamy je dostatočne zrejmé, že príbeh, ako aj postavy v reklame sú vymyslené, fiktívne a zvolené s cieľom komunikovať produkt, určený deťom. Súčasťou reklamy je aj slogan v znení: „Najobľúbenejšie multivitamíny pre deti v celej Galaxii“, ktorý AK RPR nepovažuje za zavádzajúci alebo klamlivý a je toho názoru, že v danom prípade reklamný text nie je možné interpretovať doslovne, ale je potrebné ho posudzovať v kontexte reklamného posolstva a cieľa reklamy. Na základe vyššie uvedeného AK RPR vyhodnotila reklamu ako neporušujúcu Kódex a sťažnosť sťažovateľa ako neopodstatnenú. 
 
 
TV spot: „Najrýchlejšia mobilná 4G sieť“, zadávateľa: Slovak Telekom, a.s.
 
Rada obdržala sťažnosti dvoch fyzických osôb na TV spot, ktorý propaguje zavádzanie mobilnej 4G siete spoločnosti Slovak Telekom, a.s. Prvý sťažovateľ poukazuje na skutočnosť, že v reklame je uvedené, že 4G sieť môže zákazník využiť na sťahovanie hudby a filmov, avšak realita je podľa neho taká, že pri objeme dát, ktoré zadávateľ ponúka si zákazník filmy sťahovať nemôže, pretože po stiahnutí približne jedného filmu mu klesne rýchlosť prenosu dát na 64 kbps, čo nie je rýchlosť 4G internetu. Sťažovateľ preto uvádza, že k 4G internetu zadávateľ ponúka extrémne nízke množstvo dát, po presiahnutí ktorého rýchlosť klesne na nepoužiteľnú. Druhý sťažovateľ namieta voči skutočnosti, že v závere spotu je zobrazená mapa Slovenska v ružových farbách, čo navodzuje dojem, že celé Slovensko je pokryté 4G sieťou, čo však nie je pravda, keďže sieť je dostupná len v 5 slovenských mestách. Túto skutočnosť však zadávateľ v reklame neuvádza, čo sťažovateľ považuje za klamlivé a zavádzajúce.
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosti nie sú opodstatnené. TV spot: „Najrýchlejšia 4G sieť“ zadávateľa: Slovak Telekom, a.s. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.
 
AK RPR v danom prípade neuznala námietky sťažovateľov a pri posudzovaní predmetnej reklamy vychádzala najmä zo skutočnosti, že uvedený TV spot si kladie za cieľ informovať zákazníkov o spustení novej technológie – mobilnej 4G siete. Zo spotu je zrejmé, že zadávateľ zavádza technológiu postupne, na čo je recipient reklamy slovne aj vizuálne upozornený a AK RPR nesúhlasí s tvrdením sťažovateľa, že reklama vyvoláva v spotrebiteľovi dojem, že sieť je dostupná na celom území Slovenska. Naopak zadávateľ v spote zdôrazňuje, že budovanie siete je proces, ktorý nie je ešte ukončený („Práve teraz budujeme sieť pre budúce generácie. Od miesta k miestu, od mesta k mestu.“). V súvislosti s námietkou vo vzťahu k rýchlosti sťahovania dát a objemu dát je AK RPR toho názoru, že reklama nepropaguje žiadnu konkrétnu službu s uvedením podmienok jej poskytovania, ale len uvádza základné informácie o novej technológii, ktorú je možné preukázateľne v súčasnosti považovať za najrýchlejšiu mobilnú sieť na trhu, a preto AK RPR vyhodnotila reklamu ako neporušujúcu Kódex.  
 
 
TV spot: „Vrbovského Píščany“, zadávateľa: Beyond media, s.r.o.
 
Rada obdržala sťažnosť fyzickej osoby na reklamu, ktorá propaguje kníhkupectvo Gorila. Sťažovateľ považuje reklamu za porušujúcu morálku a domnieva sa, že reklama zlým spôsobom ovplyvňuje deti. 
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. TV spot: „Vrbovského Píščany“ zadávateľa: Beyond media, s.r.o. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.
 
AK RPR v danom prípade vychádzala pri posudzovaní najmä zo skutočnosti, že cieľom reklamy bolo formou s použitím výraznej hyperboly poukázať na skutočnosť, kam môže naša spoločnosť dospieť, keď nebudú najmä deti čítať  knihy. Zadávateľ si za týmto účelom zvolil ako výrazový prostriedok paródiu na pieseň slovenského rapera Patrika „Rytmusa“ Vrbovského. Aj napriek tomu, že skladba obsahuje kontroverzný a explicitne vulgárny text, má AK RPR v danom prípade za to, že jej využitie nebolo samoúčelné, ale korešpondovalo s cieľom a posolstvom reklamy. Reklama, v ktorej hlavný hrdina recituje Rytmusov text bola za účelom propagácie dostupná širokej verejnosti len v cenzúrovanej verzii. Necenzúrovaná verzia reklamy bola recipientovi dostupná až po zadaní veku, a to až od 18 rokov. S ohľadom na tieto skutočnosti je AK RPR toho názoru, že reklama neporušuje Kódex.  
 

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

3.4.2018

Tlačová správa z 3. zasadnutia AK RPR

Tlačová správa  z 3. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu v roku 2018   BRATISLAVA. Dňa 22. 03. 2018...

29.3.2018

Rada pre reklamu vydala Opčný protokol k Etickému kódexu reklamnej praxe o reklamnej praxi pri šírení mediálnej komerčnej komunikácie

BRATISLAVA. Na podnet a po konzultácii s Asociáciou nezávislých rozhlasových a televíznych staníc Slovenska...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.