Tlačová správa z 1. zasadnutia AK RPR


Reklamná kampaň “Iniciatíva proti skrytým poplatkom”, zadávateľ mBank, BRE Bank SA.

 Sťažnosť  fyzickej osoby sa týkala  iniciatívy Proti skrytým poplatkom. Na webovej stránke spoločnosti bola uvedená podpora mBank-y. Podľa sťažovateľa šlo o zavádzanie recipientov formou PR kampane spoločnosti mBank.  
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosť je opodstatnená a podporná kampaň spoločnosti mBank, BRE Bank SA, je v rozpore s ustanovením bodov 3.1. a 7.1. časti III. Etického kódexu.

Forma podpory spoločnosti mBank na internetovej stránke iniciatívy proti skrytým poplatkom nebola jasne identifikovateľná.  Pre priemerného recipienta pôsobila formou reklamy danej spoločnosti.  Podporou vyhlásenia iniciatívy  proti „neférovému správaniu sa a zavádzaniu bánk“ tak spoločnosť útočila na konkurentov a tak ich diskreditovala.
  
 

Reklamná kampaň “Imagekarta”, zadávateľ: Československá Obchodná Banka Slovensko, a.s.

Sťažnosť fyzickej osoby sa týka reklamy ČSOB a.s. na produkt - prvá karta s vlastným obrázkom. V reklamnej kampani, ktorá je umiestnená aj na stránke www.csob.sk  je uvedené, že CSOB ponúka túto kartu zadarmo. Podľa sťažovateľa je táto informácia zavádzajúca, pretože v jeho prípade musel za kartu zaplatiť poplatok.
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená a predmetná reklamná kampaň „Imagekarta“ spoločnosti  Československá Obchodná  Banka Slovensko, a.s.
nie je v rozpore s Kódexom.

Informácie o pravidlách pre image karty s vlastým designom ČSOB, a.s. sú komunikované na ich stránke  podrobne a zrozumiteľne. V tomto prípade šlo o nesprávnu informáciu na pobočke, za čo sa spoločnosť zákazníkovi ospravedlnila. 


Reklamná kampaň “Bezúčelový úver bez dokladania príjmu”, zadávateľ: Tatra Banka, a.s.

Sťažnosť fyzickej osoby sa týka reklamy  spoločnosti Tatra Banka, a.s.  na bezúčelový úver bez dokladovania príjmu. Táto reklama je podľa neho  zavádzajúca, pretože až po oboznámení sa s podrobnosťami je možné sa dočítať, že pre bezúčelový úver bez zabezpečenia, pre splnenie podmienky nedokladovania príjmu je potrebné, aby účastník úverového vzťahu mal pravidelne bezhotovostne poukazovaný príjem na bežný účet v Tatra banke minimálne 6 mesiacov. O čom sa však už v reklame nevyskytuje žiadna zmienka.
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená a predmetná reklamná kampaň  “Bezúčelový úver bez dokladania príjmu”, spoločnosti Tatra Banka, a.s nie je v rozpore s Etickým kódexom.

Všetky informácie týkajúce sa ponuky sú komunikované vo všetkých reklamných nosičoch a dostatočne zrozumiteľne a podmienky sú špecifikované presne. Priemernému spotrebiteľovi je z informácií jasné, že poskytnutie úverového produktu je spojené so splnením celého radu podmienok, ktoré obvykle nie je možné pri externej komunikácií podrobne rozpísať.
 
 


Reklamná kampaň “Splatenie splátok s odkladmi”, zadávateľ Všeobecná úverová banka, a.s.


Sťažnosť fyzickej osoby sa týka televíznej kampane spoločnosti Všeobecná úverová banka, a.s. “Splatenie splátok s odkladmi”, ktorá je podľa neho zavádzajúca. VÚB  vo svojej reklame údajne  uvádza, že splátky budú nižšie, čo podľa sťažovateľa je klamlivá informácia.
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená a predmetná reklamná kampaň „Splatenie splátok s odkladmi“ spoločnosti Všeobecná úverová banka, a.s. nie je v rozpore s Etickým kódexom.

Predmetný reklamný spot ilustruje možnosť spotrebiteľa využívať nižšie splátky porovnaním bežných splátok úveru so splátkami zníženými a ilustruje to prostredníctvom ľudských predstaviteľov. V tomto prípade ide o zrejmú umeleckú abstrakciu a jasnú hyperbolizáciu, ktorú tvorcovia využili pre zdôraznenie reklamného posolstva. Uvedená reklama neobsahuje žiadne klamlivé prvky, svojim celkovým obsahom nemôže bežného príjemcu uviesť do omylu a jej obsah je pre bežného spotrebiteľa ľahko interpretovateľný.
 
 
 


TV spot “Kamionisti“, zadávateľ: Kooperativa poisťovňa, a.s.


Sťažnosť fyzickej osoby na TV spot „Kamionisti“, spoločnosti Kooperativa poisťovňa, a.s. Podľa sťažovateľa je v reklamnom spote zavádzajúca informácia „Vyberte si najvýhodnejšie povinné zmluvné poistenie v Kooperative tak ako väčšina, ktorá dôveruje Vienna insurance Group.„  Podľa sťažovateľa je toto tvrdenie nepravdivé, keďže Kooperativa netvorí s povinným zmluvným poistením viac ako 50% trhu.
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosť  je opodstatnená a predmetný televízny spot „Kamionisti“ spoločnosti Kooperativa poisťovňa, a.s.  je v rozpore s ustanovením bodu 4.1. časti II kódexu.

Informácia v televíznom spote tvrdiaca väčšinové zastúpenie spoločnosti Kooperatíva poisťovňa a.s.  na trhu je nepravdivá, keďže v skutočnosti predstavuje iba 41 percent.


 
Bilboard „Vianoce musia mať gule“, zadávateľ: Pallace Shopping Centrum
 

Sťažnosti štyroch fyzických osôb sa týkajú bilboardu Palace Shopping centra, na ktorom je zobrazené dieťa držiace v ruke snehovú guľu. Slogan znie: Vianoce majú gule. Podľa sťažovateľov je takýto slogan vulgárny a nevhodný najmä v súvislosti s deťmi a Vianocami.

 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosti nie sú opodstatnené a predmetný bilboard  „Vianoce musia mať gule“,  spoločnosti  Pallace Shopping Centrum  nie je v rozpore s Etickým kódexom.

Miera kultivovanosti predmetného sloganu je síce diskutabilná, ale AK RPR posudzuje reklamu výlučne vo vzťahu k Etickému kódexu a jeho ustanovenia neboli dotknutou reklamou porušené.
 

Reklamná kampaň „Nechajte si ho vykúriť“, zadávateľ: Molpir, s.r.o.


Sťažnosť dvoch fyzických osôb sa týkajú  reklamnej kampane „Nechajte si ho vykúriť“, ktorá je podľa nich vulgárna a dvojzmyselná.
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosti sú opodstatnené a predmetná reklama  „Nechajte si ho vykúriť“, spoločnosti  Molpir, s.r.o.  je v rozpore s ustanovením bodu 3.2. časti I a bodu 1.1. časti II kódexu.
Reklama nespĺňa základné požiadavky na reklamu týkajúce sa slušnosti, nebol tu dostatočne zvážený vplyv na všetky typy spotrebiteľov a jej kontext. Takáto hyperbolizácia je neprimeraná a voči spotrebiteľovi je neslušná.


 
Reklamná kampaň „50% za výrobky v katalógoch“, zadávateľ: Consumer Finance Holding, a.s. divízia Triangel
Sťažnosti dvoch fyzických osôb sa týkajú reklamnej kampane „50% za výrobky v katalógoch“ spoločnosti Triangel.  Podľa sťažovateľov je daná reklama zavádzajúca a klamlivá, nakoľko v jej tvrdení  50 % za výrobky v katalógu, ide v skutočnosti za polovicu splátok na dlhšie obdobie a nie samotnú cenu.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosti sú opodstatnené a predmetná reklama  „50% za výrobky v katalógoch“, spoločnosti  Consumer Finance Holding, a.s. divízia Triangel je v rozpore s ustanovením bodov 2.1., 4.1. a 4.4.  časti II kódexu.

Informácie o ponuke „50% za výrobky v katalógoch“ môže spotrebiteľa uviesť do omylu. V tomto prípade ide  o polovičné splátky a nie o výslednú polovičnú cenu za výrobky. Komunikácia neobsahuje dostatočné informácie o konečnej cene, keďže so znížením splátok súčasne dochádza k predĺženiu obdobia splácania a zvýšeniu akontácie. Ponuka nie je komunikovaná zreteľne a môže bežného spotrebiteľa zaviesť.


 Reklama na žrebovanie „Výberová cena 3 000 000 Sk“ zadávateľ: Readers Digest Výber

Sťažnosť fyzickej osoby sa týka reklamy na žrebovanie „Výberová cena 3 000 000 Sk spoločnosti  Readers Digest Výber, ktorá je podľa neho narúša osobné súkromie zasielaním osobných listov s podmienkami súťaže.
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosť je  opodstatnená  a predmetná reklama „Výberová cena 3 000 000 Sk spoločnosti  Readers Digest Výber je v rozpore s ustanovením bodu 2.1.,  časti II kódexu.

V rozpore s etikou sú najmä listy, ktoré zasiela spoločnosť Reader's Digest, pretože adresátom tvrdí, akí sú úžasní a jedineční a ako je pravdepodobné, že sa stanú víťazmi veľkých výhier, v prípade zakúpenia tovaru.  Tieto listy môžu uviesť do omylu dôverčivých a hlavne starších ľudí.

 Reklamná kampaň „Shark Computers /HP 530/, zadávateľ: Shark Computers, a.s.
Sťažnosť fyzickej osoby sa týka bilboardu spoločnosti Shark Computers, na ktorom je reklama na notebook HP 530. Podľa sťažovateľa sú informácie o podmienkach výhodnosti predaja a  žrebovania o možnosti kúpy posledných kusov výrobku zavádzajúce.
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená a predmetná reklama  Shark Computers /HP 530/, spoločnosti  Shark Computers, a.s. nie je v rozpore s Etickým kódexom.
V reklame na tento produkt je jednoznačne uvedené, že ide o rýchlu jednorazovú akciu do vypredania zásob. Žrebovanie sa netýkalo samotnej kampane spojenej s okamžitým predajom v predajniach Shark Computers, ale išlo o dodatočnú marketingovú aktivitu spoločnosti, ktorá nebola súčasťou reklamy.


Reklamná kampaň „Vianočné paušály Deň a Večer“, zadávateľ: Orange Slovensko, a.s.


Sťažnosť fyzickej osoby sa týka reklamnej kampane „Vianočné paušály Deň a Večer“ spoločnosti Orange Slovensko, a.s. Reklama na vianočné paušály používa formuláciu "nekonečné hovory", je tu však limit 2000 minút na mesiac, čo znamená len cca 1 hodinu telefonovania denne.  Takto uvedené informácie sú podľa sťažovateľa zavádzajúce.
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená a predmetná reklama „Vianočné paušály Deň a Večer“ spoločnosti Orange Slovensko a.s. nie je v rozpore s Etickým kódexom.

V komunikačných kanáloch sú uvedené slogany „s paušálmi Deň a Večer môžete volať neuveriteľne dlhý čas, „strávte nekonečne dlhé chvíle so svojimi blízkymi“, „hovorte spolu neuveriteľne dlho“ alebo „hovorte spolu neuveriteľne dlhý čas“. V žiadnom z kanálov nie je požité slovné spojenie „nekonečné hovory“.  Všetky doplňujúce informácie týkajúce sa ponuky sú komunikované zrozumiteľne a dostatočne.

 
Reklamná kampaň „Nekonečné volania do všetkých sietí“, zadávateľ: T-Mobile Slovensko, a.s.


Sťažnosť fyzickej osoby sa týka reklamnej kampane „Nekonečné volania do všetkých sietí“ spoločnosti T-Mobile Slovensko, a.s. Reklama na vianočný paušál T-Mobilu je prezentovaná ako nekonečná, je tu však limit 2000 minút na mesiac, čo znamená len cca. 1 hodinu telefonovania denne. To môže zákazníka uviesť do omylu a zmeniť jeho nákupné správanie pred návštevou obchodného miesta. Tzv. Fair U se Policy je vysvetlená len v mikrotexte, ktorý je sádzaný bledou farbou písma, ktorá môže zapríčiniť jeho prehliadnutie.
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosť je čiastočne opodstatnená a to u TV spotu. Predmetný televízny  spot „Nekonečné volania do všetkých sietí“ spoločnosti T-Mobile Slovensko, a.s.  je v rozpore s ustanovením bodov 4.1. a 4.4. časti II. kódexu.
Televízna reklama spoločnosti T-mobile, ktorá hovorí o nekonečných volaniach do všetkých sietí je v rozpore s Etickým kódexom, pretože v nej nie je uvedené, že 1200 minút je na dva roky a nekonečné volania môžu klienti využívať len v sieti spomínaného operátora.
Sťažnosť na reklamu v printových médiách  nie je opodstatnená, podmienky ponúkaného produktu sú v reklame uvedené a tak táto časť kampane Etický kódex neporušuje.


Reklamná kampaň „O2 Narovinu Špeciál“, zadávateľ: Telefónica O2 Slovakia, s.r.o.


Sťažnosť  fyzickej osoby sa  týka  reklamnej kampane „O2 Narovinu Špeciál“
Prezentácia produktu O2 Narovinu Špeciál vo vianočnom letáku spoločnosti je podľa sťažovateľa nejasná a zavádzajúca. Ceny volaní na karte sú prezentované nedostatočne - fakt, že platia iba počas 6 mesiacov je skrytý v neporovnateľne menšom písme pod inzerátom. Rovnako je nedostatočne odprezentovaná nutnosť dobíjať si mesačne kartu obnosom 250 Sk na získanie uvedených cien. Takáto prezentácia zákazníka môže uviesť do omylu.
 


AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená a predmetná printová kampaň „O2 Narovinu Špeciál“  spoločnosti  Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. , a.s. nie je v rozpore s Etickým kódexom.
Všetky potrebné informácie o ponuke sú uvedené a komunikované zreteľne a obvyklým spôsobom. Uvedené informácie nie sú nijakým spôsobom skryté a na letáku sú komunikované priamo pod tabuľkou s cenami. Rovnako ako aj informácie o pravidelnom dobíjaní je uvedená na webovej stránke spoločnosti.

 

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

26.11.2021

Tlačová správa z 9. zasadnutia AK RPR

Tlačová správa z 9. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu v roku 2021 BRATISLAVA. Dňa 11. 11. 2021 sa konalo 9....

28.10.2021

Tlačová správa z 8. zasadnutia AK RPR

BRATISLAVA. Dňa 14. 10. 2021 sa konalo 8. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.