Tlačová správa z 1. zasadnutia AK RPR

BRATISLAVA. Dňa 14.01.2010 sa konalo 1. tohtoročné zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej samoregulácie v oblasti reklamy posudzovala 6 sťažností na reklamu s cieľom posúdiť, či došlo k porušeniu Etických zásad reklamnej praxe platných na území SR ( ďalej len Kódex).


AK RPR prijala na svojom zasadnutí nasledujúce nálezy:Televízny spot: Operačný program DOPRAVA zadávateľa: Ministerstvo dopravy pôšt a telekomunikácii  SR (ďalej len MDPaT SR)

Sťažnosti  štyroch fyzických osôb  sa týkali televízneho spotu odvysielaného v rámci reklamnej kampane: Operačný program DOPRAVA  zadávateľa MDPaT SR.  Sťažovatelia reklame odvysielanej prostredníctvom TV vytýkajú nedostatočné odlíšenie  fikcie od skutočnosti . Reklama podľa názoru sťažovateľov vyobrazuje hlavného protagonistu televízneho spotu v nebezpečných situáciach (napr. prechod cez železničné koľaje), ktoré by v reálnom živote mohli byť posudzované ako priestupky. Keďže protagonista uvedené situácie v reklamnom spote hravo zvláda, mohlo by toto vyobrazenie najmä maloletých divákov navádzať na podobné konanie v bežnom živote, pretože reklama takéto správanie prezentuje ako normálne.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosť je opodstatnená. Televízny spot: Operačný program DOPRAVA zadávateľa: MDPaT SR je v rozpore ustanovením Časti III bodu 8.1 Kódexu.

Zadávateľ reklamy v tomto prípade zvolil ako komunikačné médium televíziu, čím reklamný spot masovo sprístupnil širokej verejnosti. Z tohto dôvodu bolo potrebné, aby s primeranou starostlivosťou zvážil spôsob akým reklamné posolstvo odprezentuje.  Reklamný spot bezdôvodne zobrazuje nebezpečné situácie rizikové pre život alebo zdravie a aj napriek tomu, že nebolo zadávateľovým zámerom prezentovať ich ako normálne, reklama je spôsobilá hlavne u neplnoletých divákov, ako aj u divákov s nižšou rozlišovacou schopnosťou vyvolať dojem, že zobrazené konanie je bežné.   


Citylight postery a billboardy : Zimný výpredaj v EXIsporte zadávateľa: EXIsport, s.r.o.


Sťažnosti  viacerých  fyzických osôb sa týkajú vyobrazenia polonahej ženy na posteroch propagujúcich zimný výpredaj v predajnich EXIsport zadávateľa EXIsport, s.r.o. .  Reklama podľa sťažovateľov  uráža ich  morálne cítenie, je neslušná, primitívna a nevhodná pre deti ako aj pre iné osoby.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená.   Citylightove postery a billboardy: Zimný výpredaj v EXIsporte zadávateľa: EXIsport, s.r.o. nie je v rozpore s Kódexom.

Pri reklamách, ktoré vyobrazujú ľudské telo je potrebné dbať najmä na to, aby vizuálne stvárnenie neporušovalo všeobecné normy slušnosti a mravnosti a zároveň, aby ľudské telo bolo aspoň v širšom zmysle v kontexte s predmetom alebo cieľom reklamy. V predmetnej reklame nie je telo ženy zobrazované vulgárne ani spôsobom, ktorý by ženy degradoval. Vyobrazenie bolo poňaté skôr umeleckým spôsobom a je možné sa stotožniť so zámerom zadávateľa spojiť krásu ľudského tela so športovými aktivitami. Modelka nie je prezetovaná lascívnym spôsobom a v popredí jednotlivých záberov je vždy konkrétne športové náčinie alebo oblečenie.  Vyobrazenie nahoty vždy podlieha individuálnemu vkusu a estetickému cíteniu každého človeka, preto nemožno očakávať, že reklama bude vyhovovať každému recipientovi. Reklamu je však potrebné hodnotiť z pohľadu všeobecných noriem slušnosti a z tohto dôvodu AK RPR konštatovala,že zobrazenie ženy v predmetnej reklame nepovažuje za porušenie Kódexu.


Televízny  reklamný spot: Bezplatné SMS a MMS v O2 sieti zadávateľa: Telefónica O2 Slovakia, s.r.o.

Sťažnosť  fyzickej osoby smeruje voči reklamnému TV spoločnosti Telefónica O2 Slovakia,  ktorej predmetom je propagácia možnosti posielať SMS a MMS správy v mesiaci december zadarmo. Sťažovateľ reklame vytýka skutočnosť, že aktivácia bezplatných SMS a MMS je spoplatnená, čo sa v reklame neuvádza a teda tvrdenie, že ide o bezplatnú výhodu nie je pravdivé.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená.   Televízny reklamný spot: bezplatne SMS a MMS v O2 sieti zadávateľa: Telefónica O2 Slovakia, s.r.o.  nie je v rozpore s Kódexom.

Spoločnosť O2 pripravila pre svojich zákazníkov v mesiaci december 2009  výhodu - posielanie SMS a MMS zadarmo. Na aktiváciu tejto služby bolo potrebné zaslať SMS správu a cena spätnej SMS správy bola 0,01 €.  Najmä s prihliadnutím na výšku predmetnej sumy, ako aj na skutočnosť, že posielanie samotných SMS a MMS správ bolo zadarmo, nie je možné sa stotožniť s tvrdením, že zadávateľ by v reklamnom spote zákazníkov zavádzal. Aktivačný poplatok vo výške 0,01 € možno chápať ako nevyhnutný náklad spojený s poskytnutím služby a z tohto dôvodu AK RPR má za to, že reklama neporušila zásady reklamnej praxe obsiahnuté v Kódexe.


POS materiál: Ponuka telefónu HTC Touch Pro2 zadávateľa: Orange Slovensko, a.s.

Reklamný materiál zadávateľa propagujúci aktuálnu ponuku telefónov je podľa sťazovateľa klamlivou reklamou, keďže spoločnosť Orange Slovensko, a.s. ním zákazníkov uvádza do omylu. Jeden z propagovaných mobilných telefónov podľa tvrdení sťažovateľa nie je možné reálne získať, keďže zadávateľ ho nemá na sklade a taktiež v prípade, že si ho objedná, nie je zaručené, že mu nakoniec bude dodaný.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená.  POS materiál: ponuka telefónu HTC Touch Pro2 zadávateľa: Orange Slovensko, a.s. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.

Zadávateľ v reklamnom materiáli uviedol aktuálnu ponuku telefónov,  z ktorých si zákazníci mohli vybrať , a to buď do 31.1.2010  alebo do vyčerpania zásob. Je prirodzené, že predajca nevie vždy s úplnou presnoťou odhadnúť, aký bude záujem o každý z ponúkaných telefónov, preto môže nastať situácia, že telefón na konkrétnom predajnom mieste nebude reálne dostupný. Zákazník však mal možnosť ísť na iné predajné miesto alebo si mobilný telefón objednať, keďže podľa vyjadrenia zadávateľa reklamy, predmetný mobilný telefón bol rozdistribuovaný na predajné miesta spoločnosti Orange Slovensko, a.s., kde bol následné predávaný zákazníkom. Keďže sťažovateľ svoje tvrdenia nepreukázal žiadnymi relevantnými dôkazmi, AK RPR má za to, že v danom prípade nedošlo k porušeniu Kódexu.


Reklamná kampaň: Spotrebný úver na čokoľvek zadávateľa: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Sťažnosti troch fyzických osôb smerujú proti tvrdeniu, podľa ktorého  zadávateľ  poskytuje každý druhý spotrebný úver na Slovensku. Podľa sťažovateľov tvrdenia zadávateľa v reklame sú nepravdivé a nie sú potvrdené ani žiadnym objektívnym prieskumom, ale len interným prepočtom.  Zadávateľ v reklamnom spote uvádza, že  Slovenská sporiteľňa v mesiacoch febuár a marec poskytla viac ako 50% zo všetkých nových spotrebných úverov na Slovensku, pričom  uvedene informácie sú bez uvedenia zdroja, čo sťažovateľ považuje za klamlivé a zavádzajúce.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená.  Reklamná kampaň: Spotrebný úver na čokoľvek zadávateľa: Slovenská sporiteľňa, a.s. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.

Zadávateľ Slovenská sporiteľňa, a.s.  v predmetnom reklamnom spote vychádzala z verejne prístupných informácii Národnej Banky Slovenska o objeme poskytnutých úverov za rok 2009. Po spracovaní údajov interným prepočtom prišla k záveru, že objem poskytnutých spotrebných úverov najmä zamesiace február a marec, kedy jej výsledky dosiahli viac ako 50 % percentný podiel na objeme poskytnutých v rámci trhu, nasvedčuje tomu, že ide o banku, ktorá poskytla najviac úverov. Z uvedeného vyplýva, že dané informácie nemožno považovať za nepravdivé, ale naopak logickou implikáciou možno dôjsť k záveru, že ide o tvrdenia, ktoré sú veľmi vysoko pravdepodobné. Na základe týchto skutočností AK RPR nepovažuje uvedenú reklamu za priečiacu sa ustanoveniam Kódexu.


Internetová reklama zadávateľa: TV PRODUCTS, s.r.o.

Sťažnosť fyzickej osoby vytýka internetovej reklame klamlivosť, keďže v reklamnom slogane je uvedené meno konkurenčnej spoločnosti spôsobom, ktorý v potenciálnom zákazníkovi môže vyvolať dojem, že konkurenčná spoločnosť zanikla  a jej produkty teraz ponúka na predaj zadávateľ.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkaldov dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosť je opodstatnená. Internetová reklama zadávateľa: TV PRODUCTS, s.r.o. je v rozpore s ustanovenim časti II bodu 4.3 Kódexu.

V danom prípade má AK RPR za to, že slogan, ktorý zvolil zadávateľ je mätúci a má tendenciu zavádzať spotrebiteľa. Aj napriek tomu, že navrhovateľ reklamou nemusel chcieť vyvolať zámenu medzi ním a konkurenčnou spoločnosťou z objektívneho pohľadu sa takémuto úsudku nemožno vyhnúť. Podľa zadávateľa reklamný slogan TOPshop je TV products má naznačiť, že ide o top zásielkový obchod. Toto tvrdenie však neobstojí v prípade, ak TOPshop je súčasne aj názvom konkurenčnej spoločnosti ponúkajúcej obdobné produkty, ako zadávateľ. Z toho dôvodu AK RPR rozhodla, že uvedená internetová reklama je v rozpore s Kódexom.

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

13.5.2019

Tlačová správa zo 4. zasadnutia AK RPR

BRATISLAVA. Dňa 25. 04. 2019 sa konalo 4. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej...

10.4.2019

Tlačová správa z 3. zasadnutia AK RPR

Tlačová správa  z 3. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu v roku 2019   BRATISLAVA. Dňa 21. 03. 2019...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.