Tlačová správa zo 7. zasadnutia AK RPR

 
 
BRATISLAVA. Dňa 12. 09. 2019 sa konalo 7. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej samoregulácie v oblasti reklamy posúdila sťažnosti na 9 reklám s cieľom zistiť, či došlo k porušeniu Etického kódexu reklamnej praxe platného na území SR (ďalej len Kódex).
 
AK RPR prijala na svojom zasadnutí nasledujúce nálezy:
 
Web stránka, Facebook: „Profismile – zubná kefka PROFI Ultra Care“, zadávateľa: PROFIMED Slovakia, s.r.o. 
Rada zaevidovala sťažnosti od Rada zaevidovala sťažnosť od právnických osôb, spoločností Curaden AG a CURADEN Slovakia s.r.o. voči produktu, zubnej kefke PROFI Ultra Care a jeho propagácii na webovej stránke www.profimed.eu, www.profismile.eu a profilu na internetovej sociálnej sieti Facebook. Sťažovateľ o.i. uvádza, že spoločnosť PROFIMED Slovakia spustila reklamnú kampaň na predaj uvedených zubných kefiek, ktorá priamo kopíruje zásadné znaky/rysy reklamnej kampane na produkty označené ochrannou známkou „CURAPROX“ a ochrannou známkou „[BE YOU]“. U bežných informovaných spotrebiteľov tak priamo vyvoláva nebezpečenstvo zámeny ňou predávaných zubných kefiek so zubnými kefkami CURAPROX. Sťažovateľ ďalej namieta viaceré porušenia legislatívy (zákona o reklame a zákona o ochrane spotrebiteľov) a má za to, že zadávateľ využíva klamlivé obchodné praktiky a jeho reklama je v rozpore s dobrými mravmi, pravidlami hospodárskej súťaže a je plne spôsobilá privodiť ujmu sťažovateľom ako iným súťažiteľom na trhu a aj samotným spotrebiteľom. Sťažovateľ považuje reklamu za nečestnú, nakoľko je koncipovaná tak, že zneužíva dôveru priemerného spotrebiteľa, resp. využíva nedostatok jeho skúseností alebo znalostí, resp. jeho dôverčivosť.
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. Web stránka, Facebook: „Profismile – zubná kefka PROFI Ultra Care“, zadávateľa: PROFIMED Slovakia, s.r.o. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu. 
 
AK RPR v danom prípade neuznala námietky sťažovateľa.  V prvom rade je potrebné uviesť, že AK RPR nie je príslušná na posudzovanie zákonnosti reklamy so zákonom o ochrane spotrebiteľov alebo so zákonom o reklame. Zároveň nie je tiež príslušná na posudzovanie uplatňovania právnej ochrany a možnej zámeny produktov v závislosti od uplatňovania práva na dizajn. V rámci posudzovania sa preto AK RPR primárne zaoberala reklamnou kampaňou zadávateľa, ktorú posudzovala v kontexte ustanovení Kódexu. Komisia preto brala do úvahy aj skutočnosť, že predmetom reklamy je produkt a tiež, že dizajn tohto produktu má zadávateľ riadne registrovaný a zapísaný na Úrade priemyselného vlastníctva, čo doložil aj príslušným výpisom z registra dizajnov; v tomto prípade podobnosť dizajnu oboch produktov zobrazených v reklame tak sama o sebe nie je spôsobilá spôsobiť podobnosť reklamy, tak aby mohlo dôjsť k zámene, zavádzaniu či zmäteniu spotrebiteľa alebo k nekalosúťažnému konaniu a teda k porušovaniu pravidiel hospodárskej súťaže . 
 
Zadávateľ v rámci prezentácie svojho produktu pracuje s výraznými farbami v kontexte farebných prevedení zubnej kefky PROFI Ultra Care 6670, ktorá je predmetom propagácie. Zadávateľ využíva rôznofarebnosť edície v súlade so sloganom „Vyberte si podľa nálady“. Nakoľko samotný produkt je vyhotovený vo viacerých farebných prevedeniach, považuje AK RPR využitie tohto motívu (farba ako prejav nálady) za akceptovateľné a má za to, že takáto vizuálna prezentácia vystihuje jednu z vlastností, ktorú produktu pripisuje zadávateľ. Samotné využitie farieb navyše AK RPR nepovažuje za výrazový prostriedok, ktorý by mohol byť vnímaný ako jedinečný, nakoľko využitie farieb v reklame je obvyklé, rovnako je obvyklé a bežné, že farby vyjadrujú náladu, citové rozpoloženie, či životnú situáciu. Rovnakosť alebo podobnosť použitia farby ako identifikátora nálady nie je sama o sebe neoprávneným použitím resp. neoprávneným spracovaním diela chráneného autorským zákonom alebo tzv. plagiátorstvom. Vizuál je následne doplnený motívmi (napr. kiwi, ružový slon, modrý mesiac...), ktoré akoby opätovne podporili celkový vizuálny štýl prezentácie produktu založený na farebnosti s výrazným bielym písmom, ktorý identifikuje každý jeden produkt farebne odlíšený. AK RPR sa oboznámila aj so štýlom komunikácie sťažovateľa. Je pravdou, že sťažovateľ v rámci svojej kampane „BE YOU“ taktiež využíva zobrazenie kefiek farebne odlišných v rovnakej farebnej kombinácií aj so zubnou pastou BE YOU alebo v kombinácií viacerých kefiek alebo kefky a malých balení zubnej pasty (zobrazenie produktov). V niektorých prípadoch sú vyobrazenia v kombinácii s vybranými grafickými prvkami (borievka, jablko, marhuľa, černice, červený melón, grapefruit)/obrázkami (rukavice, balón, dievčenská tvár natretá na žlto, lízanka, les, mesto), na pozadí ktorých vyobrazuje svoj produkt zubnú pastu. V oboch prípadoch ide o reklamu na zubné kefky avšak celkový vizuál kampane je podľa AK RPR odlišný. Obe kampane vyobrazujú rôzne produkty, využívajú odlišnú typografiu písma a celkové grafické spracovanie na webových stránkach motívov nie je podľa AK RPR zameniteľné. Navyše je nutné zdôrazniť, že okrem vizuálnych prvkov je súčasťou oboch reklám aj slovné označenie produktov, ktoré na produkte výrazne dominuje a nie je zameniteľné. V danom prípade reklama tiež nespočívala napríklad v zameniteľných televíznych spotoch s rovnakým alebo obdobným scenárom, ktoré by mohli svojim spracovaním napodobňovať iný reklamný spot. Rovnako komunikácia na FB profile CURAPROX a PROFISMILE nie je zameniteľná takým spôsobom, aby bežný spotrebiteľ nevedel na profile ktorej značky sa nachádza. K namietanej reklame na Instagrame Komisia akceptovala tvrdenie zadávateľa, že nemá vlastný profil na Instagrame a vzhľadom na podobnosť obsahu mohlo ísť o umiestnenie platenej reklamy s odkazom na profil na FB. Rovnako žiadna podobnosť reklamnej komunikácie na Instagrame sťažovateľa a zadávateľa, ktorá by bola spôsobilá ohroziť správanie spotrebiteľa, vyvolaním zámeny, prípadne by kopírovala reklamu tak nebola zistená. Rovnako, ak by sa aj text „Ako vytrhnúť mliečny zub bez bolesti“, uverejnený pod záložkou „Blog“ na stránke www.profismile.eu chápal ako reklamný text z dôvodu, že v závere článku má obsiahnutú hypertextovú linku na kefku Profi Ultra Care, tak táto komunikácia nie je totožná s PR článkom firmy CURAPROX, a to aj pri zohľadnení záložky „DETSKÉ ZÚBKY“  na stránke www.curaprox.com.
 Ďalšou podstatnou skutočnosťou, ktorú AK RPR taktiež brala do úvahy, je skutočnosť, že sťažovateľom namietaná forma reklamy sa uskutočňovala primárne na nosičoch zadávateľa (web stránka, firemný profil na Facebooku), a teda komunikácia neprebiehala izolovane, ale bola prezentovaná v kontexte loga zadávateľa,  označenia produktu, jeho popisu a ďalších informácii, na základe ktorých môže spotrebiteľ urobiť rozhodnutie, či si produkt zakúpi alebo nie, prípadne obsahovala odkaz priamo na web stránku zadávateľa a AK RPR nie je toho názoru, že by v danom prípade mohlo dôjsť k zámene, zavádzaniu či zmäteniu spotrebiteľa. 
 
Reklamný článok na internete: „Spoznajte viac za menej. Emirates a Pelikán ukázali svetu exkluzívne multicity letenky“, zadávateľa: pelicantravel.com s.r.o. 
Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, voči reklamnému článku, ktorý bol zverejnený v rámci portálu aktuality.sk. Sťažovateľ je toho názoru, že článok je nepravdivý a zavádzajúci, nakoľko Pelikán je síce najväčší predajca leteniek, avšak nie „najväčšia cestovná kancelária“ ako je uvedené v článku. Sťažovateľ zároveň poukazuje na to, že produkt, ktorý je komunikovaný v článku sa dá zakúpiť aj na stránke leteckej spoločnosti Emirates, a teda nejde o exkluzívnu spoluprácu. Tie isté podmienky má podľa sťažovateľa každý predajca leteniek, pričom na stránke Emirates si dokáže produkt zakúpiť aj bežný spotrebiteľ.
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. Reklamný článok na internete: „Spoznajte viac za menej. Emirates a Pelikán ukázali svetu exkluzívne multicity letenky“, zadávateľa: pelicantravel.com s.r.o. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu. 
 
AK RPR sa v predmetnom prípade s námietkami sťažovateľa nestotožnila. V súvislosti s námietkou ohľadom toho, že zadávateľ je v reklame označený ako „najväčšia slovenská cestovná kancelária“, AK RPR vychádzala zo skutočnosti, že zadávateľ neposkytuje len služby predaja leteniek a sprostredkovania zájazdov od ostaných cestovných kancelárii, ale v rámci svojej činnosti ponúka aj vlastné produkty a služby, porovnateľné s ponukami a aktivitami ostatných cestovných kancelárií (napr. vlastné pobytové balíčky, má vlastných delegátov a pod.). Zároveň bol zadávateľ za roky 2018 a 2019 umiestnený na prvej priečke v rebríčku najväčších cestovných kancelárií a agentúr týždenníka TREND, čo aj preukázal. Predmetné označenie ako „najväčšia cestovná kancelária na Slovensku“ je teda možné považovať v danom prípade za opodstatnené. 
Ako porušujúce nevníma AK RPR ani tvrdenie o výhodnosti, resp. exkluzivite danej ponuky, nakoľko v danom prípade je kombinácia služieb zadávateľa v spojení so službami Emirates jedinečná, keďže prináša komplexné riešenie, ktoré samostatne zákazník v takejto podobe získať nevie. Samotná služba je teda obohatená a ďalšie benefity, ktoré na trhu neponúka žiadny iný subjekt, pričom ide o výhradnú dohodu o spolupráci medzi Emirates a zadávateľom a v tomto kontexte je možné ponuku opodstatnene označiť ako exkluzívnu. S ohľadom na tieto skutočnosti má AK RPR za to, že reklama neobsahuje klamlivý údaj a sťažnosť vyhodnotila ako neopodstatnenú.
 
Billboard: „EROS Night Club“, zadávateľa: EROS Night Club, Poprad 
Rada zaevidovala sťažnosti od fyzickej osoby voči vizuálu reklamy, ktorá propaguje nočný klub, ponúkajúci erotické služby. Sťažovateľ poukazuje na to, že reklama je umiestnená na okraji sídliska cca 100 m od základnej školy. Podľa sťažovateľa je reklama v rozpore s dobrými mravmi.
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. Billboard: „EROS Night Club“, zadávateľa: EROS Night Club, Poprad nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu. 
 
V predmetnom prípade sa AK RPR s námietkami sťažovateľa nestotožnila a pri posudzovaní vychádzala okrem iného aj zo skutočnosti, že cieľom reklamy je propagácia nočného klubu a jeho aktivít - zariadenia, ktoré ponúka k tomu zodpovedajúce služby. V prípade posudzovanie reklamy nemožno hodnotiť charakter samotnej povahy zákonom dovoleného predmetu činnosti, ale len reklamu samotnú. Zobrazenie ženy na vizuáli billboardu má súvis s predmetom činnosti a je možné ho považovať za opodstatnený a v kontexte s propagovanými službami. Samotné zobrazenie modelky AK RPR nepovažuje za vizuálnu prezentáciu, ktorá by hrubým spôsobom porušovala všeobecné normy mravnosti a slušnosti a nie je ani toho názoru, že modelka je zobrazená spôsobom, ktorý by bol dehonestujúci či degradujúci, a preto vyhodnotila sťažnosť ako neopodstatnenú.
 
Vizuál na balení fliaš: „Lásky je dosť pre všetkých“, zadávateľa: Kofola, a.s. 
Rada zaevidovala sťažnosti od viacerých fyzických osôb, voči reklame, ktorá je umiestnená na balení 6-tich nápojov Kofola. Sťažovatelia majú za to, že vizuál zobrazuje bozk dvoch žien, čo považujú za propagáciu homosexuality a majú za to, že takéto zobrazenia  narúšajú zdravý vývoj detí.
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosti nie sú opodstatnené. Vizuál na balení fliaš: „Lásky je dosť pre všetkých“, zadávateľa: Kofola, a.s. nie je v rozpore s ustanoveniami  Kódexu.   
 
V predmetnom prípade sa AK RPR nestotožnila s názormi sťažovateľov. Vizuál reklamy nadväzuje na dlhodobejšiu kampaň spoločnosti „Lásky je dosť pre všetkých“, ústredným motívom ktorej je láska. Bez ohľadu na zobrazené pohlavia je predmetné zobrazenie decentné a v náznakoch zachytáva tvár chlapca (s dlhými vlasmi), a dievčaťa, ktorí sa chystajú pobozkať. Dvojica nie je zobrazená spôsobom, ktorý by porušoval všeobecné normy mravnosti, či slušnosti a reklama podľa Komisie nemá negatívny vplyv na deti a maloletých ani neobsahuje žiadne výrazové prostriedky, ktoré by porušovali Kódex. 
 
Facebook: „Royal Blue“, zadávateľa: Laurea Company s.r.o. 
Rade bola v rámci systému cezhraničného zasielania sťažností doručená sťažnosť fyzickej osoby z Veľkej Británie, voči vizuálu reklamy, ktorý bol umiestnený na sociálnej sieti Facebook. Sťažovateľ považuje za spoločensky nezodpovedné, propagovať alkohol na pozadí volantu v aute.  
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť je opodstatnená. Facebook: „Royal Blue“, zadávateľa: Laurea Company s.r.o. je v rozpore s ustanovením čl. 33 Kódexu.   
 
V danom prípade sa AK RPR stotožnila s názorom sťažovateľa. Predmetom propagácie je konkrétny alkoholický nápoj – šumivé víno, ktorý je vyobrazený na pozadí interiéru vozidla, a to spôsobom, kedy predmetný produkt drží v ruke pravdepodobne vodič auta. AK RPR akceptuje  tvrdenie zadávateľa, že z vizuálu je zrejmé, že automobil stojí, avšak celková interpretácia reklamy môže byť v tomto prípade aj opačná, nakoľko bežný spotrebiteľ si detail tachometra všimnúť nemusí a v kontexte sloganu, konkrétne: „...tak dobrodružné ako len život môže byť..“ reklama môže navodiť dojem, že pitie alkoholu a šoférovanie je akceptovateľné, dokonca, že takýto životný štýl je takpovediac „dobrodružný“, čo nemožno považovať za súladné s Kódexom a AK RPR má v danom prípade za to, že alkoholický nápoj je prezentovaný spôsobom, ktorý je všeobecne možné považovať za nevhodný. 
 
Web stránka: „Quercetin a Bromelain“, zadávateľa: Imedia Slovakia s.r.o. 
Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby voči prezentácii výživového doplnku Quercetin a Bromelain na webovej stránke www.biocare.sk, zadávateľa Imedia Slovakia, s.r.o. Podľa sťažovateľa sú tvrdenia obsiahnuté v rámci prezentácie produktu spôsobilé vyvolať v priemernom spotrebiteľovi mylnú predstavu o liečivých účinkoch predmetného výživového doplnku, a teda spotrebiteľa klamať.  
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť je opodstatnená. Web stránka: „Quercetin a Bromelain“, zadávateľa: Imedia Slovakia s.r.o. je v rozpore s ustanovením čl. 44 ods. 2 Kódexu.   
 
V danom prípade sa AK RPR s názorom sťažovateľa stotožnila. Predmetom propagácie v rámci webovej stránky je konkrétny produkt – výživový doplnok, na propagáciu ktorého, najmä v súvislosti s tvrdeniami použitými v reklame sa vzťahujú špecifické pravidlá. V rámci prezentácie výživového doplnku sú na stránke uvedené veľmi konkrétne vyjadrenia, ktoré súvisia s konkrétnymi chorobnými stavmi, či diagnózami, pričom tieto sú prezentované v kontexte pozitív a priamych účinkov uvedeného výživového doplnku. Celková textácia reklamy môže teda v spotrebiteľovi vyvolať mylný dojem, že uvedený výživový doplnok je liekom, ktorý má schopnosť pomáhať, liečiť, prispieť k vyliečeniu, či dokonca vyliečiť chorobný stav a priemerný spotrebiteľ tak môže z reklamy jednoznačne nadobudnúť mylný dojem, že predmetom propagácie je liek, určený na liečbu ochorení, čo nie je pravda a účinky výživového doplnku v tomto smere dostatočne preukázané ani neboli.
 
Web stránka: „Enzým rastlinný: Papaín + Bromelín“, zadávateľa: Multidata Slovensko, s.r.o. 
Rada pre reklamu obdržala sťažnosť od fyzickej osoby voči prezentácii prípravku – výživového doplnku „Enzým rastlinný – Papaín + Bromelín“ na webovej stránke www.prirodnastrava.sk, zadávateľa Multidata Slovensko, s.r.o. Podľa sťažovateľa sú tvrdenia obsiahnuté v rámci prezentácie produktu spôsobilé vyvolať v priemernom spotrebiteľovi mylnú predstavu o liečivých účinkoch predmetného výživového doplnku, a teda spotrebiteľa klamať.  
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť je opodstatnená. Web stránka: „Enzým rastlinný: Papaín + Bromelín“, zadávateľa: Multidata Slovensko, s.r.o. je v rozpore s ustanovením čl. 44 ods. 2 Kódexu.   
 
V danom prípade AK RPR uznala námietky sťažovateľa. V rámci prezentácie výživového doplnku sú na stránke uvedené veľmi konkrétne vyjadrenia, ktoré súvisia s konkrétnymi chorobnými stavmi, či diagnózami, pričom tieto sú prezentované v kontexte pozitív a priamych účinkov uvedeného výživového doplnku a to dokonca spôsobom, že uvedený prípravok pôsobí ako prevencia pred týmito chorobami (napr. „je prevenciou proti rakovine“), prípadne priamo tieto stavy lieči („...je dôležitý pri prevencii a liečbe trombózy a tromboflebitidy“). Uvedené účinky predmetného prípravku však zadávateľ reklamy žiadnym spôsobom vedecky nepodložil, ani nijak inak nepreukázal. Navyše celková textácia reklamy môže teda v spotrebiteľovi vyvolať mylný dojem, že uvedený výživový doplnok je liekom, ktorý má schopnosť pomáhať, liečiť, prispieť k vyliečeniu, či dokonca vyliečiť chorobný stav a priemerný spotrebiteľ tak môže z reklamy jednoznačne nadobudnúť mylný dojem, že predmetom propagácie je liek, určený na liečbu ochorení, čo nie je pravda a účinky výživového doplnku v tomto smere dostatočne preukázané ani neboli, a teda AK RPR vyhodnotila reklamu ako porušujúcu Kódex. 
 
SMS: „výhra v súťaži „Zaplať mobilom“, zadávateľa: Slovenská sporiteľňa, a.s.  
Rada pre reklamu obdržala sťažnosť od fyzickej osoby, voči reklamnej komunikácii v podobe SMS správy o výhre v súťaži „Zaplať mobilom“. Sťažovateľ uvádza, že mu dňa 16.6.2019 bol zaslaný e-mail, ktorý sprostredkoval možnosť získať sumu 5 eur, v prípade troch platieb cez Apple Pay. Ďalej sťažovateľ uvádza, že mu boli doručené 2 SMS. V prvej ho sporiteľňa informuje o tom, že vyhral v súťaži „Zaplať mobilom“ 20 eur, v druhej, ktorá mu bola zaslaná neskôr ho sporiteľňa informovala o tom, že výhra nebola určená jemu. Sťažovateľ uvádza, že napriek tomu, že postupoval podľa podmienok, k plneniu dobrovoľného záväzku nedošlo. Navyše boli zmenené podmienky záväzku počas obdobia, ktoré si SLSP určila. Podľa názoru sťažovateľa reklama nebola pravdivá a nebola pripravovaná s pocitom zodpovednosti voči spotrebiteľovi.
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť je opodstatnená. SMS: „výhra v súťaži „Zaplať mobilom“, zadávateľa: Slovenská sporiteľňa, a.s. je v rozpore s ustanovení čl. 10 ods. 3 Kódexu.   
 
V danom prípade sa AK RPR s názorom sťažovateľa stotožnila. V danom prípade sú predmetom posudzovania SMS správy, prostredníctvom ktorých zadávateľ komunikoval s výhercami v rámci spotrebiteľskej súťaže „Aktivuj si mobilné platby a vyhraj“, cieľom ktorej bolo podporiť používanie debetných platobných kariet vydaných SLSP prostredníctvom aplikácie Google Pay a Apple Pay. Ako uviedol aj zadávateľ, súťaž bola určená pre všetkých klientov, pričom z uvedeného vyplýva, že bola určená aj pre sťažovateľa. AK RPR neupiera zadávateľovi organizovať súťaže pre svojich klientov, avšak zároveň má za to, že v prípade, ak zadávateľ organizuje v krátkom čase súťaží viac, navyše s podmienkami, ktoré sú veľmi podobné, tak ako tomu bolo v tomto prípade, mal by venovať aj zvýšenú pozornosť spôsobu, akým podmienky súťaží odkomunikuje. V opačnom prípade môže byť spotrebiteľ zmätený a uvedený oprávnene do omylu, tak ako v prípade sťažovateľa, ktorý si pravdepodobne spojil dve súťaže. Takáto interpretácia súťaží mohla podľa AK RPR vzniknúť práve z nedostatočne odkomunikovaných podmienok oboch akcií (napr. v direct maile k akcii „začnite používať Apple pay“ nie sú uvedené konkrétne dátumy, chýba odkaz na web stránku s podmienkami súťaže a pod., pri súťaži „zaplať mobilom“ zase spotrebiteľ ani nemusel dostať informáciu o tom, že súťaž prebieha, bolo mu len oznámené, že vyhral, prípadne nevyhral... ), ktoré sú si navyše na prvý pohľad veľmi podobné a celková komunikácia tak môže objektívne uviesť spotrebiteľov do omylu. Taktiež samotné SMS, ktorými zadávateľ komunikoval so svojimi klientmi, podľa AK RPR nemožno považovať za formu komunikácie, ktorá by bola etická. AK RPR si uvedomuje, že v rámci realizácie súťaže, môže dôjsť aj k chybe, avšak v tomto prípade došlo k informovaniu súťažiaceho, ktorý ani nemusel vedieť, že sa do súťaže zapojil niekoľko hodín, a teda klient bol počas tejto doby objektívne uvedený do omylu. AK RPR má za to, že uvedená komunikácia nebola z pohľadu kreatívnej, aj samotnej realizačnej časti vo vzťahu k súťaži pripravovaná s pocitom zodpovednosti voči spotrebiteľovi.
 
Facebook: Keď vám zubár odporučí implantáty“, zadávateľa: KM-DENT, s.r.o.  
Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, okres Bratislava voči príspevku na facebooku, ktorý sa zobrazoval na Facebook stránke zubnej kliniky Apolónia. Sťažovateľ je toho názoru, že reklama porušuje Kódex, nakoľko obsahuje lacnú, sexistickú narážku, nevhodný dvojzmysel, stvárňuje ženu ako sexuálnu atrakciu a zobrazuje ju ako sexuálny objekt a prezentuje vzťah muža a ženy ponižujúcim spôsobom. 
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. Facebook: Keď vám zubár odporučí implantáty“, zadávateľa: KM-DENT, s.r.o.  nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.   
 
V danom prípade sa AK RPR s názorom sťažovateľa nestotožnila. Vizuál reklamy evidentne zachytáva autentické prostredie zubnej kliniky, na stránke ktorej bol príspevok zverejnený, pričom fotografia, zachytáva určitú humornú situáciu, ktorú nie je možné vnímať doslovne. Zo záberu je zrejmé, že zadávateľ komunikáciu zverejnil ako určitý vtip s prvkami nadsádzky, žena na fotografii nie je zobrazená ponižujúcim, ani vulgárnym  spôsobom, v rámci vizuálu sa usmieva, pričom je evidentné, že na situácii sa taktiež zabáva. Navyše vizuál je v kontexte samotnej textácie ako aj tematiky, ktorá s problematikou zubnej starostlivosti súvisí (zubné implantáty). AK RPR sa nedomnieva, že by reklama obsahovala také výrazové prostriedky, ktoré by porušovali všeobecné normy mravnosti, či slušnosti a nie je ani toho názoru, že reklame je v danom prípade sexistická, prípadne, že zobrazuje ženu len ako sexuálnu atrakciu, a preto ju vyhodnotila ako neporušujúcu Kódex.
 

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

17.6.2020

Tlačová správa z 5. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu

  BRATISLAVA. Dňa 28. 05. 2020 sa konalo 5. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán...

21.5.2020

Raňajky s reklamou: Prečo by značky mali robiť dobro? Je goodvertising iba póza alebo má zmysel aj pre biznis?

    Milí priaznivci Raňajok s reklamou,   pozývame Vás na ďalší event zo série...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.