Tlačová správa zo 6. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu

BRATISLAVA. Dňa 30. 06. 2020 sa konalo 6. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej samoregulácie v oblasti reklamy posúdila sťažnosti na 6 reklám s cieľom zistiť, či došlo k porušeniu Etického kódexu reklamnej praxe platného na území SR (ďalej len Kódex).
 
AK RPR prijala na svojom zasadnutí nasledujúci nálezy:
 
Reklamná kampaň: „Bohatstvo života začína v tvojej záhrade“, zadávateľa: HORNBACH – Baumarkt SK spol. s r.o.
Rada zaevidovala sťažnosti od viacerých fyzických osôb a sťažnosť od Úradu komisára pre deti voči jarnej reklamnej kampani spoločnosti HORNBACH – Baumarkt SK spol. s r.o. „Bohatstvo života začína v tvojej záhrade“. Sťažovatelia poukazujú na vyobrazenie párenia hmyzu a stonôžok v rámci vizuálov reklamy, v kontexte sloganov „Sex, ktorý chceme všetci vidieť“ a „Bohatstvo života začína v tvojej záhrade“. Sťažovatelia majú za to, že reklama je vulgárna a porušuje všeobecné normy mravnosti a slušnosti. Viacerí sťažovatelia sú toho názoru, že reklama, keďže sa nachádza vo verejnom priestore má negatívny vplyv na deti a maloletých, a preto ju považujú za nevhodnú. Niektorí sťažovatelia považujú reklamu, vrátane jej sloganu za sexistickú.
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosti nie sú opodstatnené. Reklamná kampaň: „Bohatstvo života začína v tvojej záhrade“
zadávateľa: HORNBACH – Baumarkt SK spol. s r.o. nie  je v rozpore s ustanoveniami Kódexu. 
 
AK RPR sa v danom prípade s námietkami sťažovateľov nestotožnila. Je pravdou, že vizuál reklamy zobrazuje akt párenia hmyzu. Predmetné zobrazenie však AK RPR nepovažuje za také, ktoré by porušovalo všeobecné normy mravnosti alebo slušnosti a zároveň reklama neobsahuje prvky, ktoré by znižovali ľudskú dôstojnosť. V reklame nie je zobrazené napríklad násilie, nahota, či také správanie, ktoré by bolo možné považovať za neprirodzené, či neslušné. Reklama ani nezobrazuje človeka – ľudí, ale zachytáva párenie hmyzu, pričom s touto problematikou sa môžu aj v rámci výučby stretnúť aj mladší žiaci. AK RPR si uvedomuje určitú mieru provokácie a akceptuje aj to, že vybraná časť verejnosti môže vnímať predmetné zobrazenia v rámci reklamy citlivejšie, resp. negatívne, avšak v tomto prípade má za to, že ide skôr o subjektívne hodnotenie a posúdenie reklamy samotnými sťažovateľmi. 
 
Vo vzťahu k využitiu sloganov v reklame, aj v kontexte jej vizuálu, konkrétne napríklad „Sex, ktorý chceme všetci vidieť“ si AK RPR nemyslí, že tento by bol nejakým spôsobom vulgárny alebo neslušný. Pojem „sex“ nie je možné automaticky vnímať v negatívnej, či neslušnej konotácii, ale v tomto prípade ho je potrebné posudzovať aj v kontexte celkového komunikačného posolstva kampane, ktorým je upozorniť na rozmanitosť a život v prírode, v záhrade ako aj na činnosti, ktoré sa v nej reálne odohrávajú a sú takpovediac prirodzené (vo význame párenia sa živočíchov v ich prirodzenom a zdravom prostredí). Ani vizuál reklamy v tomto prípade nepodporuje možný negatívny význam predmetného sloganu, ale skôr slogan samotný dopĺňa, tak aby bol jasný a zrozumiteľný. 
 
AK RPR brala do úvahy skutočnosť, že forma spracovania reklamy, a teda aj reklama samotná môže vzbudiť u ľudí záujem (či už pozitívny alebo aj negatívny) a v tomto kontexte ako aj s ohľadom na to, že zadávateľ si zvolil komunikačné médium vonkajšej reklamy, ktorá je svojim charakterom dostupná všetkým cieľovým skupinám, môže nejakým spôsobom zaujať aj cieľovú skupinu detí a maloletých, avšak zároveň si  AK RPR nemyslí, že reklama by mala mať na tieto skupiny negatívny dopad. Ak totiž reklama nejakým spôsobom zaujme mladšie dieťa, ktoré napríklad ešte nevie čítať, prípadne aj dieťa, ktoré si spojí vizuálnu stránku reklamy spolu so sloganom, reklama v ňom vzbudí zvedavosť a začne klásť napríklad rodičovi otázky, je to práve dospelá osoba, ktorá by mala dieťaťu primerane jeho veku vedieť predmetné zobrazenie vysvetliť, pričom ako bolo uvedené vyššie reklama neobsahuje také prvky a zobrazenia, ktoré môžu mať negatívny vplyv napríklad na morálny vývoj dieťaťa.  
 
TV spot: „Vibroshaper“, zadávateľa: MediaShop GmbH
Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, voči spotu odvysielanému v rámci telenákupu, ktorý propaguje prístroj Vibroshaper. Sťažovateľ uvádza, že v reklame je uvedených viacero informácií a tvrdení, vo vzťahu k efektivite oproti iným cvičeniam, ktoré považuje za klamlivé a zavádzajúce. Sťažovateľ poukazuje na konkrétny príklad, kedy je v reklame zobrazený merač kalórií, na osobe 30 minút behajúcej, a potom na tej istej osobe stojacej 10 minút na prístroji. Sťažovateľ má za to, že informácia o spálenej energií pri 30 minútovom behu (129 kalórií) a naproti tomu počas 10 minútového státia na vibrujúcom prístroji (277 kalórií) nie je už zavádzajúca, ale vyslovene a úmyselne klamlivá. Sťažovateľ uvádza, že zariadenie merajúce spotrebovanú energiu napr. pri behu, vychádza z otrasov (teda počtu krokov). Pri státí na prístroji človek takmer žiadnu aktivitu nevykonáva, a preto logicky nemôže byť prístroj viac než 6-násobne efektívnejší než beh (10 minút - 30 minút; 277 cal. - 129 kal.).
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že  sťažnosť je čiastočne opodstatnená. telenákupný spot: „Vibroshaper, zadávateľa: MediaShop GmbH je v rozpore s ustanovením čl. 14 ods. 6 Kódexu. 
 
Cieľom reklamy je v danom prípade propagácia prístroja na cvičenie – Vibroshaper. V rámci reklamy zadávateľ popisuje fungovanie prístroja, jeho účinky ako aj porovnanie efektivity vo vzťahu k iným športovým činnostiam, vrátane behu, či napríklad cvičením v posilňovni, pričom spôsob prezentácie týchto informácií v reklame vytvára dojem, že cvičením, resp. využívaním propagovaného prístroja je možné dosiahnuť vyšší efekt v porovnaní s inými formami pohybu. Okrem toho zadávateľ v rámci reklamy prezentuje aj akési zdravotné benefity vo vzťahu k prístroju, napr. „zbavte sa škaredej celulitídy“ alebo „...na bruchu zostal tuk a na nohách sa objavili kŕčové žily. To ma veľmi trápilo. Vibroshaper stimuluje krvný obeh, takže moje nohy môžu byť opäť pružné a zdravé a tuk okolo brucha tiež zmizol“, ktoré v rámci reklamy nie sú vo vzťahu k účinkom produktu bližšie preukázané. AK RPR nespochybňuje právo zadávateľa prezentovať spôsob fungovania produktu ako takého, dokonca za neetické nepovažuje ani sprostredkovanie skúseností užívateľov produktu, tak ako je tomu napríklad v scéne, voči ktorej namieta aj sťažovateľ, a kde sa AK RPR prikláňa k argumentácii zadávateľa, že scéna popisuje výsledok meraní konkrétneho jedného užívateľa v konkrétnej situácii, pričom tento nemusí byť rovnaký aj u iných používateľov. Na druhej strane je v reklame produkt, aj vo vzťahu k vyššie uvedeným „zdravotným“ tvrdeniam prezentovaný zároveň aj akoby v polohe až zdravotníckej pomôcky. Komisia je toho názoru, že účinky produktu na zdravie sú podstatnými informáciami, prezentácií, ktorým by mal zadávateľ v reklame venovať zvýšenú pozornosť a podložiť ich napríklad odkazmi na konkrétne štúdie, testami, prípadne certifikátmi a pod., a to aj vzhľadom na formát reklamy priamo v reklame, čo však v tomto prípade urobené nebolo, a to aj napriek tomu, že samotná dĺžka reklamy, spôsob jej spracovania ako aj zvolené komunikačné médium tento priestor poskytovali. S ohľadom na tieto skutočnosti má AK RPR za to, že reklama nie je v súlade s Kódexom a sťažnosť je čiastočne opodstatnená.   
 
Príspevok na Facebooku: „Všetko len za 99€“, zadávateľa: FAST PLUS, spol. s r.o.
Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, voči príspevku na sociálnej sieti Facebook, ktorý propagoval časovo obmedzenú akciu „Všetko len za 99€“. Sťažovateľ poukazuje na skutočnosť, že reklama priamo vo svojom vizuáli uvádza text v znení: “Všetko len za 99€“, pričom následne v texte príspevku je uvedené, že ponuka sa vzťahuje len na vybrané produkty, na základe čoho považuje sťažovateľ reklamu za zavádzajúcu.  
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť je opodstatnená. Príspevok na Facebooku: „Všetko len za 99€“, zadávateľa: FAST PLUS, spol. s r.o. je v rozpore s ustanoveniami čl. 14 ods. 2 Kódexu. 
 
V danom prípade sa AK RPR s názorom sťažovateľa stotožnila. Dominantným výrazovým prostriedkom reklamy je text v znení „Všetko len za 99€“, pričom tento je následne doplnený informáciou o tom, že akcia sa vzťahuje len na vybrané produkty. AK RPR akceptuje, že zadávateľ informáciu o tom, že akcia je obmedzená na vybrané druhy tovaru uvádza priamo v reklame, resp. v jej popise, a teda zákazník sa túto skutočnosť z reklamy môže priamo aj dozvedieť, na druhej strane sú však tieto tvrdenia vo vzájomnom nesúlade, resp. v rozpore. Využitie výrazu „na všetko“ je vo svojom význame jednoznačne chápané ako bezvýhradné, a teda, nemalo by byť v reklame použité, ak zadávateľ ponúka určitú časť produktov, na ktorú sa akcia nevzťahuje, resp. sa akcia v skutočnosti vzťahuje len na niektoré/ vybrané produkty, tak ako tomu je v prípade predmetnej reklamy. V skutočnosti totiž v zmysle, ako zadávateľ použil slovo všetko by si vyžadovalo napr. textáciu „Všetko čo sme pre vybrali do akcie dňa... je len za ...“ Uvedená reklama však neobsahovala k predmetnému vizuálu dostatočne adekvátnu informáciu, ktorá by spotrebiteľovi hovorila o tom, že slovo všetko sa vzťahuje len na vybraný akciový tovar nie na všetok tovar, ktorý zadávateľ ponúka. S ohľadom na tieto skutočnosti má AK RPR za to, že reklama, resp. využitie daného výrazu „na všetko“ vzhľadom na okolnosti ako ich zadávateľ použil nemožno považovať za etické, a preto reklamu vyhodnotila ako porušujúcu Kódex.     
 
Web stránka zadávateľa: „O2 Fér na faktúru“, zadávateľa: O2 Slovakia, s. r.o.
Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, voči prezentácii služby O2 Fér na faktúru, na web stránkach spoločnosti O2 Slovakia, s.r.o. Sťažovateľ uvádza, že na stránke sú uvedené informácie, ktoré hovoria o tom, že s predmetnou službou zákazník neplatí žiadne mesačné poplatky, avšak od júla spoločnosť zavádza mesačný poplatok 2€ aj pre tento program.
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť je opodstatnená. Web stránka zadávateľa: „O2 Fér na faktúru“, zadávateľa: O2 Slovakia, s. r.o. je v rozpore s ustanovením čl. 16 písm. a) Kódexu. 
 
V danom prípade pri posudzovaní AK RPR vychádzala zo skutočnosti, že zadávateľ v rámci reklamy explicitne uvádza, že zákazník mesačné poplatky za predmetnú službu neplatí (0€). AK RPR plne akceptuje, že zadávateľ môže výšku poplatkov zmeniť, resp. si nastaviť inú cenovú politiku služieb a ich podmienok, a pri posudzovaní zohľadnila aj skutočnosť, že v čase podania sťažnosti informácie uvedené na stránke odrážali skutočnosť, resp. vtedy platné podmienky, avšak na druhej strane má AK RPR za to, že v čase, kedy spoločnosť už vedela, že ku zmene podmienok dôjde, mala túto informáciu komunikovať zrozumiteľne a priamo aj pri prezentácii produktu, na ktorú poukazuje aj sťažovateľ, a to najmä vo vzťahu k novým, potenciálnym zákazníkom, ktorí si službu mohli uzatvoriť práve na základe predmetného benefitu, na zmenu ktorého upozornení priamo na stránke neboli. AK RPR sa celkom nestotožňuje s argumentáciou zadávateľa, že pri splnení podmienok na získanie digitálneho bonusu budú mať aj zákazníci O2 Fér program naďalej bez poplatku, nakoľko dostanú bonus v rovnakej výške. Predmetný bonus je viazaný na elektronické zasielanie  a uhrádzanie faktúr, ktoré nemusí vyhovovať každému zákazníkovi, a preto ani nie každý zákazník tento bonus získa.  S ohľadom na tieto skutočnosti má AK RPR za to, že v tomto kontexte informácia o cene obsiahnutá v reklame vzbudzuje dojem, že cena je nižšia ako v skutočnosti je, a reklamu preto vyhodnotila ako porušujúcu Kódex.     
 
 

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

10.1.2021

Tlačová správa z 10. zasadnutia AK RPR

BRATISLAVA. Dňa 10. 12. 2020 sa konalo 10. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej...

30.11.2020

Tlačová správa z 9. zasadnutia AK RPR

BRATISLAVA. Dňa 12. 11. 2020 sa konalo 9. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.