Tlačová správa z 9. zasadnutia AK RPR

BRATISLAVA. Dňa 12. 11. 2020 sa konalo 9. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej samoregulácie v oblasti reklamy posúdila sťažnosti na 9 reklám s cieľom zistiť, či došlo k porušeniu Etického kódexu reklamnej praxe platného na území SR (ďalej len Kódex).
 
AK RPR prijala na svojom zasadnutí nasledujúci nálezy:
 
Reklamné články: „Káva a hotdogy“, zadávateľa: OMV Slovensko, s.r.o.
Rada zaevidovala sťažnosť od spoločnosti SHELL Slovakia, s.r.o., voči sérii reklamných článkov, zadávateľa OMV Slovensko, s.r.o., ktoré boli publikované v rámci portálov refresher.sk, pluska.sk a topky.sk. Sťažovateľ poukazuje na to, že jednotlivé články porovnávajú kávu a hotdogy, ktoré si môže spotrebiteľ zakúpiť v rámci troch rôznych čerpacích staníc. Sťažovateľ má za to, že predmetné články sú porovnávacou reklamou, ktorú nemožno považovať za objektívnu a reklama poškodzuje záujmy spoločnosti Shell. 
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť je opodstatnená. Reklamné články: „Káva a hotdogy“, zadávateľa: OMV Slovensko, s.r.o. sú v rozpore s ustanoveniami čl. 18 ods. 1 písm. b) a čl. 10 ods. 4 Kódexu. 
 
V danom prípade AK RPR uznala námietky sťažovateľa a nestotožnila s názorom zadávateľa, podľa ktorého uvedené články nenapĺňajú parametre porovnávacej reklamy, ale predstavujú štandardné  zhodnotenie dostupných produktov na trhu expertom v danej oblasti. Je pravdou, že v rámci článkov sa k jednotlivým, vybraným produktom vyjadrujú odborníci, ktorí prezentujú ich akési subjektívne hodnotenie. Je však tiež pravdou, že predmetný obsah nevznikol spontánne, napríklad z iniciatívy samotných odborníkov alebo redakcie, ktorá obsah publikovala a ich nezávislého hodnotenia, ale bol súčasťou komerčnej komunikácie, objednávateľom ktorej je jedna z hodnotených značiek. V tomto kontexte možno teda jednoznačne hovoriť o tom, že predmetný obsah je reklamou v zmysle ako túto definuje Kódex a zároveň, keďže sa v rámci predmetnej reklamy priamo označuje iný súťažiteľ a jeho produkty s cieľom ich vzájomného hodnotenia - porovnania má AK RPR za to, že uvedené články sú porovnávacou reklamou a v tomto kontexte je reklamu nutné aj posudzovať. 
 
Je pravdou, že v rámci reklamy sú porovnávané produkty, ktoré uspokojujú rovnakú potrebu a sú určené na rovnaký účel. V rámci reklamy sú dostatočne odlíšení aj konkurujúci súťažitelia, pričom spôsob hodnotenia produktov nie je znevažujúci. Avšak AK RPR má za to, že v rámci danej reklamy nedochádza k porovnaniu  konkrétnych, typických, podstatných a overiteľných vlastností a charakteristík produktov objektívnym spôsobom. Reklama síce predstavuje určitý subjektívny názor expertov, avšak nakoľko v danom prípade ide jednoznačne o reklamu porovnávaciu, malo byť toto hodnotenie podporené objektívnymi skutočnosťami, ako sú napríklad zadefinovanie presnej metodiky hodnotenia a postupovanie podľa nej, vytvorenie rovnakých podmienok hodnotenia, zabezpečenie určitej objektívnosti hodnotenia napríklad formou slepého testu, ktoré by zvyšovali jeho dôveryhodnosť a pod. Predmetné skutočnosti v reklame absentujú a AK RPR preto uvedenú reklamu nepovažuje z hľadiska porovnávacej reklamy za prípustnú a objektívnu.  
 
AK RPR je taktiež toho názoru, že práve vo vzťahu ku konkurencii a s ohľadom na to, že predmetnú porovnávaciu reklamu nemožno považovať za objektívnu, je táto reklama v rozpore s dobrými mravmi, pravidlami hospodárskej súťaže a spôsobilá privodiť ujmu inému súťažiteľovi alebo spotrebiteľom (čl. 10 ods. 4 Kódexu).
 
Newsletter: „Šťastný pondelok“, zadávateľa: ANDREA SHOP, s.r.o.
Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby voči reklame zasielanej v podobe newslettra, ktorá komunikovala akciu „Šťastný pondelok“, zadávateľa ANDREA SHOP, s.r.o., počas ktorej si spotrebiteľ mohol nakúpiť vybrané produkty v zľave 11%. Sťažovateľ namieta, že nikde v reklame nie je uvedené obmedzenie, že zľava sa vzťahuje len na vybrané produkty. Túto skutočnosť sa spotrebiteľ dozvie až kliknutím na web stránku obchodu. Reklama tak podľa sťažovateľa vytvára dojem, že zľava sa vzťahuje na celý sortiment a preto ju považuje za klamlivú a zavádzajúcu. 
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť je opodstatnená. Newsletter: „Šťastný pondelok“, zadávateľa: ANDREA SHOP, s.r.o. je v rozpore s ustanovením čl. 14 ods. 1 písm. b) Kódexu. 
 
V predmetnom prípade sa AK RPR s názorom sťažovateľa stotožnila. V danom prípade zadávateľ komunikoval akciu, v podobe zľavového kódu, zadaním ktorého spotrebiteľ získal zľavu vo výške 11%. Reklama informovala o výške zľavy, ako aj mechanizme na jej uplatnenie, resp. je z nej zrejmé, že zľavu je možné získať na základe zľavového kódu, pričom z reklamy je zrejmé aj to, že akcia je platná len pre konkrétne obdobie. Z reklamy však skutočne nie je jasná skutočnosť, že zľava sa vzťahuje len na vybrané produkty, čo AK RPR v tomto prípade považuje taktiež za informáciu, ktorá je pre priemerného spotrebiteľa podstatná. Z reklamy, tak ako je koncipovaná môže priemerný spotrebiteľ nadobudnúť mylný dojem, že zľava sa v danom časovom období vzťahuje na všetky produkty, prípadne je možné sa z reklamy mylne domnievať, že jedinečný kód je možné uplatniť podľa konkrétnych preferencií zákazníka, ktorý si môže sám rozhodnúť o tom, na ktorý produkt si zľavu vyberie. Komisia je preto toho názoru, že reklama podstatnú skutočnosť, že akcia sa vzťahuje na vybrané produkty nekomunikovala jasne a zrozumiteľne, a to s prihliadnutím na fakt, že samotné médium poskytovalo priestor na uvedenie tejto podmienky, a preto vyhodnotila reklamu ako neetickú. AK RPR ocenila, že zadávateľ do budúcna pristúpi k úprave reklamy vo vzťahu k jasnejšej komunikácii podmienok predmetnej ponuky.
 
Web stránka zadávateľa: „Nabíjačka autobatérie“, zadávateľa: Alza.sk s.r.o.
Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby voči prezentácii ceny zľavneného produktu – nabíjačky autobatérie. Sťažovateľ poukazuje na to, že na web stránke je uvedená pôvodná cena 3290€, čo považuje vzhľadom k reálnej cene produktu za zavádzajúce.
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť je opodstatnená. Web stránka zadávateľa: „Nabíjačka autobatérie“, zadávateľa: Alza.sk s.r.o. je v rozpore s ustanovením čl. 14 ods. 5 písm. b) Kódexu. 
 
AK RPR uznala námietky sťažovateľa. V danom prípade zadávateľ komunikoval produkt vo výraznej zľave 97 %, pričom ako pôvodnú cenu uviedol 3290€. Pri posudzovaní AK RPR vychádzala aj z tvrdenia zadávateľa, ktorý pripustil, že za takúto pôvodnú cenu sa predmetný produkt nikdy nepredával a uvedené bolo spôsobené technickou chybou, ktorú zadávateľ po zistení odstránil. AK RPR akceptuje túto skutočnosť, avšak zároveň má za to, že v čase, kedy bol výrobok prezentovaný s nesprávnou cenou mohol uviesť priemerného spotrebiteľa do omylu. Nie každý spotrebiteľ totiž pozná približné cenové relácie týchto produktov a výška zľavy 97% percent znie natoľko atraktívne, že priemerný spotrebiteľ si túto chybu ani nemusel uvedomiť. S ohľadom na túto skutočnosť má Komisia za to, že zadávateľ nevenoval dostatočnú pozornosť informovaní o ekonomickej a finančnej hodnote produktu, a preto reklamu vyhodnotila ako porušujúcu Kódex.
 
Web stránka zadávateľa: „Koleso šťastia“, zadávateľa: OKAY Slovakia, spol. s r.o.
Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby komunikácii zľavovej akcie „Koleso šťastia“, ktorá prebiehala na web stránkach zadávateľa OKAY Slovakia, spol. s r.o. Sťažovateľ uvádza, že na základe akcie získal zľavu vo výške 50€, ktorú si chcel uplatniť na konkrétny tovar. Pri uplatňovaní zľavy bolo sťažovateľovi na stránke oznámené, že nespĺňa minimálnu cenu objednávky pre tento kupón. Sťažovateľ namieta, že nikde v reklame nebola uvedená výška ceny výrobku, na ktorú je možné si zľavu uplatniť, a preto má sťažovateľ za to, že reklama uvádza zákazníka do omylu. 
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. Web stránka zadávateľa: „Koleso šťastia“, zadávateľa: OKAY Slovakia, spol. s r.o. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu. 
 
V danom prípade sa AK RPR s názorom sťažovateľa nestotožnila. Cieľom reklamy bola komunikácia akcie, v rámci ktorej si zadávateľ mohol na kolese zliav „vytočiť“ vybrané benefity. Z reklamy je zrejmé, aký je mechanizmus hry, je v nej uvedené, na čo všetko sa zľava nevzťahuje a v závere je uvedená informácia „Minimálna hodnota nákupu je 600€“, ktorá explicitne určuje, aká je minimálna hodnota nákupu, na ktorú je možné získaný zľavový kód uplatniť. AK RPR sa nedomnieva, že zo spôsobu akým zadávateľ v reklame prezentoval informácie o ponuke by mohol byť spotrebiteľ uvedený do omylu. Reklama neprezentuje informácie viacvýznamovým alebo nezrozumiteľným spôsobom a zadávateľ venoval prezentácii svojej ponuky dostatočnú pozornosť, a to vrátane sprostredkovania informácii, ktoré sú pre priemerného spotrebiteľa podstatné.
 
Vonkajšia reklama: „Hotfolk 2021“, zadávateľa: Ekonomické a poradenské centrum s.r.o.
Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, voči vizuálu vonkajšej reklamy, zadávateľa Ekonomické a poradenské centrum s.r.o. Sťažovateľ poukazuje na to, že reklama, ktorá komunikuje ľahko erotický kalendár a na ktorej sú vyobrazené polonahé modelky obsahuje podľa jeho názoru pornografický materiál, ktorý nepatrí na verejnosť, napríklad z dôvodu ohrozovania mravnej výchovy mládeže. Podľa sťažovateľa reklama formuje postoj mužov k ženám ako k objektom na naplnenie vlastných túžob a nie ako k osobám. Pózy modeliek v reklame nie sú podľa sťažovateľa ľahko erotické, ale prvoplánovo vzrušujúce, čo je podľa názoru sťažovateľa cieľ pornografických materiálov, ktoré na verejnosť nepatria. Sťažovateľ považuje vyobrazenie modeliek v reklame za dehonestujúce.
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. Vonkajšia reklama: „Hotfolk 2021“, zadávateľa: Ekonomické a poradenské centrum s.r.o. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu. 
 
V predmetnom prípade sa AK RPR nestotožnila s názormi sťažovateľa. Cieľom reklamy je komunikácia produktu – kalendárov, ktoré obsahujú fotografie modeliek v kontexte prírody a folklórnych prvkov, pričom vizuál reklamy zachytáva úvodnú stranu z kalendára. Je pravdou, že vyobrazenie modeliek má ľahko erotický podtón, resp. že modelky sú čiastočne obnažené. Na druhej strane je však nutné zdôrazniť, že vizuál použitý v reklame približuje  charakter produktu a reklama je tak v kontexte toho, čo zadávateľ ponúka. AK RPR je toho názoru, že celkové vyobrazenie modeliek v reklame je decentné a slušné. V reklame nie sú odhalené intímne partie a vizuál reklamy nemožno považovať ani za urážlivý, či ponižujúci a reklama neobsahuje ani prezentácie, ktoré by boli v rozpore so všeobecnými normami mravnosti či slušnosti. Modelky v reklame nie sú vyobrazené dehonestujúcim, či degradujúcim spôsobom. Využitie čiastočnej nahoty nie je v tomto prípade prvoplánové, ale je priamo v kontexte s ponúkaným produktom a AK RPR predmetnú reklamu nepovažuje ani za sexistickú. AK RPR sa taktiež nedomnieva, že by reklama mohla mať negatívny vplyv na deti maloletých a je toho názoru, že reklama neporušuje Kódex.
    
Reklamný článok, web stránka: „Parádna pôžička s 0% úrokom ročne“, zadávateľa: Tatra banka, a.s., odštepný závod Raiffeisen banka
Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby voči komunikácii finančného produktu – pôžičky s 0% úrokom ročne, zadávateľa Tatra banka, a.s., odštepný závod Raiffeisen banka. Sťažovateľ poukazuje na to, že v reklamnom článku, ktorý bola zverejnený na portáli sme.sk ako aj na web stránke zadávateľa je uvedené, že úroková sadzba pôžičky je 0%, pričom v skutočnosti je sadzba 0,01%.
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. Reklamný článok, web stránka: „Parádna pôžička s 0% úrokom ročne“, zadávateľa: Tatra banka, a.s., odštepný závod Raiffeisen banka nie sú v rozpore s ustanoveniami Kódexu. 
 
V predmetnom prípade sa AK RPR s názorom sťažovateľa nestotožnila. Cieľom reklamy je komunikácia finančného produktu - pôžičky, ktorej základným benefitom je úroková sadzba 0 % p.a a žiadne poplatky alebo iné náklady, ktoré musí spotrebiteľ vynaložiť na jej získanie. Uvedenú skutočnosť komunikuje zadávateľ v rámci reklamného článku ako aj v rámci svojej webovej stránky. AK RPR je toho názoru, že informácie, ktoré zadávateľ vo vzťahu k produktu prezentuje sú pravdivé, dostatočné, zrozumiteľné a jasné. AK RPR v tomto prípade prihliadala aj na skutočnosť, že i keď súčasťou napríklad reprezentatívneho príkladu je údaj o tom, že ročná percentuálna miera nákladov je pre spotrebiteľov 0,01% p.a., tento údaj nemožno považovať za klamlivý, nakoľko v skutočnosti je rozdiel v nákladoch spotrebiteľovi vyplatený naspäť, o čom informuje aj predmetný reprezentatívny príklad. Celkové náklady na pôžičku pre spotrebiteľa sú teda skutočne vo výške 0 Eur a reklamu ako aj informácie v nej obsiahnuté možno považovať za pravdivé a vo vzťahu k spotrebiteľom transparentne komunikované. AK RPR je preto toho názoru, že reklama neobsahuje žiaden údaj, ktorý by mohol uviesť priemerného spotrebiteľa do omylu, a preto ju vyhodnotila ako neporušujúcu Kódex.  
 
Ponuka zasielaná poštou: „Oznámenie o zápise do obchodného registra“, zadávateľa: OBCHODNÝ REGISTER s.r.o.
Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, voči reklame spoločnosti OBCHODNÝ REGISTER s.r.o. Spoločnosť zasiela firmám list, prostredníctvom ktorého ponúka svoje služby týkajúce sa zápisu do obchodného registra. Sťažovateľ uvádza, že forma ponuky a jej prezentácia je spracovaná spôsobom, ktorý môže uviesť oslovené spoločnosti do omylu. K listu, v ktorom sa firma odvoláva na Vyhlášku a Nariadenie, firma prikladá výpis spoločnosti, ktorý má formát, úpravu aj písmo nápadne pripomínajúce oficiálny obchodný register a spotrebiteľ si tak môže podľa sťažovateľa mylne myslieť, že nezaplatením uvedenej čiastky si nesplní nejakú zákonnú povinnosť voči orgánu verejnej moci. Sťažovateľ má za to, že spotrebiteľ nemusí vedieť danú ponuku ako reklamu ani identifikovať, ale z uvedeného si môže myslieť, že sa jedná o zákonnú povinnosť, nie komerčne poskytovanú službu.
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť je opodstatnená. Ponuka zasielaná poštou: „Oznámenie o zápise do obchodného registra“, zadávateľa: OBCHODNÝ REGISTER s.r.o. je v rozpore s ustanoveniami čl. 12 ods. 1, čl. 14 ods. 1 písm. a), čl. 14 ods. 3 a čl. 22 ods. 1 Kódexu. 
 
V danom prípade AK RPR uznala námietky sťažovateľa. Reklama  má podobu listu – Oznámenia o zápise do Obchodného Registra, ktoré je zasielané priamo podnikateľským subjektom. Zadávateľ prostredníctvom reklamy komunikuje možnosť využitia služby v podobe zápisu do Obchodného Registra, ktorú poskytuje. Celkový vizuál reklamy, jej formu, ako aj spôsob prezentácie tejto služby však AK RPR nepovažuje za reklamu, ktorá by ako reklama bola jasne identifikovateľná. Uvedenú skutočnosť podporuje aj fakt, že reklama sa v texte priamo odvoláva na konkrétnu legislatívu, v podobe vyhlášky Ministerstva spravodlivosti. Reklama nekomunikuje informácie spôsobom, z ktorého by bolo zrejmé, že ide o komerčnú ponuku; je pravdou, že v reklame je spomenutá aj akási obchodná ponuka, avšak z celkového kontextu  táto podstatná skutočnosť nemusí byť priemernému spotrebiteľovi zrejmá. V tomto smere má AK RPR taktiež za to, že reklama je koncipovaná spôsobom, ktorý zneužíva dôveru priemerného spotrebiteľa a zneužíva nedostatok jeho skúseností, prípadne jeho dôverčivosť (čl. 12 ods. 1 Kódexu). Reklamný formát ako aj technika, ktorú zadávateľ využil budí dojem, že ponuka služby vyplýva zo zákona a priemerný spotrebiteľ môže byť v tomto smere uvedený do omylu, že objednanie si služby u tejto konkrétnej spoločnosti je jeho povinnosťou. AK RPR považuje v tomto smere reklamu za klamlivú, keďže môže uviesť priemerného spotrebiteľa do omylu a je spôsobilá narušiť jeho ekonomické správanie (čl. 14 ods. 1 písm. a) Kódexu). Spotrebiteľ vzhľadom na reklamu ani nemusí zvážiť využitie daných služieb u konkurencie, keďže reklama navodzuje dojem, že konkurencia v tomto prípade ani nie je a služba je nevyhnutne poskytovaná len spoločnosťou zadávateľa, čo nie je pravda. AK RPR je preto toho názoru, že reklama na základe klamlivých údajov získava vlastnému podniku prospech na úkor iného (čl. 14 ods. 3 Kódexu), čo nie je možné považovať za súladné s Kódexom, najmä vo vzťahu ku konkurencii.
 
TV spot: „Sloboda dáta“, zadávateľa: SWAN Mobile, a.s.
Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby voči reklame – TV spotu, zadávateľa SWAN Mobile, a.s. Sťažovateľ má za to, že na základe predmetnej reklamy bol uvedený do omylu. Reklama informovala, že 4ka ti dá viac. Nekonečné dáta v celej SR. Len za 14€/mesačne. Sťažovateľ si uvedenú službu na základe reklamy zakúpil. Okrem toho si zakúpil sťažovateľ aj box na IPTV, čo je náročné na internetové pripojenie, konkrétne nie na rýchlosť ale na objem dát. Po zakúpení uvedeného balíka, ktorá je komunikovaný v reklame ako nekonečný bol sťažovateľ prekvapený, že sa mu zobrazilo odpočítavanie 300GB, čo je pre IP TV minuté za 5 dní pozerania.
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. TV spot: „Sloboda dáta“, zadávateľa: SWAN Mobile, a.s. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu. 
 
V predmetnom prípade sa AK RPR s názorom sťažovateľa nestotožnila. Je pravdou, že reklama pracuje so slovným spojením „nekonečné dáta“ a samotná služba je označená ako „Sloboda dáta“. AK RPR sa však nedomnieva, že z uvedeného by priemerný spotrebiteľ  mohol byť uvedený do omylu a domnievať sa, že ponuka služby je neobmedzená, resp. že je možné službu využiť na akékoľvek účely. Význam výrazu „nekonečný“ nepredstavuje synonymum napríklad k výrazu „neobmedzený“, ktorý by potenciálne mohol naznačovať, že ponuka nie je ničím obmedzená, resp. že na jej využitie sa nevzťahujú žiadne obmedzenia, či podmienky. Komisia v tomto prípade prihliadala aj na obvyklú prax, ktorou je akési stanovenie primeraného rozsahu využívania služieb, a ktoré v tomto prípade zadávateľ stanovil na výšku 300 GB za jedno zúčtovacie obdobie. AK RPR má za to, že z pohľadu priemerného užívateľa danej služby predstavuje tento rozsah primerané obmedzenie, resp. že ide o ponuku objemu dát, ktoré bežný užívateľ ani neprekročí. Uvedená skutočnosť je pritom zadávateľom jasne a zrozumiteľne komunikovaná, minimálne v Cenníku služieb, ktorý je súčasťou zmluvy o poskytovaní služieb, a teda samotný sťažovateľ, ak si aj službu zakúpil, musel mať túto informáciu, resp. Cenník  k dispozícii a bol na ňu upozornený vopred. Komisia s ohľadom na vyššie uvedené reklamu nepovažuje za klamlivú a má za to, že neuvádza priemerného spotrebiteľa do omylu a informácie, ktoré sú pre spotrebiteľa podstatné komunikuje jasne a zrozumiteľne.
 

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

10.4.2021

Tlačová správa z 3. zasadnutia AK RPR 2021

BRATISLAVA. Dňa 25. 03. 2021 sa konalo 3. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej...

12.3.2021

Tlačová správa z 2. zasadnutia AK RPR

BRATISLAVA. Dňa 25. 02. 2021 sa konalo 2. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.