Tlačová správa z 10. zasadnutia AK RPR

BRATISLAVA. Dňa 10. 12. 2020 sa konalo 10. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej samoregulácie v oblasti reklamy posúdila sťažnosti na 6 reklám s cieľom zistiť, či došlo k porušeniu Etického kódexu reklamnej praxe platného na území SR (ďalej len Kódex).
 
AK RPR prijala na svojom zasadnutí nasledujúci nálezy:
 
Príspevok na Facebook fan page : „Aktuálna tekvica“, zadávateľa: WELLDONE s.r.o.
Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby voči príspevku, ktorý bol umiestnený na Facebook fan page značky KOMPOT.sk, zadávateľa WELLDONE s.r.o. Sťažovateľ poukazuje na to, že vizuál príspevku zobrazoval hlavu hlavného hygienika SR pretvorenú do podoby tekvice. Sťažovateľ má za to, že predmetné zobrazenie znevažuje osobu hlavného hygienika a porušuje Kódex vo viacerých jeho ustanoveniach. Sťažovateľ taktiež uvádza, že za reklamu sa zadávateľ ospravedlnil a ponúkol svojim zákazníkom dopravu zadarmo, avšak p. Mikasovi sa verejne neospravedlnili.
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť je opodstatnená. Príspevok na Facebook fan page: „Aktuálna tekvica“, zadávateľa: WELLDONE s.r.o. sú v rozpore s ustanoveniami čl. 11 ods. 1 písm. b) a čl. 20 ods. 1 a ods. 4 Kódexu. 
 
V danom prípade AK RPR uznala námietky sťažovateľa a nestotožnila s názorom zadávateľa, podľa ktorého predmetný komunikát “helloweenska tekvica” nie je reklama. Predmetná komunikácia bola umiestnená na Facebook fan page, ktorá je venovaná konkrétnej značke, konkrétnemu predajcovi. Označenie predajcu ako aj tovaru, ktorý si možno u predajcu zakúpiť bolo súčasťou aj priamo predmetného príspevku v podobe hashtagov #kompotsk #trvanlivetricka. S ohľadom na tieto skutočnosti je AK RPR a toho názoru, že uvedený komunikát možno považovať za reklamu v zmysle ako túto definuje Kódex a zároveň sa na túto reklamu vzťahujú aj jednotlivé jeho ustanovenia. 
AK RPR má taktiež za to, že predmetnou reklamou dochádza k porušeniu ustanovení, ktoré sa týkajú ochrany súkromia a zneužitia autority. Niet predovšetkým pochybnosť o tom, že hlavný hygienik SR je nositeľom verejnej autority a predstaviteľom regulovaných povolaní, a to aj s prihliadnutím na to, ako ho v danej dobe vníma verejnosť v kontexte aktuálnej situácie ohľadom pandémie koronavírusu. V tomto ohľade je AK RPR toho názoru, že využitie jeho osoby v rámci komerčnej komunikácie je v rozpore s čl. 20 ods. 4 Kódexu, v zmysle ktorého reklama nesmie na svoje pôsobenie zneužiť fyzickú osobu, ktorá je nositeľom verejnej autority, najmä spomedzi predstaviteľov regulovaných povolaní alebo predstaviteľov odborných alebo profesijných organizácií, a to ani vtedy, keď by taká osoba súhlasila s pôsobením v reklame či už odplatným, alebo bezodplatným. Zároveň má AK RPR za to, že zadávateľ nemal vopred udelený súhlas na zobrazenie osoby hlavného štátneho hygienika v reklame, čim došlo k porušeniu čl. 20 ods. 1 Kódexu.  
 
Internetový banner : „Neuveriteľné zľavové šialenstvo“, zadávateľa: HORNBACH – Baumarkt SK spol. s r.o.
Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby voči internetovému banneru, zadávateľa HORNBACH – Baumarkt SK spol. s r.o. Sťažovateľ je toho názoru, že reklama je zavádzajúca, keďže komunikuje neexistujúce zľavy. V reklame je uvedený nezmyselný oxymoron „nezadaných s partnerom“, ktorý sám o sebe nie je zavádzajúci, avšak po kliknutí na reklamu je užívateľ presmerovaný na web stránku spoločnosti, na ktorej nie sú uvedené k akcii žiadne informácie. 
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. Internetový banner: „Neuveriteľné zľavové šialenstvo“, zadávateľa: HORNBACH – Baumarkt SK spol. s r.o. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu. 
 
V predmetnom prípade sa AK RPR s názorom sťažovateľa nestotožnila a pri posudzovaní vychádzala zo skutočnosti, že internetový banner pozostával z dvoch vizuálov, pričom druhý vizuál bližšie definoval komunikačné posolstvo reklamy. Zároveň z headlinu, ktorý bol súčasťou vizuálu bolo zrejmé, že v danom prípade sa jedná o hyperbolizáciu, cieľom ktorej bolo vyvolať prvotnú pozornosť, avšak AK RPR sa nedomnieva, že by len na základe headlinu mohol byť spotrebiteľ uvedený do omylu, prípadne tento vnímať doslovne, resp. bez kontextu,  v ktorom bol použitý. Vo vzťahu k námietke, že po kliknutí na banner užívateľ nedostal žiadnu informáciu o danej zľavovej akcii, AK RPR vychádzala zo skutočnosti, že kliknutím na banner bol užívateľ presmerovaný na podstránku, v rámci ktorej zadávateľ informuje zákazníkov o svojej dlhodobej cenovej politike „trvalo najnižších cien“. Uvedené pritom korešponduje s celkovým reklamným posolstvom a cieľom reklamy, a AK RPR je toho názoru, že reklama neobsahovala údaj alebo prezentáciu, ktoré by mohli byť klamlivé a zadávateľ venoval komunikácii ekonomickej a finančnej hodnote svojich produktov, vrátane podmienok zľavovej akcie dostatočnú pozornosť.
 
TV spot: „HOO-HOO náladové sovy“, zadávateľa: STUDIO MODERNA s.r.o.
Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby od fyzickej osoby, okres Bratislava voči TV spotu, ktorý propaguje produkt HOO-HOO náladové sovy, zadávateľa STUDIO MODERNA s.r.o. Sťažovateľ poukazuje na to, že reklama bola odvysielaná pred začiatkom vysielania večerného bloku rozprávok určených pre deti (Večerníček). Podľa sťažovateľa bola reklama cielená na deti, priama reč použitá v spote oslovovala okrem rodičov aj deti a nabádala ich o.i. k tomu, že kúpou produktu budú deti lepšie zvládať svoje emócie. Sťažovateľ má za to, že formulácia reklamy a najmä jej časové umiestnenie priamo pred blokom rozprávok, ktorý je určený pre najmenších divákov, je v rozpore s čl.12 Kódexu a reklama je koncipovaná tak, že zneužíva dôveru priemerného spotrebiteľa alebo využíva nedostatok jeho skúseností alebo znalostí alebo jeho dôverčivosť. Okrem toho je sťažovateľ toho názoru, že reklama je neetická aj vo vzťahu k ustanoveniam, ktoré sa týkajú priamo základných zásad reklamy vo vzťahu k maloletým, konkrétne čl. 47 ods. 1,2, a 4 Kódexu ako aj čl. 51 Kódexu.
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. TV spot: „HOO-HOO náladové sovy“, zadávateľa: STUDIO MODERNA s.r.o. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu. 
 
AK RPR neuznala námietky sťažovateľa. Predmetná reklama propaguje produkt, ktorý je primárne určený deťom, čomu zadávateľ prispôsobil aj obsah reklamy a účinkujúcich, ktorými sú aj deti. Reklamný príbeh prezentuje produkt a jeho vlastnosti priamo v kontexte detských hier a účinkovania detí. AK RPR sa však nedomnieva, že by spot obsahoval zobrazenia alebo vyjadrenia, ktoré by boli pre deti nevhodné alebo by ich mohli nejakým spôsobom poškodiť, či negatívne ovplyvniť. Činnosti v rámci ktorých sú deti v reklame zobrazené zachytávajú bežné aktivity, ktoré deti robia a sú pre ne prirodzené (hra v záhrade, tancovanie, spánok a i.). AK RPR sa nedomnieva, že by reklama zneužívala prirodzenú dôverčivosť maloletých a nedostatok ich životných skúseností. Je pravdou, že reklama sa prihovára aj deťom a obsahuje napríklad aj tvrdenie „Pozbieraj ich všetky“, avšak tento spôsob komunikácie AK RPR nevníma ako takú výzvu maloletým, ktorá by naznačovala alebo povzbudzovala maloletého k tomu, aby si myslel, že ak nebude vlastniť reklamovaný produkt, stane sa akýmkoľvek spôsobom menejcenný vo vzťahu k iným maloletým. V tomto kontexte AK RPR tiež prihliadala na skutočnosť, že pre predmetný komunikát, ktorý bol odvysielaný v rámci telenákupného pásma a možno ho teda označiť ako telenákupný šot, je charakteristické o.i. aj to, že obsahuje konkrétnu ponuku a výzvu na nákup. Samotná výzva na kúpu však bola explicitne adresovaná dospelým osobám („Rodičia, starí rodičia, priatelia...), čo je z reklamy zrejmé. S ohľadom na túto skutočnosť sa AK RPR nedomnieva, že uvedená reklama neprimeraným spôsobom nepriamo vyzýva maloletých, aby naliehali na rodičov alebo iné dospelé osoby s cieľom získať reklamovaný produkt a reklama podľa jej názoru nevyvoláva dojem naliehavosti alebo nevyhnutnosti kúpy. AK RPR sa taktiež nestotožnila s názorom sťažovateľa, že reklama je koncipovaná tak, aby zneužívala dôveru priemerného spotrebiteľa alebo využívala nedostatok jeho znalostí,  alebo skúseností, alebo jeho dôverčivosť, a to v kontexte spotrebiteľov, ktorí daný produkt nakupujú, a preto reklamu vyhodnotila ako neporušujúcu Kódex.     
 
Spot umiestnený na Facebooku: „Eurovea City of motion“, zadávateľa: J&T REAL ESTATE, a.s.
Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby voči videu, ktoré bolo umiestnené na Facebook fan page developerského projektu Eurovea City, zadávateľa J&T REAL ESTATE, a.s. Sťažovateľ poukazuje na to, že reklama propaguje lokalitu Eurovea ako cyklofriendly lokalitu a tvrdí, že tam človek môže jazdiť na bicykli. V reklame je zároveň vyobrazený cyklista, ktorý po tomto území jazdí na bicykli. V skutočnosti sú v danej oblasti umiestnené značky zákaz jazdy bicyklom. Podľa sťažovateľa cyklista svojim správaním v reklame porušuje dopravné pravidlá a reklama propaguje niečo, čo tam v skutočnosti nie je legálne. Sťažovateľ má za to, že reklama nabáda na porušovanie pravidiel. 
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť je opodstatnená. Spot umiestnený na Facebooku: „Eurovea City of motion“, zadávateľa: J&T REAL ESTATE, a.s. je v rozpore s ustanovením čl. 10 ods. 1 Kódexu. 
 
V danom prípade sa AK RPR s názorom sťažovateľa stotožnila. Predmetné video zachytáva o.i. cyklistu, ktorý jazdí na bicykli v konkrétnej lokalite – Eurovea City, ktorá je predmetom propagácie zadávateľa. AK RPR akceptuje tvrdenie zadávateľa, že cieľom kampane, súčasťou ktorej je predmetné video je komunikácia budovania danej lokality, ktorá prinesie obyvateľom mesta viaceré benefity,  vrátane vybudovania cyklotrasy. Samotný text reklamy však nie je prezentovaný so zameraním sa na budúcnosť a prezentáciu budúcich riešení infraštruktúry či zveľaďovania tejto oblasti, ale hovorí v prítomnosti o bicyklovaní a zobrazuje cyklistu v aktuálnom prostredí. S ohľadom na tieto skutočnosti má AK RPR za to, že zadávateľ mal v rámci predmetného videa zohľadniť aj súčasnú dopravnú situáciu a dopravné obmedzenia, ktoré sú na danom území vo vzťahu napríklad aj k cyklistom aktuálne platné, a to vrátane zákazu pohybu na bicykli. Keďže z reklamy by mohol spotrebiteľ nadobudnúť dojem, že na konkrétnom a známom území prístupnom verejnosti je možné sa pohybovať aj na bicykli, čo ale nie je pravdou a preto je AK RPR toho názoru, že reklama by mohla zaviesť spotrebiteľa a tým by mohlo dôjsť k porušovaniu všeobecne záväzných právnych predpisov, a preto ju vyhodnotila ako neetickú.
 
Web stránka zadávateľa: „Televízor“, zadávateľa: Alza.sk s.r.o.
Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, voči komunikácii ceny televízora Samsung na web zadávateľa Alza.sk s.r.o. Sťažovateľ tvrdí, že cena produktu v zľave je umelo navýšená a cena výrobku po zľave je totožná s bežnou cenou výrobku, priamo na stránke výrobcu. Na stránke je televízor prezentovaný v zľave 18% a cene 599€, pričom na stránke výrobcu je uvedená totožná cena bez zľavy.
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. Web stránka zadávateľa: „Televízor“, zadávateľa: Alza.sk s.r.o. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu. 
 
V predmetnom prípade sa AK RPR nestotožnila s názormi sťažovateľa. Zadávateľ komunikoval výrobok v zľavovej akcii. V rámci reklamy zrozumiteľne uviedol výšku zľavy, pôvodnú cenu ako aj cenu po uplatnení zľavy a AK RPR je toho názoru, že komunikácii ceny v tomto prípade zadávateľ venoval dostatočnú pozornosť. AK RPR sa nedomnieva, že by informácia o cene v reklame bola neúplná a tiež si nemyslí, že by reklama vyvolávala dojem, že cena produktu je nižšia, než aká je v skutočnosti. Okolnosť, na ktorú poukazuje sťažovateľ, a teda, že výrobok našiel v rovnakej cene avšak bez zľavy na stránkach predajcu v tomto prípade nie je relevantná k tomu, aby bolo možné reklamu vo vzťahu k informovaniu o cene vyhodnotiť ako neetickú. Cenotvorba predajcu je individuálna a je na zvážení každého subjektu, ktorý tovar predáva, za akú cenu ho zákazníkovi ponúkne, rovnako ako je na zvážení každého zákazníka, za akú cenu tovar kúpi. Vo všeobecnosti taktiež nemožno očakávať, že určenie cien predajcom bude v plnej miere kopírovať ceny iných predajcov, či výrobcov. Zároveň zadávateľ reklamy preukázal, že predmetný výrobok bol zľavnený, nakoľko v minulosti ako aj po skončení akcie bol predávaný za cenu, ktorá bola v rámci reklamy uvedená ako pôvodná a komunikovaná zľava ako aj zľavnené cena bola teda skutočná.  
 
Web stránka zadávateľa: „Black Friday v Niké“, zadávateľa: N I K É , spol. s r.o.
Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby voči komunikácii akcie Black Friday, zadávateľa N I K É , spol. s r.o. Sťažovateľ uvádza, že reklama ponúka voľný tiket vo výške 5€ pre každého registrovaného hráča a v popise uvádza, že nie sú žiadne podmienky pre získanie benefitu. Avšak veľa užívateľov podľa sťažovateľa tiket nedostala, čo preukazuje aj diskusia pod reklamou, kde na sťažnosti ľudí spoločnosť reaguje odpoveďou, že sa tak rozhodla.  
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť je opodstatnená. Web stránka zadávateľa: „Black Friday v Niké“, zadávateľa: N I K É , spol. s r.o. je v rozpore s ustanovením čl. 14 ods. 2 Kódexu. 
 
V predmetnom prípade sa AK RPR s názorom sťažovateľa stotožnila. Predmetom reklamy komunikácia benefitu v podobe voľného tiketu vo výške 5€, ktorý môžu využiť oprávnené osoby v rámci tipovania. V rámci reklamy je explicitne uvedený text v znení: „5 € Našim hráčom. Len tento piatok. Nemusíš pre to vôbec nič urobiť, nie je tu žiadna podmienka. Voľný tiket v hodnote 5€ bude v piatok 27. novembra automaticky pripísaný na tvoj herný účet.“ AK RPR si je vedomá, že samotná povaha služby, ktorú zadávateľ poskytuje sa spája s podmienkami, ktoré si vyžaduje priamo legislatíva a splnenie ktorých je nevyhnutné pre účasť na hazardných hrách vo všeobecnosti, avšak zároveň má za to, že práve s ohľadom na tieto podmienky mal zadávateľ venovať zvýšenú pozornosť tomu, ako svoj benefit odkomunikuje. Z vyššie uvedeného textu totiž vyplýva, že účastník skutočne nemusí splniť žiadnu podmienku, resp. že benefit získa automaticky, tak ako je to uvedené v reklame, čo pravdou nie je. S ohľadom na túto skutočnosť má AK RPR za to, že reklama obsahuje informáciu, ktorá je síce sama o sebe pravdivá, avšak vzhľadom na okolnosti v akých bola použitá môže uviesť priemerného spotrebiteľa do omylu.
 

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

15.6.2021

Raňajky s reklamou ON-LINE: Prichádza doba zelená

    Milí priaznivci Raňajok s reklamou,   pozývame vás na ďalší zo série eventov...

11.6.2021

Asociácia stávkových spoločností novým členom Rady pre reklamu

BRATISLAVA. Do Rady pre reklamu, združenia podporujúceho etickú samoreguláciu v oblasti reklamy na Slovensku, bola ku dňu 10.6.2021...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.