Tlačová správa z 10. zasadnutia AK RPR

BRATISLAVA. Dňa 12. 12. 2019 sa konalo 10. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej samoregulácie v oblasti reklamy posúdila sťažnosti na 11 reklám s cieľom zistiť, či došlo k porušeniu Etického kódexu reklamnej praxe platného na území SR (ďalej len Kódex).
 
AK RPR prijala na svojom zasadnutí nasledujúce nálezy:
 
Spot na YouTube : „SPP – 3E – riešme vysokú chorobnosť zo smogu“, zadávateľa: SPP - distribúcia, a.s.
Rada zaevidovala sťažnosť od Cechu kachliarov, voči sérií spotov umiestnených na YouTube. Sťažovateľ má za to, že kampaň útočí na všetky ostané formy vykurovania a zavádza spotrebiteľov. Videá obsahujú klamlivé informácie a zavádzajú v závažnej environmentálnej otázke.  
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť je čiastočne opodstatneá. Spot na YouTube : „SPP – 3E – riešme vysokú chorobnosť zo smogu“, zadávateľa: SPP - distribúcia, a.s. je v rozpore s ustanoveniami čl. 12 ods. 1 a čl. 13 ods. 1 Kódexu. 
 
V danom prípade AK RPR čiastočne uznala námietky sťažovateľa v prípade jedného z trojice videií, konkrétne spotu, ktorý sa venuje problematike vysokej chorobnosti zo smogu. Niet pochýb o tom, že smog má negatívny dopad na ľudské zdravie a uvedenie tejto skutočnosti v rámci kampane je relevantné v kontexte jej celkového komunikačného posolstva. Spôsob, akým však zadávateľ komunikuje túto skutočnosť v rámci spotu, považuje AK RPR za neprimeraný. V spote sú vykreslené najzraniteľnejšie osoby – matka s dieťaťom, tehotná žena, starší človek, ktoré  – v kontexte informácie „Každý rok predčasne umrie len kvôli znečistenému ovzdušiu takmer 5000 z nás“ a zobrazenia tiel osôb akoby „odchádzajúcich do neba“ – - umierajú. Tieto výrazové prostriedky v spote bezdôvodne (a pritom zámerne) využívajú motív strachu, vytvárajú pocit strachu a AK RPR má za to, že v neposlednom rade prezentujú aj samotný produkt, resp. službu ako vhodný prostriedok na odstránenie strachu, čo nemožno považovať za etické. Navyše práve skutočnosť, že daná informácia v spojení s vizuálnou stránkou spotu, ktorá odkazuje na smrť cez najzraniteľnejšie osoby, bez uvedenia napríklad konkrétneho zdroja tvrdenia alebo bližšej špecifikácie samotného tvrdenia, a to s ohľadom na využitie vyššie uvedeného motívu strachu o seba alebo blízkych, je takou formou reklamy, ktorá zneužíva dôveru priemerného spotrebiteľa alebo využíva nedostatok jeho skúseností alebo znalostí alebo jeho dôverčivosť.  Priemerný spotrebiteľ totiž z uvedeného môže nadobudnúť potrebu akejsi až neprimeranej naliehavosti a nutnosti zmeny vo vzťahu k produktu, avšak nie na základe toho, že produkt môže byť za istých okolností lepší, resp. že má svoje benefity, avšak na základe toho, že reklama využíva neprimeraný apel a strach vo vzťahu napríklad k svojmu zdraviu alebo až životu blízkych.    
 
Web stránka zadávateľa: „Zľavy až do 80%“, zadávateľa: Elektrosped, a.s.
Rada zaevidovala sťažnosti od dvoch fyzických osôb, okresy Bratislava a Košice voči kampani  Black Friday, ktorá prebiehala na web stránkach hej.sk, zadávateľa Elektrosped, a.s. Prvá sťažnosť namieta, že po zoradení všetkých produktov podľa najvyššej zľavy, zľava nedosahuje výšku ani 45%. V druhej sťažnosti sťažovateľ uvádza, že aj napriek tomu, že si prešiel ponuku, a zoradil produkty podľa najvyššej zľavy, nenašiel žiaden produkt, ktorý by bol v spomínanej zľave 80%, a preto reklamu považuje za klamlivú a zavádzajúcu. 
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosti nie sú opodstatnené. Web stránka zadávateľa: „Zľavy až do 80%“, zadávateľa: Elektrosped, a.s. nie je  v rozpore s ustanoveniami Kódexu. 
 
AK RPR sa v predmetnom prípade s námietkami sťažovateľov nestotožnila. Cieľom kampane bola komunikácia akcie Black Friday, v rámci ktorej si zákazníci mohli zakúpiť vybrané produkty v zľavách až 80 %, pričom zadávateľ vo svojej komunikácii túto výšku zľavy explicitne uviedol. Spotrebitelia teda oprávnene očakávali, že v rámci ponuky bude zadávateľ produkty v tejto zľave aj ponúkať. Zadávateľ preukázal, že v jeho ponuke boli výrobky, ktoré dosahovali aj vyššiu zľavu a AK RPR preto reklamu nepovažuje za klamlivú, či zavádzajúcu. Zároveň reklama neuvádzala, že predmetná zľava sa uplatňuje na všetky produkty a AK RPR  je toho názoru, že reklama ani nebola koncipovaná spôsobom, na základe ktorého by mohol priemerný spotrebiteľ nadobudnúť mylný dojem, že všetky produkty sú ponúkané v zľave 80 %. V reklame je komunikovaná výška zľavy v rámci textácie: „zľavy až 80 %“, z ktorej je zrejmé, že zľava na produkty môže byť aj nižšia ako 80 %. AK RPR sa zaoberala taktiež skutočnosťou, na ktorú poukazovali aj samotní sťažovatelia, a teda, že po zoradení produktov od najvyššej zľavy, im tieto neboli zobrazené, čo zadávateľ zdôvodnil nastavením systému, ktorý zobrazoval produkty s najvyššou sumou zľavy. V danom prípade však AK RPR neskonštatovala, že samotná mechanika filtrovania obsahu by mohla byť vo vzťahu k ponuke zavádzajúca, prípadne, že by mohla spotrebiteľom reálne spôsobiť ujmu, a nie je ani toho názoru, že by reklama zneužívala dôveru priemerného spotrebiteľa alebo využívala nedostatok jeho skúseností.  AK RPR preto vyhodnotila reklamu ako neporušujúcu Kódex.
 
 
Internetová reklama: „Najvyššie kurzy NHL“/ „U nás Ti už tiket neujde“, zadávateľa: DOXXbet, s.r.o.
Rade ako združeniu etickej samoregulácie bola Slovenskou obchodnou inšpekciou postúpená sťažnosť fyzickej osoby, okres neznámy, voči reklamnej komunikácii v podobe internetového banneru a informáciám uvedeným na web stránke zadávateľa DOXXbet, s.r.o. V prvej časti sťažnosti sťažovateľ namieta voči vizuálu banneru, ktorý obsahuje text v znení: „najvyššie kurzy na NHL“. Sťažovateľ namieta, že reklama v ňom ako v zákazníkovi vyvoláva dojem, že predmetná spoločnosť má najvyššie možné kurzy na NHL a je lepšia ako konkurencia, avšak v skutočnosti to podľa sťažovateľa pravda nie je. Sťažovateľ ďalej namieta voči akcii „U nás Ti už tiket neujde“, ktorá bola komunikovaná v rámci webovej stránky zadávateľa. Sťažovateľ uvádza, že v rámci vizuálu reklamy je uvedený text v znení: “Dáme Ti 20€ ZDARMA na prvý tiket!“ Podľa sťažovateľa uvedený text evokuje v zákazníkovi dojem, že dostane 20€ zdarma, bez akýchkoľvek podmienok, čo podľa neho umocňuje ešte aj text v znení? „bez skrytých podmienok“. Sťažovateľ namieta, že reálne podmienky ponuky sa dozvie až po ďalších kliknutiach na reklamu, a preto reklamu považuje za klamlivú a zavádzajúcu.    
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť je čiastočne opodstatnená. Internetová reklama: „Najvyššie kurzy NHL“, zadávateľa DOXXbet, s.r.o. je v rozpore s ustanovením čl. 15 ods. 4 Kódexu. Informácie na web stránke zadávateľa k akcii „U nás Ti už tiket neujde“, zadávateľa: DOXXbet, s.r.o. nie sú v rozpore s ustanoveniami Kódexu.
 
V danom prípade Komisia uznala námietky sťažovateľa čiastočne. Zadávateľ využil superlatív v rámci tvrdenia „najvyššie kurzy na NHL“. Uvedené tvrdenie vyznieva, že spoločnosť mala v čase ponuky (akcie) najvyššie kurzy na zápasy NHL, a to vo vzťahu aj ku konkurencii, ktorá pôsobí na slovenskom trhu. Túto skutočnosť však zadávateľ jednoznačne nepreukázal. Tvrdenie o „bežne zaužívanej marži“ v danom prípade nie je relevantné, keďže samotné tvrdenie zadávateľa nie je ničím hodnoverne podložené, a preto ani jednoznačne nepreukazuje pravdivosť a oprávnenosť využitia  superlatívu „najvyššie“ v čase jeho využitia, a to s ohľadom na reálnu výšku kurzov slovenskej konkurencie v rovnakom čase, pričom ak má byť tvrdenie o najvyšších kurzoch pravdivé, musí sa vzťahovať na celú súťaž NHL (každý zápas) v priebehu spotrebiteľom očakávaného (komunikovaného) času. Vo vzťahu k námietkam sťažovateľa ohľadom akcie „U nás Ti už tiket neujde“ sa AK RPR s názorom sťažovateľa nestotožnila a má za to, že zadávateľ komunikoval podmienky ponuky zrozumiteľne a jasne. AK RPR sa nedomnieva, že by na základe headlinu reklamy priemerný spotrebiteľ mohol nadobudnúť mylný dojem, že akcia nemá žiadne podmienky, resp. pravidlá, o to viac, že samotná reklama obsahuje priamo výzvu v podobe interaktívneho buttonu na to, aby sa spotrebiteľ, ak ho akcia zaujala, k podmienkam dostal. Podmienky ponuky nie sú umiestnené mimo webovej stránky, prípadne v časti stránky, na ktorej by podmienky spotrebiteľ primárne neočakával, ale sú súčasťou podstránky venovanej priamo predmetnej akcii, a preto má AK RPR za to, že v danom prípade zadávateľ venoval komunikácii ponuky dostatočnú pozornosť a reklamu nepovažuje za klamlivú, či zavádzajúcu.
 
TV spot: „vysávač Electrolux“, zadávateľa: NAY a.s.
Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby voči spotu, ktorý komunikuje tyčový vysávač Electrolux. Sťažovateľ je toho názoru, že v reklame namiesto výrazu „tyčový“ odznie vulgarizmus.
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. TV spot: „vysávač Electrolux“, zadávateľa: NAY a.s. nie je  v rozpore s ustanoveniami Kódexu. 
 
V danom prípade sa AK RPR s tvrdením sťažovateľa nestotožnila. V reklame nie je uvedený výraz, ani tvrdenie, ktoré by porušovali všeobecné normy mravnosti či slušnosti. Reklama komunikuje konkrétny produkt – tyčový vysávač, pričom uvedené je zrejmé ako zo zvukovej časti spotu, tak aj z obrazu. AK RPR má preto za to, že reklama neporušuje Kódex.
 
Leták, informácia v mieste predaja: „XXL – doprajte si viac“, zadávateľa: Lidl Slovenská republika v.o.s.
Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby voči komunikácii „akcie“ na toaletný papier, ktorý bol predávaný vo verzii XXL, 16 kusov, v cene 5,55 Eur (0,35 centov ks). Sťažovateľ poukazuje na to, že bežné balenie uvedeného produktu obsahuje 10 kusov za cenu 3,49, čo je v prepočte rovnaká suma za ks. Sťažovateľ je toho názoru, že reálne zadávateľ neponúka žiadnu akciu, ale iba väčšie balenie s rovnakou cenou za kus. Podľa sťažovateľa reklama zavádza, že v danom prípade je väčšie balenie výhodnejšie. 
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. Leták, informácia v mieste predaja: „XXL – doprajte si viac“
zadávateľa: Lidl Slovenská republika v.o.s. nie sú  v rozpore s ustanoveniami Kódexu. 
 
V danom prípade sa AK RPR s názorom sťažovateľa nestotožnila a priklonila sa skôr k argumentácii zadávateľa. V rámci reklamnej kampane „XXL – doprajte si viac“ sa nikde explicitne neuvádza, že väčšie balenie, ktoré zadávateľ ponúka, je automaticky v nižších cenách ako obvykle a tomuto nenasvedčuje ani komunikácia produktu v mieste predaja. Pri produkte nie je uvedené, že ide o produkt v zľave alebo o produkt, ktorý je cenovo výhodný. Ani skutočnosť, že na vizuáli letáku v predajni je uvedené tvrdenie „časovo obmedzené“ primárne neznamená, že by zákazník mohol danú ponuku vnímať tak, že je produkt výhodný vo vzťahu k cene, resp. že produkt je napr. v zľave. AK RPR však zvážila aj bežné očakávania priemerného spotrebiteľa, že s väčším balením štandardne ponúkaného produktu je spojený nejaký druh benefitu, ktorým je často (nie však výlučne) nižšia jednotková cena. Kontrolným prepočtom cez cenu za kus štandardného balenia sa pritom potvrdilo, že cena XXL balenia bola o niekoľko centov nižšia ako cena sťažovateľom porovnávaného bežného balenia, a teda bola výhodnejšia. Reklama tak podľa AK RPR neobsahovala tvrdenia, ktoré by mohli uviesť priemerného spotrebiteľa do omylu, a z reklamnej kampane je zrejmé nielen to, čo je predmetom ponuky a aké sú ceny za tieto produkty, ale reflektuje aj niektorý z očakávaných benefitov ponuky. AK RPR sa preto nedomnieva, že reklama je klamlivá, či zavádzajúca a nie je ani toho názoru, že by reklama zneužívala dôveru priemerného spotrebiteľa alebo využívala nedostatok jeho skúseností.  
 
Reklamná kampaň: „-40% pri nákupe na splátky s 5 ročnou VIP zárukou“, zadávateľa: FAST PLUS, spol. s.r.o.
Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby od fyzickej osoby, voči reklamnej kampani zadávateľa FAST PLUS, spol. s.r.o., ktorá komunikuje zľavovú akciu pri príležitosti Black Friday. V reklame sa podľa sťažovateľa uvádza 40% zľava pri nákupe tovaru na splátky s 5 – ročnou VIP zárukou: sťažovateľ uvádza, že konkrétne si chcel zakúpiť produkt – epilátor Philips Lumea s pôvodnou cenou 469 Eur, ktorý mal po zľave stáť 281,40 Eur. Priamo v predajni sa však sťažovateľ dozvedel, že s 5-ročnou VIP zárukou bude produkt stáť 401 Eur. Sťažovateľ poukazuje na to, že v rámci EÚ je záruka na bežnú elektroniku dva roky. Je zvykom, že predajca ponúka systémom dobrovoľnosti navýšenie tejto záruky. V tomto prípade sa však podľa názoru sťažovateľa nadväzuje na cenu produktu so zľavou 40% ešte ďalšia suma.
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť je opodstatnená. Reklamná kampaň: „-40% pri nákupe na splátky s 5 ročnou VIP zárukou“, zadávateľa: FAST PLUS, spol. s.r.o. je v rozpore s ustanoveniami čl. 16 ods. 1 písm. a) a c) Kódexu. 
 
V danom prípade bola predmetom reklamy akcia v podobe zľavy 40 % na produkty, ktoré má zadávateľ v ponuke. Na to, aby mohol zákazník získať predmetnú zľavu, musel uvedené produkty nakúpiť na splátky a tiež si zakúpiť službu 5-ročnej VIP záruky. Je pravdou, že zadávateľ predmetné podmienky spomenul aj v rámci reklamnej kampane. Spôsob, akým však boli v reklame tieto podmienky komunikované, nepovažuje AK RPR a za dostatočne jasný a zrozumiteľný a má za to, že reklama mohla uviesť priemerného spotrebiteľa vo vzťahu k informáciám o konečnej cene produktu oprávnene do omylu. Informácia o VIP zľave bola v rámci jednotlivých mediatypov komunikovaná tak, že spotrebiteľ nemal ako (ani na základe čoho) vedieť, že VIP záruka sa spája s ďalšími dodatočnými nákladmi, ale z reklamy skôr mohol nadobudnúť mylný dojem, že je v rámci akcie „Black Friday“ záruka poskytovaná ako ďalší benefit, čo v skutočnosti pravdou nie je. Bez ohľadu na to, že služba predĺženia záruky sa obvykle spája s dodatočnými nákladmi, v danom prípade – napríklad v prípade letáku – nič nenasvedčovalo tomu, že tieto náklady bude musieť v rámci akcie spotrebiteľ uhradiť. Priamo v letáku sa napríklad pri výrobkoch uvádza cena po 40 % zľave, v prípade nákupu na splátky, avšak pri výrobkoch nie je uvedená cena služby, zakúpenie ktorej je priamo podmienkou získania predmetnej zľavy. Ceny výrobkov uvedených v letáku teda vyznievajú ako konečné, avšak v skutočnosti zákazník výrobok za tieto ceny nikdy nekúpi, nakoľko sa k nim pripočíta ešte suma za službu VIP záruky.  Reklama podľa AK RPR preto vzbudzuje dojem, že cena je nižšia, než aká je v skutočnosti  a  že v cene je zahrnutá iná služba, pričom v skutočnosti sa za ňu platí osobitne, čo nemožno považovať za etické. 
 
Príspevok na Facebook fanúšikovskej stránke: „Daj si šancu na život“, zadávateľa: ACTION SPORTS, s.r.o.
Rada zaevidovala sťažnosti od troch fyzických osôb z okresov Bratislava a Malacky voči príspevku zadávateľa ACTION SPORTS, s.r.o. propagujúcemu obranné spreje, ktorý bol zverejnený v rámci fanúšikovskej stránky obchodu Muničák na sociálnej sieti Facebook. Prvý sťažovateľ je toho názoru, že reklama cynicky zneužíva osobnú tragédiu ženy usmrtenej v bratislavskom prístave. Druhý sťažovateľ o. i. poukazuje na to, že kombinácia textu a fotky odkazuje na udalosť tragického úmrtia mladej ženy a snaží sa vyvolať dojem, že v prípade použitia propagovaného výrobku by k nej nedošlo. Podľa sťažovateľa reklama nedáva žiadne odporúčania, ale len primitívne propaguje komerčný výrobok za účelom zisku zneužitím cudzieho nešťastia. Tretí sťažovateľ má za to, že reklama sa „nechutne priživuje“ na smrti mladej ženy za účelom propagácie ochranného spreja. 
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosti sú  opodstatnené. Príspevok na Facebook fanúšikovskej stránke: „Daj si šancu na život“, zadávateľa: ACTION SPORTS, s.r.o. je  v rozpore s ustanoveniami čl. 10 ods. 3 a čl. 13 ods. 1 Kódexu. 
 
V danom prípade zadávateľ v rámci reklamy propagoval konkrétny produkt – obranné spreje, ktoré môže človek využiť na svoju obranu, napríklad v prípade fyzického ohrozenia alebo útoku. Komisia nepopiera, že zadávateľ má právo komunikovať uvedený produkt, napríklad aj spôsobom prezentácie jeho charakteristík a účelu, avšak zároveň je toho názoru, že spôsob komunikácie, ktorý si v danom prípade zadávateľ v rámci reklamy zvolil, nemožno považovať za propagáciu, ktorá by bola pripravovaná s pocitom zodpovednosti voči spotrebiteľovi. Reklama jednoznačne odkazuje na konkrétnu, reálnu a  aktuálnu tragickú udalosť, pri ktorej zahynula mladá žena (pravdepodobne v dôsledku trestného činu). Uvedené je zrejmé o. i. aj z vizuálnej stránky reklamy, v rámci ktorej je vyobrazené prostredie, resp. odkaz na miesto, kde bolo telo mladej ženy nájdené. Využitie motívu brutálnej udalosti, ktorá sa spája so smrťou konkrétnej osoby, a to v kontexte komerčnej propagácie produktu, Komisia nepovažuje za etické a má za to, že reklama túto tragédiu využíva neprimeraným spôsobom. Predmetný vizuál navyše v kombinácii s textovou stránkou reklamy a headlinom: „Daj si šancu na život! Niektorí ju nemali“ podľa AK RPR tiež bezdôvodne využíva motív strachu, resp. vytvára pocit strachu a prezentuje produkt ako vhodný prostriedok na odstránenie strachu, čo nie je etické. AK RPR z týchto dôvodov vyhodnotila reklamu ako porušujúcu Kódex a sťažnosti sťažovateľov ako opodstatnené.  
 
 
 
 
 

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

30.11.2020

Tlačová správa z 9. zasadnutia AK RPR

BRATISLAVA. Dňa 12. 11. 2020 sa konalo 9. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej...

4.11.2020

Tlačová správa z 8. zasadnutia AK RPR

Tlačová správa  z 8. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu v roku 2020   BRATISLAVA. Dňa 15. 10. 2020...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.