Tlačová správa z 8. zasadnutia AK RPR

8. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu /8.11.2007/

BRATISLAVA, 18.10. 2007 sa konalo 8. tohtoročné zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu / ďalej len AK RPR/. AK RPR ako orgán etickej samoregulácie v oblasti reklamy posudzovala 12 sťažností na reklamu, či nedošlo k porušeniu Etických zásad reklamnej praxe platnými na území Slovenskej republiky / ďalej len Kódex/. AK RPR na svojom zasadnutí  prijala nasledovné rozhodnutia:

Sťažnosť evid. 53-08-01

Akciová ponuka “Získajte k Magiu LCD televízor Sony BRAVIA za 9900Sk”, zadávateĺ Slovak Telecom, a.s.

Sťažnosť fyzickej osoby sa týka akciovej ponuky spoločnosti Slovak Telecom, a.s., Podľa sťažovateľa je táto reklama zavádzajúca, lebo tvrdí, že televízor možno získať za cenu 9900 Sk pri aktivovaní služby Magio Klasik s viazanosťou na 3 roky. Zákazník však získava klamlivý dojem, že za televízor zaplatí len 9900 Sk pri aktivovaní služby, v skutočnosti ale zaplatí vo zvýšenej cene služby Magio Klasik ďalších cca 310 Sk/191 sk po dobu 36.mesiacov( závisle od typu televízora). Reklamovaná cena sa teda výrazne líši od toho, čo v skutočnosti zákazník zaplatí počas  zmluvnej doby.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosť  nie je opodstatnená a predmetná kampaň na akciovú ponuku “Získajte k Magiu LCD televízor Sony BRAVIA za 9900Sk”,   spoločnosti Slovak Telecom, a.s. nie je v rozpore s Etickým kódexom.


Sťažovateľ vychádzal z nesprávneho predpokladu základnej ceny za poskytovanie elektronickej komunikačnej služby Magio Klasik. V čase kampane prebieha viacero akcií na podporu predaja služby Magio, ktorých podmienky sú definované v platných cenových výmeroch spoločnosti Slovak Telecom, a.s. Informácie o podmienkach a cene sú komunikované zrozumiteľne.

 


Sťažnosť evid.č. 54-08-02

Reklamný spot propagujúci službu “Orange Doma”, zadávateľ: Orange Slovensko, a.s.

Sťažnosť fyzickej osoby sa týka propagujúcej služby “Orange Doma”. Podľa sťažovateľa ide o klamlivú reklamu, nakoľko sa v nej uvádza, že ide o revolúciu “v našich domácnostiach” a text vyznieva ako by sa revolúcia mala udiať na celom Slovensku, ale v skutočnosti je dostupná len v niekoľkých mestách.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená a predmetný reklamný spot propagujúci službu “Orange Doma” spoločnosti Orange Slovensko, a.s. nie je v rozpore s Kódexom.

 

Televízna reklama spoločnosti Orange Slovensko, a.s. prezentujúce službu „Orange Doma“ obsahuje na konci stručné upozornenie o kompletných informáciách vo forme textu. Ponuka bola propagovaná aj prostredníctvom vizuálnych kanálov, na ktorých bolo zákazníkovi umožnené, aby si detailnejšiu informáciu doplnil.

 


Sťažnosť evid. č. 55-08-03

Reklamná kampaň “Prijímajte hovory v zahraničí zadarmo”, zadávateľ: T-Mobile Slovensko, a.s.

Sťažnosť fyzickej osoby sa týka  reklamnej kampane spoločnosti T-mobile Slovensko,a.s., ktorá vo svojej kampani “Prijímajte hovory v zahraničí zadarmo!” vzbudzuje údajne dojem, že aktiváciou ponúkaného roamingu v EU má prijímané hovory zadarmo, resp. znížené sadzby za hovory. Z inzercie nie je zrejmé, že zadávateľ ponúka ešte službu s veľmi podobným názvom “Roaming”, ale oveľa vyššími sadzbami a spoplatnením prijímaných hovorov. Nikde neupozorňuje na rozdielne sadzby dvoch rôznych služieb s takmer rovnakým názvom “Roaming”. Sťažovateľ si službu aktivoval telefonicky, pri aktivácii cez telefonickú linku mu bol prednostne ponúknutý cenovo vyšší Roaming, pričom nebol vôbec zrejmý rozdiel v sadzbách bez získania ďalších informácií a podobný názov bol podľa sťažovateľa zvolený zámerne. Na základe poskytnutých informácií, ktoré podľa  sťažovateľa zadávateľ poskytuje  prostredníctvom kampane, nemá spotrebiteľ možnosť rozlíšiť rozdiel.


AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená a predmetná reklama “Prijímajte hovory v zahraničí zadarmo”, spoločnosti T-Mobile Slovensko, a.s. nie je v rozpore s Etickým kódexom.


Všetky skutočnosti týkajúce sa roamingových služieb spoločnosti T-mobile Slovensko a.s. vrátane služby „Euro roaming, boli komunikované  zreteľne vo všetkých spôsoboch propagácie akciovej ponuky /tlačených propagačných materiálov, TV a rozhlasových spotov, internetové stránky/. V každom z týchto prípadov bolo jednoznačne uvádzané, že ide o špeciálnu letnú ponuku v rámci služby „Euro roaming“, teda nie v rámci Európskej únie, ako vo svojej sťažnosti uvádza sťažovateľ.

 

 

 

 


Sťažnosť evid. č. 62-08-11

Reklamná kampaň “Za zdravšie zdravotníctvo”, zadávateľ: Združenie zdravotných poisťovní

Sťažnosť MZV na reklamnú kampaň Združenia zdravotných poisťovní  “Za zdravšie zdravotníctvo”. Podľa sťažovateľa sa v rámci uvedenej kampane uskutočňuje priama reklama produktov. Sťažovateľ ďalej tvrdí, že na predmetných internetových stránkach sú dokumenty, ktorých výroky a tvrdenia sa nezakladajú na pravde a sú v nepochybnom rozpore s ustanoveniami Etického kódexu týkajúce sa čestnosti reklamy(najmä otázok skrytej reklamy), spoločenskej zodpovednosti reklamy (bezdôvodné zneužívanie motívu strachu) a pravdivosti reklamy(šírenia klamlivých údajov).

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená a predmetná reklama “Za zdravšie zdravotníctvo” Združenia zdravotných poisťovní, a.s. nie je v rozpore s Etickým kódexom.

V celej kampani Za zdravšie zdravotníctvo nie sú podľa členov Arbitrážnej komisie prezentované konkrétne tvrdenia alebo fakty, pri ktorých by bolo možné v súčasnosti  posudzovať ich pravdivosť, ale skôr išlo o názory na systém fungovania zdravotných poisťovní. Na druhej strane niektoré informácie sú  skôr fixciou, ktorých obsah a spôsob prezentácie  je  primeraný a nepresiahol pravidlá etiky reklamy.

 

 


Sťažnosť evid. č. 57-08-05

Reklamný slogan “Bohovské kura na 3”, zadávateľ Queensway Restaurants Slovakia, s.r.o.

Sťažnosť fyzickej osoby na reklamný slogan „Bohovské kura na 3“ spoločnosti Quensway Restaurants Slovakia s.r.o. Tento slogan sťažovateľa uráža a pohoršuje z dôvodu, že sa tu na marketingové účely používa slovo „bohovské“, ktoré neoddeliteľne a podstatne súvisí s predmetom náboženského vnímania a uctievania.


AK RPR po posúdení všetkých relevantých podkladov dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená a predmetný  reklamný slogan“Bohovské kura na 3”, spoločnosti Queensway Restaurants Slovakia, s.r.o.   nie je v rozpore s Etickým kódexom.

Použitý termín „bohovské“ je v predmetnom slogane požitý s nadsádzkou a  synonymicky vyjadruje superlatív  ako fantastický, skvelý alebo neuveriteľný a je bežne súčasťou niektorých slovníkov slovenského jazyka. Takéto použite výrazu nemá náboženský obsah a preto ho ani nemožno v takýchto súvislostiach vnímať.

 

Sťažnosť evid. č. 61-08-09

Plagát na operu “Madame Butterfly”, zadávateľ: SND

Sťažnosť fyzickej osoby na vizuál plagátu na operu “Madame Butterfly”, na ktorom je zobrazený chlapec s nožom v ruke. Podľa sťažovateľa je takéto zobrazenie dieťaťa neprípustné a propaguje násilie vo vzťahu k deťom.

AK RPR po posúdení všetkých relevantých podkladov dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená a predmetný plagát na operu „Madame Butterfly“ SND,  nie je v rozpore s Etickým kódexom.

V prípade divadelného plagátu ide u umeleckú tematizáciu problematiky násilia, nie je o jeho propagáciu. V žiadnom prípade nepropaguje násilie vo vzťahu k deťom, je súčasťou inscenácie vyjadrujúcim duchovné posolstvo diela.

 


Sťažnosť evid. č. 62-08-10

Televízna reklama “Somat”, zadávateľ: Henkel Slovensko, a.s.

Sťažnosť spoločnosti Reckitt Benckiser /Slovak Republic/ spol. s.r.o. na televízny reklamný spot na produkt Somat, ktorý je podľa sťažovateľa klamlivá, porovnávacia reklama, je v rozpore s dobrými mravmi hospodárskej súťaže a tým aj v rozpore s Etickým kódexom SR.

AK RPR po posúdení všetkých relevantých podkladov dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená a predmetná televízna reklama “Somat”, spoločnosti Henkel Slovensko a.s. nie  je v rozpore s Etickým kódexom.

Napriek tvrdeniu sťažovateľa, že predmetná reklama je porovnávacia, nejde o typ porovnávacej reklamy. Výrobok Calgonit, ktorý sa podľa sťažovateľa v predmetnej reklame porovnáva s predmetom Somat, nie je možné dostatočne identifikovať ako predmet porovnávanie ani vizuálnym ani slovným tvrdením. Priemerný spotrebiteľ pri bežnom vnímaní reklamy vo vysielaní nie je schopný takúto identifikáciu produktu sťažovateľa v reklame realizovať.

 

Sťažnosť evid. č. 66-09-03

Reklama na Video Mp3 Walkman Sony spolu s denníkom Plus 1 deň, zadávateľ: 7 Plus , s.r.o. 


Sťažnosť fyzickej osoby  na reklamu na Video Mp3 Walkman Sony spolu s denníkom Plus 1 deň len za 1879Sk na billboardach aj na internete, ktorá podľa neho vytvára dojem, že sa toto zariadenie dá kúpiť s denníkom za danú cenu, avšak po prečítaní podmienok, na ktoré neodkazuje billboard ani text priamo v reklame na www.plus1den.sk  dostane  údajne spotrebiteľ informácie, že si je denník nutné predplatiť a pretoju sťažovateľ považuje túto reklamu za zavádzajúcu.

 

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená a predmetná  reklama na Video Mp3 Walkman Sony spolu s denníkom Plus 1  , spoločnosti  7 Plus , s.r.o.   nie je v rozpore s Etickým kódexom.

Všetky informácie týkajúce sa kampane na Video MP3 walkman Sony (1879 Sk) sú komunikované jednoznačne a jasne. Ani na bilboardoch ani na internetovej stránke www.plus1den.sk sa neuvádza, že za spomínanú cenu sa dá walkmen získať spolu s denníkom, ako to uvádza sťažovateľ. Akciová cena walkmana Sony je skutočne 1879 Sk ako uvádza reklamná kampaň. Podmienky predplatenia si denníka Plus 1 deň sú jasne uvedené na príslušnej  internetovej adrese.


Sťažnosť evid. č. 65-09-02

Reklamná kampaň “Aj muži majú svoje dni” , zadávateľ: Stock Plzeň, a.s.

Sťažnosť 4 fyzických osôb sa týkala zobrazenia  dvoch žien v bilboardovej  kampani na nápoj Fernet Stock s názvom Nech si ženy robia, čo chcú, aj muži majú svoje dni. Sťažnosť 5 fyzických osôb sa týkala zobrazenia ženy v televíznom spote spoločnosti Stock Plzeň, a.s. , ktoré je podľa nich nedôstojné a dehonestujúce. Sťažnosť sekretariátu RPR sa týkala zobrazenia žien na bilboardoch evokujúcich sexuálnu situáciu, ktorá v kombinácii s reklamou na alkohol je v rozpore s kódexom The European Forum for Responsible Drinking.

 

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená a predmetná  reklamná kampaň „Aj muži majú svoje dni“ , spoločnosti  Stock Plzeň, a.s. nie je v rozpore s Etickým kódexom.


Zobrazenie žien na bilboardovej kampani neevokuje jednoznačne sexuálnu situáciu a na bilboarde je odkaz Pite zodpovedne! vyplývajúci u kódexu The European Forum Fór Responsible Drinking. Televízny spot je robený s humornou nadsádzkou a predstavuje situáciu z fiktívneho „idálneho mužského sveta.“


Sťažnosť evid. č. 64-09-01

Reklamná kampaň Orange - Fibernet, zadávateľ: Orange Slovensko, a.s.

Sťažnosť fyzickej osoby  na reklamnú kampaň spoločnosti Orange Slovensko, a.s. Fibernet, podľa ktorého je zavádzajúce tvrdenie “bez akýchkoľvek dátových limitov a obmedzení”. Všetky informácie týkajúce sa dátových limitov a obmedzení sú údajne dostupné až v časti zmluvnej dohody a nie na reklamných nosičoch.

 

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená a predmetná  reklamná kampaň Orange - Fibernet, spoločnosti  Orange Slovensko, a.s. nie je v rozpore s Etickým kódexom.

Služba Fibernet neobsahuje žiadne rýchlostné ani dátové linky ani obmedzenia, ktoré sťažnosť uvádza. Ide o službu internetového pripojenia, za ktorú zákazník zaplatí fixný mesačný poplatok, za ktorý môže mesačne preniesť ľubovoľný objem dát. Všetky informácie o technických a zmluvných parametroch služby Fibernet sú komunikované zrozumiteľne a jednoznačne.

 

 

 


 

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

26.11.2021

Tlačová správa z 9. zasadnutia AK RPR

Tlačová správa z 9. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu v roku 2021 BRATISLAVA. Dňa 11. 11. 2021 sa konalo 9....

28.10.2021

Tlačová správa z 8. zasadnutia AK RPR

BRATISLAVA. Dňa 14. 10. 2021 sa konalo 8. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.