Najviac sme citliví na (nepravdivosť) v reklame

ETICKÁ SAMOREGULÁCIA NA SLOVENSKU 2019
 
BRATISLAVA, 29. 1. 2020 - V roku 2019 Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (AK RPR) posúdila 78 reklám. Koľko z nich porušovalo Kódex? Aké robia zadávatelia chyby a čo nahnevalo spotrebiteľov až tak, že poslali sťažnosť? Odpovede sú o to zaujímavejšie, že RPR, ktorá zadefinovala a do praxe uviedla princípy etickej samoregulácie na slovenský trh, oslavuje tento rok už svoje 25. výročie. 
 
Rada pre reklamu prijala v roku 2019 celkovo 107 sťažností a posúdila 78 reklám. V 26 prípadoch vyhodnotila reklamu ako porušujúcu Kódex, pri zvyšných 41 sťažnostiach rozhodla o negatívnom arbitrážnom náleze. Najčastejším dôvodom pre podanie sťažnosti bola sporná pravdivosť reklamy, takýchto sťažností dostala Rada pre reklamu 27. 
Sťažovateľom prekážala hlavne reklama, ktorá podľa nich sprostredkúvala informácie nejasným, nezrozumiteľným prípadne viacvýznamovým spôsobom a obsahovala údaje, ktoré mohli zákazníka zavádzať. Problémom boli tiež chýbajúce informácie, ktoré spotrebiteľ potreboval na to, aby urobil kvalifikované rozhodnutie. Vo všeobecnosti sťažovatelia reklame vytýkali, že je klamlivá a zavádzajúca. Avšak, kým v minulom roku Komisia uznala námietky sťažovateľov až pri 13-tich reklamách, v roku 2019 vyhodnotila ako klamlivé len dve reklamy.  
  
„Môžeme povedať, že zadávatelia pristupovali ku komunikácii svojej ponuky s vyššou mierou zodpovednosti. Informácie vo väčšine prípadov prezentovali jasne a zrozumiteľne, o čom svedčí aj nízky počet pozitívnych nálezov. Navyše dôvodom porušenia pravidiel o pravdivosti v reklame neboli ani tak informácie, ktoré by boli klamlivé takpovediac „na prvú“, ale šlo skôr o súvislosti, v akých boli použité. Mohli uviesť priemerného spotrebiteľa do omylu,“ uviedla Eva Tiko Rajčáková, výkonná riaditeľka RPR. 
Ľuďom viac záleží na spoločenskej zodpovednosti v reklame
Oproti roku 2018 narástol počet sťažností, ktoré namietali voči porušeniu pravidiel spoločenskej zodpovednosti v reklame. Ľuďom prekážala hlavne reklama, ktorá podľa ich názoru využívala motív strachu a prezentovala produkt ako vhodný prostriedok na jeho odstránenie. Spotrebitelia tiež reagovali na reklamu, ktorá urážala ich náboženské cítenie, bola diskriminačná či zneužívala predsudky a povery. Komisia vyhodnotila reklamu ako neetickú v piatich prípadoch. 
 
Účelové využitie ženy, bez súvisu s produktom ako aj posilňovanie rodových stereotypov, boli problémom pri dvoch reklamách. Dve reklamy boli vyhodnotené ako porušujúce všeobecné normy mravnosti a slušnosti. Problematické bolo aj využitie superlatívov „najlepší“, „najvyspelejší“ či „najvyšší“. Pravdivosť a opodstatnenosť vo vzťahu k produktu zadávatelia v prípade dvoch reklám nevedeli preukázať.  
 
„Vždy a pri každej reklame existuje riziko, že sa niekomu nebude páčiť. Ak je však dopadom kampane len to, že si spotrebiteľ povie „nepáči sa mi to“, nemusí to automaticky znamenať, že reklama je aj neetická. Horšie je to v prípade, ak reklama niekoho uráža, ponižuje, zosmiešňuje, či inak negatívne zasiahne,“ uzatvára prezidentka RPR Miriam Benčíková-Kušnírová. 
 
Najčastejšie posudzovanými boli reklamy v segmente voľného času, zábavy a zdravie, v segmente finančných služieb a obchodných reťazcov. Z hľadiska médií si spotrebitelia najviac všímali internetovú reklamu na webstránkach a sociálnych sieťach,  televízne spoty a vonkajšiu reklamu na billboardoch. 
 
Z celkového počtu sťažností pri deviatich reklamách nebol vydaný arbitrážny nález, prevažne z dôvodu, že predmet sťažností nespadal do kompetencií posudzovania Komisie, prípadne Komisia nedisponovala dostatkom dôkazov pre vydanie nálezu. Dva prípady, na ktoré sa spotrebitelia v roku 2019 sťažovali, sú ešte v riešení. 
 
Slovenskí spotrebitelia sledujúci reklamu boli najviac citliví na tieto aspekty:
25 % pravdivosť reklamy (čl. 14)
22 % porušenie všeobecných ustanovení o reklame (čl. 10)
22 % slušnosť reklamy (čl. 11)
4,6 % spoločenská zodpovednosť reklamy (čl. 13)
 
Spresnenie jednotlivých článkov nájdete v priloženom Etickom kódexe reklamnej praxe
http://www.rpr.sk/sk/eticky-kodex
 

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

21.5.2020

Raňajky s reklamou: Prečo by značky mali robiť dobro? Je goodvertising iba póza alebo má zmysel aj pre biznis?

    Milí priaznivci Raňajok s reklamou,   pozývame Vás na ďalší event zo série...

7.5.2020

Tlačová správa zo 4. zasadnutia AK RPR

BRATISLAVA. Dňa 23. 04. 2020 sa konalo 4. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.