Tlačová správa zo 4. zasadnutia AK RPR

BRATISLAVA. Dňa 2. 5. 2018 sa konalo 4. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej samoregulácie v oblasti reklamy posúdila sťažnosti na 9 reklám s cieľom zistiť, či došlo k porušeniu Etického kódexu reklamnej praxe platného na území SR (ďalej len Kódex).
 
AK RPR prijala na svojom zasadnutí nasledujúce nálezy:
 
Printová reklama: „Bylinná masť na priedušky – Psie sadlo“, zadávateľa: Simply You Slovakia  s.r.o.
Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej voči printovej reklame, uverejnenej v časopise, ktorá propagovala bylinnú masť na priedušky „Psie sadlo“. Sťažovateľ je toho názoru, že názov produktu ako aj reklama sú zavádzajúce, keďže medzi bylinami nie je žiadna, ktorá by mala názov pripomínajúci psa. Na obale produktu je okrem iného vyobrazený aj pes, čo podľa sťažovateľa navodzuje dojem, že súčasťou produktu je aj psie sadlo, a preto považuje reklamu za klamlivú a neetickú. Sťažovateľka zároveň uvádza, že toto je podľa nej jeden z dôvodov, prečo sa u nás zabíjajú psy.  
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť je čiastočne opodstatnená. Printová reklama: „Bylinná masť na priedušky – Psie sadlo“, zadávateľa: Simply You Slovakia  s.r.o. je v rozpore s ustanovením čl. 14 ods. 5 písm. e)  Kódexu.     
 
V danom prípade sa AK RPR nestotožnila s argumentáciou sťažovateľa, že reklama navodzuje dojem, že súčasťou produktu je reálne psie sadlo. Reklama vo svojom texte, vrátane samotného nadpisu („Bylinná masť na priedušky“), ktorý je dostatočne viditeľný a zrozumiteľný viackrát uvádza, že v danom prípade je predmetom propagácie bylinná masť, ktorej hlavnú zložku tvorí včelí vosk a výťažky z 10 rastlín. AK RPR si uvedomuje, že „pravé psie sadlo – psia masť“ sa v minulosti používalo na starostlivosť o dýchaciu sústavu a choroby s ňou súvisiace, avšak v súčasnosti je používanie psieho sadla nelegálne a AK RPR sa nedomnieva, že by spotrebiteľ na základe reklamy mohol očakávať, že súčasťou produktu je skutočná psia masť, resp. že produkt je vyrobený zo psa. keďže ide o legálne predávaný produkt. Spojenie obrázku psíka s pomenovaním produktu však odkazuje na tento „tradičný“ recept, pričom aktuálne nastavenie spoločnosti a sprísňovanie ochrany zvierat aj v legálnej rovine, predstavuje takú citlivosť verejnosti, ktorá môže smerovať k negatívnemu vnímaniu takéhoto zobrazenia a považovať ho za necitlivý prístup zadávateľa. Vzhľadom na uvedené Komisia odporúča zadávateľovi zvážiť používanie zobrazovania psa v kombinácií s názvom produktu. Ako porušenie Kódexu však AK RPR vníma využitie symbolu ochrannej známky - ® v rámci označenia názvu produktu „PSIE SADLO MEDICAL Dr. Weiss®. V danom prípade AK RPR vychádzala okrem iného aj z vyjadrenia zadávateľa, ktorý uviedol, že ochranná známka „PSÍ SÁDLO – DR. WEISS“ je registrovaná Úradom priemyselného vlastníctva SR od roku 2012. Registrácia ochrannej známky sa  zmysle vyššie uvedeného vzťahuje na českú verziu názvu produktu, avšak neexistuje ochranná známka uvedená na obale aj v príslušnej reklame „PSIE SADLO MEDICAL Dr. Weiss®“,  a AK RPR má za to, že v tomto smere je použitie označenia výrobku spôsobom, ktorý je uvedený aj v reklame s použitím označenia registrovanej ochrannej známky  neetický a v rozpore s Kódexom.
 
Billboard: „Extra veľká výbava“, zadávateľa: QALT s.r.o.
Rada zaevidovala sťažnosti od troch fyzických osôb, voči vizuálu billboardu zadávateľa QALT s.r.o. Prvá sťažnosť poukazuje na to, že reklama zobrazuje polonahé ženské poprsie v kontexte headlinu v znení “ Extra veľká výbava – Bonus extra 1700€“, čo nepriamo evokuje, že zadávateľ nazýva poprsie „výbavou“, či „extra bonusom“ ženy. Predmetný vizuál nemá súvis s propagovaným produktom a službami a sťažovateľ považuje reklamu za sexistickú a urážlivú. Zobrazenie polonahého ženského poprsia spredmetňuje ženské telo a predstavuje nepravdivý stereotyp o ženskom tele. Reklama podľa sťažovateľa pôsobí vulgárne, uráža ženu a jej dôstojnosť. Druhý sťažovateľ vyjadril názor, že v otvorenej spoločnosti si majú byť muži a ženy rovní vo všetkých oblastiach osobného aj pracovného života. Sťažovateľ má za to, že v danom prípade reklama zobrazuje ženu ako sexuálny objekt, reklama má podľa sťažovateľa diskriminačný charakter a podporuje sexuálnu objektifikáciu žien. Tretia sťažnosť namieta, že porovnanie dekoltu s autom je voči ženám urážajúce. 
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosti sú opodstatnené. Billboard: „Extra veľká výbava“, zadávateľa: QALT s.r.o. je v rozpore s ustanovením čl. 11 ods. 1 písm. e) vo vzťahu k čl. 11 ods. 3 Kódexu.   
 
V danom prípade AK RPR uznala námietky sťažovateľov. Dominantným výrazovým prostriedkom predmetnej reklamy je vybraná časť ženského tela, konkrétne čiastočne odhalený ženský dekolt. AK RPR má za to, že predmetná reklama využíva fragmentáciu tela, prostredníctvom vizuálu, ktorý zachytáva len jeho vybranú časť, v danom prípade časť tela, ktorú je možné považovať za erotickú a účelovo použitú k prilákaniu pozornosti. Takéto zobrazenie považuje AK RPR za príklad prezentácie v reklame, ktorá porušuje všeobecné normy mravnosti a slušnosti na základe objektifikácie ľudského tela. Reklama podľa AK RPR stvárňuje ženu ako sexuálnu atrakciu a je sexistická. AK RPR sa nestotožnila s argumentáciou zadávateľa, že „hranice reklám sa posúvajú a spoločnosť je v tomto ohľade tolerantnejšia“. Naopak AK RPR si aj na základe doterajšej rozhodovacej praxe a doposiaľ obdržaných sťažností, dovolí uviesť, že miera citlivosti spotrebiteľov na vizuálne prezentácie tohto druhu, použité v reklame sa čoraz viac zvyšuje, pričom pri posudzovaní zobrazenia ľudského tela v kontexte ustanovení o slušnosti v reklame sa berie do úvahy aj celkový kontext, vzťah reklamy k produktu, zvolená cieľová skupina a použité komunikačné médiá. V danom prípade má AK RPR za to, že predmetné vyobrazenie modelky v reklame, navyše na nosičoch, ktoré sú dostupné širokej cieľovej skupine, vrátane detí a maloletých, nesúvisí s propagovanou službou resp. produktom, v tomto prípade predajom automobilov, a reklama nie je v súlade s podmienkami, ktoré Kódex na zobrazenie ľudského tela v reklame kladie.
 
Umiestnenie značky v hudobnom videoklipe: „Super Zoo v klipe Šteniatko“, zadávateľa: PLAČEK PREMIUM s.r.o.
Rada zaevidovala sťažnosť fyzickej osoby, voči skladbe „Šteniatko“ od umelca Mira Jaroša, konkrétne voči jeho zvukovej, a najmä  zvukovoobrazovej verzii (videoklip) a umiestnenia brandu SUPER ZOO v spojitosti s výzvou na kúpu produktu. Sťažovateľ poukazuje na to, že v skladbe Šteniatko sa na viacerých miestach objavuje výzva na kúpu domáceho zvieratka, napr. slovami: „Mama, prosím, chcem mať doma zvieratko, sľubujem, že pekne sa oň postarám. Tato, pozri, aké krásne šteniatko, zoberme ho k nám, hneď mu meno dám.“ A riešením vyvolanej potreby je podľa sťažovateľa nákup v predajni SUPER ZOO: „Pôjdeme do SUPER ZOO, kúpime, čo rado má, pozri, ako chvostom vrtí aj labku mi samo dá. Pozdravíme papagáje, zajačiky, rybky tiež, ak ti chýba zvieratko, tak jedno si tu vybrať smieš.“ Predmetnú časť textu v spojitosti s propagáciou brandu považuje sťažovateľ za neetickú a má za to, že vsugerovanie potreby mať zvieratko slovami: „mama prosím chcem mať doma šteniatko“ v spojitosti s „pôjdeme do SUPERZOO..... ak Ti chýba zvieratko, tak jedno si tu vybrať smieš“ je porušením základnej zásady, že reklama nesmie priamo vyzývať maloletých, aby naliehali na rodičov s cieľom získať reklamovaný produkt. Produktom je v tomto prípade šteniatko, alebo iné domáce zvieratko.“  
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť je opodstatnená. Umiestnenie značky v hudobnom videoklipe: „Super Zoo v klipe Šteniatko“, zadávateľa: PLAČEK PREMIUM s.r.o. je v rozpore s ustanoveniami čl. 10 ods. 3, čl. 47 ods. 4 a v prípade hudobného videoklipu vydaného na DVD aj s čl. 25 ods. 1  Kódexu.   
 
V danom prípade AK RPR uznala námietky sťažovateľa a pri posudzovaní vychádzala okrem iného aj zo skutočnosti, že videoklip je verejne dostupný ako na kanáli YouTube, tak aj v rámci DVD nosiča (DVD pre (ne)poslušné deti 2, (2017)), ktoré si môže zákazník bežne kúpiť. Vo vzťahu k DVD nosiču si AK RPR dovolí uviesť, že v zmysle príslušnej legislatívy sa zakazuje umiestňovanie produktov v audiovizuálnych dielach, ktoré sú podľa jednotného systému označovania klasifikované ako vhodné pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov (§ 18 ods. 6 písm. d) zákona č. 40/2015 Z. z. o audiovízii a o zmene a doplnení niektorých zákonov). V hudobnom videoklipe jednoznačne vystupujú deti mladšie ako 12 rokov, celkové spracovanie videoklipu je prispôsobené vekovej skupine detí mladších ako 12 rokov a AK RPR má za to, že predmetné audiovizuálne dielo je určené primárne maloletým do 12 rokov. AK RPR preto nepovažuje umiestňovanie produktov, resp. v danom prípade prezentáciu konkrétnej značky v namietanom videoklipe za etickú a má za to, že v prípade DVD nosiča ide o reklamu, ktorú vylučujú všeobecne záväzné právne predpisy. Ako sa uvádza vyššie videoklip je verejne dostupný aj na kanáli YouTube. Reklama je umiestnená vo verejnom priestore a s ohľadom na vyššie uvedené pravidlá pre umiestňovanie produktov, resp. propagáciu značiek  vo vzťahu k maloletým, je AK RPR toho názoru, že reklama nebola pripravovaná s pocitom zodpovednosti voči spotrebiteľom, konkrétne voči maloletým. AK RPR súhlasí s argumentáciou zadávateľa, že hudobný videoklip má edukačný charakter a vo svojej podstate upozorňuje deti na to, že zvieratko nie je vec ani hračka a že s jeho chovom sa spájajú aj povinnosti a záväzky. Na druhej strane samotné spojenie posolstva videoklipu s konkrétnou značkou chovateľských potrieb a spôsob akým je vo videoklipe značka odprezentovaná, aj v rámci textu piesne, ktorý explicitne vyzýva deti k tomu, že si v predajniach SUPER ZOO smú vybrať zvieratko („Pôjdeme do SUPER ZOO, kúpime, čo rado má, pozri, ako chvostom vrtí aj labku mi samo dá. Pozdravíme papagáje, zajačiky, rybky tiež, ak ti chýba zvieratko, tak jedno si tu vybrať smieš.“) nepovažuje AK RPR za etický, a má za to, že neprimeraným spôsobom vyzýva maloletých, aby naliehali na rodičov alebo iné dospelé osoby s cieľom získať reklamovaný produkt.
 
Printová reklama (inzercia): „Známej jasnovidke Marie Ange Noa sa zjavila jasná vidina...“, zadávateľa: ASTROLOGICKÉ PREDPOVEDE, s. r. o.
Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, voči printovej reklame, uverejnenej v podobe inzercie v dvojtýždenníku TELE Plus. Sťažovateľ namieta, že reklama uvádza text v znení: „Ak vám po jednoduchých numerologických výpočtoch z vášho dátumu narodenia, uvedených nižšie, vyjde magické číslo 118... je ISTÉ, že: jedna z týchto 3 hodnotných vecí je vaša!“ Pod textom je obrázok auta a text „nové značkové auto, nápis poštová poukážka na 55 000 eur nápis a hotovosť 38 000 eur“. Aj napriek tomu, že ďalej sa v reklame hovorí, že niekto „môže“ vyhrať jednu z týchto cien alebo "môže" získať dôverné predpovede, ako jednu z cien vyššie uvedená veta podľa sťažovateľa jasne uvádza, že jedna z výhier je „ISTÁ“. Stačí splniť podmienku - číslo 118 ako súčet posledného dvojčísla dátumu narodenia a veku, ktorý človek dosiahne v tomto roku (a to spĺňa každý). Sťažovateľ nepovažuje reklamu za etickú a má za to, že najmä starší ľudia a dôchodcovia inzerátu uveria.  
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť je opodstatnená. Printová reklama (inzercia): „Známej jasnovidke Marie Ange Noa sa zjavila jasná vidina...“, zadávateľa: ASTROLOGICKÉ PREDPOVEDE, s. r. o.  je v rozpore s ustanoveniami čl. 12 ods. 1, čl. 14 ods. 1 písm. c) a čl. 53 ods. 1 písm. a)  Kódexu.   
 
V predmetnom prípade sa Komisia stotožnila s námietkami sťažovateľa. Reklama v podobe inzercie v rámci svojho textu explicitne uvádza, že „Ak Vám po jednoduchých numerologických výpočtoch z vášho dátumu narodenia, uvedených nižšie vyjde magické číslo 118...je isté, že: Jedna z týchto 3 hodnotných vecí je vaša!“. Z uvedeného tvrdenia ako aj z celkového konceptu reklamy vyplýva, že potenciálnym výhercom uvedených cien je každý, resp. že každý môže vyplniť a odoslať kupón, ktorý je súčasťou inzercie, nakoľko každý spĺňa kritériá určené inzerentom. Nemožno však predpokladať, že aj každý, kto kupón odošle a splní podmienku určenú inzerentom, skutočne získa ceny uvedené v reklame, tak ako by sa z reklamy mohlo mylne zdať, resp. čo na základe reklamy a vyššie uvedeného tvrdenia môže spotrebiteľ aj očakávať. AK RPR je v danom prípade toho názoru, že reklama mylne a klamlivo sľubuje že účasť v spotrebiteľskej aktivite zaručene prinesie spotrebiteľovi šťastie - výhru, čo však nie je pravda. Celkové spracovanie a koncepcia reklamy, vrátane údajných svedectiev ľudí, ktorým jasnovidka pomohla zneužíva dôveru priemerného spotrebiteľa, využíva nedostatok jeho skúseností, znalostí a jeho dôverčivosť a AK RPR má za to, že reklama využíva klamlivú obchodnú praktiku v rámci ktorej nejasným spôsobom prezentuje službu a sľubuje niečo čo neplní, resp. nemôže splniť a to za účelom získania osobných údajov, čo nemožno považovať za etické.
 
Vonkajšia reklama: „DM – nakupujem, kedykoľvek len chcem“, zadávateľa: DM Drogerie Markt, s.r.o.
Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, voči vizuálu vonkajšej reklamy, zadávateľa DM Drogerie Markt, s.r.o. Sťažovateľ namieta, že v reklame je vyobrazené dieťa v krutej, dehonestujúcej myzofilnej pozícii, znečistené jedlom na hlave, tvári a celej hornej časti trupu. Reklama sa podľa sťažovateľa snaží recipientom reklamy vsugerovať, že tento stav si dieťa navodilo samo. Z povahy kompozície fotografie je podľa sťažovateľa evidentné, že záber nevznikol spontánne, ale zámerným a účelovým znečistením dieťaťa, od ktorého bolo vyžadované, aby strpelo nielen znečisťovanie vlastnej osoby, ale aby v tomto stave vydržalo počas celej expozície, pravdepodobne opakujúcej sa v trvaní niekoľko desiatok minút, čo muselo znamenať pre dieťa frustrujúcu a ponižujúcu tortúru.
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. Vonkajšia reklama: „DM – nakupujem, kedykoľvek len chcem“, zadávateľa: DM Drogerie Markt, s.r.o. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.   
 
V danom prípade sa AK RPR nestotožnila s názorom sťažovateľa. Cieľom reklamy je komunikácia nového on-line obchodu, ktorý zákazníkom umožňuje nakupovať z pohodlia svojho domova prakticky v neobmedzenom čase. Zadávateľ túto skutočnosť propaguje aj formou vizuálu, ktoré zachytáva dieťatko pri jedle. Predmetný vizuál v kontexte headlinu je v súlade s reklamným posolstvom a AK RPR nepovažuje za v rozpore s Kódexom ani samotné zobrazenie dieťatka. Vizuál reklamy zachytáva bežnú situáciu, v ktorej sa počas kŕmenia detí tohto veku môže ktokoľvek ocitnúť. Malé deti sa s jedlom často „hrajú“, jedenie vnímajú ako zábavu a ich prípadné ušpinenie nie je ničím neobvyklým. Vizuál reklamy nepovažuje AK RPR za porušujúci všeobecné normy mravnosti či slušnosti.  a nie je ani toho názoru, že reklama obsahuje prvky, ktoré by znižovali ľudskú dôstojnosť. Na vytvorenie reklamy bola použitá oficiálna fotografia od spoločnosti Getty Images. Zadávateľ doložil viacero ďalších fotografií predmetného dieťatka z uvedenej série záberov, z ktorých jasne vyplýva, že dieťatko sa usmieva, aktivita ho baví a v reklame nie je zobrazené spôsobom, ktorý by naznačoval, že počas fotografovania trpelo alebo bolo vystavené akejkoľvek forme ponižujúceho, či potupného správania. Zadávateľ zároveň potvrdil, že na použitie vyobrazenia dieťaťa v reklame má súhlas jeho zákonných zástupcov. 
 
Web stránka: „Predĺžte si Vianoce o celých 5 rokov pohody“, zadávateľa: DANUBIASERVICE, a.s.
Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, ktorá namieta voči reklame zadávateľa DANUBIASERVICE, a.s. Sťažovateľ poukazuje na skutočnosť, že reklama uvádzala text: „K novému autu vám darujeme 5 skvelých výhod...“, pod ktorým boli vymenované konkrétne výhody v podobe: 5-ročný servis grátis; predĺžená 5-ročná záruka; extra výbava Paket Plus;, sada zimných pneumatík a výhodné financovanie bez navýšenia. Sťažovateľ sa na základe predmetnej reklamy rozhodol, že si zakúpi nové vozidlo ŠKODA Kodiaq, avšak autorizovaný predajca mu výhody nemohol ponúknuť a uviedol, že výhoda „Extra výbava paket Plus“ a výhoda „Zimné komplety“ sa nemôžu spájať, resp. že je možné si vybrať len jednu z nich a aj to s podmienkou, že v prípade záujmu o zimné komplety len na hliníkových diskoch. Na základe vyššie uvedeného sťažovateľ považuje reklamu za klamlivú a zavádzajúcu a má za to, že sa jedná o nekalé praktiky predaja.
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. Web stránka: „Predĺžte si Vianoce o celých 5 rokov pohody“
zadávateľa: DANUBIASERVICE, a.s. nie je  v rozpore s ustanoveniami Kódexu.   
 
V danom prípade AK RPR vychádzala zo skutočnosti, že informácie na stránke autorizovaného predajcu vymenúvali všetky možnosti, ktoré zákazník v rámci prezentovanej ponuky môže získať. Ponuka mala svoje obmedzenia, ktoré sa týkali vybraných modelov, resp. prezentované výhody sa v rámci vybraných modelov vozidiel individuálne kombinovali. Na tieto obmedzenia bol však zákazník upozornený napríklad aj kliknutím na interaktívne odkazy, ktoré obsahovali podrobné informácie o ponuke vo vzťahu ku konkrétnym modelom automobilov. V prípade sťažovateľom vybraného modelu (ŠKODA Kodiaq) bolo na stránke explicitne uvedené, že nie je možné získať všetky zadávateľom prezentované výhody, ale je možné si v rámci výhody „Paket plus“ a „Zimné komplety“ vybrať jednu výhodu. AK RPR má za to, že informácie boli na stránke prezentované zrozumiteľne a jasne a reklama neobsahovala údaj, ktorý by mohol zákazníka uviesť do omylu a vyvolať v ňom dojem, že prezentovaná ponuka sa týka všetkých modelov automobilov, resp. že ponuka nemá žiadne obmedzenia. Vzhľadom na vrstvenie reklamy a použitie headlinu však Komisia aj s ohľadom na svoju predchádzajúcu prax odporúča zvážiť použitie takého headlinu, ktoré môže evokovať absolútny výpočet napr. pri počte úľav/výhod z pohľadu spotrebiteľa a nie z pohľadu zadávateľa. T.j. ak spotrebiteľ nemôže získať všetky pomenované výhody, ale len niektoré aby túto skutočnosť považoval zadávateľ za podstatnú pri formulovaní základného headlinu reklamy.
 

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

21.5.2020

Raňajky s reklamou: Prečo by značky mali robiť dobro? Je goodvertising iba póza alebo má zmysel aj pre biznis?

    Milí priaznivci Raňajok s reklamou,   pozývame Vás na ďalší event zo série...

7.5.2020

Tlačová správa zo 4. zasadnutia AK RPR

BRATISLAVA. Dňa 23. 04. 2020 sa konalo 4. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.