Rada pre reklamu vydala Opčný protokol k Etickému kódexu reklamnej praxe o reklamnej praxi pri šírení mediálnej komerčnej komunikácie

BRATISLAVA. Na podnet a po konzultácii s Asociáciou nezávislých rozhlasových a televíznych staníc Slovenska (ďalej len „ANRTS“), ktorá je riadnym členom RPR, vydáva Rada pre reklamu Opčný protokol k Etickému kódexu reklamnej praxe o reklamnej praxi pri šírení mediálnej komerčnej komunikácie (ďalej len „Protokol“). Protokol upravuje etické pravidlá šírenia mediálnej komerčnej komunikácie a k jeho dodržiavaniu sa zaviazali významní vysielatelia slovenských televíznych a rozhlasových služieb. 
 
Účelom Protokolu je ustanoviť účinný samoregulačný systém pre oblasť mediálnej komerčnej komunikácie na vnútroštátnej úrovni, ktorým sa v Slovenskej republike implementujú príslušné ustanovenia Smernice o audiovizuálnych mediálnych službách, keďže mediálna komerčná komunikácia je oblasťou, ktorú koordinuje táto smernica.
 
Hoci priamo Smernica o audiovizuálnych mediálnych službách nekoordinuje oblasť rozhlasového vysielania, účelom Protokolu je ustanoviť účinný samoregulačný systém aj pre oblasť mediálnej komerčnej komunikácie v rozhlasovom vysielaní na vnútroštátnej úrovni, a to aj vo vzťahu k iným legislatívnym aktom Európskej únie, napríklad v nadväznosti na aproximáciu predpisov a opatrení členských štátov týkajúcich sa výroby, prezentácie a predaja tabakových a súvisiacich výrobkov.
 
Protokol preto vychádza zo zákonných ustanovení právneho poriadku Slovenskej republiky regulujúcich mediálnu komerčnú komunikáciu v televíznom vysielaní, rozhlasovom vysielaní a v audiovizuálnych mediálnych službách na požiadanie, nad ktorých dodržiavaním vykonáva zákonný dohľad príslušný orgán verejnej správy ustanovený v Slovenskej republike. 
 
Protokol v spojení so zákonnou úpravou predstavuje koregulačný mechanizmus dohľadu, preto sa v ňom recipuje aj  Dohoda o dodržiavaní pravidiel vysielania programov s umiestnenými produktmi z 27. septembra 2017 medzi Radou pre vysielanie a retransmisiu ako národným regulačným orgánom a významnými vysielateľmi slovenských televíznych programových služieb.
 
Protokol vymedzuje etické pravidlá zodpovednosť za porušenie ktorých nesie popri šíriteľovi aj zadávateľ reklamy a zároveň vymedzuje aj pravidlá s výlučnou zodpovednosťou šíriteľa. Šíriteľ je výlučne zodpovedný napríklad za dodržiavanie vybraných pravidiel v oblasti editoriálnej zodpovednosti, sponzoringu, product placementu, rozoznateľnosti reklamy, časového obmedzenia pri vysielaní reklamy, prerušovania programov vo vysielaní ako aj hlasitosti reklamných oznámení a telenákupu. 
 
Po posúdení sťažnosti Komisia vydáva arbitrážny nález, ktorý sa zverejňuje na webovom sídle Rady. V prípade ak Komisia konštatuje porušenie Kódexu, vrátane Protokolu nariadi šíriteľovi aby šírenie reklamy skončil alebo v šírení reklamy nepokračoval, pokiaľ reklama nebude upravená v súlade s etickými pravidlami. Šíriteľ reklamy môže byť vyzvaný aj k prijatiu vhodných opatrení na predchádzanie podobným porušeniam v budúcnosti. Pri ďalšom porušení rovnakého pravidla môže Komisia šíriteľa tiež vyzvať, aby nález na určitý čas zverejnil na  svojom webovom sídle alebo sídle svojej mediálnej služby. 
 
Keďže Protokol je súčasťou koregulačného mechanizmu dohľadu, je postavený na princípe krajiny pôvodu a dobrovoľnej záväznosti.    
 
Protokol je záväzný pre šíriteľov, ktorí sú členmi RPR, členmi ANRTS alebo členmi iného kolektívneho orgánu RPR a zároveň sa k jeho dodržiavaniu môžu prihlásiť aj ďalší šíritelia, pričom svoj súhlas byť ním viazaní môžu vyjadriť písomne oznámením adresovaným RPR. 
 
Protokol nadobúda účinnosť 1. apríla 2018.  Znenie Protokolu môžete nájsť tu: http://www.rpr.sk/sk/eticky-kodex 
 
 
 
 

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

21.5.2020

Raňajky s reklamou: Prečo by značky mali robiť dobro? Je goodvertising iba póza alebo má zmysel aj pre biznis?

    Milí priaznivci Raňajok s reklamou,   pozývame Vás na ďalší event zo série...

7.5.2020

Tlačová správa zo 4. zasadnutia AK RPR

BRATISLAVA. Dňa 23. 04. 2020 sa konalo 4. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.