Tlačová správa z 2. zasadnutia AK RPR

Tlačová správa  z 2. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu v roku 2018
 
BRATISLAVA. Dňa 22. 02. 2018 sa konalo 2. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej samoregulácie v oblasti reklamy posúdila sťažnosti na 9 reklám s cieľom zistiť, či došlo k porušeniu Etického kódexu reklamnej praxe platného na území SR (ďalej len Kódex).
 
AK RPR prijala na svojom zasadnutí nasledujúce nálezy:
 
Billboard: „Zlaté krídlo - kolaudácia“, zadávateľa: D O A S, a.s.     
Rada zaevidovala sťažnosť fyzickej osoby voči reklame bytového projektu Zlaté krídlo zadávateľa D O A S, a.s. Sťažovateľ je toho názoru, že reklama zavádzala klientov (konečných spotrebiteľov) o čase kolaudácie bytového objektu Zlaté krídlo, kde bolo uvedené: Kolaudácia - september 2017. Sťažovateľ poukazuje na to, že reklama bola následne stiahnutá a informácia o kolaudácii sa zmenila na „Kolaudácia - zima 2017“, pričom v skutočnosti kolaudácia prebehla v dátume 21.12.2017. Sťažovateľ uvádza, že mu na základe reklamy vznikli dodatočné náklady za dočasné ubytovanie a splácanie nákladov na bývanie, ktoré v skutočnosti nemohol využívať.
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. Billboard: „Zlaté krídlo - kolaudácia“, zadávateľa: D O A S, a.s.  nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.     
 
V danom prípade sa AK RPR nestotožnila s námietkami sťažovateľa. Súčasťou reklamy, voči ktorej namieta sťažovateľ bola informácia o termíne kolaudácie objektu, pričom v čase jej zverejnenia bola táto aj podľa slov zadávateľa aktuálna, a teda pravdivá. K úprave reklamy pristúpil zadávateľ v dôsledku objektívnych príčin, a na túto skutočnosť boli upozornení aj klienti, ktorí mali danú nehnuteľnosť už zakúpenú. Kúpa nehnuteľnosti, navyše takej. ktorá je v štádiu výstavby, predstavuje komplikovaný proces a AK RPR sa nedomnieva, že kupujúci sa pre kúpu bytu rozhodne výlučne len na základe reklamy. Podrobnosti kúpy sú súčasťou kúpnej zmluvy a podľa slov zadávateľa táto obsahovala aj špecifikáciu podmienok kúpy, vrátane možných obmedzení celého procesu. V tomto smere mal teda zadávateľ pred kúpou, resp. podpisom zmluvy dostatok informácií a bol oboznámený aj s možnými udalosťami, ktoré by mohli mať vplyv na dokončenie stavby, resp. jej odovzdanie do užívania. AK RPR má teda za to, že v danom prípade samotná reklama nemohla uviesť priemerného spotrebiteľa do omylu, či podstatne narušiť jeho ekonomické správanie. To, že zadávateľ reklamu upravil, vychádzalo z reálnej situácie a v danom prípade šlo o aktualizáciu informácie s ohľadom na skutkový stav, primárne vo vzťahu k novým zákazníkom. AK RPR preto vyhodnotila reklamu ako neporušujúcu Kódex.
 
Reklama na Instagrame: „Obchodník roka - Kaufland“, zadávateľa: Kaufland Slovenská republika     
Rada zaevidovala sťažnosti od dvoch fyzických osôb voči reklame uverejnenej na Instagrame, ktorá vyzýva užívateľov k hlasovaniu v ankete Obchodník roka 2017. Sťažovatelia považujú reklamu za klamlivú a zavádzajúcu, keďže text: „My za to desiatich z vás odmeníme tabletom“ vyvoláva dojem, že ceny udeľuje spoločnosť Kaufland, čo nie je pravda.  
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosti sú opodstatnené. Reklama na Instagrame: „Obchodník roka - Kaufland“, zadávateľa: Kaufland Slovenská republika je v rozpore s ustanovením čl. 14 ods. 3  Kódexu.   
 
Reklama v danom prípade mala za cieľ podporiť hlasovanie verejnosti v ankete Mastercard Obchodník roka 2017 – Cena verejnosti.  Motiváciou pre zapojenie sa zákazníkov do ankety je okrem iného aj možnosť vyhrať 1 z 10 tabletov iPad mini. Podmienky výhry ako aj mechanizmus ankety a hlasovania stanovil hlavný partner (Mastercard). AK RPR plne akceptuje vzájomnú spoluprácu hlavného partnera podujatia a zúčastnených obchodníkov, najmä v súvislosti s komunikáciou, ktorá je zameraná na zvýšenie motivácie svojich zákazníkov na odovzdanie hlasu, uvedením napríklad výziev na hlasovanie. Zároveň má však za to, že tieto by mali byť prezentované spôsobom, ktorý je jednoznačne v súlade s podmienkami ankety. Text voči ktorému namietajú aj sťažovatelia, konkrétne „my za to desiatich z vás odmeníme tabletom“ však vyvoláva mylný dojem, že okrem všeobecných podmienok pre výhru, stanovených hlavným partnerom podujatia, má spoločnosť Kaufland ešte vlastné pravidlá a zákazník tak môže vyhrať tablet aj od spoločnosti Kaufland, v prípade, že za ňu zahlasuje, čo nie je pravda. Tvrdenie preto AK RPR v tomto prípade považuje za klamlivé a je toho názoru, že takto koncipovaná reklama môže na základe klamlivého údaju získať vlastnému alebo cudziemu podniku prospech na úkor iného, čo nemožno považovať za etické. AK RPR zároveň ocenila, že zadávateľ reklamu upravil ešte pred vydaním arbitrážneho nálezu spôsobom, ktorý je v súlade s Kódexom.
 
TV spot: „U starkej budeme o hodinu skôr“, zadávateľa: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, voči TV spotu, ktorý informuje o pomoci Európskej únie pri modernizácii dopravy na Slovensku, ktorý je súčasťou reklamnej kampane zadávateľa Ministerstvo dopravy a výstavby SR. Sťažovateľ poukazuje na tvrdenie uvedené v reklame "budeme u babičky o hodinu skôr, ako minule....", ktorý vzhľadom na aktuálny stav vybudovaných diaľnic považuje za klamlivý. 
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. TV spot: „U starkej budeme o hodinu skôr“, zadávateľa: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.   
 
V danom prípade sa AK RPR nestotožnila s názorom sťažovateľa. Účelom spotu je informovanie o pomoci Európskej únie pri modernizácii dopravy na Slovensku prostredníctvom fondov EÚ. Reklama v tomto smere informuje obyvateľov SR o posune v budovaní diaľničnej siete práve vďaka fondom EÚ. Reklama však neuvádza žiadnu konkrétnu veličinu, ani údaj, ktorý by informoval o konkrétnych vzdialenostiach, či počte kilometrov novovybudovaných ciest, či diaľnic. Reklama sprostredkúva informáciu len o tom, že aj s využitím fondov EÚ boli dosiahnuté pozitívne zmeny v cestnej doprave a AK RPR si nemyslí, že v reklame je uvedená informácia, ktorú možno považovať za klamlivú. S ohľadom na tieto skutočnosti preto reklamu AK RPR vyhodnotila ako neporušujúcu Kódex.   
 
Leták: „Šúľance“, zadávateľa: Lidl Slovenská republika, v.o.s.     
Rada v mesiaci január zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby voči letáku zadávateľa Lidl Slovenská republika, v.o.s., v ktorom bola komunikovaná zvýhodnená cena produktu Šúľance. Sťažovateľ považuje reklamu za zavádzajúcu, keďže v letáku bol zobrazený produkt, avšak nikde v ňom nebolo uvedené, že sa jedná o šúľance bez náplne, napriek tomu, že zadávateľ ponúka viacero variantov produktu.
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. Leták: „Šúľance“, zadávateľa: Lidl Slovenská republika, v.o.s.     nie je  v rozpore s ustanoveniami Kódexu.   
 
V danom prípade sa AK RPR nestotožnila s názorom sťažovateľa. Reklamný leták obsahoval autentické vyobrazenie konkrétneho produktu v akciovej cene, v podobe, v akej tento produkt mohol zákazník nájsť aj v predajni. Z vyobrazenia výrobku je zrejmé, že zľava sa vzťahuje na výrobok šúľance bez náplne a AK RPR sa nedomnieva, že na základe reklamy by spotrebiteľ mohol nadobudnúť mylný dojem, že súčasťou predajnej akcie je iný výrobok, resp. iný druh výrobku, ako ten, ktorý bol zobrazený v rámci vizuálu letáku. Reklama zrozumiteľne, najmä svojím vizuálnym spracovaním informovala o predmete akcie a AK RPR má za to, že reklama nenarušila ekonomické správanie spotrebiteľa vo vzťahu k produktu.
 
Internetový banner: „7-miestne SUV Peugeot 5008“, zadávateľa: P Automobil Import s.r.o.     
Rada v mesiaci január zaevidovala sťažnosť voči internetovému banneru, ktorý prezentoval možnosť získať 7-miestne SUV Peugeot 5008 v cene už od 21 790 €. Sťažovateľ namieta, že reklama je zavádzajúca, keďže cena komunikovaná v reklame platí len pre 5-miestnu verziu vozidla. V skutočnosti je vozidlo v 7-miestnej výbave drahšie.
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť je opodstatnená. Internetový banner: „7-miestne SUV Peugeot 5008“, zadávateľa: P Automobil Import s.r.o.  je  v rozpore s ustanovením čl. 16 písm. a) Kódexu.   
 
V danom prípade pri posudzovaní AK RPR vychádzala zo skutočnosti, že zadávateľ v rámci reklamy explicitne uvádza, že cena za 7-miestne SUV 5008 je už od 21 790 €. Z uvedeného jednoznačne vyplýva, že zákazník má možnosť získať predmetné vozidlo v danej výbave (7-miestne) za komunikovanú cenu, čo však nie je pravda, nakoľko v skutočnosti za 7-miestnu verziu si zákazník musí priplatiť. Komunikácia ceny vo formáte „od“ síce naznačuje, že cena môže byť aj vyššia, avšak z uvedeného zákazník nemá ako vedieť, že práve počet sedadiel vo vozidle je za príplatok, keďže práve tento benefit je v rámci reklamy komunikovaný v kontexte vyššie uvedenej ceny. Zákazník tak môže nadobudnúť mylný dojem, že za sumu prezentovanú v reklame získa komunikované SUV minimálne vo výbave 7-miestneho vozidla a AK RPR má za to, že v tomto kontexte informácia o cene obsiahnutá v reklame vzbudzuje dojem, že cena je nižšia ako v skutočnosti je, a reklamu preto vyhodnotila ako porušujúcu Kódex.     
 
TV spot: „Seat Arona“, zadávateľa: Porsche Slovakia, spol. s r.o.   
Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby voči TV spotu, ktorý je súčasťou reklamnej kampane k novému vozidlu Seat Arona. Sťažovateľ poukazuje na to, že v reklame je uvedený text v znení: „Otec povedal kondóm, mama tabletky“. Reklama je vysielaná počas rozprávok a deti sa na základe reklamy pýtajú čo je to kondóm, prečo tabletky a prečo je tam bábo.“ Sťažovateľ je toho názoru, že reklama by mala byť vysielaná až po 22. hodine.
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. TV spot: „SEAT Arona“, zadávateľa: Porsche Slovakia, spol. s r.o. nie je  v rozpore s ustanoveniami Kódexu.   
 
V danom prípade sa AK RPR nestotožnila s názorom sťažovateľa. V reklame nie sú tvrdenia ani vizuálne prezentácie, ktoré by porušovali všeobecné normy mravnosti alebo slušnosti. Zobrazenie prezervatívu, či antikoncepčných piluliek bolo použité v kontexte motívu reklamnej kampane, ktorá mala za cieľ upozorniť na niečo nové, možno nečakané – nový model automobilu značky Seat. Reklama pracuje s určitou mierou nadsadenia, využíva humor a je postavená na momente prekvapenia. Jej celkové spracovanie však AK RPR nepovažuje za nevhodné a nie je ani toho názoru, že by reklama mohla mať negatívny dopad na deti a maloletých, a preto ju vyhodnotila ako neporušujúcu Kódex. 
 
Printová reklama (umiestnená v čakárni pediatrov): „Hip Bio Combiotik“, zadávateľa: Hipp Czech s.r.o., Česká republika
Rada v mesiaci január zaevidovala sťažnosť fyzickej osoby voči reklamnej kampani zadávateľa Hipp Czech s.r.o., Česká republika, v rámci ktorej je komunikovaný produkt – dojčenské mlieko Hipp BIO Combiotik. Sťažovateľ namieta, že v rámci printovej reklamy zadávateľ porovnáva konkrétnu, typickú podstatnú a overiteľnú vlastnosť alebo charakteristiku neobjektívnym spôsobom a uvádza priemerného spotrebiteľa do omylu. Sťažovateľ považuje za klamlivé tvrdenie „Nič nie je bližšie materskému mlieku“ a má za to, že propagácia výrobku Hipp môže viesť k záveru, že je rovnocenný s materským mliekom alebo, že je lepší ako materské mlieko, čo môže odradiť matky od kojenia. 
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť je čiastočne opodstatnená. Printová reklama (umiestnená v čakárni pediatrov): „Hip Bio Combiotik“, zadávateľa: Hipp Czech s.r.o., Česká republika  je  v rozpore s ustanovením čl. 18 ods. 1 písm. c) Kódexu.        
 
V danom prípade AK RPR čiastočne uznala námietky sťažovateľa. Súčasťou reklamnej kampane je headline v znení „Nič nie je bližšie materskému mlieku“. V prípade námietok sťažovateľa vo vzťahu k headlinu, AK RPR sa s týmito nestotožnila. Uvedený text nemožno jednoznačne interpretovať vo vzťahu ku konkrétnemu propagovanému produktu vo význame, že jediným produktom, ktorý je najbližšie k materskému mlieku je produkt komunikovaný v reklame. AK RPR má za to, že headline využitý v rámci jednotlivých foriem reklamy naopak možno vnímať spôsobom, že žiaden, a to vrátane produktu, ktorý je predmetom komunikácie nie je bližšie materskému mlieku, pretože toto je jediné a jedinečné. V tomto kontexte sa AK RPR nestotožnila ani s námietkami sťažovateľa, že reklama môže vyvolať v matkách dojem, že ich odrádza od dojčenia. V rámci všetkých reklamných nosičov je uvedená informácia o tom, že dojčenie je najprirodzenejším spôsobom výživy dieťaťa, prípadne, že materské mlieko je v prvých mesiacoch života to najlepšie a dojčenská výživa by mala byť použitá na doporučenie lekára. Reklama nesprostredkúva informácie spôsobom, ktorý by naznačoval, že je správne uprednostniť umelú dojčenskú výživu pred dojčením a v tomto smere má AK RPR za to, že zadávateľ postupoval v rámci komunikácie zodpovedne a s prihliadnutím na špecifiká, ktoré v tomto ohľade pravidlá na komunikáciu predmetného produktu vyžadujú.  
Ako v rozpore s Kódexom však AK RPR vníma samotnú porovnávaciu reklamu využitú v rámci printovej reklamy vo vzťahu ku konkurenčným produktom. V reklame sú prostredníctvom grafu porovnávané bližšie nešpecifikované konkurenčné produkty s produktom Hipp Combiotik a materským mliekom. AK RPR nespochybňuje právo zadávateľa využiť v rámci reklamy porovnávanie ako také, resp. porovnanie propagovaného produktu s materským mliekom, čo je v konečnom dôsledku v rámci komunikácie produktov danej komunity bežnou praxou. Porovnanie s konkurenčnými produktmi v danom prípade však nepovažuje AK RPR za objektívne a má za to, že zadávateľ v tomto prípade vo vzťahu ku konkurencii a jej produktom tieto dostatočne neodlíšil. Priemerný spotrebiteľ na základe reklamy nemá jasnú informáciu o tom, ktoré konkrétne produkty sú v reklame porovnávané a môže tak nadobudnúť mylný dojem, že všetky dojčenské mlieka, resp. akékoľvek iné porovnávané dojčenské mlieko patrí len do niektorej z generických skupín a žiadna iná skupina neexistuje, čo ale nie je pravda a potvrdzuje to aj skutočnosť existencie napr. iných produktov v Bio kvalite. V porovnávacej reklame nie je vylúčené porovnávať sa aj ku „generickým“ alebo „bežným“ produktom na trhu avšak aj v takom prípade je potrebné dbať na pravidlá porovnávacej reklamy, pričom predmetná porovnávacia reklama neporovnávala len obsah kombinácie probiotík a prebiotík ale aj ostatných alebo iných zložiek dojčenskej výživy a tam nezohľadnila ostatné resp. všetky kombinácie na trhu. AK RPR je toho názoru, že reklama neodlišuje konkurujúceho súťažiteľa a jeho produkt spôsobom, ktorý možno považovať za dostatočný na to, aby nemohlo dôjsť k zámene medzi súťažiteľmi alebo produktmi vo vzťahu k zobrazovaným skupinám produktov, a preto ju vyhodnotila ako porušujúcu Kódex.
 
TV spot: „Slovakia – Jednoducho zemiaky + slnečnicový olej + soľ“, zadávateľa: Intersnack Slovensko, a.s.     
Rada zaevidovala sťažnosť od právnickej osoby – spoločnosti PEPSI-COLA SR, s.r.o., voči TV spotu zadávateľa Intersnack Slovensko, a.s., ktorý propaguje zemiakové lupienky Slovakia Chips. Sťažovateľ namieta, že TV spotom sa u spotrebiteľa rôznymi formami zvýrazňuje pocit „domáceho slovenského výrobku“ prezentovaného v tomto TV spote, a to jednak zvoleným prostredím, komunikáciou účinkujúcich ako aj sprievodným komentárom. Reklama podľa sťažovateľa vzbudzuje u priemerného spotrebiteľa dojem, že produkt „Slovakia chips“ je vyrobený iba z vyberaných slovenských zemiakov a pripravený na slovenskom slnečnicovom oleji. Sťažovateľ zároveň poukazuje na skutočnosť, že na web stránke zadávateľa sa pri predmetnom produkte vyslovene uvádza text v znení: „Vyrobené v Českej republike“. Táto reklama ovplyvňuje pri výbere tovaru najmä toho spotrebiteľa, ktorý na pultoch predajní vyhľadáva a preferuje tovar, ktorý považuje za slovenský. Z takto podanej TV reklamy priemerný spotrebiteľ nemá dôvod sa domnievať, že: „S láskou vyberané zemiaky, pripravované na najkvalitnejšom slnečnicovom oleji, z ktorých je vyrobený produkt „Slovakia chips“ nepochádzajú zo Slovenska. TV spot  – Slovakia – Jednoducho zemiaky + slnečnicový olej + soľ je spôsobilý zvoleným prostredím, komunikáciou účinkujúcich ako aj sprievodným komentárom, vyvolať u priemerného spotrebiteľa mylnú domnienku, že produkt „Slovakia chips“ je vyrobený iba zo slovenských surovín. Sťažovateľ je tiež toho názoru, že ak TV spot prezentuje priemernému spotrebiteľovi produkt „Slovakia chips“ ako produkt vyrobený iba zo slovenských surovín, (To najlepšie čo u vás rastie. Slnečnice, zemiaky), táto skutočnosť nie je ničím osvedčená a je teda zrejmé, že tento TV spot môže uviesť spotrebiteľa do omylu a reklama podľa sťažovateľa porušuje Kódex.  
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. TV spot: „Slovakia – Jednoducho zemiaky + slnečnicový olej + soľ“, zadávateľa: Intersnack Slovensko, a.s. nie je  v rozpore s ustanoveniami Kódexu.        
 
V danom prípade sa AK RPR nestotožnila s námietkami sťažovateľa. Reklamný spot vystavaný na príbehu česko-slovenskej dvojice, Jirku a Kristíny, ktorí spoločne cestujú po Slovensku. AK RPR sa nedomnieva, že skutočnosť, že predmetný spot je zasadený do slovenského prostredia, musí v spotrebiteľovi jednoznačne vyvolať dojem, že produkt je vyrobený v Slovenskej republike. Cieľom reklamy je prezentácia kvality surovín, z ktorých sa produkt vyrába. Túto skutočnosť zadávateľ v reklame jasne odkomunikoval v rámci dejovej línie reklamného príbehu ako aj explicitným poukázaním na to, že na výrobu produktu zadávateľ využíva zemiaky, slnečnicový olej a soľ. Tvrdenie, ktoré je použité v reklame, konkrétne: „To najlepšie, čo u vás rastie. Slnečnice a zemiaky“ považuje AK RPR za akceptovateľné, nakoľko zadávateľ preukázal, že viac ako 50% surovín (zemiakov a slnečnicového oleja) využitých pre výrobu predmetného produktu má slovenský pôvod. V reklame sa zároveň nikde neuvádza, že výrobok sa vyrába výlučne len zo slovenských surovín a nie je v nej ani uvedené, že výrobok sa vyrába na Slovensku, a zároveň reklama tento dojem ani nevyvoláva. AK RPR si nemyslí, že reklama obsahuje údaj, ktorý by zavádzal spotrebiteľa a má za to, že zadávateľ venoval dostatočnú pozornosť prezentácii a informovaní o charakteristike produktu, vrátane jeho pôvodu a zloženia, a preto považuje reklamu za neporušujúcu Kódex.
 
Billboard: „Kurvítka v hlavě“, zadávateľa: O úspechu, s.r.o.  
Rada zaevidovala sťažnosti od dvoch fyzických osôb, ktoré namietajú voči billboardu, ktorý propaguje motivačné tour Iva Tomana. Sťažovatelia poukazujú na to, že reklama obsahuje vulgarizmus ako súčasť slovného spojenia „kurvítka v hlave“ a sú toho názoru, že reklama porušuje dobré mravy a má možný negatívny vplyv na deti a maloletých.         
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosti sú opodstatnené. Billboard: „Kurvítka v hlavě“, zadávateľa: O úspechu, s.r.o. je  v rozpore s ustanovením čl. 10 ods. 3 Kódexu.        
 
V predmetnom prípade sa AK RPR stotožnila s názorom sťažovateľov a pri posudzovaní reklamy vychádzala zo skutočnosti, že výraz využitý v rámci reklamy nie je možné v slovensky hovoriacom prostredí vnímať ako bežný, resp. takpovediac „zľudovelý“, či slangový pre označenie konkrétnej veci, ktorú popisuje aj zadávateľ bez zváženia použitia komunikačného média. Naopak uvedené slovné spojenie môže byť vnímané slovenským spotrebiteľom odlišne, resp. vulgárne, nakoľko v tejto konotácii sa výraz na Slovensku aj používa. Miera citlivosti a negatívneho vnímania reklamy spotrebiteľmi môže byť v slovenskom prostredí odlišná od českého prostredia. AK RPR neupiera zadávateľovi právo a možnosť nazvať si svoju prednášku výrazom, ktorý ju v tomto prípade pravdepodobne aj vystihuje, avšak má za to, že v danom prípade, ak súčasťou vizuálu je aj „výraz“ význam ktorého evokuje vulgarizmus mal zadávateľ zvážiť výber komunikačných prostriedkov v rámci ktorých bude reklama šírená. Zadávateľ si pre komunikáciu svojho podujatia zvolil komunikačné médium – billboard, ktorý je svojim charakterom dostupný širokej cieľovej skupine vrátane detí a maloletých, čo v danom prípade nemožno považovať za etické. S ohľadom na túto skutočnosť má AK RPR za to, že reklama nebola pripravovaná s pocitom zodpovednosti voči všetkým skupinám spotrebiteľov, najmä vo vzťahu k zvolenému komunikačnému médiu.

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

21.5.2020

Raňajky s reklamou: Prečo by značky mali robiť dobro? Je goodvertising iba póza alebo má zmysel aj pre biznis?

    Milí priaznivci Raňajok s reklamou,   pozývame Vás na ďalší event zo série...

7.5.2020

Tlačová správa zo 4. zasadnutia AK RPR

BRATISLAVA. Dňa 23. 04. 2020 sa konalo 4. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.