Tlačová správa z 1. zasadnutia AK RPR 2018

Tlačová správa  z 1. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu v roku 2018
 
BRATISLAVA. Dňa 25. 01. 2018 sa konalo 1. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej samoregulácie v oblasti reklamy posúdila sťažnosti na 5 reklám s cieľom zistiť, či došlo k porušeniu Etického kódexu reklamnej praxe platného na území SR (ďalej len Kódex).
 
AK RPR prijala na svojom zasadnutí nasledujúce nálezy:
 
Reklamný článok: „Demänovku mieša iba jeden človek. Ako si strážia receptúru?“, zadávateľa: Kaufland Slovenská republika v.o.s. 
     
Rada zaevidovala sťažnosť fyzickej osoby voči obsahu reklamného článku, zadávateľa Kaufland Slovenská republika, v.o.s., ktorý sa venuje produktu Demänovka. Sťažovateľ namieta voči vybraným častiam článku, o ktorých sa domnieva, že naznačujú, že konkrétny alkoholický nápoj má liečivý účinok. Sťažovateľ má taktiež za to, že vybrané tvrdenie naznačuje, že konzumácia alkoholického nápoja prispieva k akademickému úspechu a podľa sťažovateľa tvrdenie vyvoláva dojem, že konzumácia alkoholu môže pomôcť v stresovej situácii.
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť je opodstatnená. Reklamný článok: „Demänovku mieša iba jeden človek. Ako si strážia receptúru?“, zadávateľa: Kaufland Slovenská republika v.o.s je v rozpore s ustanoveniami  čl. 10 ods. 3, čl. 29 ods. 1 písm. a) a čl. 35 ods. 2 Kódexu.     
 
AK RPR sa v danom prípade stotožnila s názorom sťažovateľa. Reklamný článok v danom prípade predstavuje konkrétny produkt – alkoholický nápoj Demänovka. V rámci reklamy je popísaná história produktu, jej zloženie ako aj proces výroby. Vo vzťahu k zloženiu výrobku zadávateľ okrem iného explicitne uvádza text v znení: „vďaka svojmu bylinnému zloženiu môžete, ako pri jednom z mála alkoholov, tvrdiť, že ju pijete len „na zdravie“ a následne sa odvoláva na skúsenosť svojej zákazníčky: „Mám 69 rokov a dlho ma v bruchu čosi bolievalo. Raz som si dala štamperlík Demänovky a uľavilo sa mi. Vyliečili ste ma. Doktori to chceli rezať,“ napísala vďačná Marta.“ AK RPR nenamieta voči využitiu referencií zákazníkov v súvislosti s propagáciou produktu ako takého. Zadávateľ však použil v rámci reklamy citáciu zákazníka, ktorá jednoznačne popisuje jeho skúsenosti s predmetným alkoholickým nápojom, vo vzťahu k jeho zdravotnému stavu, a to spôsobom, ktorý implikuje liečivé účinky tohto alkoholického nápoja a stavia ich dokonca nad štandardnú lekársku starostlivosť. Predmetný výrok môže v spotrebiteľoch vyvolať dojem, že alkoholický nápoj „vylieči“ ich zdravotné ťažkosti. Zadávateľ v rámci textu dokonca explicitne uvádza, že Demänovka je „liečivý nápoj“ („...keď sa liečivý nápoj ocitne v pohároch“). V závere článku zadávateľ taktiež uvádza: „je dobrá na trávenie“, čím opätovne naznačuje pozitívny účinok predmetného alkoholu na zdravie človeka. Ako problematickú vníma AK RPR aj údajnú citáciu zákazníka – študenta v znení: „Spoločnosti St. Nicolaus, a.s. patrí nasledujúce poďakovanie za stabilnú kvalitu ich produktov s o niečo vyšším percentuálnym obsahom antistresových látok ako je obvykle znesiteľné. Práve tieto v kombinácii s kávou významne dopomohli dokončeniu tejto práce formou motivačných prestávok, vďaka ktorým zostal autor bez akejkoľvek väčšej fyzickej či psychickej ujmy.“ Tvrdenie je možné interpretovať spôsobom, že konzumácia predmetného alkoholického nápoja pôsobí ako stimulátor a napomáha v stresovej situácii, resp. že uvedený nápoj má schopnosť človeku pomôcť lepšie prekonávať a zvládať stres, čo nemožno považovať za prípustné. Vyššie uvedené tvrdenia AK RPR nepovažuje za súladné s požiadavkami, ktoré Kódex na reklamu alkoholických nápojov kladie, a má za to, že reklama v tomto prípade jednoznačne tvrdí, že predmetný alkoholický nápoj má liečivé účinky, čo nemožno považovať za etické. AK RPR je taktiež toho názoru, že vyššie uvedené tvrdenia nevhodným spôsobom informujú, že v reklame propagovaný konkrétny alkoholický produkt má mimoriadny účinok, čo je tiež v rozpore s Kódexom. Na základe celkového spracovania reklamného článku má preto AK RPR za to, že reklama  nebola pripravovaná s pocitom zodpovednosti voči spotrebiteľom. 
 
TV spot: „Garantujeme doručenie darčeka do pod stromček“, zadávateľa: Alza.sk s. r. o.     
Rada v mesiaci december zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, okres Bratislava, voči vianočnému TV spotu, zadávateľa Alza.sk. Sťažovateľ namieta voči tvrdeniu „Na rozdiel od ostatných, Alza garantuje doručenie darčekov pod stromček“. Podľa sťažovateľa v reklame nie je definované, na základe akých skutočností dospela spoločnosť k týmto záverom, ani s akými inými spoločnosťami sa porovnávala. Sťažovateľ má za to, že reklama je klamlivá a môže uviesť spotrebiteľa do omylu.  
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť je opodstatnená. TV spot: „Garantujeme doručenie darčeka do pod stromček“, zadávateľa: Alza.sk s. r. o. je v rozpore s ustanoveniami čl. 14 ods. 1 písm. b) a čl. 14 ods. 2 vo vzťahu k čl. 14 ods. 3  Kódexu.   
 
AK RPR v danom prípade vychádzala zo skutočnosti, že dominantným výrazovým prostriedkom reklamy je headline v znení: „A na rozdiel od ostatných, Alza garantuje doručenie darčekov pod stromček“. AK RPR nenamieta voči možnosti propagovať službu doručenia „darčekov pod stromček“ do Vianoc, kedy táto môže byť v čase vianočných sviatkov významným benefitom pre spotrebiteľa, avšak spôsob akým túto službu prezentuje zadávateľ v reklame vo vzťahu k ostatným spoločnostiam nepovažuje za etický a má za to, že vzhľadom na okolnosti a súvislosti, v ktorých bol použitý môže uviesť priemerného spotrebiteľa do omylu. V reklame je síce uvedený text „V porovnaní s ostatnými spoločnosťami, ktoré garanciu neposkytujú“ spolu s odkazom na web stránku, avšak celkové spracovanie spotu, vrátane vyššie uvedeného headlinu sa dá interpretovať aj spôsobom, že jediná spoločnosť, ktorá predmetnú garanciu doručenia tovaru do Vianoc poskytuje je spoločnosť Alza.sk, resp. že žiadna iná spoločnosť túto službu negarantuje, čo nie je pravda, keďže vo vianočnom období ponúkajú tento benefit aj iné spoločnosti, a tento údaj preto považuje AK RPR vzhľadom na okolnosti a súvislosti v akých je použitý za klamlivý. AK RPR má taktiež za to, že reklama na základe klamlivých údajov môže získavať vlastnému podniku prospech na úkor iného. Zadávateľ navyše komunikuje akciu spôsobom „garancie“, ktorá je akoby jednoznačným prísľubom, že vybraný tovar bude doručený v požadovanom čase, čo však taktiež nemusí byť pravda, nakoľko na svojej web stránke zadávateľ vymenúva viacero podstatných podmienok a skutočností, ktoré môžu mať vplyv na včasné doručenie tovaru. Tieto podmienky však zo spotu žiadnym spôsobom nevyplývajú a AK RPR je toho názoru, že reklama sprostredkúva nejasným, nezrozumiteľným, viacvýznamovým alebo nevhodným spôsobom informácie podstatné pre priemerného spotrebiteľa na to, aby urobil kvalifikované rozhodnutie, a preto ju vyhodnotila ako porušujúcu Kódex. 
 
TV spoty: „Aby ste urobili radosť, stačí málo“, zadávateľa: O2 Slovakia, s.r.o. 
Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, voči TV spotu, ktorý propaguje predaj mobilných zariadení k O2 Paušálu prostredníctvom odložených platieb. Sťažovateľ poukazuje na tvrdenie “...na začiatok vám stačia len 2 €...“, na základe ktorého si podľa sťažovateľa môže zákazník zobrať akýkoľvek telefón k akémukoľvek paušálu len za 2 €. Zadávateľ považuje reklamu za klamlivú, keďže pri objednaní služby mu spoločnosť zaúčtovala aj zábezpeku 120€.
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. TV spoty: „Aby ste urobili radosť, stačí málo“, zadávateľa: O2 Slovakia, s.r.o. nie sú v rozpore s ustanoveniami Kódexu.   
 
V danom prípade sa AK RPR nestotožnila s názorom sťažovateľa a v predmetnom prípade vychádzala zo skutočnosti, že cieľom reklamy je komunikácia ponuky, v rámci ktorej môže zákazník získať bonus na telefón k O2 Paušálu alebo O2 dátam. Zákazník na úvod zaplatí za zariadenie sumu 2€ a zvyšná suma za telefón sa mu rozpočíta vo faktúrach na 24 mesiacov. Podstatu bonusu vystihuje claim v znení: „Aby ste niekomu spravili radosť, na začiatku stačia 2 eurá.“ AK RPR je toho názoru, že reklama jasne a zrozumiteľne prezentuje ponuku, vrátane informovania o jeho ekonomickej a finančnej hodnote. Skutočnosť, voči ktorej namieta sťažovateľ, a teda, že k ponuke mu bola pripočítaná aj (inicializačná) zábezpeka je v tomto prípade praxou, ktorá reflektuje napríklad platobnú históriu zákazníka a slúži na zabezpečenie veriteľových pohľadávok, vo vzťahu k produktu, ktorý je predmetom reklamy (telefónu), alebo sa viaže  k službe ako takej (k paušálu). Samotná zábezpeka sa však neuplatňuje paušálne, ale je uplatnená individuálne, pričom zákazník je o tejto skutočnosti informovaný ešte pred tým, ako sa rozhodne pre využitie konečnej služby a môže sa tak v predstihu rozhodnúť, či ponuku využije alebo nie. AK RPR má preto za to, že zákazník je dostatočne informovaný o danej skutočnosti a reklamu nepovažuje za porušujúcu Kódex. 
 
Reklama zasielaná e-mailom: „Take a Chill Pill“, zadávateľa: Ancient Wisdom s.r.o.
Rada zaevidovala sťažnosť v rámci systému cezhraničného zasielania sťažností od fyzickej osoby voči reklame, ktorá bola zasielaná elektronicky, a ktorá propaguje šumivé guľôčky do kúpeľa „Chill Pills“, zadávateľa Ancient Wisdom s.r.o. Sťažovateľ namieta, že vizuál reklamy, ktorý zobrazuje výrobok – „šumivky“ do kúpeľa, v kontexte headlinu „take a Chill Pill“ je provokatívny. Reklama podľa sťažovateľa odkazuje a navádza na užívanie drog – piluliek extázy, čo považuje sťažovateľ za neetické a spoločensky nezodpovedné.  
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. Reklama zasielaná e-mailom: „Take a Chill Pill“, zadávateľa: Ancient Wisdom s.r.o. nie je  v rozpore s ustanoveniami Kódexu.   
 
V danom prípade AK RPR neuznala námietky sťažovateľa. Vizuál reklamy okrem iného zobrazuje konkrétny produkt (šumivé tablety do kúpeľa), ktorý má tvar „pilule“. Zobrazenie produktu v reklame je autentické a vychádza z jeho reálneho tvaru a farby. Zákazník na základe predmetného vizuálu vie, ako produkt skutočne vyzerá. Výstižné a plne akceptovateľné je v tomto prípade aj jeho pomenovanie „Chill pills“, ktoré definuje ako tvar produktu, tak aj skutočnosť, že sa jedná o kozmetický produkt, ktorý si zákazníci môžu vsypať do kúpeľa a zrelaxovať sa, oddýchnuť si – slangovo povedané „zachilovať“. V tomto smere je akceptovateľný aj headline „take a chill pills“, ktorý je možné interpretovať v kontexte tvaru produktu a jeho použitia a AK RPR sa nedomnieva, že reklama obsahuje výrazové prostriedky, či už slovné alebo vizuálne, ktoré by mohli mať iný význam, prípadne by bolo možné reklamu interpretovať spôsobom, ktorý naznačuje sťažovateľ, a teda, že táto odkazuje na užívanie drog, resp. že užívanie drog podporuje. AK RPR preto reklamu vyhodnotila ako neporušujúcu Kódex.    
 
Reklamná kampaň (vonkajšia reklama, spot): „Krampus – pochod čertov“, zadávateľa: B&R GROUP, s.r.o.
Rada zaevidovala sťažnosť voči reklamnej kampani, ktorá propagovala podujatie „Krampus – pochod čertov“. Sťažovateľ poukazuje na to, že podujatie bolo komunikované prostredníctvom vizuálu, ktorý znázorňuje 6 čertov – démonov s rohami, odhalenou lebkou a krvou na tvári. Takéto zobrazenie považuje sťažovateľ za nevhodné pre maloleté deti a osoby s citlivou povahou. Sťažovateľ tiež uvádza, že propagácia bola veľmi intenzívna, vizuál vonkajšej reklamy bol umiestnený v rámci OC Aupark a objavil sa napríklad na veľkoplošnej obrazovke nad pódiom počas vystúpenia detí (napr. Mikulášske vystúpenie škôlkarov).
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. Reklamná kampaň (vonkajšia reklama, spot): „Krampus – pochod čertov“, zadávateľa: B&R GROUP, s.r.o. nie je  v rozpore s ustanoveniami Kódexu.   
 
V danom prípade AK RPR vychádzala zo skutočnosti, že predmetom reklamy je propagácia kultúrno-spoločenského podujatia „Krampus - pochod čertov“, na ktorom sa prezentujú mystické a fantazijné masky čertov. Masky Krampusa sú súčasťou aj vizuálu reklamy, avšak ich vyobrazenie je možné vzhľadom na komunikačné posolstvo a samotný predmet propagácie považovať za akceptovateľné. AK RPR taktiež neprišla k záveru, že by uvedený vizuál, mohol mať negatívny vplyv na deti a maloletých. Bytosti vyobrazené v rámci vizuálu vonkajšej reklamy nie sú realistické, sú fantazijné a  nezobrazujú skutočnosť, vystihujú charakter podujatia a skutočné postavy ani nepripomínajú. AK RPR je toho názoru, že pri možných negatívnych reakciách detí, v individuálnych prípadoch, by mal zohrať svoju úlohu rodič a dieťaťu vysvetliť, že zobrazenie v rámci reklamy nie je skutočné.
 

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

21.5.2020

Raňajky s reklamou: Prečo by značky mali robiť dobro? Je goodvertising iba póza alebo má zmysel aj pre biznis?

    Milí priaznivci Raňajok s reklamou,   pozývame Vás na ďalší event zo série...

7.5.2020

Tlačová správa zo 4. zasadnutia AK RPR

BRATISLAVA. Dňa 23. 04. 2020 sa konalo 4. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.