Tlačová správa z 11. zasadnutia AK RPR

Tlačová správa  z 11. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu v roku 2017
 
BRATISLAVA. Dňa 14. 12. 2017 sa konalo 11. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej samoregulácie v oblasti reklamy posúdila sťažnosti na 5 reklám s cieľom zistiť, či došlo k porušeniu Etického kódexu reklamnej praxe platného na území SR (ďalej len Kódex).
 
AK RPR prijala na svojom zasadnutí nasledujúce nálezy:
 
Reklamná kampaň: „PZP pre lepšie šoférske vzťahy“, zadávateľa: Wüstenrot poisťovňa, a.s.
Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, ktorá namieta voči vizuálu reklamy, ktorý bol použitý v rámci kampane na povinné zmluvné poistenie. Sťažnosť poukazuje na to, že súčasťou vizuálu je piktogram dámskej lodičky v trojuholníku v kontexte headlinu „Pre lepšie šoférske vzťahy“. Sťažovateľ má za to, že reklama podporuje sexistické hodnotenie žien šoférok.
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. Reklamná kampaň: „PZP pre lepšie šoférske vzťahy“, zadávateľa: Wüstenrot poisťovňa, a.s. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.     
 
AK RPR sa v danom prípade nestotožnila s názorom sťažovateľa a pri posudzovaní reklamy vychádzala okrem iného aj zo skutočnosti, že cieľom kampane bolo upozorniť na celkové správanie sa vodičov počas jazdy. Komunikačné posolstvo zadávateľ sprostredkoval vytvorením „havarijnej etikety“, dominantným výrazovým grafickým prvkom ktorej sa stali dva piktogramy reprezentujúce džentlmena a dámu ako vodičov automobilu. Piktogramy využívajú jednoduchú symboliku – fúzy a dámske lodičky, ktorá je v súlade s cieľom reklamy a ich použitie je v danom prípade možné považovať za opodstatnené. Samotné zobrazenie a použitie uvedenej symboliky AK RPR nepovažuje za porušenie všeobecných noriem mravnosti a slušnosti a nie je ani toho názoru, že reklama využíva zobrazenia alebo prezentácie, ktoré by mohli byť vnímané ako urážlivé alebo voči ženám sexistické. Vizuálne spracovanie reklamy je v kontexte komunikačného posolstva a AK RPR nepovažuje reklamu za porušujúcu Kódex.
 
TV spot: „Všetky darčeky vyriešite na Alza.sk“, zadávateľa: Alza.sk s. r. o.     
Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, ktorá namieta voči TV spotu zadávateľa Alza.sk, s.r.o. Sťažovateľ namieta, že predmetný TV spot odvysielaný v čase, kedy deti sledujú rozprávky a večerníček obsahuje headline v znení: „Ježiško, všetky darčeky vyriešiš na Alza.sk.“  Sťažovateľ je toho názoru, že reklama berie deťom ilúziu Ježiška.
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. TV spot: „Všetky darčeky vyriešite na Alza.sk“, zadávateľa: Alza.sk s. r. o. nie  je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.   
 
V danom prípade sa AK RPR nestotožnila s názorom sťažovateľa a pri posudzovaní vychádzala okrem iného aj zo skutočnosti, že reklamné spoty neobsahovali tvrdenie, ktoré namieta sťažovateľ. V reklame sa uvádza tvrdenie: „Všetky darčeky vyriešite na Alza.sk“, ktoré však AK RPR nepovažuje za porušujúce Kódex a má za to, že toto je v súlade s komunikačným posolstvom reklamy, ktorým je v danom prípade prezentácia vianočnej akcie, resp. vianočnej ponuky. Komisia nepovažuje za neetický ani spot, ktorý propaguje možnosť zakúpenia hračky ako darčeku. Reklama neobsahuje tvrdenie, ktoré by mohlo mať negatívny dopad na deti spôsobom, ktorý namieta sťažovateľ. Reklama s motívom sviatkov a „Ježiška“ pracuje v kontexte reklamného nadsadenia prostredníctvom ktorého zadávateľ „láka“ Ježiška aby vybral darčeky na Alza.sk. Jeho samotnú existenciu však žiadnym spôsobom nepopiera, reklama tak je tolerantná aj k deťom, ktorým „darčeky nosí“ Ježiško. S ohľadom na tieto skutočnosti má AK RPR za to, že reklama bola pripravovaná s pocitom zodpovednosti voči spotrebiteľom a nepovažuje ju za porušujúcu Kódex.
 

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

21.5.2020

Raňajky s reklamou: Prečo by značky mali robiť dobro? Je goodvertising iba póza alebo má zmysel aj pre biznis?

    Milí priaznivci Raňajok s reklamou,   pozývame Vás na ďalší event zo série...

7.5.2020

Tlačová správa zo 4. zasadnutia AK RPR

BRATISLAVA. Dňa 23. 04. 2020 sa konalo 4. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.