Tlačová správa z 10. zasadnutia AK RPR

Tlačová správa  z 10. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu v roku 2017
 
BRATISLAVA. Dňa 23. 11. 2017 sa konalo 10. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej samoregulácie v oblasti reklamy posúdila sťažnosti na 6 reklám s cieľom zistiť, či došlo k porušeniu Etického kódexu reklamnej praxe platného na území SR (ďalej len Kódex).
 
AK RPR prijala na svojom zasadnutí nasledujúce nálezy:
 
Web stránka zadávateľa: „Chyžná z Filipín“, zadávateľa: United Management Group, s.r.o.
Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, voči web stránke a reklame vo vyhľadávači, zadávateľa United Management Group, s.r.o., ktorý ponúka služby chyžnej z Filipín. Sťažnosť namieta, že ženy – Filipínky sú na webe prezentované ako roboty, nie ako ľudské bytosti, navyše spôsobom, ktorý redukuje ich schopnosti a vlastnosti len na vykonávanie obslužných prác a propagovaných služieb. Sťažovateľ je toho názoru, že tvrdenia, ktoré sú uvedené v reklame vyznievajú akoby na predaj boli samotné ženy. Podľa sťažovateľa reklama degraduje ženy na úroveň tovaru, ktorý si je možné zakúpiť a zneužíva rasistický a sexistický predsudok, že konkrétna národnosť a rod sú vhodnejšie na vykonávanie určitých prác.  
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť je opodstatnená. Web stránka zadávateľa : „Chyžná z Filipín“, zadávateľa: United Management Group, s.r.o. je v rozpore s ustanovením čl. 11 , ods. 1 písm. e) a čl. 13 ods. 5 Kódexu.     
 
AK RPR sa v danom prípade stotožnila s názorom sťažovateľa. AK RPR nenamieta voči samotnej službe (starostlivosť o domácnosť), avšak spôsob, akým zadávateľ o tejto službe informuje, resp. ako službu propaguje nepovažuje za súladný s Kódexom. V rámci svojej web stránky zadávateľ primárne neopisuje službu ako takú, ale značná časť stránky obsahuje tvrdenia, ktoré sú venované priamo „hodnoteniu a opisu“ žien, ktoré službu majú poskytovať (Filipíniek). AK RPR akceptuje skutočnosť, že v danom prípade sa jedná takpovediac o „osobnú“ službu, resp. že jej poskytnutie je previazané na osobu človeka, ktorý ju vykonáva, avšak práve preto mal zadávateľ venovať zvýšenú pozornosť tomu, ako túto skutočnosť odkomunikuje. Zadávateľ nehovorí v reklame, že služba je poskytovaná zamestnancami/zamestnankyňami, ale zdôrazňuje, že službu vykonávajú Filipínky – ženy s konkrétnou národnosťou, v konkrétnom veku, ktorým priraďuje konkrétne vlastnosti. Spôsob opisu služby vo vzťahu k Filipínkam, vrátane tvrdení, ktoré namieta aj sťažovateľ hodnotí vonkajšie znaky príslušníčiek konkrétnej národnosti a priraďuje im vlastnosti na základe príslušnosti, rasy či veku generalizujúcim spôsobom. Význam reklamy sa v danom prípade posúva do roviny, v ktorej sú ženy – Filipínky propagované spôsobom, ktorý redukuje ich schopnosti a vlastnosti len na vykonávanie obslužných prác a propagovaných služieb. V tomto kontexte sa AK RPR taktiež stotožňuje s názorom sťažovateľa, že tvrdenia, ktoré sú uvedené v reklame vyznievajú akoby na predaj boli samotné ženy a má za to, že reklama degraduje ženy na úroveň tovaru, ktorý si je možné zakúpiť, čo nie je možné považovať za v súlade so všeobecnými normami slušnosti a rešpektovaním ľudskej dôstojnosti. AK RPR pritom nespochybňuje právo resp. povinnosť pravdivo informovať o podmienkach poskytovanej služby.  Reklama  však pracuje so stereotypom, v rámci ktorého zámerne redukuje vlastnosti, schopnosti, zručnosti alebo záujmy príslušníčiek konkrétneho národa na základe rodových a národnostných stereotypov. Takúto komunikáciu nepovažuje AK RPR za etickú a je toho názoru, že reklama taktiež uráža rasové a národnostné cítenie spotrebiteľov. Komisia ocenila, že zadávateľ reklamu – tvrdenia uvedené na svojej web stránke upravil pred vydaním arbitrážneho nálezu. 
 
Billboard: „TÉMA – najúspešnejší týždenník prichádza na Slovensko“, zadávateľa: MAFRA Slovakia, a.s.
Rada zaevidovala sťažnosti od fyzickej osoby na billboardy, ktoré komunikujú uvedenie týždenníka Téma na slovenský trh. Sťažovateľ namieta voči textu „najúspešnejší týždenník prichádza na Slovensko“, ktorý je súčasťou vizuálu reklamy. Toto tvrdenie, s využitím superlatívu „najúspešnejší týždenník“ považuje sťažovateľ za neetické a poukazuje na to, že nikde v reklame, a ani na stránke zadávateľa nie je uvedené, na základe čoho a prečo je týždenník považovaný za „najúspešnejší“.
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť je opodstatnená. Billboard: „TÉMA – najúspešnejší týždenník prichádza na Slovensko“, zadávateľa: MAFRA Slovakia, a.s. je v rozpore s ustanovením čl. 15 ods. 4 Kódexu.   
 
AK RPR sa v danom prípade stotožnila s názorom sťažovateľa. V danom prípade zadávateľ v rámci reklamy využil superlatív v kontexte tvrdenia „Najúspešnejší týždenník prichádza na Slovensko“. Využitie superlatívu zadávateľ odôvodňuje skutočnosťou, že týždenník bol v Českej republike zvolený čitateľmi ako najobľúbenejší v kategórii „Svet a spoločnosť“, v súťaži „Časopis roku 2016“ a zároveň sa stal najpredávanejším týždenníkom v kategórii spoločensko - spravodajský týždenník. AK RPR sa však s týmto argumentom nestotožnila. Umiestnenie týždenníka v rebríčku, ktorý uvádza zadávateľ nie je argumentom, ktorý jednoznačne preukazuje opodstatnenosť využitia superlatívu „najúspešnejší týždenník“, v zmysle, že v súčasnosti nie je na trhu žiaden iný týždenník, ktorý by bol v Českej republike úspešnejší. Týždenník Téma získal prvenstvo v jednej z dvanástich kategórií a napríklad v kategórií Časopis roku sa umiestnil na druhej priečke. V rámci napríklad „Ceny čitateľov“ týždenník nezískal žiadne miesto. Súťaž navyše nehodnotí „úspešnosť“ titulu, ale je zameraná na preukázanie obľúbenosti. Vo vzťahu k argumentu zadávateľa, že týždenník je najpredávanejším titulom v Českej republike, má AK RPR za to, že táto skutočnosť taktiež dostatočne preukázaná nebola. Zadávateľ predložil informácie o predaji len vo vybranom mesiaci (február 2017). S ohľadom na tieto skutočnosti je AK RPR toho názoru, že argumenty zadávateľa nemožno považovať za relevantné k tomu, aby bola dostatočne preukázaná pravdivosť a opodstatnenosť využitia superlatívov a reklamu vyhodnotila ako porušujúcu Kódex. 
 
Vonkajšia reklama: „TEZENIS – Rita Ora 2017“, zadávateľa: CALZEDONIA SLOVAK s. r. o.
 
Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, voči vizuálom vonkajšej reklamy, zadávateľa CALZEDONIA SLOVAK, s.r.o., ktoré komunikujú aktuálne prebiehajúcu kampaň na spodnú bielizeň značky TEZENIS. Sťažovateľ namieta, že reklama podľa jeho názoru nespĺňa základné požiadavky na reklamu a porušuje Etický kódex vo viacerých bodoch. Sťažovateľ vyjadruje názor, že reklama svojím prevedením prekračuje hranice slušnosti; reklama nepristupuje k tematike nahoty s citlivosťou voči adresátom, ktorými sú nevyhnutne aj deti, resp. maloletí – je tak nezodpovedná voči najzraniteľnejším, keďže, svojím prevedením neberie do úvahy potenciálny vplyv na túto skupinu; reklama znižuje dôstojnosť ženy jej objektivizáciou. 
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. Vonkajšia reklama: „TEZENIS – Rita Ora 2017“, zadávateľa: CALZEDONIA SLOVAK s. r. o. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.   
 
V danom prípade sa AK RPR nestotožnila s názorom sťažovateľa a je toho názoru, že modelka je v rámci vizuálu v kontexte zobrazenia produktu konkrétnej značky, ktorá sa špecializuje na predaj sortimentu spodnej bielizne. Vyobrazenie modelky ako aj spracovanie celkového vizuálu nie je neslušné alebo vulgárne ani nie je v rozpore so všeobecnými normami mravnosti a slušnosti. Reklama nezobrazuje sexuálne stimuly, poddajnosť ani čiastočnú nahotu nevhodným spôsobom a ani nevykresľuje modelku – ženu dehonestujúco, či len ako sexuálnu atrakciu. Zobrazenie modelky je v súlade s požiadavkami, ktoré Kódex v tomto ohľade na reklamu kladie a AK RPR preto vyhodnotila reklamu ako neporušujúcu Kódex. 
 
TV spot: „Nič nové – Teleshopping“, zadávateľa: SWAN, a.s.
Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, voči TV  spotu, zadávateľa SWAN, a.s., ktorý propaguje volania za 4 centy. Zadávateľ namieta voči headlinu „Nič nové“ a poukazuje na to, že od 27.10.2017 zadávateľ zvýšil cenu najvyužívanejšieho dátového balíčka GIGA z 1€ na 2€. Zadávateľ má za to, že s ohľadom na tieto skutočnosti slogan „nemáme nič nové“ úplne popiera logiku, zadávateľ zamlčal túto informáciu a reklama je podľa sťažovateľa podvodná a neetická. 
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. TV spot: „Nič nové – Teleshopping“, zadávateľa: SWAN, a.s. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.   
 
V danom prípade sa AK RPR nestotožnila s názorom sťažovateľa a pri posudzovaná vychádzala  najmä zo skutočnosti, že cieľom TV spotu, voči ktorému namieta sťažovateľ je propagácia základnej a dlhodobej hlasovej a mobilnej služby za cenu 4 centy za 1 minútu hlasového volania a 1 SMS. Ako uvádza zadávateľ, predmetná služba je v ponuke dlhodobo a dlhodobo sa nemení ani cena, za ktorú ju zadávateľ poskytuje (služba je za rovnakú cenu ponúkaná od roku 2015). Headline, voči ktorému namieta sťažovateľ je teda v súlade s komunikovanou službou ktorú TV spot propaguje a AK RPR ho nepovažuje za klamlivý. AK RPR má za to, že reklama sprostredkúva informácie jasným a zrozumiteľným spôsobom a nedomnieva sa. že by priemerný spotrebiteľ mohol byť na základe informácií v reklame uvedený do omylu. Zo spotu je zrejmé, ktorá služba je komunikovaná a jasne z neho vyplýva aj to, že cieľom reklamy v danom prípade nie je propagácia napríklad dátového balíčka, na ktorý poukazuje sťažovateľ. S ohľadom na vyššie uvedené je AK RPR toho názoru, že reklama neobsahuje údaj, ktorý by bol klamlivý, a preto ju vyhodnotila ako neporušujúcu Kódex.
 
TV spot: „Vianoce v pokoji a bez poštovného“, zadávateľa: Heureka Shopping, s.r.o., Česká republika
Rada v mesiaci november zaevidovala sťažnosť od dvoch fyzických osôb, voči TV spotu „Vianoce v pokoji a bez poštovného“. Jeden zo sťažovateľov poukazuje na to, že reklama ho ako kresťana a vyznávača tradícií uráža a dehonestuje vianočnú pieseň, ktorá sa viaže ku koreňom kresťanstva a k vianočným sviatkom. Druhá sťažnosť namieta, že na pozadí koledy „Tichá noc, svätá noc“ sa v reklame bijú ženy aby získali vianočné darčeky, čo považuje sťažovateľ za nevhodné, keďže Vianoce sú sviatkami lásky a pokoja, pričom reklama zobrazuje násilie.
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosti nie sú opodstatnené. TV spot: „Vianoce v pokoji a bez poštovného“, zadávateľa: Heureka Shopping, s.r.o., Česká republika nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.   
 
V danom prípade sa AK RPR nestotožnila s názorom sťažovateľov. Cieľom reklamy bola v danom prípade komunikácia krátkodobej akcie „Dni dopravy zdarma“, v rámci ktorej mohla byť vybraná časť nákupov, ktoré boli objednané cez portál heureka.sk doručená zákazníkom bez poplatkov za poštovné. Reklamné posolstvo je v tomto prípade komunikované prostredníctvom reklamného príbehu, ktorý zachytáva absurdnú situáciu „bitky“ dvoch žien v kamennej predajni. Scéna je v protiklade so zobrazením muža, ktorý nakupuje online, v pohodlí svojho domova. AK RPR nepovažuje reklamu za porušujúcu Kódex. Reklama síce pracuje so symbolikou vianočných sviatkov (napríklad použitie koledy vo zvuku) avšak zároveň využíva zjavné reklamné nadsadenie , ktoré sú zo spotu zrejmé a sú v kontexte  s komunikačným posolstvom reklamy tak. Celkové spracovanie reklamy, vrátane využitia koledy „Tichá noc, svätá noc“ nie je neslušné, či nejakým spôsobom urážajúce a AK RPR sa nedomnieva, že by priemerný spotrebiteľ mohol reklamu vnímať doslovne, a preto vyhodnotila reklamu ako neporušujúcu Kódex. 
 

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

21.5.2020

Raňajky s reklamou: Prečo by značky mali robiť dobro? Je goodvertising iba póza alebo má zmysel aj pre biznis?

    Milí priaznivci Raňajok s reklamou,   pozývame Vás na ďalší event zo série...

7.5.2020

Tlačová správa zo 4. zasadnutia AK RPR

BRATISLAVA. Dňa 23. 04. 2020 sa konalo 4. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.