71 (10-03) zľavy až 80%

Sťažovateľ: Fyzické osoby
Zadávateľ: Elektrosped, a.s.
Médium: web stránka zadávateľa
Nález: Negatívny
Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava
 
Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento
 
n á l e z :
 
Web stránka zadávateľa: „Zľavy až  80%“
zadávateľa: Elektrosped, a.s.
 
nie je v rozpore
 
s ustanoveniami Kódexu.
 
Rade ako združeniu etickej samoregulácie boli doručené dve sťažnosti od fyzických osôb, okresy Bratislava a Košice voči kampani Black Friday, ktorá prebiehala na webových stránkach hej.sk, zadávateľa Elektrosped, a.s. Prvá sťažnosť namieta, že po zoradení všetkých produktov podľa najvyššej zľavy, zľava nedosahuje ani 45 %. V druhej sťažnosti sťažovateľ uvádza, že aj napriek tomu, že si prešiel ponuku a zoradil produkty podľa najvyššej zľavy, nenašiel žiaden produkt, ktorý by bol v spomínanej zľave 80 %, a preto reklamu považuje za klamlivú a zavádzajúcu. 
 
Zadávateľ vo svojom stanovisku o. i. uvádza, že zobrazenie produktov od najvyššej zľavy je nastavené tak, že sa zobrazuje najvyššia suma zľavy, nie najvyššia percentuálna zľava. Zároveň zadávateľ uviedol, že v čase realizácie kampane boli na web stránke položky, ktoré sa predávali dokonca vo vyšších ako 80 % zľavách. Systém filtrácie ponúkal zákazníkom vyhľadávanie podľa najvyššej hodnoty zľavy. Zadávateľ zároveň predložil niekoľko produktov, ktoré sa predávali v zľave vyššej ako 80 % (napríklad obal na tablet (zľava 83 %); kryt na mobil (zľava 81 %) a i.). 
 
Popis reklamy:
Predmetná akcia Black Friday prebiehala na webových stránkach hej.sk. V rámci vizuálu bola dominantným komunikácia názvu akcie „Black Friday“ a informácie v znení: „Zľavy až 80 %“. 
Pod vizuálom boli zoradené produkty v jednotlivých kategóriách. Pri každom produkte bol uvedený jeho popis, cena a výška zľavy. 
 
Názor Komisie:
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe, a z dostupných informácií dospela k týmto záverom:
 
V zmysle Kódexu reklama nesmie byť koncipovaná tak, aby zneužívala dôveru priemerného spotrebiteľa alebo využívala nedostatok jeho skúseností alebo znalostí alebo jeho dôverčivosť (čl. 12 ods. 1 Kódexu). Komisia sa v predmetnom prípade s námietkami sťažovateľov nestotožnila. Cieľom kampane bola komunikácia akcie Black Friday, v rámci ktorej si zákazníci mohli zakúpiť vybrané produkty v zľavách až 80 %, pričom zadávateľ vo svojej komunikácii túto výšku zľavy explicitne uviedol. Spotrebitelia teda oprávnene očakávali, že v rámci ponuky bude zadávateľ produkty v tejto zľave aj ponúkať. Zadávateľ preukázal, že v jeho ponuke boli výrobky, ktoré dosahovali aj vyššiu zľavu a Komisia preto reklamu nepovažuje za klamlivú, či zavádzajúcu. V ponuke zadávateľa prezentovanej v rámci akcie boli skutočne aj výrobky v zľave, ktorú uvádzala reklama, prípadne v zľave, ktorá bola vyššia. Zároveň reklama neuvádzala, že predmetná zľava sa uplatňuje na všetky produkty a Komisia  je toho názoru, že reklama ani nebola koncipovaná spôsobom, na základe ktorého by mohol priemerný spotrebiteľ nadobudnúť mylný dojem, že všetky produkty sú ponúkané v zľave 80 %. V reklame je komunikovaná výška zľavy v rámci textácie: „zľavy až 80 %“, z ktorej je zrejmé, že zľava na produkty môže byť aj nižšia ako 80 %. 
Komisia sa zaoberala taktiež skutočnosťou, na ktorú poukazovali aj samotní sťažovatelia, a teda, že po zoradení produktov od najvyššej zľavy, im tieto neboli zobrazené, čo zadávateľ zdôvodnil nastavením systému, ktorý zobrazoval produkty s najvyššou sumou zľavy. V danom prípade však Komisia neskonštatovala, že samotná mechanika filtrovania obsahu by mohla byť vo vzťahu k ponuke zavádzajúca, prípadne, že by mohla spotrebiteľom reálne spôsobiť ujmu, a nie je ani toho názoru, že by reklama zneužívala dôveru priemerného spotrebiteľa alebo využívala nedostatok jeho skúseností.  Komisia preto vyhodnotila reklamu ako neporušujúcu Kódex.
 
Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že webová stránka zadávateľa: „Zľavy až 80 %“, zadávateľa: Elektrosped, a.s. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu a sťažnosti sťažovateľov nie sú opodstatnené. 
 
Poučenie: 
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia poplatok a 
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada, 
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo 
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie. 
 
Poplatok spojený s prieskumom nálezu vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu. 
 
V Bratislave dňa 12. 12. 2019 
                                                                                               Mária Tóthová Šimčáková  
                                                                                                predsedníčka Komisie 
 
 
späť

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

21.5.2020

Raňajky s reklamou: Prečo by značky mali robiť dobro? Je goodvertising iba póza alebo má zmysel aj pre biznis?

    Milí priaznivci Raňajok s reklamou,   pozývame Vás na ďalší event zo série...

7.5.2020

Tlačová správa zo 4. zasadnutia AK RPR

BRATISLAVA. Dňa 23. 04. 2020 sa konalo 4. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.