19 (04-06) Záložňa BREVA XVI.

Sťažovateľ: Fyzické osoby a Slovenské stredisko pre ľudské práva
Zadávateľ: BREVA , s.r.o.
Médium: leták vhadzovaný do schránok
Nález: Pozitívny
Ustanovenia kódexu: čl. 10 ods. 6 a čl. 11 ods. 1 písm. b) a písm. e) vo vzťahu k čl. 11 ods. 3
Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava
 
 
Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5,  druhej hlavy I. časti  Etického kódexu  reklamnej praxe platného na území Slovenskej republiky (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento
 
n á l e z :
Leták: „Záložňa Breva“
zadávateľa: BREVA , s.r.o.   
 
je v rozpore
 
s ustanoveniami čl. 10 ods. 6 a čl. 11 ods. 1 písm. b) a písm. e) vo vzťahu k čl. 11 ods. 3 Etického kódexu reklamnej praxe.
 
Rada zaevidovala v mesiaci apríl sťažnosti od viacerých fyzických osôb, okresy, Žilina, Námestovo, Bratislava, Prešov a sťažnosť Slovenského národného strediska pre ľudské práva na leták, vhadzovaný do poštových schránok, ktorý propaguje služby záložne. Sťažovatelia reklame hromadne vytýkajú využitie zobrazenia odhaleného ženského tela bez súvisu s produktom a poukazujú na to, že reklama je sexistická, keďže modelka je v nej vyobrazená ako objekt za účelom upútania pozornosti. Sťažovatelia taktiež uvádzajú, že spôsob distribúcie reklamy formou vhadzovania do poštových schránok umožňuje, aby s reklamou prišli do kontaktu aj deti a maloleté osoby, ktoré môžu na základe reklamy získať mylnú predstavu o hodnote ženy a reklama môže ohroziť ich psychický vývoj.   
 
Zadávateľ vo svojom stanovisku uvádza, že na predmetných reklamných letákoch sú umelecky vyobrazené ľudské telá od umeleckých fotografov. Toto vyobrazenie nie je vulgárne, neprezentuje nahotu ľudského tela pohoršujúcim spôsobom a ani nie je v rozpore s dobrými mravmi. Ak by toto vyobrazenie malo byť v rozpore s dobrými mravmi, tak by podľa zadávateľa napríklad v rozpore s dobrými mravmi boli aj publikácie zobrazujúce obrazy a sochy umelcov rôznych období a rôznych umeleckých štýlov. Zadávateľ ďalej uvádza, že podľa zákona o reklame doručovateľská služba nemôže hádzať letáky (nevyžiadanú poštu) do poštovej schránky ak ju má sťažovateľ viditeľne označenú, že si ich nepraje. Ak má sťažovateľ takto svoju schránku označenú a napriek tomu si nájde predmetný leták v poštovej schránke, môže spoločnosť kontaktovať a tá následne požiada distribučnú spoločnosť o nevhadzovanie reklamných letákov záložne do schránky. 
 
Popis vizuálu reklamného letáku: 
Predná strana vizuálu zobrazuje modelku do pol pása s obnaženým prsníkom, ktorá ma na sebe len golierik a kravatu. Modelka pózuje opretá v polohe o stĺp. Zadnú časť vizuálu letáku tvorí logo záložne Breva, vyobrazenie produktov, ktoré je možné v záložni zakúpiť a založiť (šperky, mobilné zariadenia, televízor a i.) a prehľad pobočiek záložne na Slovensku. Vizuál obsahuje aj grafický prvok, v ktorom je oznam o jarnej zľave až – 20 % zlaté a strieborné šperky a mobilné telefóny. V dolnej časti letáku je odkaz na e-shop a web stránku zadávateľa: www.zaloznabreva.sk/e-shop. 
 
Komisia preskúmala sťažnosti, stanovisko zadávateľa, dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe, a z dostupných informácií dospela k týmto záverom: 
 
V zmysle Kódexu reklama nesmie obsahovať zobrazenia, ktoré by porušovali všeobecné normy mravnosti a slušnosti a v tomto kontexte je potrebné venovať osobitnú pozornosť aj použitému zobrazeniu ženy, ktoré pôsobí sexisticky (čl. 11 ods. 1 písm. b) Kódexu) a vyvarovať sa stvárneniu ženy ako sexuálnej atrakcie (čl. 11 ods. 1 písm. e) Kódexu). Komisia v danom prípade považuje zobrazenie nahej ženy, ktoré tvorí dominantnú časť vizuálu reklamy za neopodstatnené, účelové a sexistické, keďže toto nemá žiaden súvis s predmetom činnosti subjektu, ktorý prostredníctvom reklamy propaguje svoje služby na trhu záložní. Modelka je v reklame vyobrazená len za účelom pritiahnutia pozornosti ako sexuálna atrakcia, čo Komisia nepovažuje za prípustné. Komisia má taktiež za to, že takéto opakované správanie zadávateľa, v podobe reklamy, ktorú nemožno považovať za v súlade s etickými pravidlami ohrozuje dobré meno reklamy ako takej a znižuje dôveru v reklamu ako službu spotrebiteľom (čl. 10 ods. 6 Kódexu). Komunikačné médium – leták, hromadne distribuovaný do schránok obyvateľov je navyše dostupný širokému cieľovému publiku, vrátane detí a mladistvých a Komisia preto uznala námietku sťažovateľov a vyhodnotila reklamu ako porušujúcu Kódex, najmä vo vzťahu zvoleného vizuálu a k použitému komunikačnému médiu a absencie vzťahu vizuálu reklamy k propagovanej službe.
 
Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že leták: „Záložňa Breva“, zadávateľa: BREVA, s.r.o. je v rozpore s ustanoveniami čl. 10 ods. 6 a č. 11 ods. 1 písm. b) a e) vo vzťahu k čl. 11 ods. 3 Kódexu a sťažnosti sťažovateľov sú opodstatnené.
 
V súlade s čl. V ods. 2 písm. b) bod v. Poriadku sa zadávateľ reklamy týmto vyzýva k zmene alebo úprave posúdenej reklamy alebo k zamedzeniu jej ďalšieho šírenia.
 
Poučenie:
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu,  len ak  zaplatia administratívny poplatok a
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada,
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie.
Administratívny poplatok vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: 2622107629/1100. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu. 
 
V Bratislave dňa 28. 04. 2016
                     Mgr. Slavomíra Salajová
                    podpredsedníčka Komisie
 
späť

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

10.1.2021

Tlačová správa z 10. zasadnutia AK RPR

BRATISLAVA. Dňa 10. 12. 2020 sa konalo 10. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej...

30.11.2020

Tlačová správa z 9. zasadnutia AK RPR

BRATISLAVA. Dňa 12. 11. 2020 sa konalo 9. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.