22 (04-01) Záložňa Breva XIX.

Sťažovateľ: Fyzická osoba
Zadávateľ: BREVA, s.r.o.
Médium: leták vhadzovaný do poštových schránok
Nález: Negatívny
Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava
 
 
Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5,  druhej hlavy I. časti  Etického kódexu  reklamnej praxe platného na území Slovenskej republiky (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento
 
n á l e z :
Leták vhadzovaný do poštových schránok: „Záložňa Breva XIX.“
zadávateľa: BREVA, s.r.o.   
 
nie je v rozpore
 
s ustanoveniami Etického kódexu reklamnej praxe.
 
Rada v mesiaci marec zaevidovala sťažnosť fyzickej osoby, okres Humenné voči vizuálu letáku, ktorý bol vhadzovaný do poštových schránok a propagoval ponuku záložne. Sťažovateľ poukazuje na vyobrazenie batoľaťa, ktoré má na hlave pirátsku šatku so „smrtkou“ a na krku náhrdelník s malými lebkami. Pod debničkou, na ktorej sedí dieťa sú umiestnené dve lebky. Predmetný vizuál považuje sťažovateľ za neetický. 
 
Zadávateľ vo svojom stanovisku uvádza, že na reklamných letákoch je vyobrazené dieťa vyfotografované známou umeleckou fotografkou so súhlasom rodičov. Rodičia detí sa s deťmi fotia za účelom vytvorenia pamätnej fotografie a zadávateľ má možnosť s plným vedomým a súhlasom rodičov túto fotografiu použiť na reklamný účel. Toto vyobrazenie nepovažuje zadávateľ nijakým spôsobom za vulgárne, prípadne podnecujúce násilie. Jedná sa o fotografiu dieťaťa v pirátskom kostýme s radostným výrazom, ktoré sedí na truhlici s klenotmi spolu s atrapami lebiek čo ku pirátskej tematike patrí. 
 
Popis vizuálu reklamy: 
Prednú stranu letáku tvorí vizuál v podobe fotografie usmiateho dieťaťa, ktoré sedí na drevenej truhlici s „pokladom“. Dieťa je oblečené do pirátskeho kostýmu, na hlave má pirátsku šatku s motívom lebky a prekrížených kostí. Na krku mu visí náhrdelník s miniatúrami lebiek. Pod truhlicou sú v rámci dekorácie umiestnené dve ďalšie lebky. Vo vrchnej časti vizuálu je umiestnené logo zadávateľa Záložňa, Bazár Breva. V spodnej časti je text: foto: Vĕra Zlevorová, www.babyfoto.cz. Druhá strana letáku je doplnená o podrobnú ponuku záložne. 
 
Komisia preskúmala sťažnosti, stanovisko zadávateľa, dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe, a z dostupných informácií dospela k týmto záverom: 
 
V zmysle Kódexu reklama nesmie ohrozovať dobré meno reklamy ako takej alebo znižovať dôveru v reklamu ako službu spotrebiteľom (čl. 10 ods. 6 Kódexu). Dominantnú časť reklamy v danom prípade tvorí fotografia dieťaťa v kostýme piráta. Predmetný vizuál Komisia nepovažuje za porušujúci Kódex. Celková štylizácia fotografie je spracovaná spôsobom, ktorý odkazuje na pirátsku tematiku a fotografia nie je vulgárna, prípadne inak porušujúca normy slušnosti. Dieťa na fotografii a použitie kostýmu piráta, ktorý je v tomto prípade doplnený atrapami lebiek nie je možné vnímať doslovne, ale je potrebné ho vnímať práve v kontexte témy fotografie. Použitie takýchto kostýmov aj u detí je bežným javom, deti chodia na karnevaly, zúčastňujú sa maškarných plesov a časté je aj to, že sa v rámci takýchto podujatí prezliekajú napríklad za pirátov. Postavičky pirátov sú často vykresľované aj v rozprávkach či filmoch pre deti. Je preto akceptovateľné, že zadávateľ si zvolil túto tému aj v rámci reklamy a predmetný vizuál Komisia nepovažuje za porušujúci Kódex a nie je ani toho názoru, že reklama ohrozuje dobré meno reklamy ako takej. 
 
Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že leták vhadzovaný do poštových schránok: „Záložňa Breva XIX.“, zadávateľa: BREVA, s.r.o. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu a sťažnosť sťažovateľa nie je opodstatnená. 
 
Poučenie:
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu,  len ak  zaplatia administratívny poplatok a
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada,
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie.
Administratívny poplatok vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu. 
 
V Bratislave dňa 20. 04. 2017
                           Mária Tóthová Šimčáková 
                             predsedníčka Komisie
 
späť

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

10.1.2021

Tlačová správa z 10. zasadnutia AK RPR

BRATISLAVA. Dňa 10. 12. 2020 sa konalo 10. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej...

30.11.2020

Tlačová správa z 9. zasadnutia AK RPR

BRATISLAVA. Dňa 12. 11. 2020 sa konalo 9. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.