06 (02-02) Za platby do ČR nezaplatíte ani cent

Sťažovateľ: Fyzická osoba
Zadávateľ: Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky
Médium: web stránka zadávateľa
Nález: Negatívny
Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava
 
Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento
 
n á l e z :
 
Web stránka zadávateľa: „Za platby do ČR neplatíte ani cent“
zadávateľa: Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky 
 
nie je v rozpore
 
s ustanoveniami Kódexu.
 
Rada v mesiaci január zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, okres Bratislava voči komunikácii zadávateľa Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky na svojej webovej stránke. Sťažovateľ namieta voči tvrdeniu: „Za platby do ČR neplatíte ani cent“, ktoré považuje za klamlivé, pretože informácia o tom, že benefit je platný len pre platby v rámci Fio skupiny nie je dostatočne zrejmá. 
 
Zadávateľ vo svojom stanovisku uvádza, že informácie na predmetnej web stránke sú pravdivé, správne a žiadnym spôsobom neskresľujú skutočný stav veci. Predmetný slogan je umiestnený v sekcii „Platobný styk Slovensko – ČR“, pričom na tejto stránke sú zreteľne špecifikované jednotlivé typy platieb v mene CZK a EUR, ktoré môže klient realizovať zdarma. Fio banka teda umožňuje realizovať tieto platby (vrátane odchádzajúcich zo Slovenskej republiky do Českej republiky) v mene CZK a EUR zdarma. Tvrdenie sťažovateľa o tom, že „informácia, že to platí iba v rámci Fio skupiny nie je zreteľná“, považuje zadávateľ za nesprávne, pretože uvedené platby v mene CZK a EUR sú pre klienta FIO banky zdarma bez ohľadu na to, či je účet príjemcu platby vedený vo Fio banke alebo v inej inštitúcii. Zadávateľ taktiež uvádza, že podľa jeho názoru sú pre priemerného spotrebiteľa informácie o tom, ktoré typy platieb a v akých menách sú zdarma zrozumiteľné.  
 
Popis reklamy:
Na web stránke zadávateľa v časti „platobný styk“ je uvedená informácia v znení: „Za platby do ČR nezaplatíte ani cent!“. Okrem toho sú na stránke nasledovné informácie: 
„Platobný styk Slovensko - ČR
Máme unikátny systém česko-slovenských platieb zdarma. Princíp je založený na jednom účte a dvoch bankových kódoch (2010 pre ČR, 8330 pre SR).
 
Mena CZK
Prichádzajúce platby v CZK na váš účet 2010 - zadarmo
Odchádzajúce platby v CZK do ČR - zadarmo
Trvalé príkazy z účtov v CZK do ČR - zadarmo
Ak máte účet v EUR, dôjde pri prijatí platby v CZK ku konverzii. Pri účte v CZK ku konverzii nedochádza.
 
Mena EUR
Prichádzajúce platby v EUR v rámci SEPA z ČR - zadarmo
Odchádzajúce platby v EUR  v rámci SEPA do ČR - zadarmo
Chcem neplatiť za platby do ČR
 
Ďalšie informácie
Aktuálne informácie o typoch podporovaných platieb a lehotách zúčtovania
Aktuálny cenník pre finančné operácie a služby.“
 
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe, a z dostupných informácií dospela k týmto záverom: 
 
Reklama nesmie obsahovať klamlivý údaj o vlastnom alebo o cudzom podniku a ani o jeho produktoch; za klamlivý údaj sa považuje aj údaj sám osebe pravdivý, ak môže vzhľadom na okolnosti a súvislosti, v akých sa používa, uviesť priemerného spotrebiteľa do omylu (čl. 14 ods. 2 Kódexu). V danom prípade sa Komisia nestotožnila s názorom sťažovateľa a pri posudzovaní vychádzala okrem iného aj z tvrdenia zadávateľa, ktorý potvrdil, že platby v mene CZK a EUR sú pre klienta FIO banky zdarma bez ohľadu na to, či je účet príjemcu platby vedený vo Fio banke alebo v inej inštitúcii. Využitie tvrdenia „Za platby do ČR nezaplatíte ani cent!“ považuje Komisia za opodstatnené a pravdivé. Na predmetnej webovej stránke sú zároveň informácie o platobnom styku medzi SR a ČR uvedené zrozumiteľne a jasne, a Komisia sa nedomnieva, že by reklama obsahovala klamlivý údaj, či informáciu, ktorá by mohla spotrebiteľa uviesť do omylu. Naopak zadávateľ venoval komunikácii svojej ponuky dostatočnú pozornosť a reklama nie je v rozpore s Kódexom. 
 
Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že web stránka zadávateľa: „Za platby do ČR neplatíte ani cent“, zadávateľa: Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu a sťažnosť sťažovateľa nie je  opodstatnená.
 
Poučenie: 
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia administratívny poplatok a 
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada, 
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo 
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie. 
 
Administratívny poplatok vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu. 
 
V Bratislave dňa 21. 02. 2019 
                                                                                               Mária Tóthová Šimčáková 
                                                                                                predsedníčka Komisie 
 
 
späť

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

26.11.2019

Tlačová správa z 9. zasadnutia AK RPR

Tlačová správa  z 9. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu v roku 2019   BRATISLAVA. Dňa 14. 11. 2019...

8.11.2019

Tlačová správa z 8. zasadnutia AK RPR

Tlačová správa  z 8. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu v roku 2019   BRATISLAVA. Dňa 17. 10. 2019...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.