74 (10-06) XXL - doprajte si viac

Sťažovateľ: Fyzická osoba
Zadávateľ: Lidl Slovenská republika, v.o.s.
Médium: leták, informácia v mieste predaja
Nález: Negatívny
Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava
 
Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento
 
n á l e z :
 
Leták, informácia v mieste predaja: „XXL – doprajte si viac“
zadávateľa: Lidl Slovenská republika v.o.s.
 
nie je v rozpore
 
s ustanoveniami Kódexu.
 
Rade ako združeniu etickej samoregulácie bola doručená sťažnosť, od fyzickej osoby, okres Senec, voči komunikácii „akcie“ na toaletný papier, ktorý bol predávaný vo verzii XXL, 16 kusov, v cene 5,55 eur (t. j. cca 35 centov/ks). Sťažovateľ poukazuje na to, že bežné balenie uvedeného produktu obsahuje 10 kusov za cenu 3,49 eur, čo je v prepočte rovnaká suma za ks. Sťažovateľ je toho názoru, že reálne zadávateľ neponúka žiadnu akciu, ale iba väčšie balenie s rovnakou cenou za kus. Podľa sťažovateľa reklama zavádza, že v danom prípade je väčšie balenie výhodnejšie. 
 
Zadávateľ vo svojom stanovisku o. i. uvádza, že predmetná reklamná kampaň nemá povahu akcie, v rámci ktorej spoločnosť ponúka bežne dostupné výrobky za znížené predajné ceny. Podstata reklamnej kampane „XXL doprajte si viac“ spočíva v tom, že zákazník má v rámci časovo obmedzeného obdobia možnosť zakúpiť si väčšie balenia vybraných výrobkov, ktoré bežne dostupné nie sú. Navyše spoločnosť Lidl danú reklamnú kampaň ani nepropaguje spôsobom ako naznačil sťažovateľ, t. j. tak, že by malo ísť o akciu, v rámci ktorej spoločnosť ponúka zákazníkom vybrané výrobky cenovo výhodnejšie. Ani v rámci vizuálu sa nikde neuvádza, že by išlo o cenovú akciu. To, čo sa na vizuáli propaguje, aj ponúka, t. j. časovo obmedzené XXL balenie toaletného papiera Floralys. 
 
Popis reklamy:
Reklamný leták: 
V rámci vizuálu letáku sú vyobrazené vybrané produkty, ktoré sú v rámci reklamnej kampane XXL – doprajte si viac ponúkané vo väčších baleniach. Na letáku je o. i. vyobrazené aj balenie toaletného papiera Floralys v XXL verzii, pri ktorom je uvedená charakteristika produktu, cena za balenie (5,55 €) a cena za kus. 
 
Informácia v mieste predaja: 
V mieste predaja je nad produktom vyvesený oranžový leták, na ktorom je uvedené: „Časovo obmedzené! Toaletný papier 4-vrstvový; 5,55“ 
 
Názor Komisie:
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe, a z dostupných informácií dospela k týmto záverom:
 
V zmysle Kódexu reklama nesmie byť koncipovaná tak, aby zneužívala dôveru priemerného spotrebiteľa alebo využívala nedostatok jeho skúseností alebo znalostí alebo jeho dôverčivosť (čl. 12 ods. 1 Kódexu). V danom prípade sa Komisia s názorom sťažovateľa nestotožnila a priklonila sa skôr k argumentácii zadávateľa. V rámci reklamnej kampane „XXL – doprajte si viac“ sa nikde explicitne neuvádza, že väčšie balenie, ktoré zadávateľ ponúka, je automaticky v nižších cenách ako obvykle a tomuto nenasvedčuje ani komunikácia produktu v mieste predaja. Pri produkte nie je uvedené, že ide o produkt v zľave alebo o produkt, ktorý je cenovo výhodný. Ani skutočnosť, že na vizuáli letáku v predajni je uvedené tvrdenie „časovo obmedzené“ primárne neznamená, že by zákazník mohol danú ponuku vnímať tak, že je produkt výhodný vo vzťahu k cene, resp. že produkt je napr. v zľave. Komisia však zvážila aj bežné očakávania priemerného spotrebiteľa, že s väčším balením štandardne ponúkaného produktu je spojený nejaký druh benefitu, ktorým je často (nie však výlučne) nižšia jednotková cena. Kontrolným prepočtom cez cenu za kus štandardného balenia sa pritom potvrdilo, že cena XXL balenia bola o niekoľko centov nižšia ako cena sťažovateľom porovnávaného bežného balenia, a teda bola výhodnejšia. Reklama tak podľa Komisie neobsahovala tvrdenia, ktoré by mohli uviesť priemerného spotrebiteľa do omylu, a z reklamnej kampane je zrejmé nielen to, čo je predmetom ponuky a aké sú ceny za tieto produkty, ale reflektuje aj niektorý z očakávaných benefitov ponuky. Komisia sa preto nedomnieva, že reklama je klamlivá, či zavádzajúca a nie je ani toho názoru, že by reklama zneužívala dôveru priemerného spotrebiteľa alebo využívala nedostatok jeho skúseností.  
 
Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že Leták, informácia v mieste predaja: „XXL – doprajte si viac“, zadávateľa: Lidl Slovenská republika v.o.s. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu a sťažnosť sťažovateľa nie je opodstatnená. 
 
Poučenie: 
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia poplatok a 
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada, 
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo 
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie. 
 
Poplatok spojený s prieskumom nálezu vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu. 
 
V Bratislave dňa 12. 12. 2019 
                                                                                               Mária Tóthová Šimčáková  
                                                                                                predsedníčka Komisie 
 
 
späť

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

21.5.2020

Raňajky s reklamou: Prečo by značky mali robiť dobro? Je goodvertising iba póza alebo má zmysel aj pre biznis?

    Milí priaznivci Raňajok s reklamou,   pozývame Vás na ďalší event zo série...

7.5.2020

Tlačová správa zo 4. zasadnutia AK RPR

BRATISLAVA. Dňa 23. 04. 2020 sa konalo 4. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.