07 (02-03) WTF je HPV?

Sťažovateľ: fyzické osoby, Iniciatíve pre uvedomenie si rizík očkovania o.z.
Zadávateľ: Merck Sharp & Dohme, s.r.o.
Médium: Informačná kampaň
Nález: Negatívny
Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava
 
Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento
 
n á l e z :
 
Informačná kampaň : „WTF je HPV?“ (videá, web stránka)
zadávateľa: Merck Sharp & Dohme, s.r.o. 
 
nie je v rozpore
 
s ustanoveniami Kódexu.
 
Rada v mesiaci február zaevidovala sťažnosť od dvoch fyzických osôb, okres Bratislava a sťažnosť občianskeho združenia Iniciatívy pre uvedomenie si rizík očkovania. 
 
Prvá sťažnosť reklame vytýka, že text reklamy, určenej predovšetkým tínedžerom, obsahuje vyhlásenia, ktoré znižujú zodpovednosť v sexuálnom správaní mladých ľudí, obsahuje klamlivé informácie, že očkovanie proti HPV je jediný spôsobom ochrany pred týmto vírusom, že nezáleží na počte sexuálnych partnerov a že chráni pred rakovinou krčka maternice, o čom podľa sťažovateľa neexistujú žiadne vedecky podložené dôkazy. Reklama podľa sťažovateľa propaguje uvoľnené a nezodpovedné sexuálne správanie mladistvých a zavádza práve v tom, že na počte sexuálnych partnerov nezáleží. Jazyk reklamy používa podľa sťažovateľov vulgarizmy, čím v podstate schvaľuje ich používanie v bežnej reči. Zároveň sa vo videách podľa sťažovateľa vzbudzuje strach a zveličovanie. Druhý sťažovateľ má za to, že reklama používa slovné hračky, hrubý slang alebo dvojzmyselných vyjadrenia, ktoré pôsobia sexisticky, diskriminačne, urážlivo, pretože priamo v názve má nadávku WTF, čo je skratka anglického výrazu . Tento výraz sa opakuje pravidelne v celej kampani, hoci tvorcovia sa mu snažia dať význam „Čože?“, resp. „Čo to, do kelu, je?“ Súčasťou reklamy sú ďalšie skratky, ktoré sú tiež nadávkami, napríklad UTFG (podľa tvorcov „Skús radšej použiť Google.“), čo je skratka pre anglickú vetu obsahujúcu nadávku. Vzhľadom na to, že kampaň sa zameriava na mladých tínedžerov, je používanie nadávok a hrubých výrazov úplne nevhodné.  
 
V sťažnosti Iniciatívy za uvedomenie si rizík očkovania, o. z. sa o. i. namieta, že reklama za pomoci známych osôb propaguje maloletým očkovanie, čiže lekársky výkon spojený s podaním očkovacej látky, ktorá je liekom viazaným na predpis, a to za čiastočnej úhrady zo zdravotného poistenia, čo považujú za  rozpor so zákonom, ako aj Kódexom. 
Ďalej sťažovateľ namieta voči spôsobu, akým reklama informuje cieľovú skupinu o ďalších dôležitých okolnostiach súvisiacich s ochorením a jeho prevenciou. Podľa názoru sťažovateľa reklama neinformuje dostatočne o dosiaľ skutočne dosiahnutých účinkoch očkovania, a že na druhej strane skresľuje a zamlčuje podstatné informácie vo veci prevencie ochorenia, ktoré by oboje mohli ovplyvniť rozhodovanie spotrebiteľov. Reklama predkladá očkovanie ako prakticky jediný spôsob prevencie. Formulácie reklamy môžu v očiach maloletých znížiť dôležitosť zodpovedného sexuálneho správania a tým prispieť k riziku ich vystavenia sexuálne prenosným ochoreniam.  Sťažovateľ tiež poukazuje na využitie vulgarizmov, konkrétne za neprimeraný považuje  samotný názov kampane „WTF je HPV“. Ďalšia skratka - UTFG má dva bežne pripisované významy, ten slušný je „Use the fine Google“, avšak zaužívaný je aj ten neslušný . Vzhľadom na cieľovú skupinu považuje sťažovateľ používanie takýchto formulácií za neprípustné. Na záver sťažovateľ namieta, že vo videu „Lujza o sexuálne prenosných vírusoch“ zaznie propagácia očkovania („Dobrá správa je, že sa proti tomu dá očkovať, ideálne ešte pred tým, ako niekomu dáte lajk a potom s ním vyzdieľate lôžko.“) a vzápätí veta: „Antivaxeri sa teraz asi obkreslili cesnakom, ale naozaj netreba panikáriť.“ Uvedený výrok považujú sťažovatelia za výsmešný a urážlivý voči ľuďom, ktorí majú na očkovanie kritický názor. Reklama podľa názoru sťažovateľov vytvára o nich predsudok ako o iracionálnych, a to celoplošne, bez ohľadu na to, aké dôvody by viedli k ich postoju. Zároveň, reklama v rámci tohto predsudku vyvoláva dojem, akoby odmietnutie očkovania proti HPV (čiže predmetu reklamy) bolo iracionálne. Bezprostredne po vyššie uvedených vetách vo videu „Lujza o sexuálne prenosných vírusoch“ zaznie v kontexte propagácie očkovania proti HPV táto veta: „Nemusíte dávať očkovať všetky deti, stačí iba tie, ktoré si chcete nechať.“ Tento výrok podľa názoru sťažovateľa implikuje, že ak rodič nedá zaočkovať svoje dieťa proti HPV, tak prejavuje zanedbávanie porovnateľné so zrieknutím sa dieťaťa, alebo sa dá výrok pochopiť tak, že ho vystavuje bezprostrednému riziku smrti.  Reklama podľa názoru sťažovateľa preto hrubo zneužíva city rodiča a strach o dieťa.
Zadávateľ vo svojom stanovisku o. i. uvádza, že predmetom sťažností je edukačná kampaň „WTF je HPV“, cieľom ktorej je zvýšenie povedomia o rizikách spojených s ľudským papilomavírusom (HPV) a prevencii proti nim, a teda vzdelávanie verejnosti a v konečnom dôsledku príspevok k verejnému zdraviu. Centrálnym bodom edukačnej kampane je webová stránka hpv.sk, rozdelená do dvoch častí. Sekcia pre rodičov, ktorá prístupnou formou vysvetľuje, čo je HPV a aké má dôsledky, obsahuje informáciu o možnosti očkovania proti HPV bez akéhokoľvek odkazu na konkrétny liek. Informácie sú taktiež prezentované formou videí, v ktorých stand-up komička a seriálová herečka Lujza Garajová – Schrameková prístupnou formou objasňuje súvisiace témy. Sekcia pre nerodičov – predovšetkým pre tínedžerov, ktorí sú skupinou ohrozenou HPV, prístupnou formou vysvetľuje, čo je to HPV a aké sú jeho dôsledky a obsahuje informácie o očkovaní opäť bez toho, aby bol uvedený konkrétny liek. Zadávateľ uvádza, že edukačná kampaň bola obmedzená na podávanie informácií o HPV, jeho rizikách a možnostiach prevencie, t. j. jej cieľom nebolo uplatnenie produktu na trhu, keďže žiaden konkrétny produkt v kampani spomínaný nebol. Edukačná kampaň napĺňa negatívnu zákonnú definíciu reklamy liekov, keďže kampaň je založená na poskytovaní informácií o zdraví a chorobách ľudí, vrátane možnosti prevencie, pričom neodkazuje na žiaden konkrétny liek. Samotná informácia o očkovaní, podľa zadávateľa nemôže predstavovať nepriamy odkaz na liek, pretože v takom prípade by nebolo možné verejne hovoriť ani len o existencii očkovania. Zadávateľ tiež poukazuje na to, že očkovanie proti HPV je odporúčaným očkovaním v zmysle vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 585/2008 Z. z. a odvoláva sa aj na zameranie a ciele Národného onkologického programu 2018-2020. Vo vzťahu ku kampani ako takej má zadávateľ za to, že táto nie je reklamou v zmysle legislatívy a ak by sa mala kampaň považovať za reklamu v zmysle Kódexu, je zadávateľ toho názoru, že je plne v súlade s Kódexom. Vo vzťahu k námietkam sťažovateľov zadávateľ o. i. uvádza nasledovné: 
Nie je pravdou tvrdenie sťažovateľov, že edukačná kampaň je cielená výhradne či prevažne na maloletých. Kampaň pozostáva z dvoch rovnocenných častí: pre rodičov a pre nerodičov, čomu je prispôsobená aj forma komunikácie v jednotlivých častiach. 
Vo vzťahu ku konkrétnym tvrdeniam, ktoré sťažovateľ považuje za problematické, zadávateľ uvádza: 
K tvrdeniu „HPV nesúvisí s počtom sexuálnych partnerov“ zadávateľ predložil viacero medicínskych názorov a citácii, ktoré vedú k záveru, že počet sexuálnych partnerov teda sám o sebe nesúvisí s HPV – vyšší počet sexuálnych partnerov môže byť jedným z mnohých rizikových faktorov iba v kombinácii s inými rizikovými faktormi. Edukačná kampaň sa netýka sexu a v žiadnom prípade nevyzýva na nezodpovedné či promiskuitné správanie. Naopak, šírenie informácií o možnosti očkovania proti HPV považuje zadávateľ za príspevok k zvýšeniu zodpovednosti v sexuálnom správaní, keďže prispieva k prevencii ochorení, ktoré sa môžu prenášať sexuálnym stykom. Predmetom kampane nie je primárne sexuálne správanie mladých ľudí, ale informovanie o HPV, s ním spojených rizikách a možnosti prevencie. Nie je preto spravodlivé požadovať, aby sa kampaň podrobne venovala sexuálnemu správaniu, ktoré nie je jej primárnym predmetom. 
Vo vzťahu k námietke  o neinformovaní, že „pap skríning (vyšetrenie steru z krčka maternice) je zatiaľ najúčinnejšou medicínskou formou prevencie rakoviny krčka maternice“ zadávateľ uvádza, že nie je v edukačnej kampani spomenuté,   keďže podľa zadávateľa nie je správne. Najúčinnejšou ochranou proti infekcii a rozvoju HPV infekcie do zhubných ochorení je vakcinácia proti HPV (primárna prevencia), čo zadávateľ preukazuje odkazmi na viaceré štúdie WHO. Podľa jeho názoru je zavádzajúce tvrdiť, že samotným gynekologickým skríningom vieme dosiahnuť elimináciu ochorenia. Najdôležitejší je pritom fakt, že skríning len napomáha skorý záchyt už vzniknutých predrakovinových zmien na krčku maternice, čiže zachytáva sa skorá forma ochorenia, nezabraňuje sa samotnému vzniku ochorenia. Zadávateľ ďalej podrobne predkladá fakty o vakcinácii proti HPV, vrátane odkazov na konkrétne štúdie. 
Vo vzťahu k námietkam ohľadom toho, že reklama vyvoláva strach a zveličuje keď tvrdí,  že „HPV je vírus, ktorý dostane 8 z 10 tvojich kamošov a kamošiek“, zadávateľ uvádza, že  nejde o vyvolanie strachu či zveličovanie, ale objektívne a vedecky potvrdené konštatovanie. 
Výrok „Nemusíte dávať očkovať všetky deti, stačí iba tie, ktoré si chcete nechať." podľa zadávateľa neimplikuje, že nezaočkovanie dieťaťa proti HPV predstavuje zanedbávanie dieťaťa či jeho vystavenie bezprostrednému riziku smrti, ale obvyklé zveličovanie vtipným, neformálnym spôsobom. 
Vo vzťahu k námietkam ohľadom využívania vulgarizmov zadávateľ uvádza, že kampaň sa vyhýba akýmkoľvek vulgárnym výrazom, ktoré by bolo možné považovať za hrubý slang. Používanie bežných skratiek WTF či UTFG nie je možné považovať za vulgarizmus. V prvom rade ide o kombináciu písmen – nie je uvedené žiadne vulgárne slovo. Koncept edukačnej kampane je založený na zvýšení povedomia o HPV, ktoré je tiež skratkou, teda prezentáciou uvedenej skratky hravou formou v pozícii so všeobecne známymi a používanými skratkami v online komunikácii. 
Vo vzťahu k námietkam ohľadom urážania ľudí na základe ich názoru zadávateľ uvádza, že v danom prípade nejde o urážanie, ale o nadsadené vyjadrenie.   
Popis reklamy:
Sťažovateľmi namietané videá na YouTube a web stránke hpv.sk: 
Lujza o poslaní matky: Hlavnou hrdinkou je komička, herečka a matka Lujza Garajová Šrámeková. Vo videu Lujza hovorí: „Byť matkou je skutočné poslanie. Pretože niekedy máš chuť poslať svoje deti do hája, inokedy ešte ďalej. Akože áno, mám dvoch zlatých anjelikov. Keď spia. Ale potom sa zobudia a ja chápem, ako niektoré samičky po narodení zožerú svoje mladé. Napríklad môj syn. Logicky by mal hovoriť materinským jazykom. Ja som jeho mater, tak by mal hovoriť mojím jazykom. Ale niekedy mám pocit, že som ho nevychovala ja, ale nejaký Jay Z. Minule mi vraví: „OMG, to čo je na večeru? WTF si do toho dala? To je akože fakt LoL a btw. Ja už som aj tak mal pizzu za éčko“. Ja som vtedy normálne pochopila, ako sa cítila Hviezdoslavova mať, keď mladý Országh hovoril po maďarsky. Ona ničomu nerozumela a rozplakala sa. Lenže ja som sa nerozplakala. Ja som zvolila tvrdý protiútok. WTF? A akože ty vieš, čo je to ČSFR? Alebo HPV? Hm? Lol.“ V závere spotu je v obraze text „Vírusy sa šíria rýchlo, informácie pomaly“ s odkazom na web stránku hpv.sk  
 
Lujza o sexuálne prenosných vírusoch: Hlavnou hrdinkou je komička, herečka a matka Lujza Garajová Šrámeková. Vo videu Lujza hovorí: „Dnes je taká doba, že ľudia medzi sebou zdieľajú čokoľvek. Recepty, fotky, videá, pohlavné vírusy! Hm? Dobrým príkladom je napríklad taký sexuálne prenosný vírus HPV. To je väčší virál jak mačka hrajúca na klavíri. Že neviete, čo to je? Tak, ani ja som to nevedela, pokiaľ som sa nenakazila...teda strachom! Že to môžem dostať ja alebo moja dcéra. Pre zjednodušenie: HPV je niečo ako hromadný status na Facebooku. Ste v tom viacerí a nikdy neviete, kto a kedy vás označí. No, a keď vás označí, tak vám pípne upozornenie. Akurát, že pri HPV vám nepípne upozornenie. Ale dostanete genitálne bradavice alebo rakovinu krčka maternice. A to vážne nie je bohviečo. Zaujímavé na tomto víruse je, že funguje úplne opačne ako väčšina vírusov. Dostanete chrípkový vírus, idete do postele. Idete do postele, a potom dostanete vírus HPV. Dobrá správa je, že sa proti tomu dá očkovať. Ideálne ešte pred tým, ako niekomu dáte prvýkrát like, a potom s ním vyzdieľate lôžko. Antivaxeri sa teraz asi obkreslili cesnakom, ale naozaj netreba panikáriť. Nemusíte dávať očkovať všetky deti, len tie, ktoré si chcete nechať.“ V závere spotu je v obraze text „Vírusy sa šíria rýchlo, informácie pomaly“ s odkazom na web stránku hpv.sk  
 
Lujza o tom, ako sa s deťmi baviť o sexe: Hlavnou hrdinkou je komička, herečka a matka Lujza Garajová Šrámeková. Vo videu Lujza hovorí: „OMG! V živote každého rodiča nastane chvíľa, kedy oľutuje, že mal sex, z ktorého vzišlo dieťa. A je to tá chvíľa, keď sa o sexe musí baviť s vlastným deckom. Je to ťažké! Je to ako baviť sa o nízkokalorickej diéte s milovníkom bravčového kolena. On to nechce počúvať a vám je to nepríjemné. Môžeme si za to sami. Roky decku klameme, že bračeka priniesol bocian. Nakoniec, aj tak musíme uznať, že to bol úplne iný druh vtáctva. Hm? Ale treba sa o tom baviť. Fakt. Pretože, ak bude mať vaše dieťa sex, tak sa môže stať niečo oveľa horšie ako len to, že ho bude mať s deckom od vašich susedov, ktorých neznášate ako vegán prosciutto. Môže to byť aj riadny HPV prúser.“ V závere spotu je v obraze text „Vírusy sa šíria rýchlo, informácie pomaly“ s odkazom na web stránku hpv.sk. 
 
Sťažovateľmi namietaný obsah web stránky: 
Webová stránka je rozdelená do dvoch sekcií: 
Sekcia pre rodičov, ktorou užívateľov sprevádza Lujza Garajová Šrámeková. Na stránke sú informácie o víruse, ako aj o možnostiach očkovania. Stránka je doplnená vyššie popísanými videami. 
Sekcia pre nerodičov, predovšetkým pre tínedžerov , vysvetľuje, čo je HPV a aké má dôsledky a obsahuje informácie o možnostiach očkovania proti HPV. Na stránke je video, na ktorom známi YouTuberi Expl0ited, Selassie či Momi vysvetľujú skratky bežne používané v online komunikácii mladých a upozorňujú na riziká spojené s HPV. 
 
Prehľad konkrétnych sťažovateľmi namietaných informácií: 
„HPV nesúvisí s počtom sexuálnych partnerov. Veru, môžeš mať smolu s jedným, ale aj šťastie s tridsiatimi partnermi. Budeš to riskovať?“ 
„Kondóm ťa pred HPV neochráni. Prečo? Neschová sa doň úplne všetko. Na prenos HPV stačí dotyk so sliznicou. Aby bolo všetko safe, museli by ste byť v tých kondómoch oblečení. Obaja.“
„Oh, wait. Znamená to, že sex môže spôsobiť rakovinu? Rovnica sex sa rovná rakovina určite neplatí. Dôležité je však slovíčko MÔŽE. Prenášačom HPV sú muži aj ženy a na prenos je nutný kontakt s genitálnou oblasťou. Kondóm pred prenosom HPV nechráni, keďže nepokryje celú oblasť genitálií.“
„Daj sa zaočkovať! Očkovanie funguje na konkrétne typy vírusov a dokáže ťa ochrániť pred tými, ktoré spôsobujú genitálne bradavice a nádorové ochorenia pohlavných orgánov.“
„ZOBER RODIČA A UTEKAJ KU GYNEKOLÓGOVI. Popros ho, aby ti spravil PAP test (Papanicolaouov ster), ktorý pomáha zistiť prítomnosť abnormálnych buniek vo výstelke krčka maternice. Vďaka tomuto testu zistíš, či si v ohrození, alebo nie a čo ďalej. Lekár ti potom môže odporučiť liečbu alebo očkovanie.“
„FYI: HPV je vírus, ktorý dostane 8 z 10 tvojich kamošov a kamošiek. A je možné, že ho máš aj ty.“
„OMG! Ja? A prečo? A čo to vlastne je? Ľudský papilomavírus HPV (Human papillomavirus) je infekčný vírus, ktorý sa šíri pohlavným stykom a je taký bežný, že sa s ním stretne skoro každý (75 až 80 percent sexuálne aktívnych ľudí). Existuje viac ako 100 typov tohto vírusu. Niektoré sú neškodné, no niektoré spôsobujú rakovinu.“
„HPV je jediný onkogénny vírus, proti ktorému existuje účinná prevencia.“
„WTF je HPV?“
 
V zmysle čl. IV ods. 5 Rokovacieho poriadku Komisie sa zasadania Komisie v prípade posudzovania predmetnej sťažnosti zúčastnili zástupcovia spoločnosti. Zástupcovia spoločnosti uviedli, že v danom prípade majú za to, že predmetná reklamná kampaň nie je reklamou v zmysle príslušnej legislatívy, ale ide o edukačnú aktivitu v podobe všeobecných informácií o existencii vírusu HPV a možnostiach vakcinácie. Na Slovensku je všeobecne nízke povedomie o HPV, ako aj o možnostiach vakcinácie a kampaň sa preto sústredila primárne na vysvetlenie pojmu a objasnenie faktov, ktoré s ním súvisia. Kampaň bola zameraná na rodičov, ako aj tínedžerov vo veku od 13 rokov, čomu bol prispôsobený aj jej obsah a zvolené komunikačné prostriedky. Hlavným posolstvom bolo komunikovať, že HPV je bežný vírus, s ktorým sa počas svojho života stretne 8 z 10 ľudí, avšak v súčasnosti sa pred ním dá chrániť. Jednou z možností ochrany je vakcinácia, ktorá je od roku 2012 v zozname odporúčaných očkovaní pre dievčatá a od januára 2019 aj pre chlapcov. Vo vzťahu k vakcinácii však kampaň nemožno považovať za produktovú, keďže v nej nie sú uvedené žiadne konkrétne názvy vakcín, a to aj napriek tomu, že v súčasnosti sú na trhu poskytované tri druhy vakcín od rozličných výrobcov. Kampaň má výhradne edukačný charakter. 
 
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe, a z dostupných informácií dospela k týmto záverom: 
 
Posudzovanú komunikáciu možno považovať za reklamu v zmysle čl. 2 ods. 1 písm. b) Kódexu, keďže reklamou sa na účely Kódexu rozumie komunikačný proces iniciovaný súťažiteľom alebo ním poverenou osobou, ako aj obsah, ktorý je výsledkom tohto komunikačného procesu, ak je účelom tohto komunikačného procesu poskytnúť spotrebiteľovi informáciu  o jeho projekte charitatívnej alebo inej nekomerčnej povahy. Bez ohľadu na to, že predmetom komunikácie nie je propagácia žiadneho konkrétneho produktu, a ani sa v rámci kampane žiaden konkrétny produkt explicitne neuvádza, má Komisia za to, že posudzovaný  obsah web stránky je reklamou v zmysle Kódexu, keďže ide o proces iniciovaný súťažiteľom, cieľom ktorého je  informovať ho o problematike, ktorá s aktivitami zadávateľa nepriamo súvisí. Zároveň však platí, že nie každá informácia zverejnená na web stránke tvorí automaticky súčasť reklamného obsahu. Komisia má tiež za to, že reklamou sú v obdobnom rozsahu videá, ktorých sekundárnym účelom je propagovať web stránku. Samotné prepojenie predmetu činnosti zadávateľa reklamy a celkového komunikačného posolstva kampane však nie je možné považovať za neetické, nakoľko tak, ako je uvedené vyššie, v rámci komunikácie nie je uvedená žiadna konkrétna značka produktu a komunikácia ani nenabáda potenciálneho spotrebiteľa k tomu, aby si vybral konkrétnu vakcínu, konkrétneho výrobcu, v tomto prípade napríklad vakcínu samotného zadávateľa reklamy. Kampaň teda nemá produktový charakter, ale edukačný a jej cieľom je zvýšiť povedomie o rizikách spojených s ľudským papilomavírusom („HPV“) a prevencii proti nim. 
 
Námietky sťažovateľov ohľadom možného porušenia zákona Komisia priamo nehodnotila  ale kampaň posudzovala výhradne vo vzťahu k ustanoveniam Kódexu. 
 
V súvislosti so všeobecnými ustanoveniami o reklame liekov, zdravotníckych pomôcok alebo zdravotných výkonov v znení, ako ich definuje Kódex (čl. 40 Kódexu) má Komisia za to, že tieto porušené neboli, nakoľko ako je uvedené vyššie, predmetom komunikácie nie je žiadna konkrétna vakcína, liek či zdravotnícka pomôcka ani žiaden konkrétny zdravotný výkon. 
 
Vo vzťahu k námietkam ohľadom neoznačenia reklamy ako takej má Komisia za to, že z komunikácie je dostatočne zrejmé, že ide o edukačnú kampaň. Cieľ kampane, ako aj komunikačné posolstvo sú zrozumiteľné, dobre identifikovateľné a Komisia si nemyslí, že by priemerný spotrebiteľ mohol informácie vnímať inak, než ako boli prezentované. 
 
Významným pri posudzovaní etiky predmetnej komunikácie je o. i. aj výber cieľovej skupiny, na ktorú je táto zameraná. Ako uvádza aj zadávateľ, komunikácia je zameraná nielen na rodičov, ale aj na vekovú skupinu maloletých od 13 do 18 rokov, čo vzhľadom na skutočnosť, že prevencia, ako aj účinnosť očkovania, je významne previazaná na osoby, ktoré ešte nezačali s aktívnym pohlavným životom, má svoje opodstatnenie. S ohľadom na vybranú cieľovú skupinu zadávateľ zvolil aj výrazové prostriedky, a to tak, aby tieto boli pre cieľovú skupinu, ktorej je kampaň určená, zrozumiteľné a aby ich zaujali. V tomto kontexte možno uviesť, že zadávateľ použil v kampani výrazné jazykové hyperboly akceptovateľné tak v prostredí neformálnej on-line komunikácie, ako aj vo formáte kvázi stand-up comedy show, a to s ohľadom na cieľovú skupinu a predmet kampane. Z tohto pohľadu sa Komisia nedomnieva, že komunikácia obsahuje vyjadrenia, resp. výrazy, ktoré by boli neslušné, prípadne vo vzťahu k cieľovej skupine nevhodné. Použitie akronymov (skratiek), slušnosť ktorých namietajú sťažovatelia, neporušuje všeobecné normy mravnosti a slušnosti. Použité skratky sú bežnou súčasťou komunikácie mladých ľudí v online prostredí a títo ich tiež často nepoužívajú a ani neinterpretujú v doslovnom preklade, ale akoby v podobe ustáleného slovného spojenia, ktoré vyjadruje konkrétny pocit, stav, či situáciu. Kampaňou použité akronymy tak neodkazujú na pôvodné frázy, z ktorých vznikli, ale na kontext situácie, v ktorej sa skratka v on-line komunikácii bežne používa, preto ani doslovný preklad nie je opodstatnený. Kampaň pritom využíva humor a reklamné nadsadenie, ktoré však s ohľadom na jej celkové spracovanie Komisia nepovažuje za neprimerané, či neslušné a nie je ani toho názoru, že by kampaň  urážala alebo útočila na ľudí s iným názorom. 
 
Celkové vizuálne spracovanie kampane, či už v podobe webovej stránky alebo samotných videí neobsahuje také tvrdenia alebo zobrazenia, ktoré by boli pre vybrané cieľové skupiny neprimerané, ani vizuály, ktoré by mohli mať na maloletých negatívny dopad, či zneužívali ich dôveru a dôverčivosť. V konečnom dôsledku, rozhodnutie o očkovaní nerobí dieťa samovoľne bez toho, aby sa poradilo aj s rodičom, ktorý následne konzultuje dané možnosti s lekárom. Kampaň môže vzbudiť u cieľových skupín záujem o danú problematiku, čo je aj jej cieľom, avšak Komisia sa nedomnieva, že predmetná komunikácia apeluje na maloletých (či ich rodičov), že sa musia povinne zaočkovať. 
 
Kampaň taktiež podľa názoru Komisie nevyužíva motív strachu. Vo videách či na webovej stránke síce odznejú tvrdenia, ktoré čiastočne apelujú na vážnosť témy, tieto však nie sú komunikované spôsobom, ktorý by vzbudzoval strach či obavu, prípadne by komunikoval „vakcináciu“ spôsobom, že ide o jediný možný spôsob ako sa strachu „zbaviť“. Kampaň nevytvára na rodičov ani deti neprimeraný nátlak, ale je v kontexte spracovania „humorného preháňania“, čo v danom prípade vyhodnotila Komisia ako priateľnú úroveň spracovania. 
 
Argument sťažovateľov, že reklama dostatočne neupozorňuje na význam iných spôsobov ochrany pred nákazou HPV v tomto prípade Komisia vyhodnotila taktiež ako neopodstatnený. Kampaň je zameraná na základné informovanie o HPV a o možnostiach vakcinácie. Je preto legitímne a prirodzené, že zadávateľ sa v rámci jej obsahu primárne venuje téme s dôrazom na zvolené ciele kampane. Stránka nie je vedeckou  databázou ani encyklopédiou a priemerne obozretný internetový užívateľ ju tak ani nemôže vnímať. Ani posudzovaná komunikácia nevyužíva (nezneužíva) formu odbornej/vedeckej komunikácie, z ktorej by mohol recipient nadobudnúť dojem, že výlučne uvedené informácie predstavujú odbornú, vedeckú a výskumnú bázu v nadväznosti na uvádzané ochorenia.
 
Komisia sa tiež nestotožnila s námietkou, že kampaň posilňuje stereotypy o osobách, ktoré majú na očkovanie kritický názor ako o iracionálnych ľuďoch.  Spôsob použitia humoru pri prezentovaní takto vážnej spoločenskej témy je spracovaný v primeranej forme, ktorá neodsudzuje ľudí s kritickým myslením.
 
Namietané vyjadrenia týkajúce sa vzťahu rodiča k deťom nemožno interpretovať doslovne, ale je potrebné ich interpretovať v kontexte.   Kampaň nielenže takéto správanie neprezentuje ako  normálne, bežné alebo správne, ale aj  priemerný spotrebiteľ  či maloletí, ktorým je kampaň určená, chápu kontext zrejmej hyperboly a humorného spracovania.
 
Vo vzťahu k tvrdeniam, voči ktorým namietajú sťažovatelia, má Komisia za to, že zadávateľ dostatočne preukázal ich opodstatnenosť a pravdivosť , čo podložil aj viacerými odkazmi na relevantné štúdie a výskumy. S ohľadom aj na doteraz uvedené Komisia neuznala námietky sťažovateľov a kampaň zadávateľa vyhodnotila ako neporušujúcu Kódex.  
 
Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že kampaň  „WTF je HPV?“ (videá a web stránka) zadávateľa: Merck Sharp & Dohme, s.r.o. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu a sťažnosti sťažovateľov nie sú opodstatnené.
 
Poučenie: 
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia administratívny poplatok a 
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada, 
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo 
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie. 
 
Administratívny poplatok vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu. 
 
V Bratislave dňa 21. 03. 2019 
                                                                                               Mária Tóthová Šimčáková 
                                                                                                predsedníčka Komisie 
 
 
späť

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

26.11.2019

Tlačová správa z 9. zasadnutia AK RPR

Tlačová správa  z 9. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu v roku 2019   BRATISLAVA. Dňa 14. 11. 2019...

8.11.2019

Tlačová správa z 8. zasadnutia AK RPR

Tlačová správa  z 8. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu v roku 2019   BRATISLAVA. Dňa 17. 10. 2019...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.