40 (06-07) Wobenzym vo vysielaní rádia Expres

Sťažovateľ:
Zadávateľ: šíriteľ: D EXPRES k.s.
Médium: rozhlasová reklama
Nález: Negatívny
Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava
 
Arbitrážny nález
k sťažnosti č. 40 (06-07)
 
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5 Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa § 22 Opčného protokolu k Etickému kódexu reklamnej praxe o reklamnej praxi pri šírení mediálnej komerčnej komunikácie (ďalej len „Protokol”) a podľa Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva po predbežnom posúdení sťažnosti spravodajským senátom Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „senát“) v súlade s § 22 Protokolu a čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento
 
n á l e z :
 
Šírenie rozhlasovej reklamy „Liek Wobenzym 300 tbl.” v rozhlasovom vysielaní Rádia Expres strany Protokolu – vysielateľa rozhlasovej programovej služby spoločnosti D.EXPRES, k. s., Bratislava
 
neporušuje pravidlá Protokolu. 
 
 
Odôvodnenie
 
I. Sťažnosť
 
1. Rada dňa 07. 06. 2019 zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, okres Malacky, voči rozhlasovej reklame na liek Wobenzym 300 tbl. (zadávateľa Mucos Pharma CZ, s. r. o., ktorý bol šírený v rámci vysielania rozhlasovej stanice Rádia Expres. 
 
2. Sťažovateľ má za to, že v reklame je produkt Wobenzym komunikovaný ako liek, čo je podľa jeho názoru zavádzanie spotrebiteľa, a reklamu považuje za klamlivú. Sťažovateľ sa v sťažnosti odvoláva na článok, zverejnený na linku: https://invivomagazin.sk/wobenzym-bezpecny-a%C2%A0ucinny-liek-alebo-drahe-lentilky_623.html 
 
II. Popis reklamy
 
3. Reklama v podobe sponzorského odkazu bola vysielaná v 40-sekundovej verzii na Rádiu Expres,  rozhlasovej programovej službe vysielanej spoločnosťou D. EXPRES k.s., Bratislava, ktorá je držiteľom licencie na vysielanie Rádia Expres (ďalej aj len „šíriteľ“).
 
4. Reklama v podobe čítaného reklamného oznámenia bola odvysielaná v znení: „Obdobie dovoleniek je opäť tu. A práve teraz je v lekárňach horúca novinka. Malé, skladné balenie lieku Wobenzym 300 tabliet. Dá sa bez problémov pribaliť do tašky alebo vziať so sebou len tak do vrecka. Wobenzym urýchľuje hojenie úrazov, pôsobí proti zápalom a posilňuje imunitu oslabenú napríklad vplyvom klimatizácie. Najlepší účinok dosiahnete, ak začnete Wobenzym užívať čo najskôr po vzniku zdravotných problémov. Preto je dobré ho mať na dovolenke so sebou. Wobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poraďte sa so svojím lekárom či lekárnikom. Dovolenka a šport. Nové balenie lieku Wobenzym 300 tabliet.“  
 
III. Pôsobnosť Protokolu
 
5. Šíriteľ je stranou Protokolu podľa § 2 ods. 2 písm. a) Protokolu, preto je daná personálna pôsobnosť Protokolu.
 
6. Protokol sa vzťahuje na komunikát, na ktorý sa vzťahuje Kódex, šírený v rozhlasovom vysielaní. Je nepochybné, že sťažnosť smeruje voči šíreniu rozhlasovej mediálnej komerčnej komunikácie formou čítaného reklamného oznámenia, na ktorú sa vzťahuje Kódex (porov. čl. 2 Kódexu), preto je daná vecná pôsobnosť Protokolu.
 
7. Predmetná reklama sa šírila prostredníctvom rozhlasovej programovej služby Rádia Expres na území Slovenskej republiky, preto je daná teritoriálna pôsobnosť Protokolu.
 
8. K šíreniu predmetnej reklamy došlo po dni, v ktorom sa stal podľa § 30 ods. 1 Protokol záväzný voči šíriteľovi, čím je daná aj časová pôsobnosť Protokolu.
 
IV. Východiská posudzovania reklamy
 
9. Protokol v súlade s jeho účelom nadväzuje predovšetkým na čl. 25 Kódexu (odsek 3 preambuly Protokolu), ktorého podstatou je zabrániť šíreniu reklamy, pokiaľ je potenciálne v rozpore so zákonom. Protokol preto vychádza zo zákonných ustanovení právneho poriadku Slovenskej republiky regulujúcich mediálnu komerčnú komunikáciu v televíznom vysielaní, rozhlasovom vysielaní a v audiovizuálnych mediálnych službách na požiadanie (odsek 6 preambuly Protokolu). 
 
10. V nadväznosti na to aj Komisia priamo či prostredníctvom svojho senátu posudzuje šírenie reklamy v rámci etických pravidiel Protokolu recipujúcich zákonné ustanovenia regulujúce šírenie reklamy tak, že pri posudzovaní súladu s pravidlami Protokolu vychádza z toho, či môže šírená reklama obstáť popri zákonných ustanoveniach, ktoré Protokol recipuje.
 
11. Na rozdiel od ustanovení vlastného Kódexu sú pravidlá Protokolu upravujúce šírenie reklamy (mediálnej komerčnej komunikácie) len také prísne, aké prísne sú zákonné ustanovenia, ktoré sa do pravidiel Protokolu recipovali.     
 
12. Preto pokiaľ by reklama (mediálna komerčná komunikácia) mohla obstáť popri norme ustanovenej všeobecne záväzným právnym predpisom, môže obstáť aj popri pravidle Protokolu, do ktorého sa predmetná norma recipovala. 
 
V.  Predmet sťažnosti z pohľadu pravidiel Protokolu  
 
13. Podľa § 10 ods. 4 Protokolu musí byť reklamné oznámenie na lieky rozoznateľné, nezaujaté, pravdivé a overiteľné a musí zodpovedať požiadavke ochrany jednotlivca pred poškodením. 
 
14. Podľa § 10 ods. 5 písm. a) Protokolu musí reklamné oznámenie na lieky obsahovať jednoznačnú a zrozumiteľnú výzvu na pozorné prečítanie poučenia o správnom použití lieku obsiahnutého v písomnej informácii pre používateľov liekov pribalenej k lieku (ďalej aj len „príbalový leták“).
 
15. Podľa § 10 ods. 5 písm. b) Protokolu musí reklamné oznámenie na lieky obsahovať odporúčanie poradiť sa o použití lieku s lekárom alebo lekárnikom.
 
16. Uvedené pravidlo § 10 ods. 4 Protokolu, pokiaľ ide o kritérium overiteľnosti, je potrebné aplikovať s ohľadom na rozsah informácií dostupných priemernému spotrebiteľovi.  
 
17. V tomto kontexte je potrebné interpretovať aj kritérium pravdivosti a nezaujatosti v § 10 ods. 4 Protokolu. Za nezaujaté a pravdivé možno považovať informácie, ktoré sú zrozumiteľne interpretované priemernému spotrebiteľovi vychádzajúc z overiteľných oficiálnych informácií obsiahnutých v súhrne charakteristických vlastností lieku alebo referujú priamo na informácie z príbalového letáku. 
 
18. S ohľadom na obsah sťažnosti sa senát zaoberal tiež skutočnosťou, či posudzované reklamné oznámenie je reklamou lieku.
 
VI. Stanovisko šíriteľa k predmetu sťažnosti
 
19. Šíriteľ bol dňa 10. 06. 2019 vyzvaný, aby sa k šíreniu reklamy, ktorá je predmetom sťažnosti, vyjadril v lehote piatich pracovných dní, t. j. do 17.06. 2019. 
 
20. Šíriteľ poskytol Komisii vyjadrenie 17. 06. 2019, v ktorom vo vzťahu k obsahu namietanej reklamy o. i. uvádza: „...podľa databázy registrovaných liekov Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) sú v databáze registrované štyri formy liekov s názvom Wobenzym, s registráciami vydanými od 19.11.1991, konkrétne registrácie možno nájsť na stránke www.sukl.sk. Podľa súhrnnej charakteristiky vlastností lieku Wobenzym, ktorá je súčasťou registrácie je pod terapeutickými indikáciami uvedené: Ako alternatíva k doposiaľ používaným liečebným postupom je Wobenzym možno použiť u týchto stavov: Poúrazové opuchy; lymfedémy rôznej etiológie; fybrocystická mastopatia. Ako podporná liečba je Wobenzym vhodný pri týchto stavoch: Niektoré pooperačné stavy v chirurgii (artroskopické výkony, stomatochirurgia, ORL); zápaly povrchových žíl; potrombotický syndróm dolných končatín; reumatoidná artritída; reumatizmus mäkkých tkanív; artróza (pokročilé štádiá); mnohopočetná mozgomiešna skleróza; chronické a recidivujúce zápaly (v oblasti nosa, uší, krku, horných aj dolných ciest dýchacích, močového aj pohlavného ústrojenstva, tráviacej trubice, kože atď.); ako podporná liečba pri podávaní antibiotík. Wobenzym teda je liekom a môže byť ako liek komunikovaný, zároveň ide o liek, ktorý nie je viazaný na lekársky predpis, a preto sa na neho nevzťahuje obmedzenie zákazu reklamy. V reklamných spotoch, ktoré boli predmetom vysielania rádia Expres, boli použité len také stavy, pre ktoré je liek Wobenzym určený ako alternatíva alebo ako podporná liečba práve v zmysle súhrnnej charakteristiky vlastností lieku Wobenzym. Zároveň si dovoľujeme uviesť, že link na článok na invivomagazin s ohľadom na oficiálnu registráciu považujeme za irelevantný.“ 
 
VII. Predbežné posúdenie
 
21. Predbežné posúdenie  trojčlenným senátom sa v súlade s § 22 Protokolu uskutočnilo 20. 06. 2019. 
 
22. Predbežným posúdením dospel senát konsenzuálne k záveru, ktorý je vyjadrený vo výroku tohto nálezu.
 
23. Záver predbežného posúdenia bol oznámený šíriteľovi, ktorý v lehote na námietky vyjadril so závermi posúdenia súhlas.
 
VIII. Názor Komisie
 
24. Senát overil tvrdenia v stanovisku šíriteľa a dospel k záveru, že Wobenzym (300 tbl.) je liekom podľa právnych predpisov Slovenskej republiky, ktorý nie je viazaný na lekársky predpis. Z tohto dôvodu nie je jeho reklama vo forme reklamného oznámenia z rozhlasového vysielania vylúčená. 
 
25. K výhrade sťažovateľa, že Wobenzym bol reklamovaný ako liek, senát uvádza, že je to podstatou ustanovenia § 10 ods. 4, podľa ktorého musí byť reklamné oznámenie na lieky rozoznateľné, pravdivé aj overiteľné. Je preto žiaduce, aby sa liek neprezentoval ako výživový doplnok alebo potravina, ale ako liek. 
 
26. Na skutočnosti, že ide o reklamu na liek, nemení nič ani sťažovateľom predložený článok, ktorý sa týka účinnosti liečby, nie samotného faktu, že ide stále o liek ako regulovaný produkt.
 
27.  V reklamnom oznámení odznelo: „Wobenzym je liek na vnútorné použitie“. Táto formulácia zodpovedá požiadavke ochrany jednotlivca pred poškodením.
 
28. V reklamnom oznámení tiež odznelo: „Čítajte pozorne príbalovú informáciu“. To senát považuje za dostatočne jednoznačnú a priemernému spotrebiteľovi zrozumiteľnú výzvu na pozorné prečítanie poučenia v príbalovom letáku.  
 
29. V reklamnom oznámení ďalej odznelo: „...poraďte sa so svojím lekárom či lekárnikom“.  Tým  šíriteľ splnil aj obsahovú podmienku na odporúčanie poradiť sa o použití lieku s lekárom alebo lekárnikom.  
 
30. Reklama obsahovala tiež viacero tvrdení odkazujúcich na účinky, ktoré však v zásade zodpovedajú terapeutickým indikáciám uvedeným v rámci schváleného súhrnu charakteristických vlastností lieku, a preto senát (aj s poukazom na aplikačné východisko uvedené v bode 17 tohto nálezu) nepovažuje toto reklamné oznámenie za nepravdivé alebo zaujaté.
 
IX. Záver posúdenia predmetu sťažnosti
 
31. Na základe vyššie uvedeného Komisia rozhodla, že šírenie rozhlasovej reklamy „Liek Wobenzym 300 tbl.” v rozhlasovom vysielaní Rádia Expres strany Protokolu – vysielateľa rozhlasovej programovej služby spoločnosti D.EXPRES, k. s., Bratislava – neporušuje pravidlá Protokolu a sťažnosť sťažovateľa nie je opodstatnená.     
 
Poučenie
 
Šíriteľ alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia administratívny poplatok a zároveň
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada, 
b) namieta sa porušenie Poriadku, pravidlo štvrtej časti Protokolu alebo iné pravidlo Kódexu (resp. Protokolu), ktorého porušenie predpokladá preskúmanie nálezu,
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie, resp. senátu. 
 
Administratívny poplatok vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu.
 
 
V Bratislave dňa 30.07.2019
 
Mária Tóthová Šimčáková
                                                                                                                       predsedníčka Komisie
 
späť

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

21.5.2020

Raňajky s reklamou: Prečo by značky mali robiť dobro? Je goodvertising iba póza alebo má zmysel aj pre biznis?

    Milí priaznivci Raňajok s reklamou,   pozývame Vás na ďalší event zo série...

7.5.2020

Tlačová správa zo 4. zasadnutia AK RPR

BRATISLAVA. Dňa 23. 04. 2020 sa konalo 4. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.