06 (02-06) Wobenzym

Sťažovateľ: Fyzická osoba
Zadávateľ: MUCOS Pharma CZ, s.r.o.
Médium: Rozhlasový spot
Nález: Negatívny
Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava
 
Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento
 
n á l e z :
 
Rozhlasový spot: „Wobenzym“
zadávateľa: MUCOS Pharma CZ, s.r.o.
 
nie je v rozpore
 
s ustanoveniami Kódexu.
 
Rada ako združenie etickej samoregulácie zaevidovala sťažnosti od fyzickej osoby, okres Bratislava, voči rozhlasovému spotu zadávateľa MUCOS Pharma CZ, s.r.o., ktorý komunikuje produkt – voľnopredajný liek Wobenzym. Sťažovateľ poukazuje na to, že v reklame sa viackrát uvádza, že liek je vhodné užívať pri oslabenej imunite. Sťažovateľ uvádza, že propagovať je možné len oblasti (indikácie), ktoré má liek schválené. V tomto prípade to tak nie je (sťažovateľ ako súčasť sťažnosti priložil Súhrn charakteristických vlastností lieku a upozornil na odsek 4.1 Terapeutické indikácie). 
 
Zadávateľ vo svojom stanovisku o.i. uvádza, že v legislatívnej rovine bola predmetná reklama pripravená v súlade s platnou legislatívou. V zmysle zákona č. 147/2001 Z.z. sa o.i. uvádza, že.. „sa musí v každej časti zhodovať s údajmi uvedenými v súhrne charakteristických vlastností lieku...“. Nepožaduje sa teda výslovne zhoda iba s časťou 4.1 Terapeutické indikácie, na ktoré poukazuje sťažnosť. Zadávateľ ďalej uvádza, že pojem „oslabená imunita“ považuje za pre priemerného spotrebiteľa zrozumiteľné vyjadrenie pomerne zložitého patofyziologického stavu imunodeficiencie, ktorého úprava pomocou prípravku Wobenzym, označená ako Imunomodulačný účinok je detailne popísaná v časti 5.1 (Farmakodynamické vlastnosti) Súhrnu charakteristických vlastností lieku. Liečba ochorení vzniknutých na základe imunodeficiencie, teda „oslabenej imunity“, ako sú napríklad opakované a chronické zápaly, a ktoré sú uvedené v časti 4.1 (Terapeutické indikácie) Súhrnu charakteristických vlastností lieku sú teda úplne v súlade s legislatívnymi požiadavkami v spote uvedené. Zadávateľ má teda za to, že z legislatívneho hľadiska považuje predmetný spot za vyhovujúci. Zároveň zadávateľ uvádza, že aj na základe vyššie uvedeného má za to, že reklama nie je v rozpore ani s Kódexom.  
 
Popis reklamy:
Reklama má podobu čítaného rozhlasového oznamu v znení: „Aktuálna vlna chrípok a prechladnutí postihuje predovšetkým osoby s oslabenou imunitou. Preto je dôležité posilniť obranyschopnosť pomocou enzýmov v lieku Wobenzym. Wobenzym podporuje oslabenú imunitu proti chrípkam a prechladnutiu a chráni pred opakovaným ochorením, či prechodom do chronického stavu. A preto. Že nie ste tak často na PNke šetrí aj váš rodinný rozpočet. Wobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom. Oslabená imunita. Liek Wobenzym.“ 
 
Názor Komisie:
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe, a z dostupných informácií dospela k týmto záverom:
 
V zmysle Kódexu reklama nesmie viesť spotrebiteľa k tomu, aby produktu priznával nepomerne vyššiu úžitkovú hodnotu, než zodpovedá skutočná úžitková hodnota produktu (čl. 15 ods. 1 Kódexu). V predmetnom prípade Komisia pri posudzovaní vychádzala zo skutočnosti, že zadávateľ dostatočne preukázal legislatívnu oprávnenosť tvrdení využitých v reklame. Tvrdenia uvedené v reklame sú súladné a zodpovedajú schválenému Súhrnu charakteristických vlastností lieku. Reklama obsahuje taktiež výzvu na to, aby sa spotrebiteľ o užívaní lieku poradil so svojim lekárom, či lekárnikom a reklama spĺňa požiadavky, ktoré Kódex na tento druh komunikácie kladie. Komisia sa tiež zaoberala otázkou, do akej miery môže spôsob spracovania reklamy a v nej obsiahnuté informácie viesť k tomu, že spotrebiteľ bude na základe reklamy priznávať produktu nepomerne vyššiu hodnotu ako je jeho skutočný úžitok. Predmetný reklamný spot je postavený na vymenovaní konkrétnych situácii a zdravotných ťažkostí – chrípka a prechladnutie, ktoré s oslabenou imunitou nepochybne súvisia. Zároveň priemerný spotrebiteľ má pravdepodobne vedomosť, že príčinou uvedených stavov môže byť aj oslabená imunita. Tiež je zrejmý všeobecný fakt, že posilnenie imunity môže viesť k tomu, že človek sa uvedeným zdravotným problémom vyhne, a teda sa nielen nenakazí, ale vyhne sa mu aj opakované prechladnutie, či chrípka. Keďže samotný produkt má schopnosti a účinky, ktoré s vyššie uvedenými zdravotnými stavmi súvisia, je možné považovať tvrdenia v reklame za opodstatnené a Komisia sa nedomnieva, že by priemerný spotrebiteľ priznával produktu na základe reklamy nepomerne vyššiu úžitkovú hodnotu. 
 
Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že rozhlasový spot: „Wobenzym“, zadávateľa: MUCOS Pharma CZ, s.r.o. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu a sťažnosť sťažovateľa nie je opodstatnená.   
 
Poučenie: 
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia poplatok a 
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada, 
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo 
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie. 
 
Poplatok spojený s prieskumom nálezu vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu. 
 
V Bratislave dňa 27. 02. 2020 
                                                                                               Mária Tóthová Šimčáková  
                                                                                                predsedníčka Komisie 
 
 
späť

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

30.11.2020

Tlačová správa z 9. zasadnutia AK RPR

BRATISLAVA. Dňa 12. 11. 2020 sa konalo 9. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej...

4.11.2020

Tlačová správa z 8. zasadnutia AK RPR

Tlačová správa  z 8. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu v roku 2020   BRATISLAVA. Dňa 15. 10. 2020...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.